Folkeskolens afsluttende prøver på Gideonskolen

PRØVEPLAN MAJ/JUNI 2023

SKRIFTLIGE PRØVER I MAJ 2023

Prøvetidspunkter: Alle elever skal møde på skolen kl. 08:25
Husk høretelefoner!

Dato                                               Tidspunkt          Fag                                                                   Klasse
Tirsdag den 2. maj 2023      9.00-12.30         FP9 Dansk, skriftlig fremstilling         9. A
Onsdag den 3. maj 2023     9.00-10.00         FP9 Matematik uden hjælpemidler    9. A
                                                10.00-13.00       FP9 Matematik med hjælpemidler     9. A
Torsdag den 4. maj 2023     9.00-10.00         FP9 Dansk, retskrivning                      9. A
                                                10.00-10.30       FP9 Dansk, læsning                             9. A

MUNDTLIGE PRØVER I MAJ OG JUNI 2023

Dato                                                    Fag                                                          Klasse
Tirsdag den 23. maj 2023        NATURFAG                                    9. A
Onsdag den 24. maj 2023        NATURFAG                                    9. A
Tirsdag den 30. maj 2023        ENGELSK                                       9. A
Onsdag den 31. maj 2023         BILLEDKUNST                              8. A
Tirsdag den 6. juni 2023           HISTORIE (UDTRÆKSFAG)          9. A
Onsdag den 14. juni 2023         DANSK                                           9. A
Torsdag den 15. juni 2023         DANSK                                           9. A
Torsdag den 8. juni 2023        MATEMATIK (UDTRÆKSFAG)       9. A
Mandag den 12. juni 2023        MATEMATIK (UDTRÆKSFAG)       9. A

PRØVEPLAN MAJ/JUNI 2023

SKRIFTLIGE PRØVER
MAJ 2023

Prøvetidspunkter: Alle elever skal møde på skolen kl. 08:25
Husk høretelefoner!

Dato, Tidspunkt, Fag, Klasse

Tirsdag den 2. maj 2023
9.00-12.30
FP9 Dansk, skriftlig fremstilling
9. A

Onsdag den 3. maj 2023
9.00-10.00
FP9 Matematik uden hjælpemidler
9. A
10.00-13.00
FP9 Matematik med hjælpemidler
9. A

Torsdag den 4. maj 2023
9.00-10.00
FP9 Dansk, retskrivning
9. A
10.00-10.30
FP9 Dansk, læsning
9. A

MUNDTLIGE PRØVER
MAJ OG JUNI 2023

Dato, Fag, Klasse

Tirsdag den 23. maj 2023
NATURFAG
9. A

Onsdag den 24. maj 2023
NATURFAG 9. A

Tirsdag den 30. maj 2023
ENGELSK
9. A

Onsdag den 31. maj 2023
BILLEDKUNST
8. A

Tirsdag den 6. juni 2023
HISTORIE (UDTRÆKSFAG)
9. A

Onsdag den 14. juni 2023
DANSK
9. A

Torsdag den 15. juni 2023
DANSK
9. A

Torsdag den 8. juni 2023
MATEMATIK (UDTRÆKSFAG)
9. A

Mandag den 12. juni 2023
MATEMATIK (UDTRÆKSFAG)
9. A

PRØVEPLAN MAJ/JUNI 2023

SKRIFTLIGE PRØVER I MAJ 2023

Prøvetidspunkter: Alle elever skal møde på skolen kl. 08:25
Husk høretelefoner!

