TILSYNSERKLÆRING FOR SKOLEÅRET 2007-2008

187005
Gideonskolen
Strandesplanaden 101
2665 Vallensbæk Strand


TILSYNSERKLÆRING

Det forældrevalgte tilsyn og tilsynserklæringen er udført i henhold til lovbekendtgørelse nr. 891 af 8. juli 2007, § 9 stk. 2 og 7.

Tilsynets baggrund

Som tilsynsførende skal jeg for forældrekredsen tilse, at Gideonskolen opfylder de krav, der stilles til danske fri- og privatskoler. Tilsynet skal bl.a. vurdere, om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen; at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre, samt udvikler og styrker elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder; at elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk også står mål med det standpunkt man almindeligvis kan forvente i folkeskolen; og at undervisningssproget er dansk.


Tilsynet med Gideonskolen

Som i de forgangne år, har jeg også i år løbende modtaget informationer om skolen, dens aktiviteter og arrangementer og kan på denne baggrund følge med i hverdagen, som den tager sig ud i al sin mangfoldighed. Jeg har endvidere ved besøg på skolen, hvor jeg har tilset forskellige grupper og alderstrin, ved selvsyn kunnet konstatere om forholdene på skolen er, som de bør være.

Elevplaner

Elevplaner er og har altid været en af grundpillerne i såvel målsætningen som opfølgningen af den enkelte elevs udviklingsmål på Gideonskolen. Via de individuelle ugeplaner kan både lærer og elev hele tiden følge elevens progression. Elevevalueringen bringes naturligt ind i forældresamtalerne og fungerer som en sikkerhed for, at hver elev følger en hensigtsmæssig og naturlig udvikling i skoleforløbet. Nye elever som kommer til Gideonskolen hjælpes hurtigt ind i et forløb med positiv udvikling af eventuelle svagheder, fordi den individualiserede elevplan tillader særlig fokus de påkrævede undervisningsområder.

Undervisningsplaner

Gideonskolens undervisningsplaner vidner om, at man målrettet går efter at kunne opfylde de krav og forventninger til undervisningens kvalitet, der er opstillet som hhv. trin- og slutmål i Fælles Mål for de forskellige fag. Lærernes engagement i undervisningen og i elevernes udvikling taler også sit tydelige sprog. Der er ingen tvivl om, at man stræber efter i høj grad at stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen.

Materialer

Skolen råder over en bred vifte af gode undervisningsmaterialer af høj kvalitet. Materialerne består både af undervisningsbøger fra en lang række forlag, arbejdshæfter i form af paces, et væld af it- baserede programmer, samt materialer til praktiske forsøg. Eleverne får således god mulighed for at øge deres faglige viden samtidig med, at de udfordres til selv at danne meninger og holdninger til mangt og meget. Via mange mindre prøver checkes jævnligt, om eleven holder et tilstrækkeligt fagligt niveau, eller om en repetition af stof evt. er nødvendig.

Besøg den 1. november 2007

Ved mit besøg på skolen den 1. november oplevede jeg endnu engang åben imødekommenhed fra elever, lærere og skoleledelse. Det var en aktiv dag med undervisning på sædvanlig vis, men også forberedelse af et større aftenarrangement med musisk og kreativ udfoldelse og med besøg udefra. Gideonskolen har tradition for at invitere personer fra mange og meget forskellige baggrunde til at fortælle eleverne om forhold, som de ellers ikke vil møde i den daglige skolegang. Som et led i forberedelserne i de ældste elevers udenlandsrejse, var der besøg fra Sydafrika. Det var også et spændende syn at overvære, hvordan samarbejdet på det musiske og kreative plan spænder en stor bue over klasse- og faggrænser på skolen.

Af den skemalagte undervisning valgte jeg at se på:

– Dansk: 3. klasse
– Matematik: 4. klasse
– Engelsk: 6. og 8. klasse
– Fysik: 6. og 9.-10. klasse
– Tysk: 8. klasse
– Kristendom: 9.-10. klasse

Det samlede indtryk fra undervisningen er, at der er rigtig godt styr på fagligheden og at undervisningskvaliteten er rigtig god. Lærere var velforberedte, inddrog eleverne i samtaler, stillede udfordrende spørgsmål og bidrog herved til den enkelte elevs personlige og alsidige udvikling. Det pædagogiske syn på skolen er præget af, at eleverne lærer respekten for frihed, menneskerettigheder og ligestilling, og de lærer vigtigheden af at leve i et samfund med folkestyre….

Tryghed og trivsel

Mødet med både elever og lærere vidner om at der på skolen hersker en atmosfære af tryghed og trivsel. Der er glade og tilfredse børn, som uopfordret og beredvilligt kommer hen of fortæller om deres oplevelser. Naturligt smilende, glade ansigter vidner mere end mange ord om, at børnene oplever en glæde i deres skolegang. Dette er afgjort et godt tegn.

Konklusion

Sammenfatningsvis kan jeg konstatere, at Gideonskolen fortsætter en sund udvikling og opfylder de krav, der stilles i lovbekendtgørelsen. Undervisningssproget er dansk. Elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk og undervisningen som helhed står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

April 2008

Torben Kristensen
Tilsynsførende