ÅRSBERETNING FOR KALENDERÅRET 2017

Fra Gideonskolens bestyrelse

187005
Gideonskolen
Strandesplanaden 101
2665 Vallensbæk Strand
 

Skolens formål

I Gideonskolens vedtægter står der:

Stk. 1.    Gideonskolen er en kristen friskole med det formål at drive skole på Bibelens grund i overensstemmelse med kristen tro, som den er udtrykt i Den apostolske Trosbekendelse og efter de til enhver tid gældende bestemmelser om friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 2.    Det er skolens mål at give eleverne mulighed for med glæde at tilegne sig en høj grad af almennyttig viden og kundskab, tilvejebragt ved en effektiv indlæring, formidlet af engagerede, visionære, medarbejdere, sådan

– at eleverne møder åbenhed, tryghed og personlig udfordring i undervisningen og får opbygget deres selvværd gennem bevidstheden om, at de er skabt i Guds billede, og at Gud har en personlig plan for hver enkelt.

– at eleverne opdrages til at tage ansvar for egen indlæring og medansvar for andres.

– at elevernes almene personlige udvikling sikres.

– at eleverne udrustes til at blive gode og engagerede borgere, som præger samfundet med kristne normer, og opdrages til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Stk. 3.    Skolen skal virke under trygge forhold, således at dagligdagen præges af tillid, ærlighed, åbenhed og respekt for det enkelte barns værdier. Der lægges vægt på god orden og disciplin samt respekt for opstillede normer og krav


Hovedaktivitet

De faglige mål er:

– at lære børnene at læse, skrive og regne. Disse basale færdigheder er vigtige forudsætninger for den faglige progression.
– at tilbyde mulighed for at udvikle talenter og evner maksimalt for at lære mest muligt
– at uddanne til nutidens krav i erhvervslivet
– at lære at anvende informationer til at tænke selv
– at formidle viden, som kan bruges i nye sammenhænge

De personlige mål er:

– at fremelske evner og bruge talenter
– at de mange informationer og erfaringer i undervisningen udvikler sig til indsigt og forståelse
– at opleve tryghed for dagen og fremtiden
– at lære præcision, ærlighed og omhu med alt, hvad man laver
– at udvikle ansvarlighed over for andre mennesker, samfundet og naturen
– at kende Bibelen som Livets bog, som Guds åbenbaring om livet og evigheden
– at være ansvarlige over for Guds skaberværk.
 

Ledelsesberetning for Gideonskolens 20. skoleår 

ET JUBILÆUMS-ÅR

År 2017 var året, hvor vi fejrede Gideonskolens 20-års-jubilæum. Skolen blev startet i 1997 under beskedne forhold på Gerdasvej i Glostrup. I 2001 flyttede skolen til Vallensbæk Strand efter at have skrevet 107 ansøgninger til forskellige kommuner og andre instanser med henblik på at kunne få et sted, hvor der var plads til skolens elever. Jubilæet blev fejret den 1. april 2017, og i ugerne op til denne historiske dag blev der øvet på livet løs. Da dagen kom, skinnede solen og flaget smældede smukt foran skolen. Skolens elever fremførte sange, danse og illustrationer på en meget flot måde. Der blev holdt taler af gæster fra Sydafrika, af byens borgmester, Henrik Rasmussen og af skolens ledelse. 

EN ANDERLEDES SKOLE

Lige siden den første skoledag i 1997 har det været skolens ambition at drive skole på et højt fagligt niveau i en kristen atmosfære. På Gideonskolen er det muligt for den enkelte elev at udvikle sig i et miljø, hvor rammerne er udformet således, at eleverne kan fordybe sig i det faglige og tilegne sig ny viden uden at blive forstyrret. Dette kommer hver dag til udtryk i skolens særlige lærecentre, som er en slags ”Lektiecaféer”. Disse lærecentre har igennem årene vist sig effektive og har givet eleverne mulighed for at lære at planlægge dagens opgaver og tage ansvar for egen læring. Dette læres ikke på en gang, men begynder med, at eleverne lærer at sætte enkle og overskuelige mål for dagen. Gennem det daglige arbejde oparbejdes en rutine, som afspejles i elevernes selvstændige arbejde og bliver til ”en god vane”. Denne planlægning kan bruges i deres øvrige uddannelsesforløb og den videre karriere.

Gideonskolen er ikke længere en ny skole. Men selv om vi nok fremstår som en etableret skole, så er vi stadig en skole under udvikling, og det skal vi blive ved med at være. Det skal forstås sådan, at vi ikke ønsker at være fastlåst i noget, der begyndte engang. Vi vil holde godt fast i det, som fungerer, og som er skolens grundlag. Samtidig ønsker vi at uddanne eleverne til at møde fremtidens krav. Derfor må vi også hele tiden være på forkant og være omstillingsparate, hvor det kræves. 

EVALUERING

Det er skolens ambition at sikre, at eleverne lærer meget. Det er en væsentlig årsag til vores eksistensberettigelse. For at måle på effekten af vores undervisning tester vi eleverne mange gange i løbet af et år. Resultaterne fra disse test indsættes i grafer, så vi kan følge den enkelte elevs udvikling og progression. Resultaterne gør os i stand til at hjælpe eleverne med at styrke de områder, som måske kræver en særlig opmærksomhed. Udover de mange test i skolens lærecentre tester vi også hvert år eleverne i 2.-8. klasse i læsning og stavning. Her benytter vi et materiale, udarbejdet af Hogrefe Psykologisk Forlag. Testene giver skolen indsigt i elevens evne til at beherske disse afgørende færdigheder. Det giver desuden skolens dansklærere mulighed for at sætte ind og styrke eleven yderligere. Generelt klarer vores elever testene ganske fint i forhold til landsgennemsnittet. Resultaterne fra 2017 kan ses af nedenstående grafer, som i øvrigt også anvendes til dokumentation, når der skal søges om tilskud til elever med særlige behov.

