ÅRSBERETNING FOR KALENDERÅRET 2015

Fra Gideonskolens bestyrelse

187005
Gideonskolen
Strandesplanaden 101
2665 Vallensbæk Strand

Skolens formål

I Gideonskolens vedtægter står der:

Stk. 1. Gideonskolen er en kristen friskole med det formål at drive skole på Bibelens grund i overensstemmelse med kristen tro, som den er udtrykt i Den apostolske Trosbekendelse og efter de til enhver tid gældende bestemmelser om friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 2. Det er skolens mål at give eleverne mulighed for med glæde at tilegne sig en høj grad af almennyttig viden og kundskab, tilvejebragt ved en effektiv indlæring, formidlet af engagerede, visionære, medarbejdere, sådan

– at eleverne møder åbenhed, tryghed og personlig udfordring i undervisningen og får opbygget deres selvværd gennem bevidstheden om, at de er skabt i Guds billede, og at Gud har en personlig plan for hver enkelt.

– at eleverne opdrages til at tage ansvar for egen indlæring og medansvar for andres.

– at elevernes almene personlige udvikling sikres.

– at eleverne udrustes til at blive gode og engagerede borgere, som præger samfundet med kristne normer, og opdrages til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Stk. 3. Skolen skal virke under trygge forhold, således at dagligdagen præges af tillid, ærlighed, åbenhed og respekt for det enkelte barns værdier. Der lægges vægt på god orden og disciplin samt respekt for opstillede normer og krav.


Hovedaktivitet

De faglige mål er:

– at lære børnene at læse, skrive og regne. Disse basale færdigheder er vigtige forudsætninger for den faglige progression.
– at tilbyde mulighed for at udvikle talenter og evner maksimalt for at lære mest muligt
– at uddanne til nutidens krav i erhvervslivet
– at lære at anvende informationer til at tænke selv
– at formidle viden, som kan bruges i nye sammenhænge

De personlige mål er:

– at fremelske evner og bruge talenter
– at de mange informationer og erfaringer i undervisningen udvikler sig til indsigt og forståelse
– at opleve tryghed for dagen og fremtiden
– at lære præcision, ærlighed og omhu med alt, hvad man laver
– at udvikle ansvarlighed over for andre mennesker, samfundet og naturen
– at kende Bibelen som Livets bog, som Guds åbenbaring om livet og evigheden
– at være ansvarlige over for Guds skaberværk.

 

Ledelsesberetning for Gideonskolens 18. skoleår

Et år fyldt med forandringer – og alligevel præget af stabilitet

Året 2015 var det første år med en ny skoleleder, og selvfølgelig har dette medført en del mindre forandringer i skolens hverdag. Den største forandring har nok været, at Henrik Due Jensen dagligt er til stede på skolen som skolens leder. Både forældre, elever og medarbejdere har taget godt mod Henrik, og han har fået mulighed for dag for dag at opleve, hvor meget der sker på en skole. Heldigvis har vores tidligere skoleleder, Ib Mogens Johansen, været til stede som mentor og støtte, så opgaven ikke blev for uoverskuelig. Der er dannet et dagligt lederteam, som fungerer som netværk og referencegruppe for den nye skoleleder.

Imidlertid er hverdagen i det store og hele, som den plejer. Skolens formål og målsætning har ikke forandret sig. Strukturen i undervisningen er stadig den samme. Det faglige miljø, som sigter mod at fremme elevernes faglige kompetencer og trivsel, er ikke forandret. Lærernes engagement og omsorg for det enkelte barn er stadig i højsædet. Vort mål om at skabe sunde, inkluderende fællesskaber på tværs af årgangene og om at fremme elevernes sociale kompetencer er stadig det samme. Alt dette er nemlig skolens kendetegn, og vi har set, at det virker.

Den ombygning af skolen, som fandt sted i foråret 2014, hvor “den gule forhal” blev inddraget til børnehaveklassens lokale, og hvor 9. klasses grupperum blev et selvstændigt lærecenter, er i dag hverdag, og man har næsten glemt, hvordan det var tidligere.

Hverdagen er travl, og den ene dag tager den anden, som skoledagene går. Når vi ser tilbage på et år, som er gået, og opremser noget af alt det, der er sket, bliver vi atter forbavsede over mængden af vigtige begivenheder på bare ét år.

Fest og farver

På skolen elsker vi fest og farver. Det kom også til at præge arrangementet først i februar, hvor Henrik Due Jensen officielt blev indsat som skoleleder. Vi havde gæster fra indland og udland. Der blev holdt nogle flotte taler, eleverne medvirkede med sang, musik og dans, der blev tændt fakler – og så blev der spist lagkage i lange baner. Rigtig mange forældre mødte op, og mange havde flotte kager og andet bagværk med. Alt i alt blev det en minderig og festlig dag.

Som sædvanlig var året 2015 også præget af mange interessante og lærerige arrangementer. Nogle gange er samlingerne kun for skolens elever, andre gange bliver forældre og andre familiemedlemmer inviteret med.

