TILSYNSERKLÆRING FOR SKOLEÅRET 2016-2017

187005
Gideonskolen
Strandesplanaden 101
2665 Vallensbæk Strand

TILSYNSERKLÆRING

Det forældrevalgte tilsyn og tilsynserklæringen er udført i henhold til lovbekendtgørelse nr. 786 af 15. juni 2015 af tilsynsførende Palle Kristensen. Den 6. december 2016 vedtog folketinget ændringer i Lov om friskoler og private grundskoler omkring tilsynet med skolerne. Loven og de ajourførte bekendtgørelser trådte i kraft den 6. januar 2017.

Hovedpunkterne i de nye regler, for så vidt det forældrevalgte tilsyn angår, er: Højst 5 skoler, højst tilsynsførende ved samme skole i 6 år, valgperiode 2 år, skærpede krav til habilitet og valgbarhed herudover tilsyn med skolens donationer samt undervisning i demokratisk dannelse

Tilsynets baggrund

Det er den tilsynsførendes opgave for forældrekredsen at tilse, om Gideonskolen opfylder de krav, der stilles til danske fri- og privatskoler. Tilsynet skal blandt andet vurdere, om skolens samlede undervisningstilbud set ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, nemlig at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre, samt udvikler og styrker elevernes kendskab til og respekt for grundliggende friheds- og menneskerettigheder, og at eleverne undervises i demokratisk dannelse. Desuden skal elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk stå mål med de standpunkter man almindeligvis kan forvente i folkeskolen. Undervisningssproget skal være dansk.

Tilsynet med Gideonskolen

Gideonskolens Ugebrev er en god indfaldsvinkel til at blive bekendt med en større del af skolens daglige liv, idet det indeholder en mængde informationer om skolen med blandt andet aktiviteter og arrangementer, som finder sted på og uden for skolen. Det giver en god, overskuelig indsigt og dybde i forståelsen af, hvilken skole Gideonskolen er, samt tillige en fin mulighed for at følge hjørner af hverdagen på Gideonskolen. Det er glædeligt at kunne læse om de mange og forskelligartede aktiviteter børnene får mulighed for at deltage i. Det er vigtigt for børnenes videre demokratiske dannelse og helhedsopfattelse, at de møder og er en del af det omgivende samfund og derigennem præsenteres for de rige muligheder, der findes.

Jeg har i år været på Gideonskolen fredag den 28. oktober 2016 for at følge op på undervisningen i matematik samt i engelsk på afgangsniveau. Derudover besøgte jeg skolens lærecentre. Den 21. marts 2017 besøgte jeg atter Gideonskolen. Her var det især besøg i gruppelektioner samt samtale med skolens ledelse, der var på programmet.

I sidste års tilsynsrapport skrev jeg, at jeg ville se nærmere på sprogets betydning for matematikundervisningen ud fra postulatet, at jo bedre du er til at tale, læse og forstå sproget, jo bedre er du stillet til at kunne løse de opgaver, som teksten beder dig om at løse. Og hvad så jeg så? Elever og lærere der på fortrinlig vis samarbejdede om at løse de matematiske opgaver ved at lærerne naturligt anvendte deres viden om elevernes udgangspunkt både i matematisk og sproglig henseende. Dette gjaldt lige fra almindelige matematikopgaver til avanceret brobygning i 8. klasse, hvor beregningerne også skulle holde, så broerne, som eleverne konstruerede, ikke styrtede sammen. Selv her blev der arbejdet med udgangspunkt i den enkelte elevs ståsted i forhold til de matematiske opgaveløsninger, og der blev også arbejdet bevidst med gennem en sproglig forforståelse af problemstillingen at skabe større mulighed for at kunne løse selve opgaven. Overordnet set har jeg fået en klar opfattelse af, at bevidstheden om en sproglig tilgang til matematikken for mange elever er en bedre vej ind i matematikken og vil give en bedre matematikforståelse, hvilket i den sidste ende kan give højere karakterer, men frem for alt også gladere, mere tilfredse og afklarede elever i forhold til selve faget matematik.

Ved mit besøg i marts deltog jeg i en del gruppetimer og har blandt andet fulgt undervisningen i formning på 3. klassetrin, været med til begyndertysk på 5. klassetrin samt været en del af den gryende oplysningstid i Danmark i 1700 tallet på 8. klassetrin. I samtlige gruppetimer har jeg desuden kunnet konstatere, at kravet om undervisning i demokratisk dannelse er en helt naturlig, integreret del af undervisningen selv om det kan være lidt uklart, hvad man mere præcist lægger i det. Jeg kan i hvert tilfælde konstatere, at eleverne bliver hørt, at der er respekt for hinanden samt accept af talerækkefølge og ligeledes udvist evne til at kunne rumme andre meninger end ens egen. Det er vel en del i den rigtige retning, hvad angår demokratisk dannelse.

Jeg har i forbindelse med tilsynsbesøgene haft møder med skolens ledelse og har her drøftet specielt læseindlæring og læseforståelse samt inklusion. Der bliver hvert år lavet et stort og omfangsrigt testarbejde, der som redskab skal være med til at sikre, at eleverne bliver både gode læsere og ikke mindst indholdslæsere. Tester og lærere taler sammen om læseresultaterne for at kunne målrette indsatsen både over for alle samt over for den enkelte elev. Når talen falder på inklusion, har jeg svært ved at forestille mig større vilje og evne til at inkludere end den, jeg oplever på Gideonskolen. Her er et menneske et menneske, en elev en elev og bliver mødt som sådan. Sådan bør det naturligvis være, men sådan ser det langt ud på landets skoler. Der er naturligvis store forskelle på vilkårene for inklusion af enkeltelever, men den væsentligste grund til at inklusionen er så vellykket, er det menneskesyn, der hersker på stedet. Lad det brede sig til glæde og gavn for trængte børn, og undskyld: Dette er vel også en del af den demokratiske dannelsesproces?

Konklusion:

Det faglige niveau på Gideonskolen er højt og er klart på fuld højde med, hvad der overordnet set forventes og præsteres af eleverne i folkeskolen. I tilknytning til Gideonskolens almindelige undervisning er der alle de forskellige andre undervisningstilbud, ud af huset oplevelser, som er med til at gøre det samlede undervisningstilbud temmelig komplet.

Lærere og ledelse på Gideonskolen lægger et stort engagement i det daglige arbejde. Et engagement, der sammen med selve undervisningsmetoden, undervisningens øvrige tilrettelæggelse samt det faglige niveau sikrer en fin progression i skoleforløbet og stort set altid resulterer i flotte afgangsresultater og karakterer.

Tilsynet har konstateret, at Gideonskolens undervisningstilbud set ud fra en helhedsvurdering klart står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og at Gideonskolen gennem sit daglige arbejde sikrer, at eleverne undervises i demokratisk dannelse og også på denne måde forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Tilsyn med skolens donationer:

Den tilsynsførendes erklæring skal fremadrettet indeholde informationer om donationer til skolen. Af erklæringen skal det fremgå, om skolen i det foregående regnskabsår har modtaget en eller flere donationer fra samme donator, der tilsammen overstiger 20.000 kr. eksl. moms.

Gideonskolen oplyser, at der ikke er donationer, der overstiger 20.000 kr. ekskl. moms fra samme donator.

Overordnet arbejdes der på, at det bliver revisoren, der leverer det materiale, der skal indgå i erklæringen, men det er ikke muligt i 2017.

17. maj 2017