TILSYNSERKLÆRING FOR SKOLEÅRET 2008-2009

187005
Gideonskolen
Strandesplanaden 101
2665 Vallensbæk Strand

TILSYNSERKLÆRING

Det forældrevalgte tilsyn og tilsynserklæringen er udført i henhold til lovbekendtgørelse nr. 891 af 8. juli 2007, §9 stk. 2 og 7.


Tilsynets baggrund

Det er den tilsynsførendes opgave for forældrekredsen at tilse, om Gideonskolen opfylder de krav, der stilles til danske fri- og privatskoler. Tilsynet skal blandt andet vurdere, om skolens samlede undervisningstilbud set ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, nemlig at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre, samt udvikler og styrker elevernes kendskab til og respekt for grundliggende friheds- og menneskerettigheder. Desuden skal elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk stå mål med de standpunkter, man almindeligvis kan forvente i folkeskolen. Undervisningssproget skal være dansk.

Tilsynet med Gideonskolen

Jeg har siden foråret 2008 løbende fået og modtaget informationer om skolen, dens aktiviteter og arrangementer og kan på denne baggrund sige, at der er en fin basis og baggrund for at kunne følge med i hverdagen, som den tager sig ud i al sin mangfoldighed. Jeg har besøgt skolen et par dage samt været til nogle forskellige arrangementer. Disse indtryk giver mig et samlet billede af en skole, hvor forholdene er som de bør være og mere til. Det bør man som forældre føle sig tryg ved og samtidig glæde sig over i hverdagen.

Undervisningsplaner

Gideonskolens undervisningsplaner vidner om, at man målrettet går efter at opfylde de krav og forventninger, som er opstillet som henholdsvis trin- og slutmål i Fælles Mål for de forskellige fag. Lærernes engagement i undervisningen og dermed i elevernes udvikling taler sit tydelige sprog. Der er ingen tvivl om, at man stræber efter i høj grad at stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen samt at man når disse mål.

Elevplaner

Elevplanerne er en af Gideonskolens vægtige grundpiller. Her er klart syn for, at der følges på målsætning ligesom den enkelte elevs udviklingsmål er tydelige. De individuelle ugeplaner giver såvel elever som lærere fine muligheder for at følge den progression, der er så vigtig for den enkelte elev, men også for det videre lærerarbejde. Elevevalueringen bringes naturligt ind i forældresamtalerne og fungerer som sikkerhed for, at hver elev følger en hensigtsmæssig og naturlig udvikling i skoleforløbet. Samtidig indtager elevplanerne en central rolle, når der begynder nye elever på Gideonskolen. Den individualiserede elevplan vil hurtigt kunne give skolen et fingerpeg om, hvor der skal sættes ind. Det skaber tryghed om skolegangen for både elev og forældre.

Materialer

Gideonskolen har en lang række undervisningsmaterialer af rigtig god kvalitet. Materialerne består af både under- visningsbøger fra diverse forlag, forskellige former for arbejdshefter, en stor mangfoldighed af IT-baserede programmer samt materialer til såkaldt praktiske forsøg i diverse fag. I mødet med denne materialemæssige mang- foldighed får eleverne mulighed for at få forøget deres faglige viden samtidig med, at de udfordres til at danne egne meninger og holdninger. Ved mange mindre prøver testes elevens faglige niveau og man kan hurtigt se, om en repetition af et stofområde er nødvendigt.

Besøg på Gideonskolen

I sidste halvdel af november 2008 besøgte jeg Gideonskolen to formiddage. Det var et par informative formiddage, som gav mig lejlighed til at komme noget mere ind bag facaden på Gideonskolen. Som ny havde jeg udbedt mig mulighed for at få overblik og sammenhæng i inden for IT-området, da netop IT spiller en central rolle i fagene. Jeg har fået en gennemgang og sidder tilbage med en oplevelse af at være på en skole, hvor IT har et meget højt niveau, og hvor det bruges efter alle kunstens regler i de mange forskellige sammenhænge, som det netop skal.

Jeg havde samtidig mulighed for at følge undervisningen i Store Lærecenter – i fysik/kemi på afgangsniveau – samt engelsk på afgangsniveau. Hertil kommer, at jeg i foråret 2008 havde den glæde at være censor ved afgangsprøven dansk og derved “ad bagvejen” kunne følge direkte, hvad eleverne havde fået ud af undervisningen. Det var en meget tilfredsstillende oplevelse med fine elevpræstationer i et for eleverne trygt miljø.

Jeg har desuden været til skolens Midtvejsmøde, hvor en række af skolens forældre var mødt op til et statusmøde omkring skolens arbejde, økonomi samt personalesituation. Efterfølgende var der mulighed for de enkelte forældre at tale med barnets kontaktlærer.

Konklusion

Det første år som tilsynsførende for forældrekredsen efterlader mig med et indtryk af en skole, hvor der er glade og trygge børn, som lærer meget. Det faglige niveau er fint, undervisningsmiljøet føles trygt og tillids- fuldt, hvilket giver en god, naturlig baggrund for at kunne lære. Der er ingen tvivl om, at det faglige niveau er fuldt på højde med, hvad der overordnet kræves af undervisningens indhold i folkeskolen, og jeg kan konstatere, at Gideonskolen i tilgift har så mange og så forskelligartede andre undervisningsrelaterede tilbud til eleverne, at der til hver enkelt elev er en bred vifte af oplevelser, som kan supplere hverdagen og undervisningen totale indhold. Der udføres kort sagt i et trygt skolemiljø meget fint målrettet arbejde for og med eleverne og eleverne opnår i almindelighed fine resultater. Elevernes standpunkt i hovedfagene står som helhed mål med, hvad der kræves og opnås i folkeskolen.


Maj 2009

Palle Kristensen
Tilsynsførende