I januar optrådte 3. klasse med deres oplæsningsteater, “Kylle-Rylle”. Her var de yngre elever inviteret til at se med. Da 4. klasse i april opførte “Peter Pan”, var først deres forældre inviteret en dag, og derefter optrådte de for hele skolen. Det er altid sjovt og spændende at se, hvad eleverne kan præstere, når de “er på”.

To gange om året har vi vores skole-hjem-samtaler. Her er der tid til at tale om hvert enkelt barn med forældrene. Selvfølgelig er eleverne også med ved disse samtaler. Her bliver givet ris og ros – dog som regel mest ros. Vi oplever denne kontakt med forældrene som meget vigtig og gavnlig for vort daglige arbejde.

Med mellemrum – ca. 3 – 4 gang om året – inviterer vi til de såkaldte “efter-fyraftens-møder”. Disse møder er beregnet til kommende forældre, som ønsker at høre mere om skolen og dens baggrund. Ved disse møder får vi mange nye kontakter, og det er altid inspirerende at kunne fortælle om vores skoles egenart.

Sommerfesten er en af årets største begivenheder. Her bliver virkelig festet. Alle skolens forældre, nogle af bedsteforældrene samt eleverne møder op. På skolens grund er opstillet hoppeborge, pølsevogn og grill, og efter uddeling af diplomer, optræden og uddeling af bevis for afsluttende prøver, bliver der spist, snakket, leget og hygget.

I november holder 1. klasse fest. Denne fest markerer, at eleverne er færdige med deres “lær-at-læse”-program. I 2015 havde vi som noget nyt inviteret 1. klasses forældre til at deltage i denne fest. Det var en stor succes, som vi gerne vil gentage de kommende år.

Vi har en del faste traditioner omkring julen. I december holdt vi årets julefest, hvor der var fuldt hus. Eleverne optrådte, og der blev serveret kaffe, saftevand og æbleskiver.

Endnu en gang besøgte vi Rådhuset i Vallensbæk med en gruppe elever og optrådte for personalet på Rådhuset. Her får vi altid mange gode ord med på vejen.

Børnehaveklassen, 1., 2. og 3. klasse deltog i et julearrangement i Brøndby Strand Kirke. Det var første gang, vi har været med ved dette arrangement. Det var rigtig spændende.

I december fejrede vi Ib og Ingelise Johansens guldbryllup. Eleverne listede sig over foran deres hoveddøren og sang af hjertens lyst for guldbrudeparret. Derefter var der arrangeret et surpriseparty på skolen. Det var endnu en festlig og anderledes dag.

Kun for eleverne

Tre gange om året holder vi vores “Bonus-Butikker”. Vi stiller et stort udvalg af praktiske, sjove og hyggelige ting op på borde, fordelt efter alder. Eleverne kan så “købe” det, de har råd til, for deres “Bonus-penge”. Disse optjenes gennem en periode ved, at man opfylder de daglige krav og forventninger, der stilles til elever på skolen. Det er altså en speciel bonus, som alle elever har mulighed for at få.

Nogle elever køber i Bonus-Butikken plads på en skøjtetur, en tur i svømmehallen, tid til en time bordtennis eller til at spille på computer – eller de køber en “billet” til en burger eller en is på McDonald’s. Det skal der så findes tid til i løbet af hverdagene. Eleverne elsker disse små opmuntringer og er meget motiverede til at arbejde for at få disse muligheder.

I april fyldte dronning Margrethe 75 år. I den forbindelse lavede de fleste af eleverne på skolen tegninger og små breve til dronningen, som vi afleverede på Amalienborg. Efterfølgende modtog vi et fint takkebrev.

I september var næsten hele skolen – traditionen tro – på en uges lejr på Hvidekilde i Kagerup. Hvert år er det festligt at være så mange sammen. Eleverne er opdelt i familiegrupper, og dagene har et spændende og udfordrende program med undervisning og leg. Eleverne bliver på disse lejre rystet godt sammen og lærer hinanden at kende på tværs af alder og klassetrin.

Samtidig med lejren på Hvidekilde var 9. klasse i Berlin for at lære lidt om historien og kulturen der – og for at høre lidt tysk. Det var en udbytterig tur for alle og skabte et endnu større sammenhold i klassen.

I september var alle elever med i arrangementet “Alle Børn Cykler”. Vi benyttede anledningen til at få tjekket elevernes cykler for de lovmæssige og sikkerhedsmæssige detaljer.

6. klasse blev i forbindelse med denne landsdækkende kampagne udtrukket til af modtage nye Nutcase cykelhjelme. De følte sig meget privilegerede!

Der er tradition for, at skolens 9. klasse tager med deres lærere ud for at fælde årets juletræ. Hvert år viser det sig, at det for en del elever er første gang, de selv fælder et juletræ. Det er et sjovt og hyggeligt arrangement.

