ÅRSBERETNING FOR KALENDERÅRET 2016

Fra Gideonskolens bestyrelse

187005
Gideonskolen
Strandesplanaden 101
2665 Vallensbæk Strand
 

Skolens formål

I Gideonskolens vedtægter står der:

Stk. 1.    Gideonskolen er en kristen friskole med det formål at drive skole på Bibelens grund i overensstemmelse med kristen tro, som den er udtrykt i Den apostolske Trosbekendelse og efter de til enhver tid gældende bestemmelser om friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 2.    Det er skolens mål at give eleverne mulighed for med glæde at tilegne sig en høj grad af almennyttig viden og kundskab, tilvejebragt ved en effektiv indlæring, formidlet af engagerede, visionære, medarbejdere, sådan

– at eleverne møder åbenhed, tryghed og personlig udfordring i undervisningen og får opbygget deres selvværd gennem bevidstheden om, at de er skabt i Guds billede, og at Gud har en personlig plan for hver enkelt.

– at eleverne opdrages til at tage ansvar for egen indlæring og medansvar for andres.

– at elevernes almene personlige udvikling sikres.

– at eleverne udrustes til at blive gode og engagerede borgere, som præger samfundet med kristne normer, og opdrages til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Stk. 3.    Skolen skal virke under trygge forhold, således at dagligdagen præges af tillid, ærlighed, åbenhed og respekt for det enkelte barns værdier. Der lægges vægt på god orden og disciplin samt respekt for opstillede normer og krav


Hovedaktivitet

De faglige mål er:

– at lære børnene at læse, skrive og regne. Disse basale færdigheder er vigtige forudsætninger for den faglige progression.
– at tilbyde mulighed for at udvikle talenter og evner maksimalt for at lære mest muligt
– at uddanne til nutidens krav i erhvervslivet
– at lære at anvende informationer til at tænke selv
– at formidle viden, som kan bruges i nye sammenhænge

De personlige mål er:

– at fremelske evner og bruge talenter
– at de mange informationer og erfaringer i undervisningen udvikler sig til indsigt og forståelse
– at opleve tryghed for dagen og fremtiden
– at lære præcision, ærlighed og omhu med alt, hvad man laver
– at udvikle ansvarlighed over for andre mennesker, samfundet og naturen
– at kende Bibelen som Livets bog, som Guds åbenbaring om livet og evigheden
– at være ansvarlige over for Guds skaberværk.


Ledelsesberetning for Gideonskolens 19. skoleår

Selv om hverdagene ligner hinanden, er der ikke to dage, som er ens.

I hverdagen på enhver skole er der visse rutiner, som gentages dag for dag – uge for uge og år for år. Imidlertid er der ikke to dage, som er helt ens på en skole. Alene børnenes tilstedeværelse på skolen forhindrer dette. Der er nødvendige rutiner, som får hverdagen til at hænge sammen og som sikrer indlæringen. Disse rutiner er med til at give en tryghed og en ro ind i en verden, hvor hverdagen uden for skolen nogle gange forandres meget hurtigt og af og til er direkte kaotisk. En skole skal være et sted, hvor der er frihed til at lære. En skole skal være et sted, hvor enhver elev kan føle sig tryg i at være lige præcis, som han eller hun er. En skole skal være et sted, hvor hverdagen er genkendelig – og samtidig altid udfordrende og ny.

Siden vi startede Gideonskolen har vi sagt, at vores mål var at være et anderledes og et bedre tilbud til børn og forældre. Hvis vi ikke kan leve op til det, så har vi ingen berettigelse som skole. Så kan forældre og børn lige så godt bruge den skole “henne på hjørnet”. Disse meget høje krav til os selv kræver engagerede lærere og motiverede elever samt en ledelse, som har klare mål for skolens hverdag og fremtid. Kun da kan vi føre eleverne frem til det sted, hvor de udnytter deres fulde potentiale og bliver så dygtige, som det er muligt.


Undervisningen

Det vigtigste på en skole er undervisningen. Den skal være præget af kvalitet, målsætninger og høje ambitioner. Samtidig skal der i undervisningen være indbygget elementer, som udfordrer elevernes forskellige kompetencer. Elever lærer på mange måder, og det skal tilgodeses så godt som muligt i undervisningen.
 

Testning

Som de foregående år gør vi meget for at sikre, at eleverne lærer det, de skal, og får hjælp til det, der er svært. Derfor tester vi konstant eleverne, hver gang de har afsluttet et undervisningsforløb. Desuden foretager vi den standardiserede test i dansk læsning og stavning i løbet af januar og februar måned. Alle klasser bliver testet, og resultatet viser klart, hvor der skal sættes ind med ekstra hjælp for de enkelte elever.

