ÅRSBERETNING FOR KALENDERÅRET 2021

Fra Gideonskolens bestyrelse

187005
Gideonskolen
Strandesplanaden 101
2665 Vallensbæk Strand

Ledelsesberetning

Skolens formål
I Gideonskolens vedtægter står der:
Stk. 1. Gideonskolen er en kristen friskole med det formål at drive skole på Bibelens grund i overensstemmelse med kristen tro, som den er udtrykt i Den apostolske Trosbekendelse og efter de til enhver tid gældende bestemmelser om friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 2. Det er skolens mål at give eleverne mulighed for med glæde at tilegne sig en høj grad af almennyttig viden og kundskab, tilvejebragt ved en effektiv indlæring, formidlet af engagerede, visionære, medarbejdere, sådan

 • at eleverne møder åbenhed, tryghed og personlig udfordring i undervisningen og får opbygget deres selvværd gennem bevidstheden om, at de er skabt i Guds billede, og at Gud har en personlig plan for hver enkelt.
 • at eleverne opdrages til at tage ansvar for egen indlæring og medansvar for andres.
 • at elevernes almene personlige udvikling sikres.
 • at eleverne udrustes til at blive gode og engagerede borgere, som præger samfundet med kristne normer, og opdrages til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Stk. 3. Skolen skal virke under trygge forhold, så dagligdagen præges af tillid, ærlighed, åbenhed og respekt for det enkelte barns værdier. Der lægges vægt på god orden og disciplin samt respekt for opstillede normer og krav.

Væsentligste aktiviteter

De faglige mål er:

 • at lære børnene at læse, skrive og regne. Disse basale færdigheder er vigtige forudsætninger for den faglige progression.
 • at tilbyde mulighed for at udvikle talenter og evner maksimalt for at lære mest muligt
 • at uddanne til nutidens krav i erhvervslivet
 • at lære at anvende informationer til at tænke selv
 • at formidle viden, som kan bruges i nye sammenhænge

De personlige mål er:

 • at fremelske evner og bruge talenter
 • at de mange informationer og erfaringer i undervisningen udvikler sig til indsigt og forståelse
 • at opleve tryghed for dagen og fremtiden
 • at lære præcision, ærlighed og omhu med alt, hvad man laver
 • at udvikle ansvarlighed over for andre mennesker, samfundet og naturen
 • at kende Bibelen som Livets bog, som Guds åbenbaring om livet og evigheden
 • at være ansvarlige over for Guds skaberværk.

Disse mål danner stadig grundlag for skolens virke, og vi arbejder dag for dag for at opfylde dette.

UNDERVISNING

2021 år var ligesom 2020 påvirket af en pandemi, der har gjort det kompliceret at undervise vores elever på den måde, vi er vant til. De første måneder af 2021 foregik hjemme for de fleste elever. Det har været en udfordring at undervise foran en skærm fremfor foran en levende klasse, hvor man kan aflæse den enkelte elev på en mere naturlig måde, men det er trods disse omstændigheder gået eleverne godt. 

En del af Gideonskolens undervisning er individuelt tilrettelagt. Det betyder, at eleverne i den tid, de normalt er i skolens lærecenter, har kunnet fordybe sig i fagene både hjemme og i skolen, og eleverne får den nødvendige hjælp online af de mange lærere, der er stillet til rådighed for eleverne.

Det har krævet stor ihærdighed at give eleverne den ekstra faglige støtte, de har haft brug for, når de ikke er på skolen.

Den digitale verden har gjort det både spændende og udfordrende at være elev. De mange muligheder med søgning af information kræver dog selvdisciplin og god digital dannelse, hvilket vi på Gideonskolen fortsat er meget bevidste om.  

Gideonskolen
I skolens center for individuel undervisning (kaldet: Lærecenter) arbejder eleverne med grundlæggende faglige områder inden for f.eks. matematik, dansk, engelsk, orientering og science. Eleverne har adgang til lærere, der kan vejlede dem og give faglig støtte. Lærecentrene er “hjertet” i skolen, og det skaber et særligt miljø, hvor eleverne kan fordybe sig i det faglige stof.

Lærecentrene har igennem årene vist sig effektive indlæringsmæssigt, og det har givet eleverne mulighed for at lære at planlægge dagens og ugens opgaver. Eleverne trænes i at tage ansvar for egen læring. De lærer at sætte overskuelige mål for dagen. Gennem det daglige arbejde oparbejdes en rutine, som afspejles i elevernes selvstændige arbejde, og dette bliver til ”en god vane”. Denne studieteknik og fremgangsmåde har vist sig at være betydningsfuld også i elevens videre uddannelsesforløb og karriere.

