ÅRSBERETNING FOR KALENDERÅRET 2020

Fra Gideonskolens bestyrelse

187005
Gideonskolen
Strandesplanaden 101
2665 Vallensbæk Strand

Ledelsesberetning

Skolens formål
I Gideonskolens vedtægter står der:
Stk. 1. Gideonskolen er en kristen friskole med det formål at drive skole på Bibelens grund i overensstemmelse med kristen tro, som den er udtrykt i Den apostolske Trosbekendelse og efter de til enhver tid gældende bestemmelser om friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 2. Det er skolens mål at give eleverne mulighed for med glæde at tilegne sig en høj grad af almennyttig viden og kundskab, tilvejebragt ved en effektiv indlæring, formidlet af engagerede, visionære, medarbejdere, sådan

 • at eleverne møder åbenhed, tryghed og personlig udfordring i undervisningen og får opbygget deres selvværd gennem bevidstheden om, at de er skabt i Guds billede, og at Gud har en personlig plan for hver enkelt.
 • at eleverne opdrages til at tage ansvar for egen indlæring og medansvar for andres.
 • at elevernes almene personlige udvikling sikres.
 • at eleverne udrustes til at blive gode og engagerede borgere, som præger samfundet med kristne normer, og opdrages til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Stk. 3. Skolen skal virke under trygge forhold, således at dagligdagen præges af tillid, ærlighed, åbenhed og respekt for det enkelte barns værdier. Der lægges vægt på god orden og disciplin samt respekt for opstillede normer og krav

Væsentligste aktiviteter

De faglige mål er:

 • at lære børnene at læse, skrive og regne. Disse basale færdigheder er vigtige forudsætninger for den faglige progression.
 • at tilbyde mulighed for at udvikle talenter og evner maksimalt for at lære mest muligt
 • at uddanne til nutidens krav i erhvervslivet
 • at lære at anvende informationer til at tænke selv
 • at formidle viden, som kan bruges i nye sammenhænge

De personlige mål er:

 • at fremelske evner og bruge talenter
 • at de mange informationer og erfaringer i undervisningen udvikler sig til indsigt og forståelse
 • at opleve tryghed for dagen og fremtiden
 • at lære præcision, ærlighed og omhu med alt, hvad man laver
 • at udvikle ansvarlighed over for andre mennesker, samfundet og naturen
 • at kende Bibelen som Livets bog, som Guds åbenbaring om livet og evigheden
 • at være ansvarlige over for Guds skaberværk.

Disse mål danner stadig grundlag for skolens virke, og vi arbejder dag for dag for at opfylde dette.

FORDYBENDE UNDERVISNING

Dette år har været præget af en pandemi, der har gjort det ekstra vanskeligt at undervise vores elever på den måde, vi er vant til. Det har været udfordrende at skulle tilbringe langt flere timer foran en skærm fremfor foran en levende klasse, hvor man kan aflæse den enkelte elev på en mere naturlig måde. En fordel er dog, at alle elever er blevet dygtigere til at navigere i den digitale verden.   

Når det er sagt, har vi holdt fast i vores måde at drive skole på.
Det betyder, at eleverne i den tid, de normalt er i skolens lærecenter, har kunnet fordybe sig i PACE-materiale hjemmefra, og de har fået den nødvendige hjælp online af de mange lærere, der har stået til deres rådighed. 

Vi har under forskellige skole-hjemsamtaler fået fine tilbagemeldinger på skolens håndteringen af undervisningen i forbindelse med nedlukningerne. Det har krævet vedholdenhed at give eleverne den ekstra faglige støtte, de har brug for, når de ikke er på skolen. 

Den digitale verden har gjort det både spændende og udfordrende at være elev. De mange muligheder med søgning af information kræver dog selvdisciplin og god digital dannelse, hvilket vi på Gideonskolen er meget bevidste om.  

Gideonskolens særlige lærecentre
I skolens Lærecentre arbejder eleverne med de grundlæggende faglige områder, som matematik, dansk, engelsk, orientering og science. Eleverne har adgang til lærere, der kan vejlede dem, når de har brug for faglig støtte. Lærecentrene er hjertet i skolen og giver eleverne et særligt miljø med mulighed for at fordybe sig i det faglige stof.

Skolens Lærecentre har igennem årene vist sig effektive og har givet eleverne mulighed for at lære at planlægge dagens og ugens opgaver. Eleverne udrustes dermed til at tage ansvar for egen læring. De lærer at sætte overskuelige mål for dagen. Gennem det daglige arbejde oparbejdes en rutine, som afspejles i elevernes selvstændige arbejde, og dette bliver til ”en god vane”. Denne studieteknik og fremgangsmøde kan vise sig at være dyrebar i deres videre uddannelsesforløb og karriere.