I løbet af skoleåret udarbejder vi hvert år undervisningsrapporter til hver elev tre gange. Rapporterne giver elev og forældre et indblik i elevens sociale og faglige kompetencer på det givne tidspunkt. Eleverne i 8.-9. klasse får desuden udlevet et karakterblad.

I maj og juni måned var eleverne i 9. klasse til Folkeskolens afsluttende prøver. Eleverne klarede sig generelt rigtig flot. Nedenstående grafer viser, hvordan eleverne placerede sig i maj/juni 2017 i forhold til landsgennemsnittet. Resultaterne kan variere lidt fra år til år, afhængig af den enkelte klasses sammensætning, men disse viser, at Gideonskolens elever i de fleste tilfælde ligger i den pæne ende af karakterskalaen.

UNDERVISNING UDEN FOR GIDEONSKOLEN

Det kan indimellem være fremmende for undervisningen at eleverne kommer ud af skolens bygninger og oplever noget andet for at sikre en større forståelse for de emner, vi beskæftiger os med i dagligdagen.

I maj måned var 8. – 9. klasse på besøg i Folketinget, hvor de blandt andet skulle prøve at være ”Politiker for en dag”. Her skulle de være med i et spil, hvor de skulle lege folketingsmedlemmer. Der er opbygget et “mini-Folketing” i nogle lokaler på Christiansborg, og her foregik et interaktivt spil, hvor eleverne selv skulle tage stilling til vigtige spørgsmål, diskutere og stemme.

I midten af maj deltog 7. klasse i et undervisningsforløb i Tivoli. Her mødte eleverne Tivolis iøjnefaldende og eksotiske arkitektur. Eleverne fik under forløbet en billedkunstnerisk opgave for på den måde at få erfaring med designprocessen. Turen var særligt møntet på danskfaget, hvor eleverne havde arbejdet med multimodale tekster, det vil sige tekster, der blander forskellige modaliteter som eksempelvis ord, billeder og lyd. Eleverne skrev efterfølgende et essay om Tivoli.

I maj måned besøgte 5. klasse Frilandsmuseet. Her fik de en spændende indføring i de levevilkår, der var for ca. 250 år siden på eksempelvis en gård. Her var det ikke ualmindeligt, at man som familie sov 4-5 personer i en seng. Eleverne fik også syn for levevilkårene ved at besøge Museets huse og gårde og kom på den måde tættere på fortidens mennesker. Eleverne deltog desuden i et undervisningsforløb under besøget og fik rig anledning til at blive klogere på en del af Danmarkshistorien.

Eleverne fra 5. klasse besøgte Toms chokoladefabrik i marts. Her lærte eleverne om kakaomaterialer og chokolade. Desuden fik eleverne anledning til at observere produktionen.

Eleverne fra 7. klasse besøgte i marts Vestforbrændingen i Glostrup. Det blev til en indholdsrig formiddag med fokus på affaldshåndtering og rundvisning på forbrændingsanlægget. Det gav eleverne en sanselig og lærerig oplevelse af, hvordan tingene foregår på et forbrændingsanlæg, og hvordan affaldet behandles. De fik desuden lov til at se det gamle kontrolrum og fik dermed et indblik i, hvorledes affaldet behandles med henblik på at sikre en bæredygtig udvikling. Disse oplevelser er med til at give vores elever stof til eftertanke og ekstra gejst til den daglige indlæring i og forståelse for eksempelvis faget biologi.

I juni 2017 besøgte 6. klasse Vejleå kirke i Ishøj. Formålet med besøget var at se Peter Brandes glasmosaik og udsmykningen af kirkerummet. Det skete som et led i danskundervisningen, hvor klassen havde analyseret billeder og malerier.

I april deltog 7. klasse i et arrangement i Forum, der gik under betegnelsen ”Science i Forum”. Forud for arrangementet havde eleverne deltaget i konkurrencen ”Min vildeste idé”. Emma Madsen fra 7. klasse blev nr. 15 ud af 1200 indsendte ideer. Hun havde indsendt tegningen ”Nødbænken” som illustration på en idé, hun havde fået, der kunne være med til at hjælpe hjemløse, der ikke kan få plads på et herberg. Eleverne havde en informativ formiddag, hvor de fik mulighed for at se deres idéer/tegninger udstillet i Forum. Desuden fik de rig anledning til under besøget at se udstillinger af finalisterne i Unge Forskere og stille spørgsmål til nye opfindelser. Det blev til en fagligt inspirerende dag.

I uge 16 var der projektuge om forfatteren H.C. Andersen i 1. klasse. I den forbindelse besøgte de tirsdag, den 18. april, Vallensbæk Bibliotek. Her skulle de blandt andet finde bøger om H. C. Andersen, og de fik samtidig stiftet bekendtskab med nogle af bibliotekets muligheder.

I september var 5. klasse på Sjællandsringen. Eleverne var igennem et trafiksikkerhedskursus arrangeret af Vestegnens Trafiksikkerhedsråd. Der var mange elementer i kurset bl.a. om fart og standselængde, blinde vinkler, sikkerhedsselen mv. Vi er sikre på, at det har efterladt eleverne med nogle gode indtryk af sikkerhed i trafikken.

