TILSYNSERKLÆRING FOR SKOLEÅRET 2011-2012

187005
Gideonskolen
Strandesplanaden 101
2665 Vallensbæk Strand

TILSYNSERKLÆRING

Det forældrevalgte tilsyn og tilsynserklæringen er udført i henhold til lovbekendtgørelse nr. 891 af 8. juli 2007, §9 stk. 2 og 7.


Tilsynets baggrund

Det er den tilsynsførendes opgave for forældrekredsen at tilse, om Gideonskolen opfylder de krav, der stilles til danske fri- og privatskoler. Tilsynet skal blandt andet vurdere, om skolens samlede undervisningstilbud set ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, nemlig at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre, samt udvikler og styrker elevernes kendskab til og respekt for grundliggende friheds- og menneskerettigheder. Desuden skal elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk stå mål med de standpunkter, man almindeligvis kan forvente i folkeskolen. Undervisningssproget skal være dansk.


Tilsynet med Gideonskolen

Jeg har siden foråret 2011 modtaget Gideonskolens ugebrev med informationer om skolen, dens aktiviteter og arrangementer og kan på den baggrund sige, at det giver god indsigt og mulighed for at følge med i en del af hverdagen, som foregår på Gideonskolen.

Skoleåret 2011/12 var stort set ikke begyndt, før det blev offentligt kendt, at de karakterer, som eleverne på Gideonskolen havde opnået ved Folkeskolens Afgangsprøver ganske få måneder før, betød at Gideonskolen lå som nr. 1 i det ganske danske land. Overraskende? Måske i virkeligheden ikke så overraskende! Forventet? Bestemt nej! Opmærksomhedsskabende i overvældende grad? Bestemt ja.

Først et stort og velment tillykke til skolens lærere og ledelse for at have skabt den virkelighed, som man også mediemæssigt pludselig befandt sig i. Det har selvfølgelig baggrund i mange års god undervisning og viden om, hvad der virker, når man opnår så flotte resultater i de prøvemålte fag. Det vidner om såvel bredde som dybde i den daglige undervisning. Ellers var I ikke nået frem til de resultater, som har dannet baggrund for placeringen. Overordnet set er der tale om et kvalitetsstempel til Gideonskolens undervisning, indarbejdede tests samt evaluering af den samlede undervisningsmæssige virksomhed.

Et er imidlertid den flotte placering, noget andet er, hvad man kan bruge den til fremadrettet.

Den flotte stilling som nummer 1 har givet en masse opmærksomhed omkring skolen. Det i sig selv kan være en god ting, men det har også nogle svære problemstillinger indbygget. Gideonskolen blev pludselig meget synlig for mange forældre. Det har givet specielt skolens ledelse en stor mængde ekstra arbejde med møder med forældre, informationer i al almindelighed om Gideonskolen, ajourføring af ventelister til klasserne m.m. Alt sammen meget arbejdskrævende for specielt skolens ledelse.

Gideonskolens elevtal ligger meget stabilt omkring de 140 elever. Der er ikke grobund for en udvidelse af elevtallet, som faktisk passer fortrinligt til skolens fysiske kapacitet. Placeringen har derfor i den henseende betydet en masse ekstraarbejde, som i og for sig, isoleret set, ikke gavner skolen. Ja, men hvad kan placeringen så overhovedet bruges til? Den kan fortælle, at det man gør, gør man særdeles godt. Den er et velfortjent klap på skulderen til ledelse og lærere, som siger, at vi har fat i den rigtige ende. Den er et incitament til at evaluere egen praksis for derigennem at sætte nye mål for, hvad der er muligt at forbedre rent undervisningsmæssigt til glæde for eleverne.

Det fjerde år som tilsynsførende for forældrekredsen efterlader mig med et indtryk af en skole, hvor der er glade og trygge børn, som lærer meget. Det faglige niveau er højt, undervisningsmiljøet føles trygt og tillidsfuldt, hvilket giver en god, naturlig baggrund for at kunne lære. Der hersker ingen tvivl om, at det faglige niveau er fuldt på højde med, hvad der overordnet kræves af undervisningens indhold i folkeskolen, og jeg kan konstatere, at Gideonskolen ved siden af har så mange og så forskelligartede andre undervisningsrelaterede tilbud til eleverne, at der til hver enkelt elev er en bred vifte af oplevelser, som kan supplere hverdagen og undervisningens samlede indhold. Der udføres kort sagt i et trygt skolemiljø meget fint, målrettet arbejde for og med eleverne, og eleverne opnår i almindelighed fine resultater. Elevernes standpunkt i hovedfagene er markante, flotte og vidner om et kvalitetsundervisningstilbud.

Jeg har besøgt skolen en enkelt dag og har på denne dag set og hørt undervisning i dansk og matematik. Det var en fornøjelse. Gode lærere til medlevende børn, som vil lære noget, til børn som er nysgerrige. Det var udbytterigt, gav indsigt, var lærerigt. Det giver indtryk af en skole, hvor lærernes arbejde udføres med sikker viden om, hvordan man skaber gode resultater, og hvor man ved, hvad et godt undervisningsmiljø er. I dag tales der meget om undervisningsmiljøets betydning for indlæringen, der tales meget om elevsammensætningen i klasserne, og om hvordan den påvirker elevernes muligheder for at lære. Der tales om inklusion af elever, som af en eller anden årsag har svært ved eller har haft svært ved at begå sig i det almindelige undervisningsmiljø, ja, der kommer nu en lov om inklusion i skolerne.

Hvilken betydning får en sådan lovgivning for Gideonskolen? Det kan være svært at svare på entydigt, men tager man udgangspunkt i den nutidige dagligdag på Gideonskolen, så er svaret nok mest i retning af en ringe betydning, og hvorfor nu det? Fordi Gideonskolens elevsammensætning allerede nu er mangfoldig og dækker over en stor forskellighed. Mest af alt betyder det dog, at der tages udgangspunkt i den enkelte elev, at man forholder sig til den enkelte elev, at man opfattes, som det man er: Et menneske, med alt hvad det indbefatter. Der skal være naturligt rum til den enkelte elev, som derved kan trives og bliver i stand til at lære.

Så kære forældre: Glæd jer over Gideonskolens tilgang til det enkelte menneske. Det er også det, der ligger bag de gode resultater, og her ligger kræfterne til at komme videre.

Tilsynet har konstateret, at skolens samlede undervisningstilbud set ud fra en helhedsvurdering i den grad står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.


Vallensbæk 21. maj 2012

Palle Kristensen