Hvis enkelte elevers testning viser, at der er ting, de ikke har lært, eller ting, de har svært ved, lægges en speciel plan, og de enkelte faglærere følger op på områderne i individuelle forløb.

Selv om det er et omfattende arbejde at lave disse testninger, oplever vi, at vi gennem denne testning får nogle meget vigtige redskaber til den videre undervisning. For hver enkelt elev vises, hvilke områder denne elev behersker – eller måske har svært ved, og lærerne kan så i deres planlægning brug netop disse oplysninger. Graferne viser resultaterne fra forskellige klassetrin sammenlignet med landsnormen. Vi bruger materiale udarbejdet af Hogrefe Psykologisk Forlag. Vi er selv meget tilfredse med det generelle billede, som viser, at Gideonskolens læsepædagogik og børnenes læseudvikling er fin. Resultatet er også en vigtig nødvendig dokumentation i forbindelse med ansøgninger om ekstra tilskud til elever med særlige behov.

Vi arbejder hele tiden på at opgradere og finjustere undervisningen, så eleverne får det bedste udbytte af det, de lærer.


Rapporter

4 gange om året får eleverne “undervisningsrapporter” med hjem. For 8. og 9. klasse følger et karakterblad med. Dette kan sammen med andre aktiviteter give både elever og forældre et indblik i, hvordan elevens status er. Nogle gange om året har vi besøg af skoles tilsynsførende, som deltager i forskellige undervisningssituationer og efterfølgende udarbejder en rapport om observationer ved disse besøg. Det er gavnligt for os at lytte til, hvad han observerer undervejs.


Prøver

I januar måned afholdt vi terminsprøver for 9. klasse. Det er en god øvelse, inden det bliver alvor ved de afsluttende prøver. I marts deltog 9. klasse i en digital generalprøve i matematik. Også denne prøve var med til at åbne elevernes øjne for, hvilke områder der er vigtige at beherske. I maj var det så alvor med den afsluttende prøve, FP9, Folkeskolens Prøve for 9. klasse. Eleverne følte sig godt forberedt og klarede sig fint. I juni måned var det tid til de mundtlige prøver, og atter en gang viste det sig, at det betaler sig at læse til prøve på skolen. Eleverne holder altså “læseferie”- styret prøveforberedelse – på skolen. På skolen har eleverne både lærere og materialer til rådighed samt den nødvendige ro til fordybelse i stoffet. Eleverne har også stor gavn af at bruge hinanden som sparringspartnere i forberedelsen. Alle elever klarede sig rigtig flot ved prøverne.

Det er klart, at gennemsnittet fra år til år varierer meget på grund af de forskellige elevgrupper og de relativt få elever, vi har i klassen.

 

Resultat

Det er klart, at vi hele tiden er opmærksomme på, hvordan Gideonskolen ligger i forhold til andre skoler i Danmark. Det er jo først ved 9. klasses afsluttende prøver, vi for alvor måles, og her kan vi se, at vi ligger flot.

Her kan Undervisningsministeriets grafer give os et overblik:

Lærecentrene

I Lærecentrene foregår den grundlæggende indlæring. Her er tid til fordybelse og selvstændigt arbejde. Lærecentrene kan sammenlignes lidt med lektiecaféer, dog uden kaffe eller andre drikkevarer! Netop Lærecentrene er det, som først og fremmest er anderledes på Gideonskolen i forhold til andre skoler. Lærecentrene er stilleområder. Derfor er de ikke stedet for mundtlige aktiviteter. Her er konstant lærere til rådighed med hjælp og vedledning til alle elever.


Anderledes aktiviteter

Eleverne har også brug for anderledes aktiviteter. Her har vi gruppeundervisningen, hvor mundtligheden er i fokus. I gruppeundervisningen er der også gruppearbejde, foredrag og “gammeldags” tavleundervisning.

I mange fag er det nødvendigt med “hands-on”-aktiviteter. Disse giver eleverne en udvidet forståelse for den teoretiske del. Således dissekerede 7. klasse i marts måned grisehjerter i biologitimen. I april samlede 3. og 4. klasse affald ind i forbindelse med Danmarks Naturfredningsforenings kampagne. Der blev samlet 43 kilo, og eleverne fik en forståelse for, hvor vigtigt det er at passe på naturen. Sundhedsplejersken underviste i maj måned eleverne i 7. klasse i førstehjælp. Det er vigtigt at vide, hvad man kan gøre i kritiske situationer, og det fik eleverne et indblik i.