EVALUERING

På Gideonskolen testes eleverne, hver gang de er færdige med et undervisningsforløb. Det er i vores optik nødvendigt for at kunne evaluere, om eleverne får et ordentligt fagligt udbytte, og det gør vores lærere i stand til at spore, om der er områder, der skal arbejdes mere med for opnå de fastsatte faglige mål.

Desuden laver vi standardiserede tests på eleverne hvert år i dansk og læsning. Det giver os et overblik over, om der er væsentlige områder, der skal arbejdes mere med for at sikre elevens faglige progression og at de arbejder med det rette materiale.

De afsluttende prøvers resultater giver en umiddelbar evaluering af skolens kvalitet i undervisningen. Det forældevalgte tilsyn er også med til at sikre, at kvaliteten lever op til det, der kan forventes. 

I det forgange år er der blevet arbejdet meget på at forny en del af skolens undervisningsmateriale, så det er tidssvarende. Meget af det nye materiale er fra Gyldendals fagportaler. Vi ønsker som skole at kunne forny os, således at vi lever op til nutidens krav.

I løbet af skoleåret udarbejder vi undervisningsrapporter til hver elev flere gange årligt.  Rapporterne giver elev og forældre et godt indblik i elevens sociale og faglige kompetencer på det givne tidspunkt. Eleverne i 8.-9. klasse får desuden udlevet et karakterblad.

Nedenstående grafer viser, hvordan eleverne klarede sig i maj/juni 2020 i forhold til landsgennemsnittet. Resultaterne for de afsluttende prøver kan selvsagt variere lidt fra år til år, afhængigt af den enkelte klasses sammensætning, men overordnet set viser resultaterne, at Gideonskolens elever ligger i den gode ende af karakterskalaen. Landsgennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøver lå på 7,4. På Gideonskolen havde vi i 2020 et gennemsnit på 10,1.
Det skal her siges, at de afsluttende karakterer er ophøjede årskarakterer på lige fod med landets øvrige skoler. Dette skyldes COVID-19 situationen, som betød aflyste prøver i 2020.  

Karaktergennemsnit: Gideonskolen 10,1

Karaktergennemsnit på landsplan: 7,4

AFSLUTTENDE PRØVER

Terminsprøver
I uge 3 og 4 blev der afholdt terminsprøver på Gideonskolen for 9. klasse. Det gav eleverne en stærk fornemmelse for, hvad der forventes af dem ved de afsluttende skriftlige afgangsprøver. Eleverne fik anledning til at prøver kræfter med dansk, matematik, engelsk, tysk, geografi, fysik og biologi. Det var en god forberedelse til de kommende prøver, som senere i forløbet desværre blev aflyst på grund af Covid-19.  

Prøver
I maj og juni måned afviklede vi på Gideonskolen en række mundtlige “prøver” i de fag, eleverne under normale forhold skulle have været til prøve i. Folkeskolens prøver var blevet aflyst, og dermed skulle de afsluttende karakterer være ophøjede standpunktskarakterer. Prøverne gav alligevel lærerne et yderligere udgangspunkt for den afsluttende karakter i faget, dog med det forbehold, at forudsætningerne var væsentlig anderledes grundet Covid-19 situationen. Eleverne var generelt rigtig dygtige og velforberedte til prøverne.
Eleverne blev prøvet i fagene engelsk, tysk, samfundsfag, dansk og naturfag. Det blev til en god oplevelse til trods for omstændighederne.

Eleverne
På Gideonskolen arbejder vi på at sikre en sund respekt imellem lærere og elever.  Det skal være godt for alle at være på Gideonskolen. Heldigvis oplever vi, at mange af vores elever er glade og tillidsfulde. Selvom det nok ikke helt kan undgås, at der opstår mindre konflikter børn imellem, oplever vi, at eleverne har en god og tryg hverdag på Gideonskolen.

Det sociale har stor betydning for, om elever klarer sig godt. Derfor bestræber vi os på at indrette skoledagen, så der er observante lærere der, hvor der er elever. På den måde kan vi effektivt træde ind, hvis der skulle opstå konflikter. Hvis vi oplever, at der er behov for dybere samtaler med en eller flere elever, tager vi disse samtaler individuelt med eleverne. Indimellem kan det være nødvendigt at involvere forældrene, og vi tager så kontakt til disse og drøfter forskellige løsningsmodeller.

Brobygning
I slutningen af januar 2020 deltog eleverne fra 8. klasse i undervisningen på forskellige ungdomsuddannelser. Vores 9. klase besøgte desuden forskellige gymnasier i begyndelsen af året. I begge tilfælde har det givet vores elever en føling med undervisningsmiljøet på de forskellige uddannelser med fokus på både det praktiske og teoretiske. Besøgene er med til at give eleverne inspiration til valg af ungdomsuddannelse.