EVALUERING
På Gideonskolen testes eleverne, hver gang de er færdige med et undervisningsforløb. Det er i vores optik nødvendigt at evaluere for at sikre eleverne får et godt fagligt udbytte, og samtidig kan vores lærere afdække områder, der skal arbejdes mere med for opnå de fastsatte faglige mål.

Vi gennemfører standardiserede tests på eleverne hvert år i dansk og læsning. Det giver os et en indikation på, om der er væsentlige områder, der skal arbejdes mere med for at sikre elevens faglige udvikling, og at de arbejder med alderssvarende materiale.

De afsluttende prøvers resultater giver en vigtig pejling på skolens kvalitet i undervisningen. Det forældevalgte tilsyn er ligeledes med til at vurdere, om kvaliteten lever op til det, der kan forventes.

I det forgange år har vi arbejdet videre med at forny en del af skolens undervisningsmateriale. Meget af det nye materiale er fra Gyldendals fagportaler. Det giver et frisk pust i skolens hverdag, og er med til at skabe opmærksomhed, så interessen fastholdes.

I løbet af skoleåret udarbejdes en undervisningsrapport om hver elev. Der laves tre rapporter årligt. Rapporterne beskriver elevens udbytte af undervisningen – både fagligt og socialt. En efterfølgende elev-forældre-lærer konsultation giver elev og forældre et godt indblik i elevens trivsel og engagement. Til eleverne i 8. – 9. klasse hjemsendes desuden et karakterblad.

Nedenstående grafer viser, hvordan eleverne klarede sig i maj/juni 2021 i forhold til landsgennemsnittet. Resultaterne for de afsluttende prøver kan variere lidt fra år til år. Overordnet set viser resultaterne, at Gideonskolens elever ligger i den gode ende af karakterskalaen.

Landsgennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøver i 2021 er 7,8.
Gideonskolen havde ved de afsluttende prøver i 2021 et gennemsnit på 8,9.

Gennemsnittet i de afsluttende prøver fra de sidste 7 år er for
Gideonskolen 9,2 (9,185)

Karaktergennemsnit: Gideonskolen 8,9
Karaktergennemsnit på landsplan: 7,8

AFSLUTTENDE PRØVER

Terminsprøver
Den 15. marts 2021 blev der afholdt terminsprøver på for 9. klasse i skriftlig dansk. Eleverne måtte ikke møde op på skolen på grund af de gældende restriktioner fra pandemien, så prøverne foregik uden den normale overvågning, men det gav alligevel eleverne en oplevelse af, hvad der forventes af dem ved en afsluttende skriftlig afgangsprøve i dansk. 

Prøver
I juni måned var eleverne til mundtlige “prøver” i dansk og engelsk. Det klarede elever flot, som det også fremgår af ovenstående grafer. De øvrige mundtlige prøver var aflyst, og elevernes standpunktskarakterer ved årets afslutning skulle ophøjes til årskarakter. Eleverne gjorde et godt indtryk og var velforberedt til prøverne.

Eleverne
På Gideonskolen arbejder vi for at sikre en sund respekt mellem lærere og elever.  Vi ønsker, at det skal være godt for alle at være på Gideonskolen. Vi oplever i almindelighed glade og tillidsfulde elever, og eleverne har en god og tryg hverdag på Gideonskolen.

Det sociale har stor betydning for, om elever klarer sig godt. Derfor bestræber vi os på at indrette skoledagen, så der er observante lærere der, hvor der er elever. På den måde kan vi effektivt træde ind, hvis der er optakt til konflikter. Skulle der være behov for yderligere samtaler, tager vi disse samtaler individuelt med eleverne, og følger op på problemstillingerne i efterfølgende dialog med forældrene.

Brobygning
Mandag, den 1. september, besøgte 8. og 9. klasse Hovedstadens Kristne Gymnasium. Eleverne fik et godt indtryk af de muligheder, der er på netop dette gymnasium, og hvad man kan forvente af fællesskabet og undervisningen. Eleverne deltog blandt andet i matematik, drama og engelsk. Det blev til en spændende og indholdsrig dag.

 

TILSYN

Besøg af tilsynsførende
Skolens tilsynsførende har besøgt skolen den 12/4-2021. Besøget den 3/3-2021 blev aflyst på grund af Corona-situationen. Kristian Egede Slot besøgte også skolens ledelse og administration den 18. november 2021. Her drøftede vi kommende tilsynsbesøg og orienterede om skoleårets start og forløb. Man kan læse den gode tilsynsrapport på skolens hjemmeside. Den videregiver de indtryk skolens tilsynsførende har fået under besøgene.