I en lang periode samlede skolens elever mælkelåg, som de gav videre til Terra Cycle. For hvert låg fik de point og kunne derfor gennem disse point give hjælp til minefri jord på udsatte områder, til fodbolde til gadebørn i Malawi, til 20 varme måltider til hjemløse i Danmark og en masse andre spændende ting. Det er så godt for eleverne at opleve, at de kan være med til at gøre en forskel med ganske enkle midler.

I november måned kunne vi endnu en gang fejre, at 1. klasse var blevet færdige med deres 300 timers kursus i læsning. De fik udleveret diplomer, og en del forældre var til stede ved denne “ceremoni”, hvor der blev serveret kagemand, saft og småkager.


Aktiviteter ud af huset

Af og til må eleverne også ud af huset for at opleve noget. Det er en del af undervisningen og giver ofte en ny dimension i det, de har lært.

I marts deltog 7. klasse i Dansklærerforeningens oplæsningskonkurrence. Forud for denne tur ligger måneders træning med undervisning og træning i oplæsning. Dette blev desværre også den sidste gang, denne aktivitet blev afhold, idet man nu har afskaffet oplæsningskonkurrencerne.

I marts var 8. og 9. klasse på Avedøre Spildevandsanlæg, hvor de fik en rundvisning, arbejdede konkret med en problemstilling og lavede laboratorieforsøg. Børnehaveklasse var i Zoologisk have og havde en herlig dag sammen med dyrene. 5. klasse var på færdselskursus i FDM-Sjællandsringen i Roskilde, hvor de lærte om glatbanekørsel, om døde vinkler i en lastbils bakspejl samt meget andet, som skal medvirke til, at eleverne bliver mere opmærksomme i trafikken.

I maj var 3. og 4. klasse på Nationalmuseet, hvor de besøgte børnemuseet og arbejdede med udstillingen om Danmarks Oldtid. I juni var 6. klasse på Arbejdermuseet, hvor de fik et indblik i fagbevægelsens udvikling og de forhold, som arbejderne boede under i 1930’erne og i 1950’erne med “das” i baggården og andre forhold, som vi ville have svært ved at leve med i dag. 8. klasse besøgte Bakkehusmuseet og Domkirken i København, 5. klasse besøgte Toms Chokoladefabrik, og 7. klasse besøgte efterskolen Alterna.

I september var 8. og 9. klasse i Ungdomsbyen til et kursus, der hedder “Fat om Finanserne”. Det var undervisning om budgetlægning, økonomi og økonomiske begreber. Det gav eleverne et godt indblik i, hvad det koster at leve, og hvad det koster at låne penge. Måske kan det forhindre, at nogle af dem havner i “Luksusfælden”.

I november besøgte 9. klasse Karen Blixen Museet i Rungsted og fik et indblik i forfatterens liv og virke. 6. klasse var på Arbejdermuseet, og 9. klasse besøgte Arken i Ishøj til udstillingen “Bigum og jeg”. 9. klasse hentede i december årets juletræ, og vi bragte et “levende” julekort på Vallensbæk Rådhus med musik, sang og dans. Eleverne i 0. – 4. klasse deltog i et julearrangement i Brøndby Strand kirke.


Sport

Sport og bevægelse er en vigtig del af undervisningen. Hver dag ser vi aktive elever, som bruger frikvartererne til fodbold, volleyball og andre boldspil. Vi ser elever sjippe, lege tagfat, klatre, gynge, hoppe, danse og gå rundt. På Gideonskolen er vi nemlig ude i så at sige alle frikvarterer, hvis ikke det regner meget kraftigt. Rigtig mange elever cykler til og fra skole. Andre løber på løbehjul eller bruger “apostlenes heste”.

I januar måned deltog vi endnu en gang i Billesborg Cup. Det er et fodboldarrangement, hvor rigtig mange elever deltager og spiller mod andre skoler. De klarede sig godt og kom hjem med en sølvmedalje. Som tidligere år deltog alle klasser igen i kampagnen ABC, Alle Børn Cykler, i september. Her gælder det om at cykle med hjelm i løbet af de 2 uger, kampagnen løber.

I oktober løb vi endnu en gang for Siyakhula. Enkelte forældre løb denne gang med. Eleverne løb og samlede sponsorpenge for hver kilometer, de tilbagelagde. De indsamlede sponsorpenge blev sendt til en skole i Sydafrika, som vi har hjulpet gennem nogle år. Også her fik eleverne mulighed for med deres indsats at gøre en forskel for andre.


