TILSYNSERKLÆRING FOR SKOLEÅRET 2015-2016

187005
Gideonskolen
Strandesplanaden 101
2665 Vallensbæk Strand

TILSYNSERKLÆRING

Det forældrevalgte tilsyn og tilsynserklæringen er udført i henhold til lovbekendtgørelse nr. 786 af 15. juni 2015 af tilsynsførende Palle Kristensen.

Tilsynets baggrund

Det er den tilsynsførendes opgave for forældrekredsen at tilse, om Gideonskolen opfylder de krav, der stilles til danske fri- og privatskoler. Tilsynet skal blandt andet vurdere, om skolens samlede undervisningstilbud set ud fra en helheds vurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, nemlig at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre, samt udvikler og styrker elevernes kendskab til og respekt for grundliggende friheds- og menneskerettigheder. Desuden skal elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk stå mål med de standpunkter man almindeligvis kan forvente i folkeskolen. Undervisningssproget skal være dansk.

Tilsynet med Gideonskolen

Gideonskolens Ugebrev er god og nyttig læsning, idet det indeholder en mængde informationer om skolen med blandt andet aktiviteter og arrangementer, som finder sted på og uden for skolen. Det giver en god, overskuelig indsigt og dybde i forståelsen af, hvilken skole Gideonskolen er, samt tillige en fortræffelig mulighed for at følge et hjørne af hverdagen på Gideonskolen. Det er glædeligt at kunne læse om de mange og forskelligartede aktiviteter børnene får mulighed for at deltage i. Det er vigtigt for børnenes dannelse og helhedsopfattelse, at de møder og er en del af det omgivende samfund og derigennem præsenteres for de rige muligheder, der findes.

Jeg har i år været på Gideonskolen torsdag den 25. november 2015 for særligt at føle undervisningen i matematik samt engelsk på afgangsniveau samt været på besøg en dag den 17. september, da skolen som helhed var på lejrskole på Hvidekilde 14.-18. sept. 2015.

Når jeg særligt har haft fokus på matematikundervisningen hænger det sammen med, at der netop i disse år er megen naturlig opmærksomhed på sprogets betydning for matematikindlæringen. Det at kunne løse en opgave hænger sammen med at kunne forstå, hvad teksten spørger om/beder dig om at gøre. Postulat: Jo bedre du er til at læse og forstå den sproglige del af matematikopgaven, jo bedre er du til faktuelt at kunne løse den med de lærte regnearter. Og hvad har jeg så set? Elever og lærere der på bedste vis samarbejder om at løse de matematiske opgaver ved at lærerne er opmærksomme på elevernes udgangspunkt både regnemæssigt fagligt og sprogligt i forhold til opgaveformuleringen. Der blev arbejdet med udgangspunkt i den enkelte elevs ståsted i forhold til de matematiske opgaveløsninger, og der blev også arbejdet bevidst med gennem en sproglig forforståelse af problemstillingen at skabe større mulighed for at kunne løse selve opgaven. Jeg fik en klar opfattelse af, at bevidstheden om en sproglig tilgang til matematikken for mange elever vil give en bedre matematikforståelse og i den sidste ende formentlig vil kunne resultere i højere karakterer, men også i mere tilfredse og afklarede elever i forhold til matematikken.

Jeg har haft møder med ledelsen omkring standpunktet for læseindlæringen og læseforståelsen for skolen som helhed. Der bliver årligt udført et kæmpe testarbejde, der som redskab skal være med til at sikre, at endnu flere elever ender med at blive sikre gode læsere og indholdslæsere. De opnåede resultater af testarbejdet formidles videre, så lærerne mere præcist ved, hvor der skal sættes ind både som helhed og i forhold den enkelte elev.

Sprog og sprogforståelse er en stor og lang ja, vedvarende proces, hvor alle omkring børnene er nødsaget til at tage del og være med til at påvirke børnene, så de får så stor en sproglig bagage at bære rundt på som mulig. Her kan man ikke få overvægt og blive opkrævet for samme. Det er vigtigt, at man bliver en god læser, der har tjek på forståelsen af det læste, ellers kan man ende som en god mekanisk læser, der ikke forstår indholdet af det læste. Derfor er sprogforståelsen så vigtig. Derfor arbejdes der så meget med den, da den er selve grundlaget for indlæringen.

