Gideonskolens vedtægter

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION GIDEONSKOLEN

§ 1
Hjemsted

Gideonskolen er en selvejende uddannelsesinstitution med hjemsted i Vallensbæk kommune, Københavns Amtskommune. Skolen er beliggende: Strandesplanaden 101, 2665 Vallensbæk Strand. Skolen er oprettet den 1. april 1997. Skolens CVR nr. er: 20163690. Skolekode 187 005.

§ 2
Grundlag

Gideonskolen bygger sin virksomhed på den tro og overbevisning, at hele Bibelen er Guds inspirerede, fuldt troværdige ord og den eneste autoritet i alle spørgsmål vedrørende kristen tro og livsførelse.

§ 3
Formål

Stk. 1. Gideonskolen er en kristen friskole med det formål at drive skole på Bibelens grund i overensstemmelse med kristen tro, som den er udtrykt i Den apostolske Trosbekendelse og efter de til enhver tid gældende bestemmelser om friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 2. Det er skolens mål at give eleverne mulighed for med glæde at tilegne sig en høj grad af almennyttig viden og kundskab, tilvejebragt ved en effektiv indlæring, formidlet af engagerede, visionære, medarbejdere, sådan

* at eleverne møder åbenhed, tryghed og personlig udfordring i undervisningen og får opbygget deres selvværd gennem bevidstheden om, at de er skabt i Guds billede, og at Gud har en personlig plan for hver enkelt.
* at eleverne opdrages til at tage ansvar for egen indlæring og medansvar for andres.
* at elevernes almene personlige udvikling sikres.
* at eleverne udrustes til at blive gode og engagerede borgere, som præger samfundet med kristne normer, og opdrages til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Stk. 3. Skolen skal virke under trygge forhold, således at dagligdagen præges af tillid, ærlighed, åbenhed og respekt for det enkelte barns værdier. Der lægges vægt på god orden og disciplin samt respekt for opstillede normer og krav.

§ 4
Forældrekreds

Stk. 1. Forældrekredsen består af forældre til børn på skolen.

Stk. 2. Forældrenes rettigheder i medfør af lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje.

Stk. 3. Forældre til børn på skolen skal være indforstået med skolens grundlag og formål, således som det er beskrevet i §§ 2 og 3.

§ 5
Skolens drift

Stk. 1. Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud, ved skolepenge for eleverne og eventuelt ved bidrag fra andre.

Stk. 2. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen andel i skolens formue eller til udbytte af nogen art.

Stk. 3. Et eventuelt overskud ved skolen drift tilfalder skolen og anvendes til tilvejebringelse af en kapital til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen.

§ 6
Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf 2 vælges af og blandt forældrene til elever på skolen efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende. De øvrige 3 bestyrelsesmedlemmer udpeges af den siddende bestyrelse.
Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Valg/genvalg af bestyrelsens forældrevalgte medlemmer foregår ikke samme år. Det afgøres ved lodtrækning hvilket af de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer, der er på valgt efter ét år.

Det afgøres ligeledes ved lodtrækning hvilket af de udpegede bestyrelsesmedlemmer, der er på valg efter ét år.

Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen af og blandt forældre til elever på skolen.

Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af mænd og kvinder, jf. § 11, stk. 2, i lov om ligestilling af kvinder og mænd.

Bestyrelsesmedlemmer kan ikke afsættes i funktionsperioden.

De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

Stk. 3. Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb skal antallet af forældrerepræsentanter i bestyrelsen opretholdes.

Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv, og formanden vælges af bestyrelsens midte.

Stk. 5. Skolens leder og andre ansatte ved skolen samt elever kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når de samtidig er forældre til elever på skolen.

For bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 6. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. lovens § 5, stk. 6, og bekendtgørelsen om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v. I tilfælde af et medlems udtræde i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

Stk. 7. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og bo i Danmark. Et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR.

Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelig erstatningsregler, og kan ikke modtage honorar af skolens midler.