 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab 
I uge 40 afholdt vi sundhedsuge på Gideonskolen med fokus på relationer og trivsel.  I uge 12 var der også sat 10 timer af til en sundhedsuge i henhold til ”Den Røde Tråd” fra Dansk Skoleidræt og Trygfonden. Denne uge blev desværre aflyst grundet Covid-19- situationen. Til gengæld lykkedes det at afholde en sundhedsdag, den 1. juni 2021, lige før eleverne skulle på sommerferie.

 Hygiejnetilsyn
Den 29. juni gennemførte sundhedsplejerske, Helle Laugesen, et hygiejnetilsyn på Gideonskolen. Skolen har tilbage i marts 2020 fået opsat dispensere og papir-håndklæder i stedet for almindelige håndklæder.

FORÆLDREENGAGEMENT
Vi har et godt samarbejde med skolens forældre. Under normale omstændigheder har vi langt flere anledninger til at samles med forældrene. Året 2021 blev lidt bedre end 2020 og det lykkedes at afholde et større forældremøde og et større julearrangement, hvor skolens forældre var til stede.

Lørdag, den 26. juni, havde vi arrangeret Work Party på Gideonskolen (sommer-rengøring). Der blev malet borde, udført nedrivnings- og reparationsarbejde og gjort rent til overalt. Det var en stor glæde at opleve den fine opbakning fra skolens familier.

MØDER PÅ SKOLEN         

Skole-hjem-samtaler
Vi har i marts og november 2021 gennemført skole-hjem-samtaler. Samtalerne i marts blev gennemført online pga. covid-19 epidemien. Onsdag, den 3. november, og torsdag, den 4. november, lykkedes det igen at afholde møderne på Gideonskolen. Ved konsultationerne bliver der fulgt op på de udsendte undervisningsrapporter og sat ord på områder, der går godt, og områder, der kan forbedres. Samtalerne bruges til at sikre god trivsel og læring. Vi oplever heldigvis, at hverdagen går godt for de fleste, og at de fleste elever er i positiv udvikling.

Forældremøder
Tirsdag, den 7. september 2021, var der forældremøde på Gideonskolen. Der var et meget fint fremmøde. Det var en fornøjelse igen at kunne være sammen med skolens forældre efter en lang tid med adskillelse på grund af covid-19.
Aftenens program omhandlede adskillige vigtige punkter. Nye medarbejdere blev introduceret, og vi orienterede om den nuværende sammensætning af elever og medarbejdere på Gideonskolen gennemgik skolens værdigrundlag. Skolens bestyrelse blev præsenteret, og der blev afholdt valg til bestyrelsen. Den foreslåede kandidat blev valg ved akklamation. Skolens bestyrelse ser nu således ud: Valgt af bestyrelsen: Formand, Victor Hørup, næstformand, Sigurd Sonne Pedersen, bestyrelsesmedlem, Christian Engberg. Valgt af forældrekredsen: Bestyrelsesmedlem Dinh Cong Doanh Ngo, bestyrelsesmedlem Miriam Meister og suppleant til bestyrelsen: Samuel Brüning Larsen.

 Årsmøde
Gideonskolen afholder hvert år i maj måned et årsmøde på Gideonskolen. I år 2021 var det ikke muligt på grund af COVID-19 restriktioner. Skolens forældre fik i stedet tilsendt tilsynsrapporten på e-mail. Denne ville normalt være blevet præsenteret ved årsmødet af skolens tilsynsførende. Alle forældrene har haft mulighed for at se årsregnskabet. Ledelsesberetningen 2020 og tilsynsrapporten 2020/21 kan læses på skolens hjemmeside.

Efter-fyraftensmøde        
Torsdag den 25. november 2021 var der efter-fyraftensmøde på Gideonskolen. 31 kommende forældre var mødt op. Forældrene fik en god forståelse for skolens arbejdsform og for skolens værdigrundlag. Det var godt at mødes med de interesserede forældre. Blandt disse forældre var også et par tidligere elever. Det er glædeligt, når tidligere elever ønsker deres egne børn ind på skolen.

EKSKURSIONER OG LEJRSKOLE

Experimentarium
Børnehaveklassen og 1. klasse havde en god tur til Experimentariet tirsdag, den 21. september. Det blev til en oplevelse, hvor alle sanserne blev udfordret. Her var der god mulighed for at se, røre og lære mange ting.

Zoologisk Have
Tirsdag, den 21. september, var 3. klasse på en dejlig, men lidt våd tur, til Zoologisk Have. De fik en formningsopgave, da de kom ind til Zoo. De skulle hver især vælge et dyr, som de ville arbejde med i formning.