Trivselsundersøgelse
I slutningen af september 2020 deltog skolens elever i en trivselsundersøgelse. Skolen brugte et materiale, der er udarbejdet af Undervisningsministeriet “Den nationale trivselsmåling”. Overordnet set viser undersøgelsen, at eleverne er glade og trygge ved Gideonskolen. Trivselsmålingen kan ses på skolens hjemmeside.

TILSYN

Besøg af tilsynsførende
Skolens tilsynsførende er med jævne mellemrum på besøg på skolen. Flere af de planlagte besøg i 2020 har dog ikke kunne gennemføres på grund af samfundssituationen omkring COVID-19.  Det lykkedes dog at afholde et tilsyn den 3. marts 2020. 

I konklusionen fra den 27. april 2020 skriver vores certificerede tilsynsførende, Kristian Egede Slot: “Det er min klare vurdering, at Gideonskolen er en skole med et højt fagligt niveau, og at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der kræves i folkeskolen. Dette er min hovedkonklusion i forhold den formelle opgave i min tilsynsopgave.”

 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab 

Gideonskolen sendte den 4. februar 2020 en revideret undervisningsplan til Undervisningsministeriet vedrørende “Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab”.  Materialet, vi benytter til denne undervisning, er “Den Røde Tråd” fra Dansk Skoleidræt og Trygfonden. Styrelsen har vurderet, at materialet lever op til friskolelovens § 1 a, stk. 2.  

Vi har  i uge 41 afholdt sundhedsuge på Gideonskolen med fokus på relationer og trivsel. Det var en berigende og spændende uge. Vores erfaring med materialet er generelt godt.

 Hygiejnetilsyn
Sundhedsplejerske, Helle Laugesen, udfører normalt hvert år et hygiejnetilsyn. Det var dog ikke muligt i år på grund af Corona-nedlukningen.  Skolen har i det forgangne år fået opsat dispensere og papir-håndklæder i stedet for almindelige håndklæder. Disse udbedringer blevet foretaget i marts 2020.

FORÆLDREENGAGEMENT

Vi har et godt samarbejde med skolens forældre. Under normale omstændigheder har vi langt flere anledninger til at samles med forældrene. Men i år 2020 har det stort set været umuligt siden marts måned at gennemføre fællesarrangementer på skolen.

Skolens årlige sommerhovedrengøring, hvor forældre frivilligt hjælper til med at holde skolen i god stand, måtte også aflyses på grund af Covid-19 situationen. Mange højtidsarrangementer, hvor skolen elever normalt optræder for skolens forældre, er blevet aflyst på stribe i det forgange år.  Det er trist, men også et udtryk for, at vi alle har haft fokus på at undgå smitte.

MØDER PÅ SKOLEN        

Skole-hjem-samtaler
Vi har i marts og igen i november 2020 gennemført skole-hjem-samtaler. Det er blevet gjort online for at undgå smittefare. Disse møder har fungeret godt, selv om vi foretrækker at være i samme rum. Her blev der fulgt op på de udsendte undervisningsrapporter og sat ord på områder, der går godt, og områder, der kan forbedres. Samtalerne bruges på at sikre, at der en god trivsel. Vi oplever heldigvis, at hverdagen går godt i de fleste tilfælde, og at den enkelte elev er i positiv fremdrift. 

Forældremøder
Det er i år lykkedes at afholde et enkelt forældremøde på Gideonskolen. Det fandt sted den 1. september 2020, hvor skolens forældre fik et indblik i skolens elevtal, tilskudsordninger og fremtidsplaner. Det var samtidig en god anledning til at stille spørgsmål til skolens lærere og ledelse. Mødet blev afholdt under sikre forhold og sluttede i skolegården med kaffe.

Årsmøde
Gideonskolen afholder hvert år i maj måned årsmøde på Gideonskolen. I år var det ikke muligt på grund af COVID-19 restriktioner. Skolens forældre har derfor i stedet fået tilsendt tilsynsrapporten på e-mail. Denne ville normalt være blevet præsenteret ved årsmødet af skolens tilsynsførende. Alle forældrene har haft mulighed for at få årsregnskabet. Ledelsesberetningen og tilsynsrapporten kan læses på skolens hjemmeside.

Efter-fyraftensmøde     
Den 30. november 2020 havde vi efter-fyraftensmøde med en gruppe af kommende familier til børnehaveklassen. Disse møder giver forældrene en introduktion til skolens kristne profil og et overordnet indblik i, hvordan vi bruger skolens lærecentre. Mødet gav eventuelt kommende forældre en forståelse for, hvad de kan forvente sig af skolen, og hvad der forventes af dem som forældre og ikke mindst af deres børn. Det er en vigtig proces, så forældre og lærere kan finde ud af, om Gideonskolen er den bedste løsning for deres barn.

