TILSYNSERKLÆRING FOR SKOLEÅRET 2013-2014

187005
Gideonskolen
Strandesplanaden 101
2665 Vallensbæk Strand

TILSYNSERKLÆRING

Det forældrevalgte tilsyn og tilsynserklæringen er udført i henhold til lovbekendtgørelse nr. 891 af 8. juli 2007, §9 stk. 2 og 7.

Tilsynets baggrund

Det er den tilsynsførendes opgave for forældrekredsen at tilse, om Gideonskolen opfylder de krav, der stilles til danske fri- og privatskoler. Tilsynet skal blandt andet vurdere, om skolens samlede undervisningstilbud set ud fra en helheds vurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, nemlig at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre, samt udvikler og styrker elevernes kendskab til og respekt for grundliggende friheds- og menneskerettigheder. Desuden skal elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk stå mål med de standpunkter man almindeligvis kan forvente i folkeskolen. Undervisningssproget skal være dansk.

Tilsynet med Gideonskolen

En kilde til god information om Gideonskolen er Ugebrevet, som jeg normalt modtager lørdag. Det giver en rigtig god indsigt i, hvad der sker i tilknytning til den almindelige skolehverdag. Det er glædeligt at se, at der sker så mange og forskellige ting, som der gør. Skolehverdagens almindelige rytme er den naturlige basis, som giver eleverne tryghed i hele indlæringssituationen, men til at udvide platformen for indlæring er anderledes oplevelser særdeles vigtige. De er sammen med den kendte hverdag kraften i at danne og give den enkelte elev et bredere erfaringsgrundlag, hvorfra man videreudvikler sig som menneske.

En del af de “ud af huset” aktiviteter eleverne på Gideonskolen kommer til er årligt tilbagevendende. Det betyder, at eleverne på bestemte klassetrin oplever i nærheden af det samme, som de elever, der oplevede det året før. Det er også med til at give en fællesskabsfølelse, selv om oplevelser aldrig hundrede procent kan overgives fra en person til en anden eller for den sags skyld fra klasse til klasse.
Jeg har besøgt skolen en enkelt dag og har her fulgt nogle få klasser i den undervisning, de nu en gang havde den pågældende dag. Det er altid en god oplevelse at se og høre samspil mellem elever og lærer og eleverne imellem. Hvor er der mange søde og rare børn/unge mennesker. Det er rigtig godt at opleve, og også det er med til at skabe håbet om en god fremtid for den enkelte og for samfundet som helhed. Besøget på skolen var i tiden inden påske. Der blev i de mindre klasser arbejdet med et påskeprojekt, som hedder “graven er tom”. Det var en sand fornøjelse at se de mindre elever arbejde. Alle gik op i projektet, der blev arbejdet intenst, malet og formet, så det var en fryd, og så var der så megen glæde og overskud, at der også blev sunget til projektet, mens det nærmede sig sin afslutning. Stort overskud hos elever og hårdt arbejdende lærere. Dejligt at opleve dette engagement.

Inden havde jeg været i børnehaveklassen for at følge og lige få genopfrisket læseindlæringsprocessen. Nyttigt og givende og stadig en klar understregning af, at selve læseindlæringen følger et ganske bestemt mønster, ligger i faste rammer hos samme lærerteam, der nøjagtigt ved, hvad der skal til for at give børnene det bedste afsæt for i 1. klasse at ende som gode læsere.

Efterfølgende havde jeg tysk. Jeg var ikke helt klar over, at jeg sad ved siden af en dreng, der var tosproget med kombinationen tysk/dansk. Det blev jeg så, og det var fint at opleve ham som en “hjælpelærer”. Tysklæreren gjorde god brug af ham, og i det hele taget var det en fin tysktime, hvor eleverne på den gode måde var aktive og hvor læreren, som den naturligt styrende fik lært eleverne noget.
Inden spisepausen var jeg i 4. klasse for at se, hvor langt de var kommet i indøvelsen af Robin Hood. Et teaterstykke de skulle opføre for skolen og sluttelig for forældrene fredag den 4. april om eftermiddagen.