Dato
Tirsdag den 2. maj 2023 
Onsdag den 3. maj 2023

Torsdag den 4. maj 2023 

Tidspunkt
9.00-12.30
9.00-10.00
10.00-13.00
9.00-10.00
10.00-10.30

Fag
FP9 Dansk, skriftlig fremstilling
FP9 Matematik uden hjælpemidler
FP9 Matematik med hjælpemidler
FP9 Dansk, retskrivning
FP9 Dansk, læsning

Klasse
9. A
9. A
9. A
9. A
9. A

MUNDTLIGE PRØVER I MAJ OG JUNI 2023

Dato
Tirsdag den 23. maj 2023 
Onsdag den 24. maj 2023 
Tirsdag den 30. maj 2023 
Onsdag den 31. maj 2023 
Tirsdag den 6. juni 2023 
Onsdag den 14. juni 2023 
Torsdag den 15. juni 2023 
Torsdag den 8. juni 2023  
Mandag den 12. juni 2023

Fag
NATURFAG
NATURFAG 
ENGELSK 
BILLEDKUNST 
HISTORIE (UDTRÆKSFAG) 
DANSK 
DANSK
MATEMATIK (UDTRÆKSFAG) 
MATEMATIK (UDTRÆKSFAG) 

Klasse
9. A
9. A
9. A
8. A
9. A
9. A
9. A
9. A
9. A

De mundtlige og praktiske prøver

De mundtlige og praktiske prøver i 8., 9. og 10. klasse afholdes i perioden mandag den 22. maj til onsdag den 21. juni 2023, jf. dog stk. 3 og stk. 4.

Der må ikke afholdes mundtlige og praktiske prøver fredag den 9. juni 2023.

De obligatoriske mundtlige og praktiske prøver i 9. klasse samt de mundtlige prøver i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være afsluttet senest fredag den 16. juni 2023.

Beskikkede censorer ved de praktiske prøver i madkundskab, håndværk og design, billedkunst og musik bliver udsendt i perioden 6.-8. juni 2023.

Beskikkede censorer udsendes ved de mundtlige prøver i dansk, matematik, idræt, fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi, fysik/kemi (FP10) og engelsk, tysk og fransk samt historie, samfundsfag og kristendomskundskab i perioden 12. juni – 15. juni 2023.

Karakterer for den enkelte elev i de obligatoriske prøver i 9. klasse samt i prøverne i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være indberettet elektronisk til Styrelsen for It og Læring senest fredag den 16. juni 2023. Øvrige prøvekarakterer skal være indberettet senest onsdag den 21. juni 2023.

ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER:

Se udleverede retningslinjer ”Når du skal til prøve”

DANSK:
Retskrivning og læsning: Der må anvendes trykte og elektroniske ordbøger (herunder online ordbøger) i overensstemmelse med gældende retskrivning, som det er fastsat af Dansk Sprognævn.

Hjælpemidler ved skriftlig fremstilling
Ved prøven må anvendes alle hjælpemidler, som eleven har anvendt i den daglige undervisning. Der må bl.a. anvendes programmer anvendt i undervisningen til behandling af tekst og billeder. Programmerne kan være med stave- og grammatikkontrol. Der kan også anvendes elektroniske ordbøger, onlineordbøger og trykte ordbøger. Der skal være adgang til internettet under hele prøven. Det skal præciseres, at eleverne ikke må benytte adgangen til internettet til at kommunikere med andre under prøven.

Ved prøven må der anvendes alle de specifikke hjælpemidler, som har været anvendt i den daglige undervisning. Der må bl.a. anvendes programmer anvendt i undervisningen til behandling af tekst og billeder. Programmerne kan være med stave- og grammatikkontrol. Det er desuden tilladt at anvende enhver information fra internettet, og der skal være adgang til internettet under hele prøven. Der kan anvendes elektroniske ordbøger, onlineordbøger og trykte ordbøger. Det skal præciseres, at eleverne ikke må benytte adgangen til internettet til at kommunikere med andre under prøven eller dele deres dokumenter med andre under prøven. Det er skoleleders ansvar at sikre, at eleverne i god tid inden prøven bliver grundigt orienteret om anvendelse af hjælpemidler ved prøven og konsekvenser ved at skaffe sig selv eller yde andre uretmæssig hjælp. Skolens leder skal desuden sikre, at prøven gennemføres under forhold, der gør det muligt at udelukke, at eleverne kommunikerer utilsigtet.