EKSKURSIONER OG LEJRSKOLE

Besøg på Christiansborg
7. klasse var på rundvisning på Christiansborg den 17. september. Her fik eleverne en spændende rundvisning med fokus på Dronningens gobeliner m.m. i Riddersalen.

Experimentarium
Børnehaveklassen og 1. klasse havde en rigtig dejlig tur til Experimentarium torsdag, den 17. september. Det blev til en fantastisk oplevelse, hvor alle sanserne blev udfordret. Her var masser af muligheder for at se og røre og lære en masse. Børnene havde en rigtig dejlig dag, og en af eleverne sagde: Jeg elsker den her forlystelsespark!” Alle regler om afstand og sikkerhedsforanstaltninger blev overholdt både under besøget samt i tog og bus frem og tilbage.

Zoologisk Have
Zoologisk Have er et spændende sted, hvor skolens elever kan få en dybere indsigt i dyrenes verden. Zoologisk haves mange undervisningstilbud er med til at berige vores elever med indsigt i dyrenes levesteder rundt om i verdenen. Vi har særligt i september og oktober måned haft forskellige klasser forbi ZOO.

Naturlegeplads
Fredag, den 18. september, var 3.-4. klasse på Naturlegeplads, i Vallensbæk Strand, efterfulgt af hygge ved bålpladsen.

Lejrskoler
For første gang i mange år måtte vi desværre aflyse den årlige i lejrskole i Kagerup, hvor 0.-7. klasse er samlet.

Vores elever i henholdsvis 8. og 9. klasse var dog så privilegerede, at de nåede at komme på lejrskole i henholdsvis Givskud og Skagen.

Mandag, den 14. september, til torsdag, den 18. september, var 8. klasse i Givskud. De besøgte blandt andet Jellingestenen, Hærvejen, Givskud Zoo og Økolariet, hvor de blev undervist i, hvilke råstoffer, der skal bruges til at producere en mobiltelefon.

I uge 39 var 9. klasse i Skagen. Det meste af turen foregik på cyklerad fine cykelstier midt gennem Den Jyske Hede, Råbjerg Mile, også kaldet Danmarks Ørken – og Grenen, hvor de så sæler på tæt hold. De fik også mulighed for at fordybe sig i Skagensmalerne,  og de fik set Anchers hus, hvor billederne er blevet til. Endelig besøgte de Naturcenteret, som er bygget af Jørn Utzon. Her fik eleverne en indføring i områdets landskabsdannelse og natur.

RELATION TIL KOMMUNEN

Samarbejde med kommunen
Vi glæder os fortsat over, det gode samarbejdede vi har med sundhedsplejersken, skolepsykologen og andre servicepersoner fra PPR i kommunen, der er med til at bidrage med deres faglighed og ekspertise på forskellige områder til gavn for skolens elever.

 Et levende julekort
Det er en tradition, at en del af skolens elever besøger Vallensbæk Rådhus op til jul. Her overrækker vi “et levende julekort” til kommunens medarbejdere ved at fremføre musik og dansestykker. I december 2020 sendte vi i stedet en digital julehilsen til borgmesteren og kommunens personale, hvor vores elever spillede og dansede på videoen. Kort tid efter fik vi en dejlig julehilsen tilbage i form af en video, hvor borgmesteren sendte os nogle gode ord med på vejen. Det er dejligt, at vi igen i år 2020 har kunnet bringe juleglæde til kommunens personale.

Tilbygning
Vi er i forventning til, at skolen kan påbegynde udbygningen af skolen i 2021. Der er i år 2020 arbejdet på at få finansieringen af projektet plads. 

ANDEN INFORMATION

Startpakke
I juni sendte vi det, vi kalder en ”Startpakke”, hjem til skolens forældre. Pakken er møntet på alle de elever, der skal gå på skolen i det kommende år og deres forældre. Startpakken indeholder blandt andet vigtig information om skolens årsplan, økonomi, bl.a. tilskud til transport og betaling af skolepenge, samt SFO-tilmelding og samtykkeerklæringer.

Copenhagen Skills
Den 17. januar, besøgte eleverne i 9. klasse Copenhagen Skills i Bella Centeret. Det er Danmarks største uddannelsesevent. På Copenhagen Skills hjemmeside kan man blandt andet læse: ”Copenhagen Skills handler om erhvervsuddannelser. Det handler om mulighederne ved at få en faglært uddannelse og det unikke ved at mestre et fag”. Ideen med Copenhagen Skills er at sørge for, at udskolingselever får en introduktion til erhvervsuddannelserne.

