TILSYNSERKLÆRING FOR SKOLEÅRET 2009-2010

187005
Gideonskolen
Strandesplanaden 101
2665 Vallensbæk Strand

TILSYNSERKLÆRING

Det forældrevalgte tilsyn og tilsynserklæringen er udført i henhold til lovbekendtgørelse nr. 891 af 8. juli 2007, §9 stk. 2 og 7.

Tilsynets baggrund

Det er den tilsynsførendes opgave for forældrekredsen at tilse, om Gideonskolen opfylder de krav, der stilles til danske fri- og privatskoler. Tilsynet skal blandt andet vurdere, om skolens samlede undervisningstilbud set ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, nemlig at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre, samt udvikler og styrker elevernes kendskab til og respekt for grundliggende friheds- og menneskerettigheder. Desuden skal elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk stå mål med de standpunkter, men almindeligvis kan forvente i folkeskolen. Undervisningssproget skal være dansk.

Tilsynet med Gideonskolen

Jeg har siden foråret 2009 løbende fået og modtaget informationer om skolen, dens aktiviteter og arrangementer og kan på denne baggrund sige, at der er en rigtig god baggrund for at kunne følge med i hverdagen, som den tager sig ud i al sin mangfoldighed. Jeg har besøgt skolen en enkelt dag samt været til nogle forskellige arrangementer. Disse indtryk giver mig et samlet billede af en skole, hvor forholdene ikke alene er som de bør være, men faktisk lægger mere til. Det bør man som forældre glæde sig over. Her er en tryg skolehverdag med et godt arbejdsmiljø for eleverne. Det skaber god grobund for indlæring.

Undervisningsplaner

Gideonskolens undervisningsplaner vidner om, at man målrettet går efter at opfylde de krav og forventninger, som er opstillet som henholdsvis trin- og slutmål i Fælles Mål (II) for de forskellige fag. Lærernes engagement i undervisningen og dermed i elevernes udvikling taler sit tydelige sprog. Der er ingen tvivl om, at man i høj grad stræber efter at stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen samt, hvad der måske er mere interessant, at man i høj grad når disse mål.

Elevplaner

Elevplanerne er en af Gideonskolens grundpiller. Her er klart syn for, at der følges på målsætning ligesom den enkelte elevs udviklingsmål er tydelige. De individuelle ugeplaner giver såvel elever som lærere fine muligheder for at følge den progression, der er så vigtig for den enkelte elev, men også for det videre lærerarbejde. Elevevalueringen bringes naturligt ind i forældresamtalerne og fungerer som sikkerhed for, at hver elev følger en hensigtsmæssig og naturlig udvikling i skoleforløbet. Samtidig indtager elevplanerne en central rolle, når der begynder nye elever på Gideonskolen. Den individualiserede elevplan vil hurtigt kunne give skolen et fingerpeg om, hvor der skal sættes ind. Det skaber tryghed om skolegangen for både elev og forældre.

Materialer

Gideonskolen har en lang række undervisningsmaterialer af rigtig god kvalitet. Materialerne består af både undervisningsbøger fra diverse forlag, forskellige former for arbejdshefter, en stor mangfoldighed af IT-baserede programmer samt materialer til såkaldt praktiske forsøg i diverse fag. I mødet med denne materialemæssige mangfoldighed får eleverne mulighed for at få forøget deres faglige viden samtidig med, at de udfordres til at danne egne meninger og holdninger. Ved mange mindre prøver testes elevens faglige niveau og man kan hurtigt se, om en repetition af et stofområde er nødvendigt.

Besøg på Gideonskolen

I begyndelsen af maj 2010 besøgte jeg Gideonskolen. Som rimelig ny var jeg denne gang interesseret i at se på og høre nærmere om de enkelte elevers standpunkt i dansk med hvad deraf følger. Jeg er nu bekendt med, at hver enkelt elev er testet, at oversigten af disse test er udmøntet i et egentligt arbejdsredskab, som lærer og elev kan have stor nytte af. Det er muligt at være meget specifik i forhold til den enkelte elev, og hvad vedkommende har brug for at kunne komme videre. Det har været en fornøjelse at se et så gennemført testarbejde og samtidig kunne glæde sig over, hvor brugbart det er.

Jeg var på korte besøg i Det store Lærecenter, i engelsk på afgangsniveau samt i 1. og 2. klasse.

Jeg har desuden været til skolens Midtvejsmøde, hvor en række af skolens forældre var mødt op til et statusmøde omkring skolens arbejde, økonomi samt personalesituation.

Efterfølgende var der mulighed for de enkelte forældre at tale med barnets kontaktlærer.

Konklusion

Det andet år som tilsynsførende for forældrekredsen efterlader mig med et indtryk af en skole, hvor der er glade og trygge børn, som lærer meget. Det faglige niveau er fint, undervisningsmiljøet føles trygt og tillids- fuldt, hvilket giver en god, naturlig baggrund for at kunne lære. Der hersker ingen tvivl om, at det faglige niveau er fuldt på højde med, hvad der overordnet kræves af undervisningens indhold i folkeskolen, og jeg kan konstatere, at Gideonskolen i tilgift har så mange og så forskelligartede andre undervisningsrelaterede tilbud til eleverne, at der til hver enkelt elev er en bred vifte af oplevelser, som kan supplere hverdagen og undervisningens totale indhold. Der udføres kort sagt i et trygt skolemiljø meget fint målrettet arbejde for og med eleverne og eleverne opnår i almindelighed fine resultater. Elevernes standpunkt i hovedfagene står som helhed klart mål med, hvad der kræves og opnås i folkeskolen.

Tilsynet har konstateret, at skolens samlede undervisningstilbud set ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Maj 2010

Palle Kristensen
Tilsynsførende