§ 7
Bestyrelsens opgaver

Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med reglerne om frie grundskoler og disse vedtægter.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personlig frem, og bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. I tilfælde af stemmelighed er formandens – og ved dennes fravær næstformandens – stemme i tilfælde af stemmelighed er udslagsgivende.

Stk. 3. Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få sin afvigende mening til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal endvidere indføres i protokollen.

Stk.4. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk. 5. Likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne herom i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og må ikke anbringes på konti m.v. som andre end skolen har rådighed over.

Stk. 6. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, samt træffer beslutning om ethvert andet spørgsmål som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepenge. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af forældrebetalingen for skolefritidsordningen.

Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder og andet fastansat personale.

Den daglige pædagogiske ledelse af skolen varetages af skolens leder.

Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisendes årsregnskab i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler, og at revisor vælges af bestyrelsen.

Årsregnskabets udarbejdelse, revision og afslutning skal sker inden 1. april eller i henhold til gældende bestemmelser. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive regnskabet og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab.

Stk. 5. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen vælger en eller flere tilsynsførende og fastsætter retningslinier for forældrekredsens tilsyn med skolen.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til et møde, hvor alene forældrekredsen kan foretage valg af tilsynsførende og de to forældrerepræsentanter til bestyrelsen, jf. § 4.

Stk. 6. Forældre til elever og fastansatte ved skolen har altid ret til indsigt i budgetter, regnskaber / revisionsprotokol og andre dokumenter, og som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan give retten til andre. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelser om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsens møder skal ske. Forretningsordenen optages som bilag til vedtægterne.

Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.

§ 8
Tegningsret

Stk. 1. Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura, jf. § 7, stk. 1, 2. pkt. i lov om erhvervsdrivende virksomheder.

Stk. 2. Til køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne.

§ 9
Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægternes §§ 2 og 3 samt § 9 stk. 1 kan kun ændres, såfremt samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for det på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder. Der skal gå mindst en måned mellem de to bestyrelsesmøder. Ved begge bestyrelsesmøder skal samtlige bestyrelsesmedlemmer være tilstede.

Stk. 2. Øvrige ændringer kan finde sted, når bestyrelsens medlemmer godkender det ved 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder.

§ 10
Nedlæggelse

Stk. 1. Beslutning om skolens nedlæggelses træffes af bestyrelsen ved to trediedeles flertal på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder. Der skal gå mindst en måned mellem de to bestyrelsesmøder.

Stk. 2. Forældrekredsen orienteres umiddelbart herefter om bestyrelsens beslutning og grundlaget herfor.

Stk. 3. Ophører skolen med af drive skolevirksomhed, skal den nedlægges.

Stk. 4. Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse. Ministeriet skal orienteres af bestyrelsen, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

Stk. 5. Det påhviler den siddende bestyrelse at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er gennemført efter gældende regler.

Stk. 6. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler samt for, at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk. 7. Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v.

§ 11
Godkendelse

Vedtægternes bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold er først gyldige, når de er godkendt af Undervisningsministeriet.
Således vedtaget af skolens bestyrelse den 26. maj 1997

Vedtægterne er offentliggjort første gang på skolens hjemmeside ultimo 2002

Ændring af § 6, 2. punktum er vedtaget på bestyrelsesmøderne: 25.10.2005 og 13.12.2005
Ændringer af § 3 er vedtaget på bestyrelsesmøderne: 22.03.06 og 29.03.06

Ændringer med tilpasning til gældende lovgivning er vedtaget på bestyrelsesmøderne: 16.02.07 og 07.02.07 og 22.05.2007

Edith S. Holm
formand
Peter Bangsvej 121, 4 th.
2000 Frederiksberg

Peter Broholm
næstformand
Vestre Strandvej 2
2650 Hvidovre

Henrik Due Jensen
Ny Mæglergårds Allé 102
2665 Vallensbæk Strand

Victor Hørup
Ørnens Kvarter 11 D
2620 Albertslund

Martin Sonne
Torslundevej 42
2635 Ishøj