UU-vejledning 
Skolens UU-vejleder, Linda Strøm Hansen har i løbet af år 2020 vejledt og orientere vores elever i henholdsvis 8. og 9. klasse om forskellige uddannelsesmuligheder. Desuden har hun vejledt eleverne i 9. klasse i, hvordan de udarbejder deres ansøgninger til ungdomsuddannelserne, hvor eleverne bl.a. skal skrive om sig selv og begrunde deres uddannelsesvalg. Dette er gjort i samarbejde med elevernes dansklærer. Desuden hjælper UU-vejlederen elever undervejs, hvis de har spørgsmål i forbindelse med uddannelsesvalg. 

Copenhagen Phil
Onsdag, den 5. februar, havde vi fornøjelsen af at byde tre professionelle musikere velkommen på Gideonskolen. Det var repræsentanter for det store 70 mands orkester, som også går under navnet Sjællands Symfoniorkester. Eleverne blev præsenteret for musik af blandt andre Mozart. Musikerne spillede på henholdsvis fagot, klarinet og obo. Eleverne fik en god oplevelse af, hvor godt det kan lyde, når professionelle musikere spiller på deres instrumenter. Det er vort håb at det inspirerer Gideonskolens eleverne til at udøve musik.

Oplevelseskasse fra Toms
Onsdag, den 16. september 2020 gik 6. klasse i gang med et spændende projekt. De skulle lege produktudviklere for Toms og skulle beskrive et nyt produkt. Eleverne skulle udtænke fremstillingsprocedurer, emballage, varedeklaration, markedsføring osv. For at kunne gøre det ordentligt, måtte de smage på de forskellige ingredienser lige fra forskellige typer af chokolade til karamel, nougat og marcipan. Dagen sluttede i køkkenet, hvor de fik lov til at bage kærnemælkshorn med chokoladefyld og chokoladepynt, som var en øvelse i at udvikle det æstetiske udtryk.

Brandøvelse
Fredag, den 11. september 2020, afviklede vi en lille brandøvelse på Gideonskolen. Øvelsen foregik på den måde, at vi tændte for brandalarmen, hvorefter eleverne blev evakueret sammen med deres lærere. Det hele forløb ganske fint, og alle elever var ude af huset på under 3 minutter.

Naturvidenskabelig Uge
Hvert år i uge 39 er der ”Naturvidenskabelig Uge” i Danmark. De fleste år har Gideonskolen deltaget og har haft besøg af forskellige forskere. I år fik vi tildelt 3 foredrag. Mandag havde 7. klasse, besøg af Rebecca fra Danmarks Teknologiske Institut, som fortalte om emnet: ”Hvordan fremtryller vi ingredienserne til en mobiltelefon?”. Onsdag hørte 8. klasse om ”Støj og andre lyde i hverdagen”. Det var en civilingeniør, Torben, som fortalte om det. Torsdag fik både 7. og 8. klasse et foredrag om ”Når bakterier reder fisk fra sygdom”.

Alle foredragene formidlede ny viden og gav plads til undren over nye og anderledes indfaldsvinkler til ting i hverdagen.

SÆRLIGE BESØG PÅ SKOLEN

Besøg i børnehaveklassen  
For at sikre en god kvalitet i undervisningen inviterer vi kommende elever på besøg i børnehaveklassen i januar måned. Det giver os mulighed for at observere og finde ud af om eleven passer ind i vores sammenhæng. Det er vigtigt, at vi har de resurser, det enkelte barn har brug for, så barnet får det optimale ud af sin skolegang. Indimellem må vi give afslag af hensyn til helheden og ikke mindst eleven.

Efterskolebesøg
Onsdag, den 22. januar, havde vi besøg af efterskolen Alterna i forbindelse med vores gudstjeneste i skolens festsal. Efterskoleeleverne fremførte forskellige dramastykker for hele skolen. Det blev modtaget med begejstring. Efter fremførelsen blev skolens 7.-8. klasse orienteret om de gode muligheder, der er, ved at går på efterskolen.
Et efterskoleophold er en fint alternativ til elever, der ønsker at opdage mere af deres potentiale, inden de skal videre med deres ungdomsuddannelser.

Skolefotografering
Torsdag, den 29. oktober, fik vi besøg af skolefotografen. Der blev taget billeder af elever og lærere. Det er tilbagevendende begivenhed, der giver vores elever minder fra deres skoletid. Det kan være ganske interessant at se billederne mange år efter.

MUSIKLIV

Der er et levende musikliv på Gideonskolen. År efter år synger og spiller vores eleverne ved forskellige arrangementer på skolen. En del af vores elever går til musikundervisning på den lokale musikskole. Under normale omstændigheder bruger vi sang og musik på daglig basis.

