TILSYNSERKLÆRING FOR SKOLEÅRET 2010-2011

187005
Gideonskolen
Strandesplanaden 101
2665 Vallensbæk Strand

TILSYNSERKLÆRING

Det forældrevalgte tilsyn og tilsynserklæringen er udført i henhold til lovbekendtgørelse nr. 891 af 8. juli 2007, §9 stk. 2 og 7.

Tilsynets baggrund

Det er den tilsynsførendes opgave for forældrekredsen at tilse, om Gideonskolen opfylder de krav, der stilles til danske fri- og privatskoler. Tilsynet skal blandt andet vurdere, om skolens samlede undervisningstilbud set ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, nemlig at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre, samt udvikler og styrker elevernes kendskab til og respekt for grundliggende friheds- og menneskerettigheder. Desuden skal elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk stå mål med de standpunkter, man almindeligvis kan forvente i folkeskolen. Undervisningssproget skal være dansk.

Tilsynet med Gideonskolen

Jeg har siden foråret 2010 løbende fået og modtaget informationer om skolen, dens aktiviteter og arrangementer og kan på den baggrund sige, at det giver er en rigtig god mulighed for at følge med i en del af hverdagen, som den tager sig ud på Gideonskolen.

Jeg har besøgt skolen en enkelt dag specielt for at danne mig et indtryk af, hvordan man tager fat på læsningen så man sikrer, at børnene bliver gode læsere, der også forstår, hvad de læser. Det har været udbytterigt, lærerigt og meget inspirerende at få præsenteret baggrunden for hele læseprocessen. Det efterlader et indtryk af en skole, hvor lærernes arbejde udføres med sikker viden om, hvordan man skaber gode resultater også på læsningens område.

Det jeg har oplevet er følgende:

Den allertidligste læsning er baseret på et meget grundigt, vel tilrettelagt kususforløb af ca. 300 timers varighed. Det giver eleverne så gode startvilkår, at mange allerede er læsere ca. 4 måneder efter egentlig skolestart i 1. klasse.

På Gideonskolen arbejder lærerne i fagårgangsteam. Det giver en kolossal stor viden hos lærerne, når man arbejder med samme aldersgruppe af børn år efter år. En viden, der omsættes til særdeles gode læseresultater for stort set alle elever på Gideonskolen.

Jeg har hørt elever fra 1 + 2 årgang læse. Og læse kan de! Og angrebsteknikker har de til ord, de ikke har mødt før. Her er tale om ord, hvor det i forhold til alder er noget usædvanligt, at de både kan læses og oftest indholdsforklares. Flot!

Læsningens kvalitet/elevernes kunnen følges op af tests, der er med til at sikre, at man både kan læse og forstå i det omfang, det er nødvendigt for at komme videre. Er der mangler hos enkelte elever følges der op på dette gennem særlig tilrettelagt undervisning.

Undervisningsplaner

Gideonskolens undervisningsplaner viser, at man målrettet går efter at opfylde de krav og forventninger, som er opstillet som henholdsvis trin- og slutmål i Fælles Mål (II) i de forskellige fag. Lærernes engagement i undervisningen og dermed i elevernes udvikling taler sit tydelige sprog. Der er ingen tvivl om, at man i høj grad stræber efter at stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen samt, hvad der måske er mere interessant, at man i høj grad også når disse mål.

Elevplaner

Elevplanerne er en af Gideonskolens grundpiller. Her er klart syn for, at der følges op på målsætningerne ligesom den enkelte elevs udviklingsmål er tydelige. De individuelle ugeplaner giver såvel elever som lærere gode muligheder for at følge den progression, der er så vigtig for den enkelte elev, men også for det videre lærerarbejde. Elevevalueringen bringes naturligt ind i forældresamtalerne og fungerer som sikkerhed for, at hver elev følger en hensigtsmæssig og naturlig udvikling i skoleforløbet. Samtidig indtager elevplanerne en central rolle, når der begynder nye elever på Gideonskolen. Den individualiserede elevplan vil hurtigt kunne give skolen et fingerpeg om, hvor der skal sættes ind. Det skaber tryghed om skolegangen for både elev og forældre.

Materialer

Gideonskolen har en lang række undervisningsmaterialer af rigtig god kvalitet. Materialerne består af både undervisningsbøger fra diverse forlag, forskellige former for arbejdshefter, en stor mangfoldighed af IT-baserede programmer samt materialer til såkaldt praktiske forsøg i diverse fag. I mødet med denne materialemæssige mangfoldighed får eleverne mulighed for at få forøget deres faglige viden samtidig med, at de udfordres til at danne egne meninger og holdninger. Ved mange mindre prøver testes elevens faglige niveau og man kan hurtigt se, om en repetition af et stofområde er nødvendigt.

Konklusion

Det tredie år som tilsynsførende for forældrekredsen efterlader mig med et indtryk af en skole, hvor der er glade og trygge børn, som lærer meget. Det faglige niveau er generelt meget flot, undervisningsmiljøet føles trygt og tillidsfuldt, hvilket giver en god, naturlig baggrund for at kunne lære.

Der hersker ingen tvivl om, at det faglige niveau er fuldt på højde med, hvad der overordnet forventes af eleverne i folkeskolen samt, at Gideonskolen ved siden af har så mange og så forskelligartede andre undervisningstilbud til eleverne, at der til hver enkelt elev er en bred vifte af oplevelser med fagligt indhold, som kan supplere hverdagen og undervisningens samlede indhold.

Lærere og ledelse på Gideonskolen lægger stort engagement i det daglige arbejde. Et engagement, der sammen med fagligheden giver flotte afgangsresultater, når eleverne forlader Gideonskolen efter 9. klasse.

Tilsynet har konstateret, at Gideonskolens undervisningstilbud set ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Maj 2011

Palle Kristensen
Tilsynsførende