Mandag, den 6. november, var eleverne fra 7. klasse på byvandring i København. Det var et led i danskundervisningen. Eleverne så på historiske bygninger fra Guldalderen. Der var på byvandringen fokus på store personligheder som Adam Oehlenschläger og H.C. Ørsted. Eleverne gik forbi Københavns Universitet. De så også statuen af H.C. Andersen på Rådhuspladsen. Desuden var de forbi Københavns Domkirke, Slotsholmen og Holmens Kirke. 

MUSIK OG GLÆDE

3. og 4. klasse var i april 2017 til koncert i Konservatoriets Koncertsal i det gamle radiohus på Rosenørns Allé. Her lyttede eleverne til klassisk musik spillet af Copenhagen Phil. Dette blev understøttet af en kunstner, der på illustrativ vis tegnede til musikken af Musovski. Eleverne havde forinden dette haft besøg af et mindre ensemble fra det selv samme orkester, og dermed var de blevet introduceret til et udsnit af de instrumenter, der spillede med i symfoniorkesteret.

Fredag, den 7. april 2017, deltog Gideonskolen i skolernes sangdag. Det foregik i skolens festsal, hvor eleverne via DRs hjemmeside kunne følge arrangementet på skolens storskærme. Eleverne sang med og lod til at nyde de mange gode indslag med Bubber som konferencier med musik leveret af Copenhagen Phil.

I september måned var 3. klasse til musikdage på Vallensbæk Musikskole. Det var en unik anledning for eleverne til at afprøve de forskellige musikinstrumenter, man kan vælge at spille på. En del af vores elever går allerede på Vallensbæk Musikskole. Under musikdagene deltog eleverne i forskellige workshops med fokus på strengeinstrumenter, korsang, slagtøj, elbas, rytmisk sammenspil, træblæserworkshop, og messingblæserworkshop. Det er en fantastisk mulighed for eleverne til at få indsigt i musikkens farverige verden. Musik kan være med til at give stor glæde i livet.

På Gideonskolen inddrages eleverne dagligt i musik både ved skolens morgenandagter, og når der er større arrangementer på skolen. Mange af skolens elever spiller med i skolens fløjteensemble og andre bidrager med deres instrumenter ved særlige anledninger.

I februar besøgte skolens 6. klasse Brøndby Strand Kirke. Her fik eleverne en lille gennemgang af orglets historie af organist Katrine Immerkjær Kristiansen. Nogle af eleverne fik også anledning til spille på orglet for deres kammerater. Det blev en hyggelig og inspirerende formiddagsstund. 

BESØG PÅ SKOLEN

I marts havde vi besøg af seks musikere fra Copenhagen Phil. Der var to trompetister, to basunister, et valdhorn og en på slagtøj. De gav eleverne en god indføring i blæseinstrumenters muligheder. De var professionelle og inspirerende. Det var eleverne i 3. og 4. klasse, der drog fordel af besøget i skolens festsal. 

Pengeuge

I samme måned havde vi besøg af en bankmand, der kom for at undervise eleverne i 9. klasse og 8. klasse om de faldgruber, der er i forbindelse med at optage lån. Eleverne blev klædt på til at kunne håndtere de lånetilbud, der florerer i samfundet, ikke mindst de hurtige kviklån. Lånene kan få uoverskuelige konsekvenser for særligt unge mennesker, hvis de ikke er blevet gjort bekendte med, hvad de forskellige lån kan indebære. Under kurset arbejdede eleverne desuden med ÅOP (Årlig Omkostning i Procent), budgetlægning og opsparing. 

Besøg fra Sydafrika

I forbindelse med skolens 20-års jubilæum havde vi besøg fra Sydafrika. Gideonskolen har siden begyndelsen haft et samarbejde med tilsvarende skoler i Sydafrika. Eleverne fik blandt andet en tilbagemelding fra et skoleprojekt, ”Siyakhula”, som Gideonskolen har støttet. Eleverne har igennem tre år ved skolernes motionsdag løbet for at skaffe sponsorpenge til projektet. Det var opmuntrende for eleverne at se billeder fra projektet og lytte til, hvorledes disse midler gør en kæmpe forskel for udsatte børn i Sydafrika. 

SPORT

Bevægelse er en vigtig faktor for, at elevernes holder sig sunde. Derfor er der på Gideonskolen tradition for, at eleverne skal ud i alle frikvarterer for at spille bold, sjippe og røre sig. Vi opmuntrer alle elever til at være godt klædt på til årstiden.

Da skolen ikke har egen gymnastiksal, benytter vi nogle af kommunens gode faciliteter. Dette kræver, at eleverne enten går til Egholmskolen eller cykler til Vallensbæk Idrætscenter. Mange af vores elever cykler desuden i skole og får på denne måde også rørt sig.

I januar spillede vores elever fra 4.-9. klasse fodbold i Ravnsborghallen i Køge. De spillede fantastisk godt, og deres gode forberedelse op til kampene gav nogle meget flotte resultater. Det blev til to guldmedaljer. Det var henholdsvis hold 5 fra 8.-9. klasse og hold 3 fra 6.-7. klasse, der fik guld. Desuden udviste flere af vores elever en god indstilling og spillede fair, hvilket vi anser for en megen vigtig del af spillet. Det blev også fejret med uddeling af medaljer. Eleverne blev rost for deres gode kampånd og eksemplariske opførelse under turneringen. Det handler ikke kun om at vinde, men i lige så stor grad om hvordan man behandler hinanden under kampen.