Musik

Musik skaber glæde, og på Gideonskolen er der meget sang og musik. Ved alle lidt større samlinger er sang og musik en naturlig del af helheden. Dagligt er der elever, som sammen øver sang og musik, så de er forberedt på at medvirke ved samlingerne. Ud over dette var 3. klasse med i Musikdage på Vallensbæk skole, hvor de deltog i workshops og prøvede at spille på forskellige instrumenter.


Besøg på skolen

Vi elsker at få besøg på skolen, specielt når det er planlagt. Det skaber altid en positiv opmærksomhed hos eleverne, når de ser et ansigt, de ikke kender. Når vi nogle gange viser folk rundt på skolen, bliver de mødt af mange spørgsmål: “Hvem er du?” “Skal du arbejde her?” “Hvad hedder du?” osv.

I januar havde vi besøg af den kristne efterskole, Alterna, som opførte et dramastykke og fortalte lidt om deres skole for vores elever fra 7. – 9. klasse. I november havde 9. klasse besøg af UU-vejleder Jakob Hammer-Helmich, som fortalte eleverne om uddannelsesmuligheder og svarede på spørgsmål.


Elevoptræden

Det er godt for eleverne at prøve at “være på” foran andre elever. I gruppetimerne holder de deres foredrag for en mindre, udvalgt skare. Ved vores interne samlinger medvirker nogle elever med musik og sang for elever på skolen. Ved vores store samlinger med forældre og andre gæster er næsten alle elever på scenen med optræden, sang, musik og dans. Det er altid meget festligt.

I marts opførte 3. klasse læseteatret “Kylle-Rylle”. I juni var det 4. klasse, som optrådte med teaterstykket “Askepot”. Begge fremførelserne var meget flotte.

I juni inviterede 9. klasse alle lærere til en tidlig morgenmad på skolen, hvor de serverede og holdt taler.


Børnehaveklassen

Børnehaveklassen er en meget vigtig del af skolen. Det er her i det første møde med begrebet skole, at en del af det vigtige fundament for undervisning lægges. Derfor forsøger vi også at forberede elever til den kommende børnehaveklasse rigtig godt. Når forældrene har deltaget i et “Efter-fyraftens-møde” og har skrevet deres børn op, bliver eleverne indkaldt til besøg på skolen. Dette finder sted i de første måneder af året. Ved dette besøg bliver eleverne “screenet”, for at vi gennem dette kan få indtryk af, om de vil passe ind i vores børnehaveklasse. I slutningen af maj måned var så den kommende børnehaveklasse og deres forældre på besøg til et intro-møde på skolen.


Ungdomsuddannelse

Efter 9. klasse skal eleverne videre i en ungdomsuddannelse. Vi bruger en del tid på at forberede dem på dette gennem møder, besøg og gennem undersøgelse på ug.dk. Eleverne besøger hver især forskellige uddannelsesinstitutioner for at danne sig et indtryk af, hvor de selv føler, de passer ind.

I januar måned skal de så vælge, hvad fremtiden skal bringe. De skal i samarbejde med lærer og forældre beskrive sig selv, vælge flere uddannelsesinstitutioner i prioriteret rækkefølge, og skemaet skal så sendes ind. Det er en vigtig og en lidt tidskrævende proces for eleverne.

I november var 8. og 9. klasse på uddannelsesevent i Bella Centret for at høre om de mange uddannelsesmuligheder der er, når de efter 9. klasse forlader Gideonskolen, og UU-vejleder Jakob Hammer-Helmich besøgte 9. klasse og gav dem et ekstra input.


Motivation

Selv om vi i hverdagen gør meget for at motivere eleverne til at lære og at arbejde med deres ting, er det altid godt med lidt ekstra motivation. Her bruger vi bl.a. vores “bonussystem”. Det kan sammenlignes med en slags lommepenge, hvor man bliver belønnet for at gøre det, man skal. Det er altså en form for belønning, som alle elever kan opnå.

Tre gange om året har man så mulighed for at benytte sine “bonuspenge” ved “bonusbutikken”. Hele skolens spisesal bliver omdannet til butik, hvor man kan købe en masse gode og sjove ting. Her findes alt fra blyanter og viskelæder, til legetøj, små spil og ture til McDonald’s, svømmehal eller skøjtehal. Eleverne elsker disse anledninger og går op i det med liv og sjæl.

Hver gang eleverne er færdig med et undervisningsforløb, en “PACE”, får de et “Godt-Klaret-Bevis”, som viser, hvor mange procent de har bestået hæftet med. Det er en ros for en god indsats.