Mundtlig del: (prøveform B): Der er ingen forberedelse. Eleven medbringer sin synopse til prøven.
*) Optegnelser betyder: Egne notater og optegnelser fra det daglige arbejde, herunder notater udleveret af læreren i faget. Disse må gerne være renskrevet.

Hjælpemidler ved prøven i retskrivning og læsning: Med muligheden for at anvende onlineordbøger skal det præciseres, at der hverken ændres i reglerne for de enkelte prøver, eller i de tilladte hjælpemidler. Eleverne må således ikke benytte adgangen til internettet til at kommunikere med andre, og de må ikke benytte internettet til at få adgang til andre end de tilladte hjælpemidler.

MATEMATIK:
Færdighedsdelen:
Der må benyttes skrive- og tegneredskaber, f.eks. passer, lineal vinkelmåler mv. Der må ikke benyttes elektroniske hjælpemidler.

Problemløsningsdelen: Der må benyttes alle de hjælpemidler, som eleven har anvendt i den daglige undervisning (det gælder også computerprogrammer) samt formel- og tabelsamling. Eleverne kan medbringe noter på USB-stik eller lignende.

Mundtlig del: Ved prøven må alle hjælpemidler benyttes

NATURFAG:

Mundtlig del: Ved prøven må alle hjælpemidler benyttes.

BIOLOGI/GEOGRAFI:

Skriftlig prøve: Der må ikke benyttes medbragte hjælpemidler. Det er dog tilladt at medbringe blyanter og papir til notater under prøven.

ENGELSK:
Skriftlig prøve: Lytte- og læsefærdighed: ingen hjælpemidler. Sprog og sprogbrug og skriftlig fremstilling: elektroniske og trykte ordbøger og grammatiske oversigter, computerens stave- og grammatikkontrol.

Mundtlig prøve: Der er ingen forberedelse. Eleven medbringer sin disposition til prøven.

TYSK:

Skriftlig prøve: Lytte- og læsefærdighed: ingen hjælpemidler. Sprog og sprogbrug og skriftlig fremstilling: elektroniske og trykte ordbøger og grammatiske oversigter, computerens stave- og grammatikkontrol.
Mundtlig prøve: Der er ingen forberedelse. Eleven medbringer sin disposition til prøven.

HISTORIE, SAMFUNDSFAG, KRISTENDOMSKUNDSKAB:

Mundtlig prøve: Eleven må i forberedelsestiden benytte opslagsværker og egne optegnelser*) samt tage notater til brug for eksaminationen.
*) Optegnelser betyder: Egne notater og optegnelser fra det daglige arbejde, herunder notater udleveret af læreren i faget. Disse må gerne være renskrevet.

Deltagelse i prøverne:
Eleverne skal møde senest 15 minutter før det aktuelle tidspunkt for prøven.

En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaver er begyndt, eller når eksaminanden er gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.

Hvis man kommer for sent: En elev, der kommer for sent til en skriftlig prøve, betragtes som udeblevet, og vedkommende har ikke krav på at deltage i prøven.

Skolens leder kan dog tillade eksaminanden at deltage, hvis det anses for udelukket, at den pågældende kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og hvis skolens leder finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed.

Prøvetiden forlænges ikke. Skolens leder kan dog i særlige tilfælde bestemme, at prøvetiden forlænges.

En elev, der kommer for sent til en mundtlig prøve, har ikke krav på at deltage i prøven, men kan, hvis skolens leder finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet, få tilbud om at komme til prøve på et senere tidspunkt.

Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde:

Såfremt en elev er syg på prøvedagen (dokumenteret syg) eller fraværende af andre uforskyldte grunde, vil den pågældende blive tilbudt deltagelse i sygeprøve.