Fredag, den 13. oktober 2017, gennemførte vi vores motionsløb. I lighed med tidligere år samlede vi penge ind til et projekt i Sydafrika. Eleverne løb for “Ikhaya Lethu”, som er et børnehjem i byen Colenso i nærheden af Escourt. Det er ca. 2½ times kørsel fra Durban i Sydafrika. Eleverne skulle selv finde sponsorer til løbet. De udviste både engagement og villighed til at hjælpe børn, der er mindre bemidlet end dem selv. 

ELEVOPTRÆDEN

I løbet af et skoleår optræder elever ved forskellige arrangementer på skolen. Skolens danselærer, musiklærer og andre arbejder jævnligt med eleverne, så de bliver scenevante og klar til de forskellige optrædener. Det skete eksempelvis i april måned i anledning af skolens jubilæum. I juni måned havde vi sommerfest, og i december opførte eleverne danse, musik og drama i anledning af julen. Alle disse begivenheder giver eleverne en særlig anledning til at udfolde deres kreative talenter. 

NY I BØRNEHAVEKLASSEN

Skolens børnehaveklasse er barnets første møde med skolen. Derfor gør vi også en dyd ud af at sikre, at det bliver godt for barnet at starte på Gideonskolen. For at sikre en god klassesammensætning og start på skolelivet besøgte alle kommende elever skolen i januar og februar måned. Her tilbragte de et par timer på skolen. I mødet med barnet fik børnehaveklasselæreren dannet sig et indtryk. I nogle tilfælde gav dette besøg anledning til yderligere spørgsmål, som blev afklaret inden skolestarten i august 2017. 

UNGDOMSUDDANNELSE

Mandag, den 28. august 2017, var 8. klasse til introdag på erhvervsskolen SOCU C i Brøndby. Eleverne fik et godt indblik i, hvilke muligheder der er, hvis man vælger en EUD uddannelse. Eleverne var delt op i hold, der konkurrerede på viden vedrørende EUD uddannelser. Der er over 100 erhvervsuddannelser og dermed mange muligheder, som eleverne kunne overveje at benytte sig af frem for at tage en traditionel gymnasial uddannelse. I de første måneder af året arbejdede 9. klasse en del med at færdiggøre deres ansøgninger til optagelse på ungdomsuddannelser efter endt skolegang. Skolen vejledte eleverne i hele processen og formidlede det nødvendige vejledningsmateriale, der sikrede, at forældre og elever var godt udrustet til få signeret ansøgningerne inden deadline på optagelse.dk. 

MOTIVATION

Tre gange om året afholder vi bonusbutik på Gideonskolen. De sker i månederne februar, juni og oktober. Eleverne optjener bonuspenge (en slags matador-sedler) for den gode indsats, de yder i hverdagen. I bonusbutikken kan eleverne købe skoleredskaber, legetøj eller ture til eksempelvis McDonald’s. Det er opmuntrende for eleverne med disse tilbagevendende tiltag, der fungerer som et belønningssystem og motivation for en god indsats.

I forbindelse med vores gudstjenester, som afholdes for hele skolen om onsdagen, bliver der uddelt diplomer for det gennemførte arbejde, så eleven kan se deres fremskridt. Dette er endnu et tiltag, der skal motivere og udruste eleven til at bruge sine evner. 

Lejrskole

I september var elever fra børnehaveklassen til og med 7. klasse på lejrskole fra mandag til og med fredag på Hvidekilde i Kagerup. Her gennemførte vi både indendørs- og udendørs-programmer. Flere af klasserne var på ekskursioner til bl.a. Teknisk Museum, Esrum Kloster og Frederiksborg Slot. Der var arrangementer i skoven med Geocash og Stjerneløb. Vore daglige Bibelsamlinger, workshops og sportsbegivenheder skabte fællesskab og gav mulighed for at styrke og knytte venskaber på tværs af klasserne. 

SKOLEREJSER

Skolerejse til Sydafrika

Onsdag, den 27. september, rejste skolens 9. klasse til Sydafrika, hvor de blandt skulle deltage i All Africa Student Convention sammen med 850 andre unge studerende fra Sydafrika. Her dystede de i sportslige, kunstneriske og faglige konkurrencer. Eleverne så og oplevede det historiske Sydafrika, mødte forskellige befolkningsgrupper og oplevede landets kultur og dyreliv på tætteste hold. På rejsen besøgte de også mange forskellige seværdigheder i Cape Town og Durban, herunder Victory Christian Academy i Durban og Zulu landsbyen i Hluhluwe.

En del af eleverne fra 9. klasse fortalte senere om deres oplevelser fra Sydafrika ved nogle af skolens fællessamlinger. De fortalte blandt andet om deres oplevelser med børnene på Siyakhula, som vi har samlet ind til igennem en del år. 

Skolerejse til Berlin

18. september rejste 8. klasse med bus til Berlin. Her tilbragte de en uge på at se forskellige historiske seværdigheder. De fik mulighed for at afprøve deres evner med at tale tysk. Det var deres tysklærer, Ulla Hansen, og Kristoffer Riis, der er var medrejsende lærere. Ulla Hansen har foretaget rejsen i adskillige år og har stor erfaring med de mange muligheder, der er i Berlin. Eleverne var tilbage i Danmark fredag, den 22. september 

MØDER PÅ SKOLEN

Forældrekonsultationer

I marts og november måned afholdt vi forældrekonsultationer på Gideonskolen. Forældrekonsultationerne tager udgangspunkt i de undervisningsrapporter, der er sendt hjem inden konsultationerne. Det er en vigtig anledning til at sætte ord på, hvordan eleverne trives, og hvor der skal sættes ind for at sikre den bedst mulige skolegang. På Gideonskolen lægger vi vægt på den personlige udvikling af hver elev set i forhold til det faglige, det karakterdannende og det sociale. Alle tre områder er væsentlige for eleven og for deres videre færd i livet. 

