TILSYNSERKLÆRING FOR SKOLEÅRET 2005-2006

187005
Gideonskolen
Strandesplanaden 101
2665 Vallensbæk Strand


Det forældrevalgte tilsyn med Gideonskolen er udført i henhold til Bekendtgørelse af lov nr. 665 om friskoler og private grundskoler m.v. af 27. juni 2005, Bekendtgørelse nr. 845 af 8. september 2005 om tilskud m.v. til friskoler og private grundskoler m.v., og Vejledning nr. 145 af 23. juli 2001 om undervisningspligtens opfyldelse i friskoler og private grundskoler og tilsynet hermed.

Tilsynsbesøgene på Gideonskolen har fundet sted hhv. den 16.12.2005 og den 15.2.2006.ølgende fag og klasser er tilset ved besøgene:

danskmatematikengelskfysikgeografibiologiprojekt
ABC (1. kl.)B2 (2. kl.)B2 (2. kl.)C5 (9.-10. kl.)C3 (7. kl.)C3 (7. kl.)C1 (5. kl.)
B3 (3. kl.)B3 (3. kl.)B3 (3. kl.)   C2 (6. kl.)
B4 (4. kl.)C2 (6. kl.)C3 (7. kl.)    
C3 (7. kl.)      

 

Tilsynsbesøgene er udført på to hele, almindelige skoledage. Som supplement til besøgene er jeg i lighed med tidligere år gjort bekendt med timefordelingstabeller, jeg har modtaget information om skolens elevsituation, herunder elever med behov for specialundervisning, om terminsprøver, om skole-hjem samarbejdet, om den fortsatte revidering af undervisningsplaner og materialer, om nyanskaffelser til undervisningen og om det fortsatte arbejde med udvikling af del- og slutmål inden for skolens forskellige fagområder. Hver uge modtager jeg desuden skolens nyhedsbrev og informationer om skolens aktuelle situation.

Under selve besøgene er jeg blevet mødt med åbenhed og imødekommenhed fra såvel skolens daglige ledelse som lærere og elever. Skolen er præget af en god atmosfære, der er et godt kollegialt samarbejde og eleverne virker trygge og glade i de situationer, de befinder sig i. Jeg konstaterer, at skolens undervisning foregår på dansk, og at det talte sprog er dansk. Undervisningen, der ofte foregår i mindre grupper, holder et godt fagligt niveau. Lærernes engagement præger undervisningens kvalitet og elevernes aktive deltagelse. Alle elever inddrages og høres i diskussioner og samtaler, undervisningsmidlerne spænder fra tavleundervisning over bøger og plancher til film, PowerPoint, Internettet og anden IT. Hensynet til den enkelte synes hele tiden at være en høj prioritet uanset fag og undervisningsmidler.

Skolen fortsætter arbejdet med revidering og opdatering af læseplaner, fornyelse af undervisningsmaterialer og vedligeholdelse af de fysiske rammer. Man nyder et godt samarbejde med Vallensbæk Kommune, sundhedsplejerske og skolepsykolog. Skolen tilstræber at give eleverne gode muligheder for at stifte bekendtskab med synspunkter og holdninger, der ikke nødvendigvis er i overensstemmelse den danske kulturarvs kristne grund- og livssyn. Dette gøres bl.a. gennem ekskursioner og gennem besøg af foredragsholdere. Skolen forsøger på denne måde at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Der gøres også meget for at eleverne skal være veludrustede på IT-området. Man benytter sig af mange gode undervisningstilbud, eleverne lærer om sammensætning og brug af både hardware og software, skolens computere opdateres regelmæssigt, osv. Gideonskolen er derfor med helt i front og giver sine elever mulighed for en høj grad af dygtiggørelse inden for dette område.

Også de musiske og kreative sider får god plads på skolen. Gennem kor, sang, musik, dans, drama og billedkunst oplever eleverne hvad det vil sige at være skabende og begå sig foran et publikum. Det at være på scenen, i rampelyset er derfor en ganske naturlig del af at være elev på Gideonskolen.

I faget dansk arbejdes der ihærdigt med elevernes mundtlige og skriftlige kundskaber. Gideonskolens målsætning for eleverne er mindst at stå mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Dette afspejles både i elevernes individuelle arbejde i lærecentrene og i gruppeundervisningerne. Generelt har eleverne allerede tidligt tilegnet sig gode læsefærdigheder og gode skriftlige færdigheder. Den endnu nye litteraturkanon er også fuldt integreret i skolens undervisning, lige som IT og brugen af informationssøgning.

I matematik arbejder man med en grundig indlæring af både de basale matematiske færdigheder og med forståelse af problemregning. Jeg har ved besøgene konstateret, at undervisningen er veltilrettelagt og foregår på et højt pædagogisk niveau, således at eleverne får gode chancer for at få overblik over faget. Det individuelle arbejde i lærecentrene er præget af motivation til at dygtiggøre sig inden for såvel færdighedsregning som problemregning.

Engelskundervisningen på Gideonskolen er særlig i den forstand, at den begynder meget tidligt. Her var det især spændende at lytte til undervisningen i 2. klasse. Den er enkel og koncentrerer sig om den engelske fonetik, om ordforråd og enkle sætninger. Elevernes opmærksomhed og begejstring over at kunne sige noget på et fremmedsprog var ikke til at tage fejl af. De kunne lide det. Opmærksomheden og koncentrationen var stor. I 7. klasse foregik undervisningen stort set udelukkende på engelsk, og visse elever var nået meget langt i deres sproglige færdigheder. Samtale og diskussion på et for alderstrinnet højt niveau syntes blot at være en fornøjende udfordring.

Vurderet ud fra begge besøgene er det min klare overbevisning, at elevernes standpunkter i dansk, matematik og engelsk ligger på niveau med og for nogle elevers vedkommende over folkeskolens standpunkter. Gideonskolens læseplaner læner sig i høj grad op ad Undervisningsministeriets “Fælles Mål” for de enkelte fagområder, og undervisningens kvalitet ligger på et niveau der står mål med det, der almindeligvis kræves i den danske folkeskole. Mit tilsyn har således ikke givet anledning til bemærkninger.

 

Torben Kristensen
Tilsynsførende

Glostrup, maj 2006