Musikdage med 3. klasse
Den 9. og 10. september 2020 deltog vores 3. klasse i et musikarrangement på Vallensbæk skole. Her fik eleverne en indføring i forskellige strygeinstrumenter og rytmiske instrumenter, herunder bas, trommer og guitar. Om eftermiddagen den 10. september fik vi besøg på Gideonskolen af omkring 20 elever og lærere fra musikskolen. Der var fokus på træblæser og messingblæsere. Det var nogle inspirerende musikdage. 

SUNDHED OG SPORT

Billesborg-Cup
Fredag, den 31. januar 2020, deltog en del af vores elever fra 4.-9. klasse i fodboldturneringen Billesborg Cup. Eleverne kom hjem med to pokaler. Det var 4.-5. klasse, hold 1, og 8.-9. klasse, der vandt guld. Eleverne havde en fremragende dag og kom meget glade og stolte hjem.

Cykler i skole
Mange af skolens elever cykler til og fra skole. Det er sundt og godt for deres helbred og langt bedre end at blive kørt til døren. Torsdag, den 9. januar 2020, var politiet til stede uden for Gideonskolen for at tjekke elevernes cykler. Nogle af eleverne fik at vide, at der var ting, der skulle bringes i orden med deres cykel.  

 Idrætsundervisning
Hver mandag cykler eleverne fra 7.-9. klasse til Vallensbæk Idrætscenter, hvor skolen har adgang til store idrætsfaciliteter. Vi forventer altid, at vores eleverne har en cykelhjelm på, når de cykler til og fra skole af sikkerhedshensyn.

Skolens elever i 5.-6. klasse benytter Egholmskolens gymnastiksal og udendørsbaner til idræt. Disse idrætsfaciliteter ligger ca. 700 meter fra Gideonskolen, så eleverne kan gå til idræt, hvilket holder dem veloplagte.     

Svømning
En gang om ugen modtager eleverne i 1.-4. klasse svømmeundervisning. Dette foregår i Egholmskolens svømmehal. Det gør eleverne fortrolige med vand og gør dem i stand til at svømme.

Motionsdag – Løb for Afrika
Fredag, den 9. oktober 2020, løb vi for “Afrika” på det grønne område ved Strandesplanaden. Det blev til et fantastisk løb, hvor eleverne ydede en flot indsats. Nogle af skolens lærere løb med. Der blev løbet som aldrig før. En af skolens elever fra 9. klasse løb 25 km, og en fra 6. klasse løb 24 km.

Eleverne løb tilsammen mere end 2000 km, og der blev samlet ca. 144.000 kr. ind til skolebørn i Sydafrika, som også er påvirket af Covid-19 pandemien. 

FEJRINGER

Dimissionsfest for 9. klasse
Torsdag, den 25. juni om aftenen, havde vi inviteret til dimissionsfest på skolen. Vi fejrede 9. klasse sammen med deres nærmeste familie. Normalt ville vi afholde et fællesarrangement med hele skolen, men dette kunne ikke lade sig gøre, grundet COVID-19 situationen. Pigerne kom i flotte kjoler, og drengene kom i jakkesæt, klædt på til festligheden. Aftenen begyndte med spisning, efterfulgt af et særligt tilrettelagt program i skolens festsal.
Det var en fornøjelse og stor glæde at se, hvordan de unge mennesker udfoldede deres talenter med taler, sang, musik og dans. De fik selvfølgelig også nogle gode ord med på vejen af skolens ledelse og lærere.
Vi ser tilbage med glæde og taknemmelighed på 10 år fyldt med mange gode og lærerige oplevelser sammen.

Normalt afholder vi en fælles afslutning for hele skolen med pølsevogn, grillmad og hoppeborg samt uddeling af diplomer. Det blev aflyst grundet COVID-19. 

Sommerafslutning
Torsdag, den 25. juni 2020, havde vi Pizza Party på Gideonskolen. Der blev bestilt 141 pizzaer, og det lykkedes, at sikre alle børn en god pizzaoplevelse. Eleverne blev placeret i grupper rundt omkring på skolens udendørsarealer. Det var rigtig hyggeligt og velkoordineret.
9. klasse og lærer, havde desuden arrangeret et særligt orienteringsløb for eleverne. Her skulle de forskellige hold svare på spørgsmål om historie og geografi fra de 7. verdensdele. F.eks. skulle eleverne ved en post vise, hvor hurtigt de kunne spise kolde nudler med pinde, og et andet sted skulle de gå med vand. Hold 1 fra 7. klasse løb af med sejren. Det blev til en rigtig god eftermiddag i strålende solskin.