Forældremøde

Tirsdag, den 5. september 2017, havde vi det første forældremøde for skoleåret 2017/2018. Mange forældre var mødt op til en aften, der bød på en række vigtige informationer om skolens virke på flere forskellige fronter. Der blev delt tanker om den litteratur, som vi anbefaler børnene at læse. De forskellige medarbejdere blev præsenteret. Der blev orienteret om de ændringer, der er foretaget over sommerferien på Gideonskolen med hensyn til gruppelokaler og pavillon samt de nye parkeringsforhold. Skolens elevtal og forventninger til økonomi blev også fremlagt. Den 5. september var der 178 elever indskrevet på Gideonskolen. Et nyt sponsorprojekt i Sydafrika blev præsenteret og blev modtaget med en fin opbakning. Desuden blev der orienteret om elevernes mange fremtidige uddannelsesmuligheder. Efterfølgende var der møder i lærecentrene, hvor kontaktlærerne orienterede om elevernes arbejdsdag på Gideonskolen, og der var mulighed for at stille spørgsmål til skolens medarbejdere. 

Midtvejsmøde

Onsdag, den 8. februar, var alle skolens forældre inviteret til Midtvejsmøde. Forældrene blev orienteret om det nye vejprojekt, hvor vi som skole er i forhandlinger med Kommunen om indkøb af vejareal på ca. 1.220 m2, som kan benyttes til parkeringsplads og på- og afsætning af børn, der skal i skole. Desuden blev forældrene oplyst om de tanker, der er gjort vedrørende udbygning af skolen. Der blev også orienteret om skolens karaktergennemsnit med særligt fokus på gennemsnittet for sidste års afgangsklasse. Det ligger et pænt stykke over landsgennemsnittet. Desuden blev forældrene orienteret om skolens økonomiske tilstand og om medarbejdersituationen i øvrigt. Generelt kan man konkludere, at eleverne trives og har det godt på Gideonskolen. 

Efter-fyr-aftensmøde

Tirsdag, den 31. januar, havde vi efter-fyr-aftensmøde for ca. 30 muligt kommende forældre til Gideonskolen. Mødet havde fokus på skolens undervisningsform og de kristne værdier, som skolens elever præges af igennem deres grundskoleforløb. Mødet gav eventuelt kommende forældre et indblik i, hvad de kan forvente sig af skolen, og hvad der forventes af dem som forældre – og ikke mindst af deres børn. 

Årsmøde

Tirsdag, den 23. maj 2017, afholdt vi årsmøde på Gideonskolen. Her blev skolens regnskab præsenteret af revisor Søren Jensen, og skolens tilsynsførende, Palle Kristensen, præsenterede tilsynsrapporten for år 2016. I konklusionen står det blandet andet: ”Det faglige niveau på Gideonskolen er højt og er klart på fuld højde med, hvad der overordnet set forventes og præsteres af eleverne i folkeskolen”. Skolens årsberetning blev præsenteret af skolens leder. Her var der fokus på skolens faglige mål og de personlige mål, vi har for at hvert barn skal lykkes på Gideonskolen. Skolens souschef Else Lange fremlagde testresultaterne for de årlige stave- og læseprøver. Under mødet blev Miriam Meister valgt ind i bestyrelsen, og Michael Lynge Hansen blev valgt som suppleant. Lene Hammer-Helmich er efter eget ønske gået ud af bestyrelsen. 

Introduktionsmøde

Fredag, den 9. juni 2017, afholdt vi et introduktionsmøde med den kommende børnehaveklasse og deres forældre. Forældre og elever blev orienteret om forventningerne til det kommende skoleår. En skare af elever sang for deres kommende skolekammerater. Det blev til en hyggelig eftermiddag, hvor forældre og nogle af skolens medarbejdere fik anledning til at lære hinanden lidt at kende. 

Afslutningsfest

Torsdag, den 22. juni 2017, var der afslutningsfest på Gideonskolen. Festsalen var fyldt til bristepunktet med familie og venner. Eleverne fremførte deres forskellige præsentationer. Det gjorde de fantastisk godt. Der blev traditionen tro uddelt masser af diplomer til eleverne og de, der havde gjort en ekstra indsats, blev fremhævet for deres flotte indsats. Vi fik også sagt godt farvel til vores 9. klasse. Det skete med pomp og pragt, da scenen blev fyldt med konfetti i slutningen af programmet. Efter fremførelserne i festsalen blev det tid til at spise grillmad, nyde hoppeborgen og hinandens gode selskab. 

Forældrekursus

Lørdag, den 7. oktober 2017, havde vi inviteret nye forældre på forældrekursus. De blev orienteret om skolens navn, historie og skolens pædagogiske profil og undervisningsfilosofi. Særligt to vigtige sider blev belyst: “Individualised System of Instruction” og princippet om “Mastery”. Gideonskolens høje vægtning af det individuelle bygger på disse to principper. 