Lejr og rejse

I september drog 9. klasse til Berlin, og resten af skolen tog på en uges lejr på Hvidekilde i Kagerup. Her er en uge fyldt med fællesskab, leg, sport, ekskursioner og tid til fordybelse.

 

Kristen profil

Gideonskolen er en kristen skole, og det lægger vi ikke skjul på. Vi siger ofte, at vi er en kristen skole med stort K.

Dette giver sig udslag i, at vi har andagter for eleverne hver dag. Vi synger sange med kristent indhold. Vores individuelle undervisningsbøger er præget af kristen tankegang. Vi fejrer de kristne højtider på skolen, og hele den undervisningsfilosofi, der ligger til grund for skolen, bygger på grundlæggende kristne værdier.

I børnehaveklassen fremstillede man før påske dekorationer med “den tomme grav”, som skulle fortælle, at Jesus opstod fra de døde.

I oktober måned afholdt vi nogle inspirationssamlinger for forældre under betegnelsen “Tro og liv”. Her kunne man høre lidt mere om, hvad vi tror på, og hvad det er, vi fortæller børnene om.

Ved påske og ved jul har vi nogle af vore store samlinger, hvor vi fokuserer på indholdet i højtiderne. Specielt ved jul er skolen pyntet op med stjerner, kugler og juletræer for at markere højtiden.

 

Medarbejderne

Medarbejderne er helt klart en meget vigtig del af en skoles liv og virke. Vi har en fantastisk medarbejderstab, der med dygtighed og motivation får dagligdagen og undervisningen til at hænge sammen. Vi har en medarbejderflok, som har været på skolen i rigtig mange år. Det fungerer godt sådan.

I foråret gik en medarbejder på barsel, og i august bød vi velkommen til nye medarbejdere.

Igen i det forløbne år har vi haft flere “ungmedarbejdere” ansat, hvoraf nogle var tidligere elever på skolen. Det er altid en fordel at have unge, som har afsluttet deres ungdomsuddannelse, til hjælp med læsning og andre opgaver på skolen.

Vi har også i det foregående år haft enkelte i jobtræning. Det har været en hjælp for dem og for os.

Det er den kristne etik og de kristne værdier, der stadig skal præge skolens hverdag og omgangstonen på skolen. Det stiller høje krav til lærere og elever. Hvis man skal trives godt på skolen, må man lære skolens særlige kultur. Vores skole skal være et sted, hvor der er trygt og godt at være, hvor man ikke bliver udstillet med sine svagheder, hvor man har lov til at tale om sin kristne tro, hvor man har tid og støtte til at lære, og hvor man ikke bliver moppet af andre elever, således at der bliver plads og mulighed for god læring. I dagligdagen oplever vi da også elever, som er glade, som har det godt med hinanden, som udvikler sig fysisk, og som bliver dygtigere dag for dag. Derfor værdsætter vi, at vi har synlige lærere, som er til stede på skolen, så længe der er børn.

Indimellem sker det jo, at en lærer er syg – eller er fraværende af andre årsager. Det betyder, at der er brug for en anden til at træde ind som vikar for denne lærer. I det store hele bliver timerne i disse tilfælde læst af en af skolens andre lærere, eller måske får eleverne en ekstra time i Lærecentret til at arbejde med deres individuelle mål. Vi sender aldrig elever hjem fra skole, fordi en lærer er syg.

 

Andre vigtige personer på skolen

Der er mange andre funktioner på en skole. De er vigtige, men ikke altid lige synlige i dagligdagen. På kontorerne er der en daglig opfølgning af ting og sager, der skal tages hånd om. Der er henvendelser fra nuværende og kommende forældre. Der er almindelig korrespondance. Der er hæfter og sedler, der skal kopieres osv. osv. – Og så er der regnskaberne. Der skal føres et nøje regnskab på en skole. Det er vigtigt at have orden i økonomien. Hver øre skal bogføres, og der skal lægges budgetter.


Revisionen

Vi har et rigtig godt samarbejde med vores revisionsfirma. Det er vi rigtig glade og taknemmelige for. I april havde vi besøg af revisionen. Årsregnskabet skulle færdiggøres, så det kunne fremlægges ved årsmødet i maj. I efteråret fik vi besøg i et ikke anmeldt kasseeftersyn. Det er gode og nødvendige elementer på en skole.

Ved årsmødet fremlagde vores revisor, Søren Jensen, årsregnskabet. Det blev som sædvanlig gjort ærligt og professionelt – og med et glimt i øjet, som betyder, at regnskab ikke bare er tørt og kedeligt.


