TILSYNSERKLÆRING FOR SKOLEÅRET 2004-2005

Gideonskolen
Strandesplanaden 101
2665 Vallensbæk Strand


Rapport i forbindelse med det forældrevalgte tilsyn for Skoleåret 2004 – 2005.

Det forældrevalgte tilsyn med Gideonskolen er udført i henhold til Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. af 5. juli 2004 og Vejledning om undervisningspligtens opfyldelse i friskoler og private grundskoler og tilsynet hermed af 23. juli 2001.

I min egenskab af tilsynsførende er jeg i løbet af skoleåret 2004 – 2005 blevet holdt grundigt informeret om skolens aktiviteter, og jeg har aflagt Gideonskolen besøg ved flere lejligheder, både i efteråret og i foråret.

I forbindelse med tilsynet er jeg blevet forelagt fag- og timetalsfordelinger, planer over lærersammensætningen, og jeg har fået indblik i elevernes faglige niveau. Jeg har hver uge modtaget informationer om skolens forskellige aktiviteter.

Ved besøgene har jeg ved selvsyn kunnet konstatere, at hverdagen på Gideonskolen fungerer godt. Der er naturligvis mange indtryk, der hæfter sig, og for at nævne nogle af dem har jeg valgt følgende overskrifter:


Tryghed og trivsel

Når man som tilsynsførende kommer på besøg, har man naturligvis alle antenner ude for at opfange de signaler, der afsendes især fra elevernes side. Det er jo trods alt dem, det hele egentlig drejer sig om. Noget af det første jeg har observeret er, at eleverne virker glade, åbne og frie i deres omgang med hinanden og med lærerne. Der er mange skift i løbet af en skoledag fra lærecenter til rapportskrivning på computer, til gruppearbejde, til projekt, til praktiske forsøg fx. i science, til frikvarter, osv. Alt dette går ganske smidigt, selv om eleverne ofte deles ind i særlige smågrupper, der skal af sted på forskellige tidspunkter. Men disse skift klares med en smidighed, som var det noget af det mest naturlige i verden.

I en samtale med en elev, der er flyttet til Gideonskolen fra en ubehagelig mobning i sin gamle skole, kan jeg konstatere en glæde ved at være kommet væk fra mobningen og over i trygge rammer.

Ligeledes er jeg blevet mødt af nysgerrige elever, der gerne ville vide, hvad det nu lige er, jeg laver på deres skole. Denne åbenhed over for mig som fremmed tyder på tryghed og trivsel i det daglige.


Engagerede lærere

Lige som sidste år kan jeg konstatere, at lærerne er engagerede og underviser med hensyntagen til den enkelte elev. Jeg har bl.a. overværet praktiske projekter i matematik, forsøg i science, litteraturundervisning på højt niveau i 5. klasse i dansk. Det var dog ikke over elevernes niveau, idet de var forbavsende gode til at svare for sig. Jeg har endvidere overværet lidt af træningen til en større musical opsætning, der involverede mange af skolens elever i både sang, dans og drama. Det overordnede indtryk er klart, at lærerne er her for elevernes skyld, og engagerer sig i deres opgave.


IT-teknologi samt andre tekniske færdigheder

Gideonskolen er i front på IT-siden. Opdatering og udvidelse af skolens netværk er højt prioriteret. Eleverne inddrages her og undervises i praktiske færdigheder omkring konstruktion af computere, udskiftning af hardware og dennes konfiguration. Eleverne er fortrolige med brugen af en del forskellige programflader som tekst- og billedbehandling, slideshows på powerpoint, internetprogrammer, m.fl. Ligeledes er en gruppe elever fortrolige med brugen af skolens lyd-, lys- og billedudstyr og styrer dette i det daglige. Gideonskolen har gjort meget for at være i front med brug af computere i undervisningen og var således en af de første skoler i Danmark, der blev koblet på et stort opsat undervisningsprogram, der er skabt af Danmarks Radio.


Revision og kanon

Der foregår et stort arbejde med at revidere Gideonskolens undervisningsmaterialer og læseplaner. Det er ikke noget nyt, men en proces der tager lang tid. Formålet er at nå frem til et samlet undervisningstilbud, der på alle måder lever op til kravene om, at børnene skal vokse op i et samfund med frihed og folkestyre samtidig med, at det bygger på den danske kristne grundvold og kulturarv.

Der er således gennemført en større revidering af engelskundervisningen, ligesom der foreligger en helt ny læseplan for faget dansk, der på mange måder tager hensyn til den enkelte elevs personlige niveau. I faget matematik er der nu indføjet mange nye forklaringer til forskellige opgavetyper. Elevernes samlede tid i lærecentret er reduceret til fordel for undervisningsmoduler i grupper, hvor eleverne i højere grad har mulighed for at lære at begå sig i gruppesituationer og at give udtryk for personlige holdninger i diskussioner.

Man har også igen i år været på indkøbsrunde hos de forskellige danske skoleforlag og har her købt undervisningsmaterialer hos Gyldendal, Didactica, Malling Beck, Delta, Alinea, Dansk Psykologisk forlag og Gjellerup og Gad i tillæg til anvendelsen af paces. Der er dog ikke blot tale om at lægge nye materialer til, men i lige så høj grad at revidere de paces man bruger, og i en del tilfælde helt at lade paces udgå som undervisningsmaterialer.

I forbindelse med Undervisningsministeriets vedtagelse af en litteraturkanon i dansk, kunne man på Gideonskolen med tilfredshed konstatere, at næsten samtlige forfattere allerede var i brug på skolen, og at man således faktisk er på forkant med udviklingen.


Lærecenter kontra uro i klasserne

Alle lærere kender til at have urolige elever. Det er de elever, der ikke kan sidde stille i fem minutter, men næsten uvilkårligt må gøre et eller andet, der kan skabe liv og røre i klassen. Der bruges meget tid på disse elever i danske skoler i disse år. Det er vel at mærke tid, der går fra undervisningen og de øvrige elevers indlæring. Her fortjener lærecentrene at nævnes som stedet, der naturligt opfordrer til ro og fordybelse omkring den enkelte elevs indlæring, og som samtidig mindsker mere urolige elevers trang til at skulle ændre fokus fra undervisning til underholdning.

Afslutningsvis kan jeg konkludere, at Gideonskolen fungerer godt i hverdagen, at eleverne trives, at undervisningen er fagligt god, at der er et godt pædagogisk engagement fra lærernes side, og at skolens faglige niveau står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolens undervisning bidrager også til at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Mit tilsyn har således ikke givet anledning til bemærkninger.


Glostrup, den 8. maj 2005

Torben Kristensen
Tilsynsførende