TILSYNSERKLÆRING FOR SKOLEÅRET 2014-2015

187005
Gideonskolen
Strandesplanaden 101
2665 Vallensbæk Strand

TILSYNSERKLÆRING

Det forældrevalgte tilsyn og tilsynserklæringen er udført i henhold til lovbekendtgørelse nr. 891 af 8. juli 2007, §9 stk. 2 og 7.

Tilsynets baggrund

Det er den tilsynsførendes opgave for forældrekredsen at tilse, om Gideonskolen opfylder de krav, der stilles til danske fri- og privatskoler. Tilsynet skal blandt andet vurdere, om skolens samlede undervisningstilbud set ud fra en helheds vurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, nemlig at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre, samt udvikler og styrker elevernes kendskab til og respekt for grundliggende friheds- og menneskerettigheder. Desuden skal elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk stå mål med de standpunkter man almindeligvis kan forvente i folkeskolen. Undervisningssproget skal være dansk.

Tilsynet med Gideonskolen

Gideonskolens Ugebrev kommer normalt om lørdagen. Det er god læsning, idet det indeholder et væld af informationer om skolen med blandt andet alle de aktiviteter og arrangementer, som skolen har sat gang i. Det giver en god overskuelig indsigt og dybde i forståelsen af, hvilken skole Gideonskolen er, samt tillige en fortræffelig mulighed for at følge en del af hverdagen, som den tager sig ud på Gideonskolen. Det er glædeligt at kunne læse om de mange og forskelligartede aktiviteter børnene får mulighed for at deltage i. Det er vigtigt for helhedsopfattelsen, at børnene møder det omgivende samfund og præsenteres for de rige muligheder, der findes.

Jeg har i år været et par dage på Gideonskolen for at følge undervisningen i dansk, matematik og engelsk i nogle klasser. Der ud over har jeg deltaget i et par forældrearrangementer lige som årets teaterforestilling Peter Pan stod på programmet.

Jeg har haft møder med ledelsen omkring standpunktet for læseindlæringen og læseforståelsen for skolen som helhed. Der er udført et kæmpe test arbejde, der som redskab skal være med til at sikre, at endnu flere elever ender med at blive sikre gode læsere og indholdslæsere. For at det skal lykkes i et endnu større omfang end tidligere kræver det et stærkt og fremadrettet samarbejde mellem tester og lærer.

Det generelle billede er over middel, hvilket er klart tilfredsstillende, men siger også at al begyndelse er svær. Der skal arbejdes og samarbejdes målrettet mellem alle parter, hvilket betyder, at forældrene skal inddrages og indgå som en vigtig faktor også i denne sammenhæng. Sprog og sprogforståelse er en stor og lang ja, næsten vedvarende proces, hvor vi alle er nødsaget til at tage del og være med til at påvirke børnene, så de får så stor en sproglig bagage at bære rundt på som mulig.

Udgangspunktet var læsningen, og det er vigtigt, at man bliver en god læser, der har fod på forståelsen af det læste, ellers ender man måske som en god mekanisk læser, der ikke forstår indholdet af det læste. Og så er jeg tilbage til teaterforestillingen om Peter Pan. Et stort organisatorisk arbejde hvor alle skal bidrage og gøre deres bedste for at forestillingen bliver vellykket. Her indgår alle teamsamarbejdets ingredienser og rollerne kan ikke udføres og spilles vellykket uden en sproglig indholdsforståelse af de enkelte ord. Derfor er sprogforståelsen så vigtig. Den knytter, skaber kontakt og bånd mellem mennesker og giver forståelse for, hvad man vil.

Forestillingen om Peter Pan er fremhævet her som eksempel på, hvad sprog og sprogforståelse betyder ikke for at fremhæve en bestemt lærer eller bestemte børn i forhold til Gideonskolens øvrige personale og børn, der hver på deres måde arbejder med sproget. Det er vigtigheden og bevidstheden om dette arbejde, jeg godt vil fremhæve.

Forestillingen var i øvrigt rigtig god og sjov, og jeg syntes at kunne fornemme, at børnene i deres roller også var vidende om de udtalte ords betydning. Der var altså ikke tale om en mekanisk gengivelse af ord uden forståelse, men om roller, der blev spillet med en forforståelse af ordenes betydning og indhold.

Derfor blev totaloplevelsen så god.

Rigtigt er det, at langt de fleste børn kan være i samme læringsmiljø, hvis det er det samme menneskesyn, der råder. Sådan er det på Gideonskolen, og derfor lykkes det specielt på Gideonskolen at inkludere praktisk talt alle elever i klasserne forskellige udfordringer til trods. Det viser sig ofte, at inkluderede elever klarer sig på lige fod med andre eller i det mindste opnår resultater, der ligger væsentlig over, hvad man umiddelbart kunne forvente.
Menneskesynet, der ligger bag, er den væsentligste faktor. Krav til skole, elev og forældre er den anden faktor, som er med til at få inklusionen til at virke. Lykkedes er det dog først, når man ikke taler om inklusion, men handler ud fra, at hver enkel respekteres og behandles ud fra, hvem man er, hvilke udviklingspotentialer man har, og at man indgår på lige fod i sociale sammenhænge. Sådan er det på Gideonskolen.

Der hersker ingen tvivl om, at det faglige niveau er fuldt på højde med, hvad der overordnet forventes af eleverne i folkeskolen samt, at Gideonskolen ved siden af har så mange og så forskelligartede andre undervisningstilbud til eleverne, at der til hver enkelt elev er en bred vifte af oplevelser med fagligt indhold, som kan supplere hverdagen og undervisningens samlede indhold.

Lærere og ledelse på Gideonskolen lægger stort engagement i det daglige arbejde. Et engagement, der sammen med fagligheden giver flotte afgangsresultater, når eleverne forlader Gideonskolen efter 9. klasse.

I begyndelsen af 2015 gennemførte Gideonskolen en ændring i ledelsen, idet skoleleder Ib Mogens Johansen blev forhenværende som skoleleder. Der har været tiltag til en ledelsesændring i nogen tid og den er så afklaret ved at Henrik Due Jensen er blevet skoleleder, og med sig har han et dygtigt og engageret team, der stadig kan trække på Ib Mogens Johansens viden og kompetencer. Det må siges at være så blid en overgang fra et styre til det næste, som overhovedet muligt. Nævnt her, fordi et lederskifte er gennemgribende og påvirker alle på skolen. Tak og dyb respekt for det næsten overmenneskelige kvalitetsarbejde skoleleder Ib Mogens Johansen har udført for alle siden Gideonskolens begyndelse.

Jeg har som tilsynsførende gennemført et certificeringskursus og har nu modtaget Ministeriets officielle brev på, at certificeringen er ok. Det betyder i praksis, at der lægges op til et tættere samarbejde mellem alle instanser, herunder tilsynsførende for forældrene, på skolen, ud fra det klare mål, at det i den sidste ende er eleverne, der skal profitere af dette.

Det skal for god ordens skyld nævnes, at den tilsynsførende altid har haft gode arbejdsvilkår på Gideonskolen, hvad enten det har drejet sig om samarbejde med ledelsen eller lærerne.

Tilsynet har konstateret, at Gideonskolens undervisningstilbud set ud fra en helhedsvurdering klart står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

 

18. maj 2015

tilsynsførende