TILSYNSERKLÆRING FOR SKOLEÅRET 2006-2007

187005
Gideonskolen
Strandesplanaden 101
2665 Vallensbæk Strand

Det forældrevalgte tilsyn og tilsynserklæringen er udført i henhold til lovbekendtgørelse nr. 764 af 3. juli 2006, § 9 stk. 2 og 7.


Tilsynets baggrund

Som tilsynsførende skal jeg for forældrekredsen tilse, at Gideonskolen opfylder de krav, der stilles til danske fri- og privatskoler. Det er bl.a. at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen; at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre; at elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk også står mål med det standpunkt man almindeligvis kan forvente i folkeskolen; og at undervisningssproget er dansk.


Tilsynet med Gideonskolen

Jeg modtager løbende informationer om skolen, dens aktiviteter og arrangementer og kan på denne baggrund følge med i hverdagen, som den tager sig ud i al sin mangfoldighed. Jeg er desuden på besøg på skolen, hvor jeg tilser forskellige grupper og alderstrin. Her kan jeg ved selvsyn konstatere om forholdene på skolen er, som de bør være.


Elevplaner

I forbindelse med de nye elevplaner, som er gjort obligatoriske i folkeskolen, bemærker jeg, at elevplaner er og har altid været en af grundpillerne i såvel målsætningen som opfølgningen af den enkelte elevs udviklingsmål på Gideonskolen. Via de individuelle ugeplaner kan både lærer og elev hele tiden følge elevens progression. Elevevalueringen bringes naturligt ind i forældresamtalerne og fungerer som en sikkerhed for, at hver elev følger en hensigtsmæssig og naturlig udvikling i skoleforløbet.


Undervisningsplaner

Gideonskolens undervisningsplaner vidner om, at man målrettet går efter at kunne opfylde de krav og forventninger til undervisningens kvalitet, der er opstillet som hhv. trin- og slutmål i Fælles Mål for de forskellige fag. Lærernes engagement i undervisningen og i elevernes udvikling taler også sit tydelige sprog. Der er ingen tvivl om, at man stræber efter i høj grad at stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen.


Materialer

Skolen råder over en bred vifte af gode undervisningsmaterialer af høj kvalitet. Eleverne får således god mulighed for at øge deres faglige viden samtidig med, at de udfordres til selv at danne meninger og holdninger til mangt og meget. Via mange mindre prøver tjekkes kontinuerligt, om eleven har lært tilstrækkeligt, eller om en repetition af stof er nødvendig.


IT

Det er ikke en nyhed, at Gideonskolen følger godt med på IT-området. Skolen bruger nu op imod 70 forskellige programmer i diverse undervisningssituationer fordelt over hele skoleforløbet. Eleverne er fortrolige med brugen af en lang række forskellige programmer, og ser det som noget ganske naturligt at arbejde med IT i mange forskellige fag. Der gøres en god indsats fra skolens side for at lære eleverne om bl.a. en kildes grad af troværdighed, faldgrupper på Internettet, etik i forbindelse med brugen af Internettet, osv.


Besøgene den 12. og 13. februar 2007

Igen i år var det en fornøjelse at aflægge skolen besøg. Jeg modtages på bedste vis af både elever, lærere og ledelse og der er en stor grad af åbenhed og frimodighed omkring mit besøg. I løbet af de to dage nåede jeg at tilse gruppeundervisningen i

dansk: 5.; 6. og 8. klasser
matematik: 3.; 6. og 7. klasser
engelsk: 3.; 4. og 7. klasser
Ud over disse “obligatoriske” tilsynsfag overværede jeg undervisning i fagene tysk, fysik, geografi, og IT. Under ophold i lærecenter B (2. – 4. klasse) og C (5. – 10. klasse) havde jeg mulighed for at følge mange elevers individuelle arbejde med forskellige fag, herunder løsning af en del skriftlige opgaver.

På skolen kunne jeg konstatere, at undervisningen i de forskellige klasser er velforberedt. Eleverne inddrages i samtaler og debatter, og udfordres herigennem til at danne egne holdninger til de emner der diskuteres. Lærer/elevforhold er gode, hvilket bidrager til et godt undervisningsklima på skolen.


Konklusion

Jeg konstaterer, at Gideonskolen opfylder alle de krav, der stilles i lovbekendtgørelsen. Undervisningssproget er dansk, udover naturligvis i fremmedsprogsundervisningen. Elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk og undervisningen som helhed står klart mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Undervisningen foregår endvidere i en sådan atmosfære, at eleverne forberedes til at leve i det danske samfund, hvor respekten for frihed, menneskerettigheder og ligestilling er et produkt af mange års folkestyre. Elever, der afslutter deres skolegang på Gideonskolen er derfor godt rustede. Dels vil de på naturlig vis indgå i et af de mange, og meget forskelligartede undervisningstilbud, der gives efter 9. klasse. Dels vil de være godt forberedt til at indgå og fungere som borgere i det danske samfund.

Mit tilsyn har ikke givet anledning til bemærkninger.

 

Glostrup, maj 2007

Torben Kristensen
Tilsynsførende