Bestyrelsen

Skolens bestyrelse samles jævnlig til møder på skolen. Her er et forum for orientering, planlægning og samtale om vigtige elementer i skolens dagligdag og fremtid. Det er rigtig godt at have så engagerede og dygtige folk omkring sig, som vi har i vores bestyrelse. Det giver tryghed i skoleforvaltningen.


Skolens tilsynsførende

Et par gange om året har vi besøg af skolens tilsynsførende, Palle Kristensen. Han besøger forskellige klasser og overværer forskellige undervisningssituationer. Ved skolens årsmøde fremlægges hans konklusioner, og de offentliggøres efterfølgende på skolens hjemmeside. Vi har en god, åben og ærlig relation til Palle Kristensen, og han gør et flot job med tilsynet.

 

Møder på skolen

I februar havde vi skolens Midtvejsmøde. Her var alle forældre inviteret til en informationsaften om, hvad der skete på Gideonskolen. Som ved næsten alle møder sluttede mødet med kaffe og kage og samtale omkring bordene. Vore forældre er altid fantastiske til at bage og levere kager til skolens arrangementer og dermed bakke skolen op.

To gange om året har vi vores “forældrekonsultationer”. Det er skole-hjem samtaler, hvor alle forældre kommer sammen med eleverne til en individuel snak om, hvordan det går med eleven. Disse møder er bl.a. en opfølgning af de undervisningsrapporter, der ugen forinden er sendt med hjem. Det er altid gavnligt at få sat ord på ros og ris.

I april holdt vi skolens forårsfest med elevoptræden og fokus på påskens budskab.

Årsmødet blev afholdt i maj med fremlæggelse af regnskab, tilsynsrapport, valg til bestyrelse og ledelsesberetning.

Flere gange om året afholder vi “Efter-fyraftens-møder”, hvor eventuelle kommende forældre bliver inviteret til at se skolen og høre lidt om, hvad Gideonskolen er for en størrelse. Her er altid god tilslutning, og mange skriver ved disse møder deres børn op til kommende årgange.

Vores store afslutningsfest i juni var som altid et tilløbsstykke. Her var også virkelig fest og farver. Her var uddeling af diplomer, elevoptræden, sang, musik – og sidst men ikke mindst pølsevogn, grill, salater og hygge.

Ved begyndelsen af det nye skoleår var mange forældre mødt op sammen med eleverne til endnu en festlig begyndelse. I september havde vi årets første forældremøde, hvor også de nye lærere blev præsenteret. I december måned havde vi julearrangementet “Jul på Gideonskolen”, hvor eleverne optrådte, og julesalmerne blev luftet.

 

Vedligeholdelse af skolen

Vi er rigtig glade for vores skole og vil rigtig gerne passe godt på den. Vi forsøger dagligt at rydde op og få foretaget de småreparationer, der kan være nødvendige for, at tingene fremstår pænt og funktionelt.

Flere gange om ugen gør elever rent efter skoletid. I april fik vi endnu en gang repareret hegnet om fodboldbanen. Der er en daglig slitage, og reparationer er nødvendige.

I den første uge i sommerferien inviterede vi igen forældre til “sommerrengøring”. Her blev gået til den med koste, støvkoste, vand og sæbe, så skolen blev gjort ren og præsentabel. I august fik fodboldbanen nye tæpper lagt på. Det pyntede, idet det daglige slid på underlaget efterlader synlige spor.

 

Diverse

I april havde vi besøg af fotografen. Det er altid festligt, når der skal tages klassebilleder og individuelle billeder af eleverne. Mange af eleverne mødte op i meget fint tøj, og alle havde travlt med at sætte hår og andre “nødvendige” ting.

Dagligt kan man på infoskærmen på skolen se nogle af de ting, der skal ske i løbet af dagen. Her annonceres fødselsdag og vejrudsigten, og der er tit billeder og små sjove og motiverende bemærkninger.

Uge for uge sendes Gideonskolens nyhedsbrev ud på mail til forældre og andre interesserede. Disse nyhedsbreve kan også ses på skolens hjemmeside. Her fortælles næsten alt, hvad der sker på skolen, og på hjemmesiden ligger en lang række billeder fra ugen, der er gået. Inden skolestart hvert år sendes en “startpakke” til alle hjem med informationer om det kommende skoleår samt oplysninger, der er nødvendige at kende til for at være parat til skoleåret.

Skolens SFO er åben for elever fra bh-klassen til 3. klasse. Den er ikke åben i ferierne, undtagen i den første og den sidste uge af sommerferien.