Mandag, den 20. september, var 4. klasse på tur til Zoologisk Have, hvor de fik anledning til at iagttage en masse forskellige dyr. Eleverne fik til opgave at udvælge et dyr, som de efterfølgende skulle skrive om. Eleverne var dybt engagerede.

Lejrskoler
For anden gang i mange år måtte vi desværre aflyse den årlige i lejrskole i Kagerup, som er for 0.-7. klasse.

Skolerejse til Bornholm
Skolens 9. klasse var en uge på Bornholm. Det var en uge med mange aktiviteter – bl.a. rundvisninger på historiske steder som Hammershus og Bornholmertårnet. Eleverne så også en gamle tysk kanonstilling fra 2. Verdenskrig og Dueoddes smukke klitlandskab. Eleverne besøgte Bornholms Naturpark og klatrede i trætoppene – cirka 18 meter over jorden. Elever nød til fulde hinandens gode fællesskab.

RELATION TIL KOMMUNEN

Samarbejde med kommunen
Vi glæder os fortsat over det gode samarbejdede, som vi har med sundhedsplejersken, skolepsykologen og andre fag-personer fra PPR i kommunen. Det er godt med faglighed og ekspertise på forskellige områder til gavn for skolens elever. Hver tirsdag har vi besøg af sundhedsplejerske Helle Laugesen. Hun er med til at sikre, at eleverne får en god vejledning på det sundhedsmæssige område.

 Et levende julekort
Onsdag, den 1. december, besøgte nogle af eleverne Vallensbæk Rådhus med ”Et levende julekort”. Det er en årlig tilbagevendende tradition. Eleverne spiller, synge og danser for personalet og borgmesteren. Der var en dejlig stemning, da borgmester Henrik Rasmussen trådte ind i salen på Rådhuset til lyden af smuk musik og klapsalver fra eleverne. Henrik Rasmussen holdt en fin tale for de fremmødte. Han fortalte om glæden ved forskelligheden. Skolens leder, Henrik Due Jensen, gav også et lille julebudskab. Det var dejligt, at vi igen i år 2021 kunne bringe juleglæde til kommunens personale.

Tilbygning
Onsdag, den 23. juni 2021, satte Henry Jakobsen spaden i jorden ved boldbanen for at markere, at nu skal der igen bygges på Gideonskolen. I løbet af to dage fik Henry Jakobsen fjernet skolens hegn og boldbane for at gøre klar til arbejdet med at udvide Gideonskolen på denne del af ejendommen. Skolen har fået den enestående mulighed for udvidelse. Det hænger sammen med vores køb af halvdelen af Strandesplanaden for nogle år siden af Vallensbæk Kommune.
Skolens skal udvides med henblik på at sikre bedre plads og vilkår for skolens elever. Der er blevet sparet sammen til projektet igennem de sidste 8 år. Under Corona-nedlukningen blev det i stærkere grad tydeliggjort, at skolen har brug for en udvidelse. Vi har brugt skolens kapacitet maksimalt i de senere år, også før Corona. Tilbygningen på de godt 600 m2 forventes er være færdig til skoleåret 2022.

Rejsegilde
Vi havde et fantastisk rejsegilde på Gideonskolen torsdag, den 9. december 2021, kl.  13. Her blev der holdt taler om det igangværende byggeri, og nogle af eleverne fremførte sange, danse og musik. Vallensbæk borgmester, Henrik Rasmussen, holdt en opmuntrende tale, hvor han blandt andet fortalte om den inspiration, som Gideonskolen har givet kommunen til at satse på høj faglighed. Skolens arkitekt gav os en lille fortælling om det gode samarbejde med kommunen i forbindelsen med ansøgningen om byggetilladelse. Projektleder, Henry Jakobsen, der byggede skolen for ca. 22 år siden, fortalte om glæden ved samarbejdet igennem årene, alt imens han holdt hånden over hjertet. Skoleleder, Henrik Due Jensen, takkede alle de involverede for deres gode indsats. Efter arrangementet i skolens festsal var der fremvisning af den nye bygning for både elever og medvirkende. Arrangementet sluttede af med lagkage, æbleskiver, gløgg og sodavand.

ANDEN INFORMATION

Startpakke
I juni sendte vi den såkaldte ”Startpakke” hjem til skolens forældre. Pakken indeholder informationer til alle de elever, der skal gå på skolen i det kommende år og deres forældre. Startpakken indeholder vigtig information om skolens årsplan, økonomi, bl.a. tilskud til transport og betaling af skolepenge, samt SFO-tilmelding og samtykkeerklæringer.