Jul på Gideonskolen

Fredag, den 1. december, var der familie-jul på Gideonskolen. Igen i år blev det en stor succes. Elevernes præstationer vakte glæde i den fyldte festsal på Gideonskolen. Man kunne fornemme, at forældrene var stolte og rørte over deres børns flotte fremtræden. Det er skønt at se, hvordan mange af eleverne vokser med opgaven og udviser fin frimodighed ved sådanne arrangementer. I løbet af eftermiddagen blev der fremført mange flotte danse og smukke musikstykker, hvor eleverne viste deres forskellige musikalske talenter frem. Årets julestykke, inspireret af H. C. Andersens fortælling ”Grantræet”, var også en stor oplevelse. Her blev tilhørerne efterladt med tanken om at huske at leve livet, mens vi kan, fremfor at være utilfredse med den nuværende situation. Grantræet nåede aldrig rigtig at glæde sig over nuet. Desuden fik forsamlingen et budskab om fred. Det er så vigtigt, at vi har fokus på fred i vores familier, på vores arbejdspladser, i skolegården og vigtigst af alt, at vi har fred i hjertet. Denne fred kan findes i troen. Visheden om, at vi er elsket af Gud, der sendte sin søn Jesus til os, giver os fred og forvisning om det evige liv. Til sidst var det tid til kaffe, æbleskiver og hyggesnak. 

Juleafslutning

Onsdag, den 20. december 2017, afholdt vi juleafslutning med eleverne. Det blev til en hyggelig formiddag, hvor eleverne sang nogle af højtidens sange i skolens festsal. Lærerne havde indkøbt små gaver til alle eleverne, og nogle havde også skrevet et lille kort til deres elever. Det var med til at give en varm afslutning på år 2017. 

VEDLIGEHOLDELSE AF GIDEONSKOLEN

Sommerrengøring

Mandag, den 26. juni, var der sommerrengøring. Mange af skolens forældre troppede op for at give en hånd med, så skolen fremstod ren og stadig var et behageligt sted at være både for elever, forældre – og ikke mindst skolens medarbejdere. 

Nye lokaler og pavillon

I løbet af sommerferien 2017 skete der meget på Gideonskolen. Da vores 9. klasse voksede til mere end det dobbelte, måtte der foretages nogle ændringer. Vi fik derfor fjernet væggen imellem grupperum 3 og 4, således at der blev god plads til den nye 9. klasse. Desuden blev der opsat en pavillon med to grupperum. De to lokaler blev udstyret på samme måde som de øvrige grupperum på skolen. 

Nye rutsjebaner

Fredag, den 11. august 2017, troppede to af skolens bestyrelsesmedlemmer op for at sætte to nye rutsjebaner op ved det område, vi kalder ”Lilleskoven”. De gamle rutsjebaner kunne ikke mere. Victor Hørup og Sigurd Sonne sørgede samtidig for, at den tilhørende lille borg blev forstærket, således at den kunne tages i brug igen. 

Lilleskoven

Lilleskoven blev i sommerferien gjort klar, således at eleverne fra de mindre årgange kunne benytte den i det store frikvarter efter frokosten. Børnene elsker at være dér. Porten til skolen bliver lukket i frikvarteret, så eleverne kan færdes sikkert i området på vej over til Lilleskovsområdet. Udnyttelsen af hele arealet gør, at eleverne nu har et større område, de kan boltre sig på. 

Nyt sand i sandkassen

Torsdag, den 10. august 2017, blev der lagt nyt sand i vores sandkasse. Det vakte som altid stor glæde hos de mindre elever, der straks gik i gang med at udforske mulighederne ved det nye sandbjerg. 

Vejprojektet

Tirsdag, den 29. august 2017, gik brolæggeren i gang med at lave den nye indkørsel til den fremtidige parkeringsplads og ”Kys og farvel” området. I løbet af efteråret blev den nye vejareal taget rigtig i brug. Det ekstra stykke vejareal har gjort den daglige trafik ved skolen langt mere overskuelig og har stor betydning for skolens forældre i forhold afsætning og afhentning af deres børn. 

Falck – årlige sikkerhedstjek

Tirsdag, den 7. november, havde vi besøg af Falck. I den forbindelse blev vores brandsikkerhedsudstyr efterset. Alt var, som det skulle være. 

GIDONSKOLENS STAB

Gideonskolen har en stabil gruppe af medarbejdere. De fleste af skolens lærere har været en del af skolens liv igennem mange år. Det er med til at skabe stabilitet. Alligevel er det helt naturligt, at medarbejdere indimellem søger nye udfordringer. I 2017 sagde vi farvel til Benedikte Bach, der igennem mange år var ansat som lærer og regnskabsfører. Lone Schmidt blev pr. 1. marts 2017 ansat som administrativ medarbejder. Lone Schmidt kommer med en stor portion erfaring inden for personaleforvaltning og administrativt arbejde fra den private sektor. 

KRISTEN PROFIL

Ifølge skolens vedtægter er Gideonskolen en kristen friskole med det formål at drive skole på Bibelens grund i overensstemmelse med kristen tro, som den er udtrykt i Den apostolske Trosbekendelse og efter de til enhver tid gældende bestemmelser om friskoler og private grundskoler m.v.

Hver skoledag begynder med en andagt. Sådan er det også sket i 2017. Vi samles med eleverne i skolens festsal. Her synger vi sange med et kristent indhold og der deles et budskab fra Bibelen. Vores individuelle undervisningsbøger er også præget af kristen tankegang. Derudover har vi i løbet af skoleåret fokus på de kristne højtider som jul og påske. I ugerne op til påske laver eleverne i BH-klassen dekorationer med den tomme grav som udtryk for Jesus opstandelse fra de døde.