 

Hjemmesiden og IT

Skolens hjemmeside bliver konstant opdateret, og her kan man se skolens nyhedsbreve, de vigtige datoer, tilsynsrapporter og andre lovbefalede dokumenter samt et helt fantastisk arkiv af herlige fotos fra skolens hverdag. Det giver et fantastisk godt billede af alle de mange spændende ting, der sker på skolen.

 

Relationen til kommunerne

Vi bliver til stadighed mødt med venlighed og imødekommenhed i Vallensbæk kommune. Borgmesteren taler altid meget pænt om os og er glad for at have os i kommunen. Sundhedsplejersken kommer på skolen en gang om ugen, og eleverne møder hende med tillid og fortrolighed. Ud over livredningskurset og sundhedsdagen foretager sundhedsplejersken også et årligt hygiejnetilsyn på skolen. Skolepsykologen har vi et rigtig godt samarbejde med, og hun er til stor hjælp i de sager, der kræver hendes medvirken. Talepædagogen har vi haft brug for nogle gange. Alle personer, vi har mødt gennem PPR Vallensbæk/Ishøj er kvalificerede, veluddannede og kompetente personer.

 

Ændret regelgrundlag for de frie grundskoler

I foråret 2016 blev der vedtaget to politiske aftaler om styrkelse af kvaliteten på de frie grundskoler. På baggrund af dette blev friskoleloven og de tilhørende bekendtgørelser ændret.

Den første ændring betød, at begrebet “demokratisk dannelse” blev skrevet ind i friskoleloven.

Den anden ændring drejede sig om det lokale tilsyn på skolen, altså de tilsynsførende.

Ingen af disse ændringer har fået væsentlig indflydelse på vores skole, da vi i forvejen opfylder disse krav.

 

Skoleåret slutter og begynder

Ved sommerferiens begyndelse tog vi afsked med årets 9. klasse. De var allerede på vej til nye udfordringer. Det er altid en speciel fornemmelse af tage afsked med elever, som ofte har været på skolen i hele deres skoleforløb, men det er en sund og naturlig proces.

Den nye børnehaveklasse begyndte på skolen i august. Det kan være en stor omvæltning at begynde i skole, men vi har fundet en rytme, hvor eleverne hurtigt sammen med deres lærer blive en del af fællesskabet.

 

Mål for det kommende år

Vi tilstræber som skole at være på forkant med de forandringer, som præger den offentlige skole i respekt for vores skoles særlige profil. Vi opfylder de forventede faglige mål til de afsluttende prøver og fastholder samtidig skolens værdier og målsætninger for elevernes karakterdannelse og personlige udvikling. Vi forbereder eleverne til at leve i et demokratisk samfund med frihed og folkestyre. Vi tilstræber, at hver elev får mulighed for at udvikle sit personlige potentiale.

Det “elektronisk” målcheck er nu blevet en integreret del af skolens daglige arbejde. Det går ud på, at en medarbejder hver dag tjekker elevernes arbejde og indtaster resultatet på en tablet. Her registreres hver enkelt elevs data og progression dag for dag og uge for uge og viser hele tiden, hvor langt eleven er nået i sin faglige udvikling. Disse data er værdifulde. – Dels giver de elever og forældre et klart feedback på elevens arbejde, dels giver de læreren et brugbart redskab i sin planlægning af undervisningen. Disse check fortsætter i alle Lærecentre.

På det overordnede plan arbejdes med muligheder for at udvide skolens fysiske rammer. Vi har ikke planer om at blive en stor skole, men hverdagen er præget af begrænset plads, og der er stort set daglige nye henvendelse fra forældre, som ønsker plads på Gideonskolen til deres børn. Der er fortsat en venteliste på ca. 200 børn. Alt dette indikerer, at en moderat udvidelse med plads til flere elever er påkrævet.

I de seneste måneder er Gideonskolen blevet inddraget i et projekt med Vallensbæk kommune, hvor en omlægning af Strandesplanaden umiddelbart foran skolen vil frigøre et areal, som vi kan få lov at købe. Det vil give Gideonskolen mulighed for at bygge lidt ud. Sagen er endnu i projektfasen, men det er rigtig spændende.

 

Økonomisk udvikling

Elevtallet ved indgangen til det nye skoleår i august 2016 var 175. Det var en lille tilvækst, som først og fremmest fortæller, at skolen er fyldt op. Der var en naturlig tilgang til en ny børnehaveklasse, men ellers var der meget få elever, som kom ind i det øvrige skoleforløb.

Den økonomiske udvikling i året 2016 har været meget tilfredsstillende.

Den daglige drift hænger fornuftigt sammen med skolens elevtal og antallet af medarbejdere.