Skills og brobygning
Onsdag, den 27. januar, deltog 8. klasse i en online præsentation af TEC Hvidovre. Her fortalte en underviser fra TEC om livet som studerende på en erhvervsuddannelse. Eleverne fik også mulighed for at finde deres egne “Skills” frem og fik åbnet øjnene for, hvilke uddannelser de syntes var interessante.

Fredag, den 20. august 2021 var 8. klasse på introdag: NEXT, i Ballerup. Her var der fokus på de praktiske uddannelser, og de muligheder, der følger med. I løbet af dagen dystede eleverne om at bruge forskellige evner indenfor de praktiske fag! Der blev savet og bygget tastaturer! Delt piller ud, bundet slips og foldet servietter! Dagen var et led i en større konkurrence, hvor man kunne vinde en klassetur til en klatrepark. Men først og fremmest blev eleverne klogere på de praktiske uddannelser og alle de muligheder, de byder på!
Eleverne fra 8. klasse vandt konkurrencen om, hvem der hurtigst kunne samle et tastatur, fordele piller og andet.

 UU-vejledning 
Skolens UU-vejledere, Linda Strøm Hansen og Claire-Stevens-Lekfeldt har i løbet af år 2021 vejledt og orientere vores elever i henholdsvis 8. og 9. klasse om forskellige uddannelsesmuligheder. Desuden har de vejledt eleverne i 9. klasse i, hvordan de udarbejder deres ansøgninger til ungdomsuddannelserne. Eleverne skal bl.a. skrive om sig selv og begrunde deres uddannelsesvalg. Dette er gjort i samarbejde med elevernes dansklærer. Desuden hjælper UU-vejlederen elever undervejs, hvis de har spørgsmål i forbindelse med uddannelsesvalg.

Sikkerhed
Torsdag, den 11. november 2021, havde vi besøg af FALCK, der gennemgik skolens brandslanger og andet sikkerhedsudstyr.

SÆRLIGE BESØG PÅ SKOLEN

Besøg i børnehaveklassen  
For at sikre en god kvalitet i undervisningen inviterer vi kommende elever på besøg en dag i børnehaveklassen i januar måned. Det giver os mulighed for at observere og finde ud af, om eleven passer ind i vores sammenhæng. Det er vigtigt, at vi har de resurser, de enkelte børn har brug for, så de får det optimale ud af deres skolegang. Indimellem må vi give afslag til en kommende elev ud fra hensyn til klasses helhed eller på grund af hensyn til den kommende elev.

Skolefotografering
Torsdag, den 26. oktober, fik vi besøg af skolefotografen. Der blev taget billeder af elever og lærere. Det er tilbagevendende begivenhed, der giver vores elever, minder fra deres skoletid. Det kan være ganske interessant at se billederne mange år efter.

MUSIKLIV

Der er et levende musikliv på Gideonskolen. År efter år synger og spiller vores elever ved forskellige arrangementer på skolen. En del af vores elever går til musikundervisning på den lokale musikskole. Under normale omstændigheder bruger vi sang og musik på daglig basis.

Musikdage med 3. klasse
3. klasse havde nogle spændende dage den 15.- 16. september 2021 på musikskolen i Vallensbæk. Her fik de en begyndende indføring i musikverdenens muligheder. De stiftede bekendtskab med mange forskellige instrumenter. Nogle af vores elever spiller allerede på instrumenter og er en del af Vallensbæk Musikskole. Under musik-dagene deltog eleverne i forskellige workshops med fokus på strengeinstrumenter, korsang, slagtøj, elbas, rytmisk sammenspil, træblæserworkshop og messingblæserworkshop. Måske er der nogle af eleverne, som er blevet så inspireret, at de vil søge ind på en musikskole. Torsdag aften var elevernes forældre inviteret til koncert på musikskolen.

SUNDHED OG SPORT

Alle Børn Cykler
Tirsdag, den 26. oktober, havde vi samlet alle skolens elever i skolens festsal. Eleverne var i fuld gang med at synge, da borgmester Henrik Rasmussen dukkede op iført borgmesterkæde. Med sig havde han lederen af færdselspolitiet ved Københavns Vestegns Politi, politikommissær Claus Stoltenberg, samt Mogens Eliasen, som er bestyrelsesmedlem i den lokale afdeling af Cyklistforbundet. Eleverne fik her den gode nyhed, at skolens 6. klasse har vundet dette års konkurrence ”Alle Børn Cykler” i Vallensbæk. Det gjorde de, fordi de var den klasse i Vallensbæk, der havde cyklet allerflest dage under kampagnen ”Alle Børn Cykler” i september måned med cykelhjelm alle dage. Eleverne i 6. klasse fik overrakt en mobilepay-check på 3.000 kr. af borgmesteren. Claus Stoltenberg gav eleverne nogle positive ord med på vejen og opmuntrede dem til at fortsætte med at bruge cykelhjelm. Han mindede om, at politiet vil komme igen og tjekke, om de fortsatte den gode stil med cykelhjelm.

