Formål & målsætninger

Præcise og klare mål

De faglige mål er:

 • at lære børnene at læse, skrive og regne. Disse basale færdigheder er vigtige forudsætninger for den faglige progression
 • at tilbyde mulighed for at udvikle talenter og evner maksimalt for at lære mest muligt
 • at uddanne til nutidens krav i erhvervslivet
 • at lære at anvende informationer til at tænke selv
 • at formidle viden, som kan bruges i nye sammenhænge

De personlige mål er:

 • at fremelske evner og bruge talenter
 • at de mange informationer og erfaringer i undervisningen udvikler sig til indsigt og forståelse
 • at opleve tryghed for dagen og fremtiden
 • at lære præcision, ærlighed og omhu med alt, hvad man laver
 • at udvikle ansvarlighed over for andre mennesker, samfundet og naturen

De åndelige mål er:

 • at kende Bibelen som Livets bog, som Guds åbenbaring om livet og evigheden
 • at være ansvarlige over for Guds skaberværk

Gideonskolen er en fri og uafhængig skole

med vedtægter godkendt af Undervisningsministeriet. Skolens grundlag og formål er udtrykt således i skolens vedtægter:

Gideonskolen bygger sin virksomhed på den tro og overbevisning, at hele Bibelen er Guds inspirerede, fuldt troværdige ord og den eneste autoritet i alle spørgsmål vedrørende kristen tro og livsførelse.

Gideonskolen er en kristen friskole med det formål at drive skole på Bibelens grund i overensstemmelse med kristen tro, som den er udtrykt i Den apostolske Trosbekendelse, og efter de til enhver tid gældende bestemmelser om friskoler og private grundskoler m.v.

Det er skolens mål at give eleverne mulighed for med glæde at tilegne sig en høj grad af almennyttig viden og kundskab, tilvejebragt ved en effektiv indlæring, formidlet af engagerede, visionære, kristne medarbejdere, sådan

 • at eleverne møder åbenhed, tryghed og personlig udfordring i undervisningen og får opbygget deres selvværd gennem bevidstheden om, at de er skabt i Guds billede, og at Gud har en personlig plan for hver enkelt
 • at eleverne opdrages til at tage ansvar for egen indlæring og medansvar for andres
 • at eleverne udrustes til at blive gode og engagerede borgere, som præger samfundet med kristne normer.

Skolen skal virke under trygge forhold, således at dagligdagen præges af tillid, ærlighed, åbenhed og respekt for det enkelte barns værdier. Der lægges vægt på god orden og disciplin samt respekt for opstillede normer og krav.