På skolen er det en tilbagevendende tradition, at vi til jul hænger stjerner op i vinduerne. Det giver en helt særlig stemning og en vished om, at nu er juletiden begyndt. Skolens elever involveres i processen med at lave forskellige dekorationer, julepynt og opsætning af stjerner, så skolen kan fremstå smuk i anledning af julehøjtiden. 

RELATION TIL KOMMUNEN

Igen i år har vi oplevet et inkluderende fællesskab med Vallensbæk kommune. Borgmester Henrik Rasmussen og kommunen er meget imødekommende overfor skolens tiltag. I august 2017 købte skolen en del af Strandesplanaden, efter kommunen havde henvendt sig til skolen med den enestående mulighed.

Else Lange og Henrik Due Jensen besøgte onsdag, den 22. november, borgmester Henrik Rasmussen for at ønske ham tillykke med valget.

Gideonskolen har desuden et fint samarbejde med skolepsykolog Susanne Jeppesen, der igennem mange år har været tilknyttet skolen. Hver tirsdag har vi besøg af sundhedsplejerske Helle Laugesen, der er med til at sikre, at eleverne får en god vejledning på det sundhedsmæssige område. Derudover har skolen fået hjælp til uddannelsesmæssige forhold af UU-vejleder Jakob Hammer-Helmich.

Den 6. december 2017 besøgte nogle af skolens elever Vallensbæk Rådhus med ”et levende julekort”. Her fremførte de sangen ”Nu tændes tusind julelys” med fløjter og sang. Sangen Hallelujah af Cohen blev også sunget. Afslutningsvis dansede pigerne fra 8. klasse til musikken ”Go Tell It On The Mountains”. Som en del af arrangementet gav borgmester Henrik Rasmussen os en lille opmuntringstale. 

HJEMMESIDE OG IT

Skolens hjemmeside bliver opdateret jævnligt. Her kan man blandt andet læse nyhedsbreve, som udkommer på ugentlig basis. Derudover kan interesserede finde tilsynsrapporter og andre lovbefalede dokumenter. Endelig er der en lang række fotos fra livet på skolen og vigtige datoplaner.

I marts blev der sat to nye projektorer op i festsalen. Det har i længere tid været et stort ønske. Vi er glade for, at det blev en realitet i 2017. Den gamle projektor har holdt, siden skolen flyttede til Vallensbæk i 2001. Det er ret imponerende. 

REVISION, TILSYN OG BESTYRELSE

Revision

Torsdag, den 23. marts, var vores revisionsselskab på besøg for at revidere regnskabet for 2016. De var der igen onsdag, den 13. december, hvor de gennemgik forskellige elementer fra den daglige drift. Vi har et rigtig godt samarbejde med vores revisionsfirma. Det er vi rigtig glade og taknemmelige for. 

Skolens tilsynsførende

Torsdag, den 16. november, havde vi besøg af skolens tilsynsførende, Palle Kristensen. Flere af skolens medarbejdere fik besøg af den erfarne tidligere skoleleder, som fik anledning til at følge deres undervisning og på den måde observere, hvordan den daglige undervisning bliver udført. Desuden blev han orienteret af skolens ledelse om skolens liv og opgaver. Skolens ledelse får desuden med jævne mellemrum besøg af Palle Kristensen med henblik på fremtidige aftaler. 

Bestyrelsen

Skolens bestyrelse mødes med jævne mellemrum i løbet af året. Bestyrelsens kompetente medlemmer er med at sikre, at skolen forvaltes og ledes på en god måde. Bestyrelsesmøderne er et forum for orientering, planlægning og dialog om betydelige elementer i skolens dagligdag og fremtid. 

ANDEN INFORMATION

Startpakke

I juni sendte vi det, vi kalder en ”Startpakke”, hjem til skolens forældre. Pakken indeholder vigtig information om tilskud, befordring, SFO og om datoer for særlige begivenheder såsom den årlige lejrskole. Pakken indeholder også afgørende information om skolens standarder og ikke mindst skolens vedtægter. 

Fotografering

Onsdag, den 26. april 2017, blev skolens elever og lærere fotograferet af Dansk Skolefoto. Tirsdag, den 30. maj 2017, kl. 10 var der om-fotografering. Det er altid festligt, når der skal tages klassebilleder og individuelle billeder af eleverne. Mange af eleverne mødte op i meget fint tøj, og alle havde travlt med at sætte hår og andre ”nødvendige” ting. 

Årets økonomiske resultat

Den økonomiske udvikling i år 2017 har været meget tilfredsstillende. Der har ikke været nogen væsentlige afvigelser mellem det forventede (ca. 960.000 kr.) og realiserede resultat. Skolens driftsmæssige overskud ligger på 1,2 million kr., hvilket er ca. 240.000 kr. højere end forventet. Af skolens egenkapital er anbragt ca. 1 mio. kr. på en særlig konto i banken – f.eks. til vedligeholdelse af ejendommen og uforudsete hændelser. Der var 178 elever ved indgangen til det nye skoleår i slutningen af august 2017. Det er tale om tilvækst på tre elever. Generelt er skolen presset på plads, men på grund af udvidelse med pavillon og et nyt lokale til 9. kasse lykkedes det igen at vokse moderat. 

Budget 2018 – 2022

Skolens 5-årige budget viser en sund og fornuftig udvikling i økonomien. 

