TILSYNSERKLÆRING FOR SKOLEÅRET 2012-2013

187005
Gideonskolen
Strandesplanaden 101
2665 Vallensbæk Strand

TILSYNSERKLÆRING

Det forældrevalgte tilsyn og tilsynserklæringen er udført i henhold til lovbekendtgørelse nr. 891 af 8. juli 2007, §9 stk. 2 og 7.

Tilsynets baggrund

Det er den tilsynsførendes opgave for forældrekredsen at tilse, om Gideonskolen opfylder de krav, der stilles til danske fri- og privatskoler. Tilsynet skal blandt andet vurdere, om skolens samlede undervisningstilbud set ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, nemlig at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre, samt udvikler og styrker elevernes kendskab til og respekt for grundliggende friheds- og menneskerettigheder. Desuden skal elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk stå mål med de standpunkter, man almindeligvis kan forvente i folkeskolen. Undervisningssproget skal være dansk.

Tilsynet med Gideonskolen

Jeg modtager hver lørdag Gideonskolens Ugebrev, som indeholder informationer om skolen med blandt andet alle de aktiviteter og arrangementer, der foregår. Det giver en god indsigt og dybde i forståelsen for, hvilken skole Gideonskolen er, samt en fortræffelig mulighed for at følge en del af hverdagen, som den tager sig ud på Gideonskolen.

Jeg har besøgt skolen en enkelt dag specielt for at danne mig et indtryk af, hvordan man tager fat på læsningen, så man sikrer, at børnene bliver gode læsere, der også forstår, hvad de læser. Det har været udbytterigt, lærerigt og meget inspirerende at få præsenteret baggrunden for hele læseprocessen. Det efterlader et indtryk af en skole, hvor lærernes arbejde udføres med sikker viden om, hvordan man skaber gode resultater også på læsningens område.

Gideonskolen har en meget veludviklet, gennemprøvet metode til at lære børnene at læse. Helt fra begyndelsen i skolen er der en bevidsthed om, hvordan børn bedst lærer at læse. Der gennemføres, overordnet set, kurser, som er med til at sikre, at børnene faktisk allerede kan læse så godt som flydende inden udgangen af første klasse og er sikre læsere inden udgangen af anden klasse.

Jeg har ved selvsyn konstateret dette/hørt børnene læse. De er rigtig dygtige, og de klarer sig som ovenfor beskrevet. Børnene lærer, øver sig, bliver trænet på skolen og i hjemmet, testes, samles op, hvor noget sådant er nødvendigt. De har på klassetrinnet altid de samme lærere i denne faglige sammenhæng, hvorfor der er tale om lærere med en dyb indsigt i læseindlæringsprocessen, og som ud fra denne viden bliver i stand til at navigere på en stadig sikrere og mere præcis kurs. På den måde opnår man gode resultater. Der altså tale om en vidensbaseret, koncentreret indsats af lærere, elever, forældre og skole. Hvorfor er der dog ikke bare flere, som gør dette? Det ligger jo lige for!

At lære at læse, skrive og regne er basale kundskaber. De er hinandens forudsætninger for et godt skoleliv, for uden disse er det stort set ikke muligt at lære i andre faglige sammenhænge, og så kan man være ilde stedt.

Læringsmiljøet på Gideonskolen er som sådan unikt. Jeg har i tidligere tilsyns-rapporter beskrevet store dele af dette og vil nu i denne sætte lidt mere fokus på ordet inklusion, som nærmest får tillagt en alt helbredende virkning på børnene i specielt politiske sammenhænge. Det virker som om, at man politisk øjner penge, mere end man ser på det enkelte barns reelle udviklingsmuligheder.

Rigtigt er det, at langt de fleste børn kan være i samme læringsmiljø, hvis det er det samme menneskesyn, der råder. Sådan er det jo på Gideonskolen, og derfor lykkes det specielt på Gideonskolen at inkludere praktisk talt alle elever i klasserne, forskellige udfordringer til trods. Det viser sig ofte, at inkluderede elever klarer sig på lige fod med andre eller i det mindste opnår resultater, der ligger væsentlig over, hvad man umiddelbart kunne forvente.