Bonusbutik
Tre gange om året holder vi bonusbutik. Det vækker stor begejstring hos vores elever, når de enkelte klasser kan bruge deres hårdt optjente bonuspenge til at betale for forskellige varer i butikken. I bonusbutikken kan eleverne købe forskelligt legetøj, skriveredskaber, ture til McDonald’s og meget andet. Det er altid festligt at se deres begejstring.

Første skoledag    
Så kom vi godt i gang med et nyt skoleår. Vi startede mandag, den 10. august 2020, med en festlig samling udenfor ved skolens gårdsplads. Eleverne var opdelt i klasser. De stod forventningsfulde og glade med deres klassekammerater, alt imens vi sang ”I østen stiger solen op” af B.S. Ingemann. Sangen blev akkompagneret af to lærere, der spillede på kornet og tuba. Og man må sige, at solen var stået op den morgen. Den skinnede så smukt, og eleverne fra 8. klasse lavede fagter til sangen ”Hvem skabte stjernerne”.

Vi bød de nye elever og lærere velkommen på Gideonskolen. Derefter fik vi nogle inspirationsord med på vejen af skolens leder.

Eleverne gik derefter sammen med deres lærere ind i skolens lærecentre for at blive orienteret om det nye skoleår, mens forældrene fik serveret kaffe og småkager ved det grønne areal. Dagen sluttede med, at eleverne fik en is.

Skolens nye børnehaveklasse
Skolens børnehaveklasse havde første skoledag, onsdag den 12. august. Forældre og elever var opdelt i familiegrupper i skolens festsal med behørig afstand. Alle elever fik en varm velkomst, og lærerne fra BH-klassen blev introduceret. Efter kort tid gik eleverne med deres lærere, Elsebeth og Kirsten, til deres lærecenter, og forældrene fik yderligere information om skolens værdigrundlag og om, hvordan hverdagen fungerer.

Derefter blev der serveret kaffe og kage udenfor ved det grønne areal, hvorefter forældre og elever i mindre grupper sammen kunne se børnenes klasselokale og arbejdspladser. Det var en fornøjelse at mødes med de nye forældre og elever.

Juletraditioner
På Gideonskolen har vi en række juletraditioner vi holder meget af.  Eleverne plejer at danse, synge, spille musik og skuespil for den nærmeste familie ved året “julearrangement”. Det var ikke muligt i år. Alligevel lykkedes det lærere og elever at skabe en hyggelig stemning på skolen. Der blev lavet julepynt og opsat julestjerner i vinduerne. Det var som altid med til at lyse skolen op i en tid, hvor der ikke er så mange lyse timer.

Desuden blev der øvet danse og spillet musik, som efterfølgende blev uploadet til YouTube, så forældrene kunne få en smag på julen fra Gideonskolen.

I tiden op til juleferien samlede vi hver dag eleverne inden frokost i ca. 15 minutter til julefilm.  Julen var ikke den samme, men alligevel hyggelig.

ABC-fejring
Fredag, den 20. november, fejrede vi, at 1. klasse er blevet færdige med 300 timers kursus i læsning. Undervisningen har givet eleverne et godt fundament for deres videre læseudvikling. 

Eleverne fik udleveret diplomer for deres gode indsats, og dagen blev fejret på behørig vis med kagemand og kreative aktiviteter. Efterfølgende uploadede vi en video, som forældrene kunne se af dagens fejring. 

ØKONOMI

Revision
Vi har været i løbende kontakt med vores revisionsselskab, Deloitte, når de har skullet tjekke op på skolens regnskaber og stille spørgsmål til skolens drift og økonomi. Det har været afholdt et revisorbesøg på skolen den 21. oktober. De øvrige revisionsbesøg har været afholdt online. Regnskabet og ledelsesberetningen blev færdigarbejdet i april, og blev præsenteret for bestyrelsen af revisor Christian Dahlstrøm den 6. maj 2020, da der ikke kunne afholdes et fysisk møde.  

Lærerløn
Lønomkostninger til lærerlønninger er stigende. Det er derfor af afgørende betydning, at vi som skole ansætter et så passende antal medarbejdere som muligt. Der kan altid bruges flere lærerkræfter, men det skal hænge sammen med den økonomi, der er til rådighed. Det betyder, at vi som skole skal være effektive.

Den gældende tjenestetidsaftale har en naturlig afsmittende effekt på Gideonskolen. Vores medarbejdere følger de gældende aftaler og dermed også de nye tjenesteforhold. Der er dog en praktisk tilpasning til skolens fysiske rammer, hvilket indebærer, at tilstedeværelsesforpligtigelsen ikke nødvendigvis anvendes på samme måde som i nogle folkeskoler. En del af lærernes lønmæssige forpligtigelse foregår uden for skolen.

Budget 2020 – 2024
Skolens 5-årige budget viser en fortsat sund og fornuftig udvikling i økonomien.