Det driftsmæssige overskud ligger på ca. 1,8 mio. kr. Af skolens egenkapital er anbragt ca. 1 mio. kr. på en særlig konto i banken – f.eks. til vedligeholdelse af ejendommen og uforudsete hændelser.

Inklusionstilskuddet er udfaset pr. 1. august 2016. I første halvår – januar til juli har vi modtaget kr. 122.324,96. Dette tilskud er brugt til elever som er omfattet af inklusionsordningen og som tidligere beskrevet.

 

Budget 2017 – 2021

Skolens 5-årige budget viser en sund og fornuftig.


Lærerløn

Den gældende tjenestetidsaftale har en naturlig afsmittende effekt på Gideonskolen. Vore medarbejder følger de gældende aftaler, og dermed også de nye tjenesteforhold. Der er dog en praktisk tilpasning til skolens fysiske rammer, hvilket indebærer at tilstedeværelsesforpligtigelsen ikke nødvendigvis anvendes på samme måde som i nogle folkeskoler. En del af lærernes lønmæssige forpligtigelse foregår uden for skolen.

Lønomkostningerne er ikke blevet mindre i løbet af 2016, så der er hele tiden behov for at planlægge økonomisk og effektivisere arbejdssituationer, så antallet af medarbejdere holdes på et økonomisk forsvarligt niveau.


Specialundervisning

Gideonskolen modtager et væsentligt beløb til specialundervisning. Vi har stor erfaring i undervisning af elever både med almindelige og særlige behov. Skolens fleksible undervisningsform og individuelle fokus giver mulighed for at imødekomme disse elevers særlige behov.


Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er fra balancedagen frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsregnskabet.

Vi gør opmærksom på, at Gideonskolen ikke har økonomiske forbindelser til andre institutioner, der modtager offentligt tilskud – hverken på skolens adresse eller andre steder.


Forventninger

Forventningerne til det kommende år er, at elevtallet vokser ganske lidt. Vi kan ikke rumme flere elever i vores nuværende ejendom, og det er mere end nogensinde påkrævet med en udvidelse.

Vi ser med forventning frem til færdiggørelsen af Vallensbæk kommunes projekt vedrørende vejomlægning foran Gideonskolen. Ved købet af vejarealet får vi en areal- og bygningsmæssig udvidelse, og vi har fået en arkitekt til at lave de første streger til en udbygning. Vi ved endnu ikke, hvad udbygningen og de dertil hørende omkostninger løber op i.

Skolepengene forventes at stige i samme takt som tidligere år. Vi forventer ikke at udvide medarbejderstaben i det kommende år.

Skolens undervisning bliver løbende evalueret og justeret, og undervisningsmaterialet bliver opdateret. Der er igangsat en stor omlægning af skolens individuelle matematik-materiale, som forventes at fortsætte med fagene engelsk og dansk. Skolens kendte og velfungerende undervisningsmateriale er kernen. Dette holder vi fast i. Disse materialer er specielt indrettet til individuel undervisning. Vores målsætning er at føre elever igennem den grundlæggende faglige udvikling inden udgangen af 7. klasse for derefter at udbygge, stabilisere og målrette undervisningen på slutmålene og de afsluttende prøver.

Vi vil gøre vort yderste for at leve op til de lovmæssige forpligtelser – også selv om forandringerne foregår hurtigt, og ikke mindst det administrative pres er stort. Pionererne på Gideonskolen er ikke så unge længere, men det personlige engagement er ikke mindre, og vi har eleverne i fokus. Når det lykkes for dem, så lykkes det for os og for skolen.

 

Konklusion

Der er fortsat meget stor søgning til Gideonskolen. Vi har særdeles gode relationer til Vallensbæk kommune både på det politiske og praktiske plan. Kommunens tilbud til os vedrørende benyttelse af svømmesal og idrætscenter er enestående. Det konkrete samarbejde med PPR og på sundhedsområdet er forbilledligt.

Vi er meget bevidst om vores forpligtelse som kristen skole med høj faglighed, trivsel og rummelighed. Vi følger den ideologiske og pædagogiske debat i tiden og har hele tiden vores opmærksomhed på faglig fornyelse i en værdimæssig ramme. Således holder vi godt øje med specielt de nye digitale udgivelser på de større forlag. Forandringer på skolen sker i et overkommeligt tempo, så eleverne ikke stresses, og medarbejderne ikke bliver trætte.

Vi har gode og positive forventninger til arbejdet i det nye år.


Klik her for at hente Gideonskolens årsberetning 2016 som et pdf-dokument