Jeg blev særdeles venligt modtaget, sat på en centralt placeret stol og kunne så på tæt hold følge, hvordan Robin Hood nærmede sig den endelige opførelse. Det var en sand fryd at kunne sidde og se de forskellige elever udfolde sig i deres rolle. De gik op i det med liv og sjæl, og der blev spillet igennem, prøvet igennem i de forskellige akter og fundet frem til, hvordan placeringen af de forskellige remedier nu var bedst. Alle elever i klassen havde en rolle at spille, at udføre. Det kunne være rent rollespil, men også det at få stykket til at hænge sammen med kostymer, lyd og remedier er jo særdeles vigtigt.

Læreren havde det forkromede overblik, gjorde en fantastisk indsats og fik på forunderlig vis det hele til at gå op i en højere enhed. Eleverne kunne på dette tidspunkt stort set deres rolle og gav også den fornødne ro til, at der kunne øves igennem, når man ikke selv lige var på.
Jeg var til generalprøven den efterfølgende fredag formiddag sammen med resten af skolen. Robin Hood blev også der en flot oplevelse. Tak til eleverne for et flot teater- stykke, tak til den hårdt arbejdende lærer for en dejlig oplevelse.

Overordnet set er der mange gevinster ved at sætte et teaterstykke op. Her kan blot nævnes, at det styrker sammenholdet, at den enkelte bliver mere bevidst om egen formåen, at børnene vænnes til at træde op for andre også i mange andre henseender, hvilket styrker selvværdsfølelsen hos den enkelte. At indlæring ikke kun kan foregå på en måde, men at der er mange tilgange hertil. At visse børn lærer bedst på anden måde end den traditionelle. Der kunne nævnes flere andre gode ting ved at opføre teaterstykker, men lad mig slutte med at sige, at måske er netop denne måde den mest inkluderende undervisningsform, der overhovedet findes.

Hvordan går det så på Gideonskolen rent fagligt? Er resultaterne stadig i top set ud fra en landsfordeling?
Til begge ovenstående spørgsmål kan der ubetinget svares ja. Alle årgange er forskellige, alle årgange klarer sig anderledes end årgangen før. Sådan er billedet også på Gideonskolen. Jeg har sammen med skolens ledelse gennemgået en oversigt over FSA prøverne som de ser ud for Gideonskolen og for hvordan, de ser ud for Danmark som helhed. Gideonskolens elever klarer sig fortsat særdeles flot og ligger klart over landsgennemsnittet i stort set alle prøvefag. Det vidner om evnen til fastholdelse, det vidner om evnen til at få eleverne til at præstere, det vidner om effektiviteten af undervisningen, det vidner om, at eleverne er glade for at gå i skole og er i stand til at omsætte dette i flotte karakterer.

Det er sådan set årene inden eleverne når frem til de afgørende prøver i 9. klasse, der er de rigtigt vigtige. Her skal undervisningen have virket, her ligger sådan set hele fundamentet til de gode resultater. Og det er i alle henseender et kvalitetsfundament, der er på Gideonskolen. Alle omkring undervisningen ved, hvad der virker. Alle ved, hvad de skal gøre for at bringe eleverne videre. Det skaber tryghed i hverdagen både hos voksne og børn og er med til at sikre de gode resultater.

Overordnet er der tale om en kvalitetsstempling af Gideonskolens undervisnings-form med, hvad der heraf følger af tests og evalueringer.
Jeg skrev sidste år, at I som forældre skulle være glade for jeres barns skolegang. Glæden er ikke blevet mindre det forgangne år. Gideonskolen skaber tryghed i hverdagen for alle skolens elever og skaber gennem lærere og ledelse en undervisning for og med eleverne, som næppe gives meget bedre andre steder i landet.

tilsynet har konstateret, at skolens samlede undervisningstilbud set ud fra en helhedsvurdering også i den grad står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, samt at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Vallensbæk, 27. maj 2014

Palle Kristensen