Lærerløn

Lønomkostninger til lærerlønninger er stigende. Det er derfor af afgørende betydning, at vi som skole ansætter et så passende antal medarbejdere som muligt. Der kan altid bruges flere lærerkræfter, men det skal hænge sammen med den økonomi, der er til rådighed. Det betyder, at vi som skole skal være effektive.

Den gældende tjenestetidsaftale har en naturlig afsmittende effekt på Gideonskolen. Vores medarbejdere følger de gældende aftaler, og dermed også de nye tjenesteforhold. Der er dog en praktisk tilpasning til skolens fysiske rammer, hvilket indebærer, at tilstedeværelsesforpligtigelsen ikke nødvendigvis anvendes på samme måde som i nogle folkeskoler. En del af lærernes lønmæssige forpligtigelse foregår uden for skolen. 

Usikkerhed om forsat drift (going concern)
Der er ikke væsentlig usikkerhed om forsat drift. 

Usikkerhed ved indregning og måling
Der er ikke usikkerhed om indregning og måling. 

Usædvanlige forhold
Vi har ikke konstateret usædvanlige forhold. 

Hændelser efter regnskabsårets udløb
Der er fra balancedagen frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsregnskabet.

Forventninger til det kommende år

Skolen har budgetteret med et resultat på ca. 570.000 kr. for år 2018. Likviditetsbudgettet for de næste 5 år viser en positiv udvikling.

Vi forventer, at skolen i nærmeste fremtid skal igennem en mindre udbygning for at skabe mere plads til eleverne. Det vil ikke betyde, at vi pludselig kan tage imod langt flere elever, men det vil gøre det muligt at tage imod en del flere på sigt. Elevtallet vil formentlig vokse en smule i det kommende skoleår, og skolepengene forventes at være stigende. Der er fortsat mange administrative opgaver, og der er desværre ikke tegn på, at disse byrder vil blive mindre fremadrettet. Vi vil gøre vores yderste for at leve op til de lovmæssige forpligtelser – også selv om forandringerne foregår hurtigt.

Skolens kendte og velfungerende undervisningsmateriale er fortsat kernen. Dette holder vi fast i. Disse materialer er specielt indrettet til individuel undervisning. Vores målsætning er at føre elever igennem den grundlæggende faglige udvikling inden udgangen af 7. klasse for derefter at udbygge, stabilisere og målrette undervisningen på slutmålene og de afsluttende prøver. 

Væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlig tilskud

Vi gør opmærksom på, at Gideonskolen ikke har økonomiske forbindelser til andre institutioner, der modtager offentligt tilskud – hverken på skolens adresse eller andre steder. 

Tilskud til inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning

Gideonskolen har i år 2017 modtaget 69.999,96 kr. i inklusionstilskud. Penge som er brugt til støtte til elever omfattet af inklusionsordningen. Disse elever er ikke defineret på samme måde som elever med vidtgående behov og elever med behov for ekstra dansk til 2-sprogede elever. Inklusionen har omfattet elever, som tidligere har været defineret som specialundervisningskrævende med vanskeligheder inden for et bredt spektrum. Det gælder både specifikke vanskeligheder, behov for initiering og monitorering, behov for strukturering af hverdagen og opfølgning omkring social adfærd og sociale spilleregler og aftaler. Vi har fulgt samme model for inklusion, som tidligere har givet gode resultater.

Vi har en del elever, som har brug for den specielt tilrettelagte undervisning. I gennemsnit for de to perioder (forår – efterår) har vi haft 29 elever fordelt på klasserne.

Inklusionen foretages bl.a. som

– individuel undervisning og støtte i skolens Lærecentre
– opdeling af klasser (halve klasser), så elever med inklusionsbehov er indgået i normalklassemiljø (gruppeundervisning) ved integration i et mindre antal elever
– to-lærer-ordninger
– individuel tilpasning af undervisningstid og progression for at sikre fagligt udbytte

Formålet med integrationen er – og har været – at sikre elevens deltagelse i klassens / skolens normale arbejds- og undervisningssituation. 

Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Gideonskolen modtager et væsentligt beløb til specialundervisning. Vi har stor erfaring i undervisning af elever med almindelige og særlige behov. Skolens fleksible undervisningsform og individuelle fokus giver mulighed for at imødekomme disse elevers særlige behov. I skoleåret 2016/2017 fik 16 eleverne specialundervisning. I skoleåret 2017/2018 er der tale om 15 elever. Den vidtgående specialundervisning er blevet udført med individuel støtte i skolens særlige lærecentre, hvor udvalgte lærere er udpeget til at give eleven individuel støtte i undervisningen. Desuden deltager specialundervisningseleverne i mindre grupper, hvor de nemmere kan komme til orde og tilegne sig viden i et trygt miljø. Endelig føres der dagligt protokol af de ansvarlige lærere for den udførte hjælp til specialundervisningen.

Det er vores vurdering, at skolen generelt formår med sin erfaring at løfte elever, som har vidtgående specialundervisningsbehov, ikke mindst fordi skolen benytter en undervisningsform der er særligt velegnet til denne målgruppe. 

KONKLUSION

Gideonskolen er en eftertragtet skole i lokalområdet. Vi har en længere venteliste, som understreger behovet for vores tilstedeværelse.

Det er vores ambition fortsat at sikre, at vores elever udrustes med en høj faglighed på en skole med god trivsel og rummelighed. Vi er i stor forventning til fremtiden og arbejdet i det nye år.