Mogens Eliasen fra cyklistforbundet overrakte eleverne en vandrepokal, som de kan beholde det næste års tid – og måske vinde tilbage næste år.

 Idrætsundervisning
Hver mandag cykler eleverne fra 7.-9. klasse til Vallensbæk Idrætscenter, hvor skolen har adgang til store idrætsfaciliteter. Vi forventer altid, at vores eleverne har cykelhjelm på, når de cykler til og fra skole af sikkerhedshensyn, og vi beder venligst forældrene om at checke, at det er husket.

Skolens elever i 5.-6. klasse benytter Egholmskolens gymnastiksal og udendørsbaner til idræt. Disse idrætsfaciliteter ligger ca. 700 meter fra Gideonskolen, så eleverne kan gå til idræt, hvilket holder dem veloplagte.     

 Svømning
En gang om ugen modtager eleverne i 1.-4. klasse svømmeundervisning. Dette foregår i Egholmskolens svømmehal.

Motionsdag – Løb for Afrika
Fredag, den 15. oktober, var der motionsløb for hele skolen. Det blev til en fantastisk dag, hvor vores elever og nogle af skolens lærere tilsammen løb 1552 km for at hjælpe børn i Afrika. Der blev således indsamlet mere en 93.000 kr. i sponsorater.

FEJRINGER

 Dimissionsfest for 9. klasse
Torsdag, den 24. juni 2021, var der dimissionsfest for skolens 9. klasse. Eleverne mødte op på skolen festklædte og med godt humør sammen med deres nærmeste familie. Aftenen begyndte med en dejlig buffet, der blevet serveret af elever fra 8. klasse. Der blev snakket livligt omkring bordene. Derefter var der samling i skolens festsal, hvor elever og lærere holdt taler for hinanden og mindedes den gode tid, vi har haft sammen. Nogle af eleverne overraskede med deres sangtalent, der fik tårerne frem i øjenkrogene. Alana Hjort fra 8. kasse fremførte en flot violin solo til ære for skolens 9. klasse. En del af skolens lærere sang en sang for 9. klasse, der skulle sende dem godt videre ud i livets nye udfordringer. 
Aftenen sluttede med en fotosession på græsplænen ved “lilleskoven”. Vi ser tilbage på en smuk aften, hvor vi ønskede vores 9. klasse en god fremtid.

Sommerafslutning
Torsdag, den 24. juni 2021, havde 9. klasse arrangeret et løb for de større elever i området omkring Ringebæk Sø i nærheden af Strandparken ved Vallensbæk Strand. Eleverne fra 5.-8. klasse skulle igennem en række poster, hvor de blev afprøvet i forskellige fag. Der var en glad stemning under arrangementet. Inden løbet havde alle klasser fået pizza og sodavand på skolen. Det blev nydt i fulde drag. Det var imponerende at se, hvor mange pizzaer, der blev indtaget. Skolen er blevet kendt hos det lokale pizzeria.

 Bonusbutik
Tre gange om året holder vi bonusbutik. Det vækker stor begejstring hos vores elever, når de enkelte klasser kan bruge deres hårdt optjente bonuspenge til at betale for forskellige varer i butikken. I bonusbutikken kan eleverne købe forskelligt legetøj, skriveredskaber, ture til McDonald’s og meget andet. Det er altid festligt, og det skaber altid begejstring.

Første skoledag    
Mandag, den 9. august 2021, blev startskuddet til et nyt skoleår på Gideonskolen. Det var som altid festligt og glædeligt at se vores elever igen. Det var også dejligt at kunne byde nye elever velkommen på Gideonskolen.

1.-9. klasse havde deres første skoledag om mandagen. Den nye børnehaveklasse kom om onsdagen, så de kunne få en blød start på deres skolegang med særligt fokus på dem.

Juletraditioner
Fredag, den 26. november 2021, var der julepyntning på Gideonskolen. Der er sat julestjerner op i vinduerne og dekoreret med julepynt forskellige steder i huset. Derudover blev der bagt, lavet romkugler og ”flammkuchen”.

