TILSYNSERKLÆRING FOR SKOLEÅRET 2001-2002

Gideonskolen
Strandesplanaden 101
2665 Vallensbæk Strand

Att: forældrekreds, ledelse og bestyrelse


Vedr. tilsyn på Gideonskolen

Som forældrevalgt tilsynsførende på Gideonskolen vil jeg hermed give et kort rids af tilsynets omfang generelt og bemærkninger vedr. tilsynet for indeværende skoleår.

Tilsynet på Gideonskolen gennemføres på følgende måde:


Generelt:

– Alle forældre har fået skolens godkendte ”retningslinjer for forældrekredsens tilsyn” udleveret og er således orienteret om deres generelle ansvar for tilsynet og herunder også vedr. valg af tilsynsførende.
– Alle forældre får mindst en gang årligt udleveret oplysninger om kontaktadresse og telefonnr. til tilsynsførende, som på denne måde står til rådighed for forældrene.
– Tilsynsførende er så vidt muligt tilstede ved forældrekonsultationer to gange årligt.
– Ved årsmøde gives redegørelse fra tilsynsførende om det udførte tilsyn og om hvorvidt skolens undervisning i dansk, regning/matematik og engelsk skønnes at stå mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
– Tilsynsførende besøger skolen i undervisningstiden og ser så vidt muligt undervisningen på alle klassetrin.
– Tilsynsførende har samtaler med ledelse og lærere vedr. undervisningen og særlige forhold.
– Tilsynsførende har pålagt ledelsen at tage kontakt såfremt forældre rejser spørgsmål om skolens faglige kvalitet.
– Tilsynsførende modtager ugentlig information af generel karakter


Specifikt:

– Gennemgang af undervisningsrapporter for eleverne, samt elevstatus- og udvikling på eleverne. Herunder sammenligning af undervisningsniveauet i forhold til hvad der kan forventes.
– Gennemgang af undervisningsprofil med vægt på elever med generelle indlæringsvanskeligheder.
– Prøveresultater er forevist tilsynsførende.
– Samtale om skolens kontakt med offentlige myndigheder vedr. elever.

Afrapporteringen til forældrekredsen sker mundtlig ved skolens årsmøde omhandlende det udførte tilsyn og hvorvidt skolens undervisning i de tre fag skønnes at stå mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Almindeligvis støder jeg ikke på nogle problemer i forhold til tilsynet. Hvis der skal nævnes problemer handler det mere om hvor aktivt opsøgende man som tilsynsførende skal være overfor forældrene. Jeg synes at evt. problemer er løst ved gennemførelsen af tilsynet som beskrevet ovenfor.

For nylig har der været offentlig debat om tilsynets omfang og gennemførelse og i den forbindelse har der fra Undervisningsministeriet blevet stillet en række spørgsmål til tilsynet på frie grundskoler generelt. Samtidig blev der givet en vejledning vedr. tilsynet. Den vejledning har ikke umiddelbart givet anledninger til at ændre praksis m.h.t. tilsynet. Men anledningen blev benyttet til endnu engang at drøfte tilsynet i fremtiden.


Tilsyn i skoleåret 2001-2002

Gideonskolens elevtal er i det forløbne skoleår kraftig forøget og undervisningen er i det forløbne skoleår konsolideret og udbygget og for elevgruppen som helhed har udviklingen været meget tilfredsstillende.

Elever, som har behov for særlig støtte har fået denne, og skolen har med modtaget rådgivning fra PPR. På den baggrund er der også givet en tilfredsstillende undervisning til disse.

Der har ikke været elevforhold, som har givet anledning til den tilsynsførendes tilstedeværelse eller særlige handlinger eller pålæg til skolen.

Som tilsynsførende har jeg været åben for forældrene i forhold til evt. tvivlsspørgsmål eller klager, som der i øvrigt ikke har været nogen af.

Det er min opfattelse ud fra de givne informationer, at undervisningen i dansk, matematik og engelsk fuldt ud svarer til, hvad man almindeligvis kan forvente i den offentlige skole.

Afslutningsvis skal jeg sige at jeg finder arbejdet med tilsynsførende på Gideonskolen nemt at udføre med en god rapportering på den enkelte elev og god oversigt over undervisningen generelt. Tilsynet har indtil nu ikke givet anledning til bemærkninger udover generelle råd og drøftelse af særlige elevforhold, og heller ikke til anbefaling af yderligere tilsyn med skolen.


Venlig hilsen

Claus Mester-Christensen
Tilsynsførende på Gideonskolen