Sygeprøve – for den skriftlige del – finder sted i december/januar 2019/20. – De mundtlige prøver søges gennemført inden for den ordinære prøvetermin maj/juni 2019.

Konsekvenser af at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp

En elev, som ved en prøve gribes i utvivlsomt at skaffe sig eller give en anden elev uretmæssig hjælp eller i et utvivlsomt forsøg herpå, eller som ved en prøve har benyttet ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises fra den pågældende prøve.

En elev, der under prøveforløbet overtræder ordens- og prøvereglerne, kan af skolens leder bortvises fra prøven.

Hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om, at en elev uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller har anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, indberettes dette til skolens leder. Bliver formodningen bekræftet, bortvises eleven fra den pågældende prøve.

Bortvisning fra en prøve medfører, at eventuelle karakterer bortfalder. Eleven kan herefter aflægge prøve på ny. En sådan prøve afholdes i den efterfølgende termin: december-januar.

Hvordan du skal forholde dig før og under prøverne:

 • Du skal møde senest 15 min. før prøven.
 • Du skal selv have skriveredskaber med til prøven.
 • Bortset fra de tilladte hjælpemidler (se overfor) må du IKKE tage bøger, papir eller optegnelser af nogen art, mapper o.l. med ind i prøvelokalet.
 • Du skal skrive dit nummer, UNI-login, prøvens art og klasse på forsiden af alt det papir, du får udleveret. Alt kladdepapir kan påføres elevens navn.
 • Det udleverede papir skal under hele prøven ligge fladt på bordet.
 • I den tid prøven varer, må opgavesættene ikke komme uden for prøvelokalet.
 • Under prøven må du IKKE på nogen måde henvende dig til andre elever.
 • Hvis du har brug for at komme i kontakt med en af de tilsynsførende under prøven, skal du på en stilfærdig måde give tegn til dette (ræk hånden i vejret).
 • Ved prøven må du forlade prøvelokalet, når du er færdig med prøven, dog ikke hvis du er færdig 15 min. eller mindre før prøvens afslutningstidspunkt. Så skal du blive siddende, til prøven er færdig.
 • Eleven må normalt ikke forlade lokalet, før besvarelsen er afleveret. Er det imidlertid nødvendigt for en elev at forlade lokalet under prøven, f.eks. for at gå på toilettet, skal det ske under ledsagelse af en af de tilsynsførende. Kun én elev ad gangen må forlade prøvelokalet, bortset fra sygdomstilfælde.
 • Ved 3-4-timers prøverne vil de tilsynsførende meddele, hvornår der er 1 time, ½ time og 10 min. tilbage af prøvetiden. Tilsvarende gælder i tilpasset form de korte prøver.
 • Prøven skal sluttes på det fastsatte tidspunkt.
 • Alle opgavebesvarelser kan afleveres med blyant. Skriftlig fremstilling skal skrives ind med holdbar skrift eller på computer.
 • Inden du afleverer din opgavebesvarelser, skal den tilsynshavende og du kontrollere, at alt relevant materiale er afleveret.
 • Eleven afgør selv, hvilke ark der indgår i besvarelsen, som afleveres til bedømmelse. Eleven nummererer disse ark, og det samlede antal ark angives på hvert ark. Eleven underskriver sin besvarelse på forsiden – med UNI-login.
 • Den tilsynsførende skal sikre sig, at alle rubrikker på arkene med besvarelser er korrekt udfyldt. Den tilsynsførende attesterer ved sin signatur, at besvarelsen er endeligt afleveret til bedømmelse, at antallet af ark svarer til det i felterne anførte, samt at det er kontrolleret, at arkene er fortløbende nummererede. Ikke afleverede besvarelsesark forbliver i lokalet, til prøven er afsluttet.

Hvad gør du, hvis du vil klage over folkeskolens afsluttende prøver?

For klager i forbindelse med folkeskolens afsluttende prøver gælder folkeskolelovens §§ 51, stk. 1 og 2.