Læringsmiljø og inklusion

Langt de fleste børn kan være i samme læringsmiljø uden problemer, hvis det er det samme menneskesyn, der råder. Sådan er det på Gideonskolen, og derfor lykkes det specielt på Gideonskolen at inkludere praktisk talt alle elever i klasserne forskellige udfordringer til trods. Det viser sig ofte, at inkluderede elever klarer sig på lige fod med andre eller i det mindste opnår resultater, der ligger væsentlig over, hvad man umiddelbart kunne forvente.

Menneskesynet, der ligger bag, er den væsentligste faktor. Krav til skole, elev og forældre er en anden faktor, som er med til at få inklusionen til at virke. Det hele går dog først op i en højere enhed, når man ikke taler om inklusion, men handler ud fra, at hver enkelt menneske respekteres og behandles ud fra, hvem man er, hvilke udviklingspotentialer man har, og at man indgår på lige fod i sociale sammenhænge. Sådan er det på Gideonskolen. Derfor lykkes inklusionen så godt!

Lejrskole på Hvidekilde 14. – 18. september 2015

Torsdag den 17. september besøgte jeg Gideonskolen, som var på lejrskole på Hvidekilde, der ligger i Nordsjælland ved Gribskovs Vestlige begyndelse. Det blev en dag rig på gode oplevelser. Der er et tætpakket program for alle for alle lejrskoledagene, og jeg skal love for, at der var aktiviteter. De fleste af aktiviteterne synlige i mange forskellige workshops, hvor størstedelen af personalet var engageret. De ikke så synlige aktiviteter foregik blandt andet i køkkenet, hvor maden til de mange munde skulle tillaves. Et kæmpearbejde der også er med til at få det hele til at hænge sammen og som alle sætter pris på. I det hele taget var mit indtryk en lejrskole, hvor der var planlagt ned i mindste detalje. Transport, indkvartering, opdeling af børn og voksne ved workshops og undervisning, spisesituationerne under kontrol selv på den noget trange plads.

Formiddagen var optaget af workshops, der spændte over mange forskellige aktiviteter. Alle steder arbejdsomme, engagerede og ansvarlige voksne, som havde styr på, hvad der foregik. Efter frokost var der et geografisk stjerneløb, hvor store og små var på hold med hinanden. Det var dejligt at se, hvordan der var hensyntagen til hinanden på holdene. De store som naturlige foregangsmænd, ikke overspillende deres lederrolle, men nærmest som gode vejledere. Det skal selvfølgelig ikke glemmes, at stjerneløbet også havde det element i sig, at der skulle findes en vinder.

Så der blev populært fortalt “gået til stålet”. Tilbage hos mig står dog det billede, der fortæller den gode historie om børn i alle aldersklasser, der sammen med voksne har haft en fælles oplevelse, der bringes med hjem og også er med til at give næring til det resterende skoleår. Det er faktisk en større gave til fællesskabet end man umiddelbart tror at være i stand til at holde en lejrskole for hele skolen.

Konklusion:

Der hersker ingen tvivl om, at det faglige niveau på Gideonskolen er fuldt på højde med, hvad der overordnet forventes af eleverne i folkeskolen samt, at Gideonskolen ved siden af har så mange og så forskelligartede andre undervisningstilbud til eleverne, at der til hver enkelt elev er en bred vifte af muligheder for oplevelser med et fagligt indhold, der kan supplere hverdagens og undervisningens samlede faglige indhold.

Lærere og ledelse på Gideonskolen lægger stort engagement i det daglige arbejde. Et engagement, der sammen med undervisningens tilrettelæggelse, gennemførelse og det faglige indhold sikrer en god progression i skoleforløbet og resulterer i flotte afgangsresultater, når eleverne forlader Gideonskolen efter 9. klasse.

Tilsynet har konstateret, at Gideonskolens undervisningstilbud set ud fra en helhedsvurdering klart står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og at Gideonskolen gennem sit daglige arbejde forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

19. maj 2016