TILSYNSERKLÆRING FOR SKOLEÅRET 2003-2004

Gideonskolen
Strandesplanaden 101
2665 Vallensbæk Strand

Rapport i forbindelse med det forældrevalgte tilsyn
Skoleåret 2003 – 2004.


Tilsynet med Gideonskolen udøves i henhold til lovbekendtgørelse nr. 619 i Lov om friskoler og private grundskoler mv. af 9. juli 2002.

Siden min tiltrædelse som forældrevalgt tilsynsførende har jeg besøgt skolen ved flere lejligheder. Her har jeg bl.a. haft anledning til at følge en række undervisningssituationer, både i lærecentrene og i faggrupper, mødes med skolens lærere (monitors og supervisors), drøfte skolens timetalsforhold og elevforhold med skolens ledelse, og ikke mindst tale med visse af skolens elever.

Desuden holdes jeg grundigt orienteret om Gideonskolens mange udadrettede aktiviteter, som ture, lejre, gæstebesøg, kulturelle engagementer, m.v. Der har i årets løb være mange spændende tiltag, som har dækket en bred vifte af fagområder og som har givet eleverne en meget unik chance for at opnå og forøge viden. Tiltagene må anses for at være af en misundelsesværdig kaliber.

Gideonskolen er inde i en positiv udvikling, hvor man i meget høj grad stræber efter at kunne give eleverne en kvalitativ god undervisning på et højt niveau. Man har således igangsat en gennemgang og en revidering af skolens mange undervisningspaces og man har her ført en løbende dialog med Undervisningsministeriet (UVM) for at sikre optimale resultater. Skolens egne paces suppleres desuden i en række fag med undervisningsmaterialer fra danske forlag. Man har således i skoleåret indkøbt et ikke ubetydeligt antal undervisningsbøger som supplement til det eksisterende undervisningsmateriale. Hermed sikres stor bredde både med hensyn til pædagogisk metode og faglig alsidighed.

Faget dansk er alsidigt og eleverne lærer allerede tidligt at læse og skrive. Der tages også ivrigt fat på grammatikken. Dette giver eleverne gode forudsætninger for at udvikle sig både mundtligt og skriftligt op gennem mellemstadiet (4. – 7. klasse) og der arbejdes fint med litteratur og litterære forhold i overbygningen (7. – 10. klasse). Det må konkluderes at der, set ud fra Fælles Mål (UVM faghæfte 1, dansk) og de der opstillede trinmål, arbejdes på niveau med hvad der forventes i danske skoler.

Faget matematik indeholder på et relativt tidligt tidspunkt talstørrelser i opgaverne, der overgår det anvendte niveau i øvrige danske undervisningssystemer. Til gengæld anvendes der kun knap så stor spredning af opgavetyper så tidligt som almindeligvis kendt fra andre lærebogssystemer. Dette kompenseres der dog for gennem inddragelse af supplerende matematikøvelser i de sidste skoleår. Alt i alt bevirker dette at elevernes indlæring i sværhedsgrad ligger på niveau med det, der forventes i folkeskolen.

Faget engelsk er noget helt særligt på Gideonskolen. Alene det faktum, at hele ACE-systemet er udviklet på engelsk giver en usædvanlig stor tilgang til materialer på engelsk og tilmed på et højt niveau. Det er nu besluttet, at der i den danske folkeskole skal undervises i faget engelsk fra 3. klasse. Dette har nogle fri- og privatskoler gjort i flere år, og høstet gode resultater. Kun ganske få skoler, og heriblandt Gideonskolen, begynder engelskundervisningen allerede i slutningen af 1. klasse. Her er undervisningen klart foran det niveau man forventer at danske elever skal være på.

I de observerede undervisningssituationer må jeg konkludere, at lærernes engagement er stort, at undervisningen i høj grad tilpasses den enkelte elev, og at der blandt eleverne opleves en iver efter at lære, tryghed i undervisningssituationen og frihed på det personlige plan. Under en naturlig hensyntagen til skolens livs- og menneskesyn gives der frihed og plads til den enkelte elevs alsidige personlige udvikling. Undervisningen er således kvalitativt god og står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Mit tilsyn har således ikke givet anledning til bemærkninger.

 

Glostrup, den 3. maj 2004

Torben Kristensen
Tilsynsførende