Torsdag, den 3. december 2021, var der julefest på Gideonskolen. Arrangementet var delt i to, så de yngre elever fremførte deres del af arrangementet kl. 13. Det var en stor glæde at se flere af eleverne optræde rigtigt for første gang i lang tid. Stemningen var fin, og børnene gjorde det så godt. Det samme gjorde sig gældende ved den anden del af arrangement kl. 15. Her var det eleverne fra 5.-9. klasse, der opførte deres del af engagementet. Det var også en stor fornøjelse at se deres fremførelser. Efter begge arrangementer var der æbleskiver i skolegården. Til trods for det kolde vejr var der en god stemning. Det var også skønt at se tidligere elever besøge skolen.

ABC-fejring
Onsdag, den 17. november 2021, fejrede vi, at 1. klasse var blevet færdige med deres ”lær at læse-program”. Det skete i forbindelse med onsdagens fællessamling i skolens festsal. Der var god energi i salen, og der blev sunget og lavet bevægelser til den store guldmedalje. Efter et budskab om Babelstårnet var der særlig fokus på 1. klasse. De fik et par ord med på vejen om deres gode indsats og om, hvor vigtigt det er, at fortsætte med at øve læsning, fordi det ofte er fundamentet for megen af den læring, eleverne i øvrigt skal tilegne sig. En del af skolens forældre var også med til arrangementet. ABC-klassen fik udlevet diplomer for deres fine indsats, og der blev taget billeder af dem. Efter mødet i salen fik elever og forældre kagemand, kaffe og saft i spisesalen. Resten af dagen brugte 1. klasse på at lave romkugler og kreative opgaver.

ØKONOMI

Revision
Vi er i løbende kontakt med vores revisionsselskab, Deloitte. Den 7. april 2021 var der årsrevision for årsregnskabet 2020. Regnskabet og ledelsesberetningen for 2020 blev færdigudarbejdet i april 2021, og blev præsenteret for bestyrelsen af revisor Christian Dahlstrøm den 27. april 2021.

Der har været afholdt revisorbesøg på skolen den 2. november 2021 med primær fokus med på lønnen.

Lærerløn
Lønomkostninger til lærerlønninger er fortsat stigende. Det er derfor af afgørende betydning, at vi som skole ansætter et så passende antal medarbejdere som muligt. Der kan altid bruges flere lærerkræfter, men det skal hænge sammen med den økonomi, der er til rådighed. Det betyder, at vi som skole skal være effektive.

Den gældende tjenestetidsaftale har en naturlig afsmittende effekt på Gideonskolen. Vores medarbejdere følger de gældende aftaler og dermed også de nye tjenesteforhold. Der er dog en praktisk tilpasning til skolens fysiske rammer, hvilket indebærer, at tilstedeværelsesforpligtigelsen ikke nødvendigvis anvendes på samme måde som i nogle folkeskoler. En del af lærernes lønmæssige forpligtigelse foregår uden for skolen.

Handleplan for Gideonskolen – vedr. sociale klausuler
Gideonskolen ser positivt på at fremme den sociale indsats på alle niveauer indenfor undervisning, SFO, administration og serviceområdet.

På Gideonskolen har vi et ønske om at fremme en aktiv social- og arbejdsmarkedspolitik ved at søge, at ansætte/fastholde personer med varig nedsættelse af arbejdsevnen. (flexjob eller lign).

Skolens personalepolitik giver mulighed for individuel ansættelsesgrad og en udstrakt grad af imødekommenhed vedrørende arbejdstider. Det tilstræbes at give medarbejdere med længerevarende sygefravær tryghed i den videre ansættelse.

Hvad angår ansættelsen af personer med varig nedsættelse af arbejdsevnen, vil skolens primære prioritering være skolens egne ansatte, der er kommet i en situation, der udelukker dem fra deres normale ansættelse. Sekundært vil prioriteringen gælde andre.

Budget 2021 – 2025
Skolens 5-årige budget viser en fortsat fornuftig udvikling i økonomien. De kommende resultater vil være præget af det nye byggeri. Vores beregninger viser, at der kan forventes mindre overskud i de kommende år end tidligere.

År 2021 har helt naturligt haft en indvirkning på skolens likviditet fordi vi er gået i gang med at bruge af de opsparede midler.  

Forventninger til det kommende år
Skolen går ud af 2021 med overskud. Dette fremgår af regnskabet.

Elevtallet forventes at vokse i de kommende skoleår, og skolepengene forventes at være stigende. Der er fortsat mange administrative opgaver, og der er desværre ikke tegn på, at disse byrder vil blive mindre fremadrettet. Vi vil gøre vores yderste for at leve op til de lovmæssige forpligtelser – også selv om forandringerne foregår hurtigt.