År 2020 har været påvirket af ekstra udgiftsposter til håndtering COVID-19. Der har også været en ekstra udgift til indefrosne feriemidler.

Der forventes overordnet et rimeligt overskud, selv når vi tager højde for det kommende byggeri, hvor vi forventer at udvide skolen med ca. 600 m3.

Forventninger til det kommende år
Skolen går ud af 2020 med overskud. Dette fremgår af regnskabet.

Elevtallet forventes at vokse i de kommende skoleår, og skolepengene forventes at være stigende. Der er fortsat mange administrative opgaver, og der er desværre ikke tegn på, at disse byrder vil blive mindre fremadrettet. Vi vil gøre vores yderste for at leve op til de lovmæssige forpligtelser – også selv om forandringerne foregår hurtigt.

 Skolens kendte og velfungerende undervisningsmateriale er fortsat kernen. Vi holder fast i undervisningsformen, fordi den har vist sig at være effektiv. Materialerne er specielt indrettet til individuel undervisning, og vi har arbejdet på at forny materialet løbende for at sikre, at eleverne får det bedste udbytte af undervisningen. 

Vores målsætning er at føre elever igennem den grundlæggende faglige udvikling inden udgangen af 7. klasse for derefter at udbygge, stabilisere og målrette undervisningen på slutmålene og de afsluttende prøver.

Usikkerhed om fortsat drift (going concern)
Vi skal henvise til note I i årsrapporten.

Væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud
Vi gør opmærksom på, at Gideonskolen ikke har økonomiske forbindelser til andre institutioner, der modtager offentligt tilskud – hverken på skolens adresse eller andre steder.

Gideonskolen har i år 2020 modtaget 129.554,04 kr. i inklusionstilskud. Det drejer sig om elever, der har generelle vanskeligheder, behov for initiering og monitorering, behov for strukturering af hverdagen og opfølgning omkring social adfærd og sociale spilleregler og aftaler. Vi har fulgt samme model for inklusion som tidligere, og det har givet gode resultater.

Vi har en del elever, som har brug for den specielt tilrettelagte undervisning. I gennemsnit for de to perioder (forår – efterår) har vi haft 30 elever fordelt på skolens klasser.

Inklusionen foretages bl.a. som

 • individuel undervisning og støtte i skolens Lærecentre
 • opdeling af klasser (halve klasser), så elever med inklusionsbehov indgår i normalklassemiljø
 • (gruppeundervisning) ved integration i et mindre antal elever
 • to-lærer-ordninger
 • individuel tilpasning af undervisningstid og progression for at sikre fagligt udbytte

Formålet med integrationen er – og har været – at sikre elevens deltagelse i klassens / skolens normale arbejds- og undervisningssituation.

Usikkerhed ved indregning og måling
Vi skal henvise til note II i årsrapporten.

Usædvanlige forhold
Vi skal henvise til note III i årsrapporten.

Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand
Gideonskolen modtager et væsentligt beløb til specialundervisning. Vi har stor erfaring i undervisning af elever med almindelige og særlige behov. Skolens fleksible undervisningsform og individuelle fokus giver mulighed for at imødekomme disse elevers særlige behov. I skoleåret 2019/2020 er der tale om 20 elever. I skoleåret 2020/2021 er der tale om 30 elever. Den vidtgående specialundervisning er blevet udført med individuel støtte i skolens særlige lærecentre, hvor udvalgte lærere er udpeget til at give eleven individuel støtte i undervisningen. Nogle af eleverne får tildelt specielt fremstillet materiale, der imødekommer deres behov. Desuden deltager specialundervisningseleverne i mindre grupper, hvor de nemmere kan komme til orde og tilegne sig viden i et trygt miljø. Endelig føres der dagligt protokol af de ansvarlige lærere for den udførte hjælp til specialundervisningen.

Det er vores vurdering, at skolen generelt formår med sin erfaring at løfte elever, som har vidtgående specialundervisningsbehov, ikke mindst fordi skolen benytter en undervisningsform, der er særligt velegnet til denne målgruppe.

Hændelser efter regnskabsårets udløb
Der er fra balancedagen frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsregnskabet.

Konklusion
Det har været et meget udfordrende år at være en skole med høje ambitioner. Til trods for omstændighederne med Corona mener vi, at det er lykkedes fint at få eleverne til at klare sig så godt, som det er muligt for den enkelte elev.
Det er fortsat Gideonskolen ambition at sikre eleverne en god, solid undervisning, der lever op til de krav, der stilles fra Undervisningsministeriets side og dermed sikre, at vores elever udrustes med en høj faglighed på en skole med god trivsel og rummelighed. Gideonskolen har i år 2020 vist, at vores elever generelt set klarer sig rigtig flot. Det agter vi at fortsætte med i 2021.