Menneskesynet, der ligger bag, er den væsentligste faktor. Krav til skole, elev og forældre er den anden faktor, som er med til at få inklusionen til at virke. Lykkedes er det dog først, når man ikke taler om inklusion, men handler ud fra, at hver enkel respekteres og behandles ud fra, hvem man er, hvilke udviklingspotentialer man har, og at man indgår på lige fod i sociale sammenhænge. Sådan er det på Gideonskolen.

Nu tilbage til de senere års succes i forhold til skolemæssig placering med baggrund i de årlige oplysninger om prøvekarakterer efter afslutningen af 9.klasse. Hvis man efter et par år med absolut topplacering skulle konstatere et større placeringsfald, går det så den helt forkerte vej? Er tingenes tilstand da pludselig ændret så radikalt, at man bør frygte fremtiden? NEJ, kære forældre, sådan forholder det sig slet ikke!

Gideonskolens indarbejdede, gennemprøvede læringsmetode er så grundfæstet, at der selvfølgelig kommer udsving på grund af forskellighed hos eleverne, men selve materien rokkes der ikke ved. Gideonskolen ligger fortsat i den absolutte top, men kan måske blive “straffet” for en fantastisk nr. 1 stilling, fordi en efterfølgende årgang måtte klare sig marginalt dårligere.

Der er stadig tale om et kvalitetsstempel til Gideonskolens undervisningsform, de herunder indarbejdede tests samt den medfølgende evalueringsproces, som virker stabiliserende og retningsgivende for den samlede undervisningsmæssige virksomhed.

Det er fortsat vigtigt at følge med i, om Gideonskolens elever trives, er glade for at gå i skole, lærer en masse, og om der er den nødvendige tillid elever og lærere imellem til, at læringen bliver så optimal som mulig. Det kan jeg på det, jeg har set og oplevet, på det jeg har haft mulighed for at tale med elever, lærere og ledelse om, så absolut sige JA til. Der er et rigtig godt, veludviklet og trygt skolemiljø, som fungerer til alles bedste.

Gideonskolen har nu gennemført en fuldstændig klarlægning af den enkelte elevs ståsted i forhold til læseindlæringen, og hvad der i den forbindelse kan være godt og nyttigt at arbejde videre med. Det er et uvurderligt grundlag for skolen og for den enkelte elev til at komme videre.

Gennem de ugentlige nyhedsbreve bliver jeg også holdt orienteret om skolens øvrige aktiviteter. Der sker rigtig meget, og det er også en vigtig del af den indlæring, der finder sted. Elever lærer ikke alle på samme måde, hvorfor det at se, høre, ja føle også har sin berettigede plads. Det er med til at udvide læringsbegrebet og give eleverne en større forståelse for tingenes rette sammenhæng.

Det sidste område, jeg vil beskrive i år, er Dansk som Andetsprog. Her har jeg i klasserne set praksis, som er i fuld overensstemmelse med den måde, hvorpå tosprogsundervisningen bør foregå. Der indgår forforståelse, elevens eget modersmål, kulturel baggrund samt bevidsthed om, at dansk som andetsprog skal være en naturlig integreret del i alle fag. Først når det er det, vil eleven kunne få den rette indlæring. Gideonskolen arbejder også her bevidst omkring og med den enkelte elev, og der opnås rigtig flotte resultater med børnene.

En af årets store begivenheder er lejrskolen, hvor alle elever deltager. Det er et stort organisatorisk arbejde, der går forud for afviklingen af denne uge, men jeg skal love for, at det er et rigtig godt initiativ. Hvor mange skoler, størrelsen til trods, kan mønstre så mange elever til en og samme oplevelse/lejrskole? Det giver mange sociale relationer eleverne i mellem, men også værdien i elev/lærerforholdet er uvurderligt.

Kære forældre: Vær glade for jeres barn/børns skolegang. Gideonskolen leverer gennem lærere og ledelse en undervisning af høj karat og resultaterne heraf er let aflæselige.

Tilsynet har konstateret, at skolens samlede undervisningstilbud set ud fra en helhedsvurdering i den grad står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen samt at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Vallensbæk, 21. maj 2013

Palle Kristensen