Skolens kendte og velfungerende undervisningsmateriale er fortsat kernen. Vi holder fast i undervisningsformen, fordi den har vist sig at være effektiv. Materialerne er specielt indrettet til individuel undervisning, og vi har arbejdet på at forny materialet løbende for at sikre, at eleverne får det bedste udbytte af undervisningen. 

Vores målsætning er at føre elever igennem den grundlæggende faglige udvikling inden udgangen af 7. klasse for derefter at udbygge, stabilisere og målrette undervisningen på slutmålene og de afsluttende prøver.

Usikkerhed om fortsat drift (going concern)
Vi skal henvise til note I i årsrapporten.

Væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud
Vi gør opmærksom på, at Gideonskolen ikke har økonomiske forbindelser til andre institutioner, der modtager offentligt tilskud – hverken på skolens adresse eller andre steder.

Gideonskolen har i år 2021 modtaget 129.731,04 kr. i inklusionstilskud. Det drejer sig om elever, der har generelle vanskeligheder, behov for initiering og monitorering, behov for strukturering af hverdagen og opfølgning omkring social adfærd og sociale spilleregler og aftaler. Vi har fulgt samme model for inklusion som tidligere, og det har givet gode resultater.

Vi har en del elever, som har brug for den specielt tilrettelagte undervisning. I gennemsnit for de to perioder (forår – efterår) har vi haft 30 elever fordelt på skolens klasser.

Inklusionen foretages bl.a. som

 • individuel undervisning og støtte i skolens Lærecentre
 • opdeling af klasser (halve klasser), så elever med inklusionsbehov indgår i normalklassemiljø
 • (gruppeundervisning) ved integration i et mindre antal elever
 • to-lærer-ordninger
 • individuel tilpasning af undervisningstid og progression for at sikre fagligt udbytte

Formålet med integrationen er – og har været – at sikre elevens deltagelse i klassens / skolens normale arbejds- og undervisningssituation.

Usikkerhed ved indregning og måling
Vi skal henvise til note II i årsrapporten.

Usædvanlige forhold
Vi skal henvise til note III i årsrapporten.

Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand
Gideonskolen modtager et væsentligt beløb til specialundervisning. Vi har stor erfaring i undervisning af elever med almindelige og særlige behov. Skolens fleksible undervisningsform og individuelle fokus giver mulighed for at imødekomme disse elevers særlige behov. I skoleåret 2020/2021 er der tale om 30 elever. I skoleåret 2021/2022 er der tale om 22 elever. Den vidtgående specialundervisning er blevet udført med individuel støtte i skolens særlige lærecentre, hvor udvalgte lærere er udpeget til at give eleven individuel støtte i undervisningen. Nogle af eleverne får tildelt specielt fremstillet materiale, der imødekommer deres behov. Desuden deltager specialundervisningseleverne i mindre grupper, hvor de nemmere kan komme til orde og tilegne sig viden i et trygt miljø. Endelig føres der dagligt protokol af de ansvarlige lærere for den udførte hjælp til specialundervisningen.

Det er vores vurdering, at skolen – med sin erfaring – generelt formår at løfte elever, som har vidtgående specialundervisningsbehov, ikke mindst fordi skolen benytter en undervisningsform, der er særligt velegnet til denne målgruppe.

Hændelser efter regnskabsårets udløb
Der er fra balancedagen frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsregnskabet.

Konklusion
Corona-pandemien og restriktionerne er kommet på afstand, men der er ingen tvivl om, at pandemien har haft stor indflydelse på, hvordan vi har kunnet drive skole. Forudsætningerne har ikke været de samme, som for nogle år siden. Der har været en del uundgåelig sygdom, som har gjort det ekstra udfordrende. Til trods for disse omstændigheder har vi formået at opretholde en velfungerende skole. Vi har slidt i det for at sikre børnene god støtte og hjælp til trods for de begrænsninger vi er blevet pålagt med udendørsundervisning, opdeling af elever, 50 % fremmøde, testning og meget andet.
Vi er fortsat en skole med høje ambitioner på børnenes vegne. Alt taget i betragtning er det lykkedes fint, at få eleverne til at klare sig godt igen. Årsresultatet er for 9. klasse afgangsprøve 2021 var flot og på flere områder yderst tilfredsstillende.   
Det er fortsat Gideonskolen ambition at sikre eleverne en god, solid undervisning, der lever op til de krav, der stilles fra Undervisningsministeriets side og dermed sikre, at vores elever udrustes med en høj faglighed på en skole med god trivsel og rummelighed. Gideonskolen har i år 2021 vist, at vores elever generelt set klarer sig rigtig flot. Det går vi også målrettet efter i 2022.