Kun for forældre

Ved “Midtvejsmødet” i februar samt ved skolens Årsmøde er det “kun” forældre og bestyrelse, der er inviteret. Også ved disse møder er der et flot fremmøde, og selv om indholdet måske på papiret lyder lidt tørt, så er der altid en god og festlig stemning.

I oktober blev der afholdt et forældrekursus for nye forældre på skolen. Her fik de fremmødte et historisk tilbageblik på skolens historie samt en forståelse for skolens hverdag og egenart.

Kun for lærere

I februar havde vi et kursus for lærerne på skolen i anledning af, at vi havde gæster fra Sydafrika. Det var inspirerende og lærerigt at få dette input fra vores venner.

Næsten hver onsdag eftermiddag efter skoletid har vi vores medarbejdermøder. Her bliver givet aktuel information om skolens liv, om nye tiltag fra Undervisningsministeriet, om ændringer af regler og andet. Desuden er der her mulighed for at høre lidt fra de enkelte medarbejdere om deres oplevelser og udfordringer. Nogle af møderne bliver brugt til arbejde i forskellige faggrupper.

Arrangementer med “indbygget læring”

Den daglige undervisning på alle klassetrin danner selvsagt grundlaget for elevernes læring. Her lærer de individuelt og i større og mindre grupper. Denne læring er hovedsageligt fundamentet i det, som vi kan teste med forskellige prøver. Imidlertid giver de “lidt anderledes” arrangementer og input ekstra liv og motivation i hverdagen. Også her finder læring sted, men den kan ikke altid måles.

Hvert år i mange år har Gideonskolen deltaget i Dansklærerforeningens oplæsningskonkurrence for 7. klasser. Det er spændende at arbejde med det danske sprog og få H. C. Andersens gamle eventyr til at blive levende og interessante at lytte til. Også i foråret 2015 deltog 7. klasse i dette arrangement. Oplæsning er en vigtig disciplin, og ved 9. klasses afsluttende prøve skal eleverne læse en del af deres oplæg højt. Det kræver faktisk megen øvelse at læse op, så også tilhørerne nyder at lytte.

I marts havde vi besøg af to musikere fra Copenhagen Phil i forbindelse med “Musik på Tværs”. De spillede Bach og andre komponister, og nogle af eleverne blev udvalgt til at dirigere musikken. I maj deltog de samme klasser i en koncert i Konservatoriets Koncertsal i København. Gennem disse arrangementer fik eleverne et indtryk af musik, der nok er anderledes, end den de fleste unge mennesker lytter til i dag, og de fik en fornemmelse af, hvad der kræves af en professionel musiker.

Også ved Skolerne Sangdag i marts var der brug for musikken, men denne gang var det stemmerne, der skulle bruges. Vi fulgte begivenheden på storskærm i skolens festsal og sang med på danske sange og salmer sammen med en mængde andre elever i Danmark.

3. klasse var med i nogle musikdage i september på Vallensbæk skole, hvor de i workshops arbejdede med sang, puls og nodelære sammen med elever fra andre skoler.

I april fik 5. og 6. klasse besøg af nogle repræsentanter for organisationen Gideonitterne. De fortalte om deres verdensomspændende arbejde med uddeling af Nye Testamenter på skoler, hoteller, fængsler og hospitaler. Hver af de tilstedeværende elever fik en lommeudgave af Det Nye Testamente som gave.

Børnehaveklassen havde i forbindelse med påsken et større formningsprojekt. Det er hvert år spændende at se, hvor flot de kan formgive og male figurerne.

I maj var det så tid til at besøge Zoologisk Have. Det var børnehaveklassen, 1. og 2. klasse, der fik denne oplevelse. Det er vist de færreste børn, som ikke synes, det er dejligt og inspirerende at se på dyrene.

Eleverne i 7. klasse arbejdede i biologi bl.a. med dissektion af ko-hjerter. Det var en lærerig opgave, selv om nogle elever syntes, at det var lidt ulækkert.

1. klasse arbejdede i foråret med et projekt om H. C. Andersen. De besøgte biblioteket og lånte bøger, som de læste. De lyttede til beretninger om H. C. Andersens liv. Derefter skrev og tegnede de selv, og resultatet blev samlet i en lille bog, som eleverne fik med hjem.

I juni fik 7. klasse et kort førstehjælpskursus. Skolens sundhedsplejerske var instruktør på dette kursus om livreddende førstehjælp.

I september havde sundhedsplejersken sammen med nogle andre sundhedsplejersker i kommunen arrangeret et sundhedsværksted, som 9. klasse deltog i. Det var spændende og gav anledning til en del spørgsmål og nogle gode samtaler.

I “den naturvidenskabelige uge” i september havde 7. – 9. klasse besøg af forskellige foredragsholdere. Her fik de et spændende indblik i noget af det nye, der foregår inden for naturvidenskaben.

Den sidste dag før efterårsferien havde Gideonskolen igen en motionsdag. Som de to foregående år havde vi besluttet at få eleverne til at finde sponsorer, som ville betale et vist beløb for hver kilometer, de løb. Pengene, der kom ind, sendte vi til Siyakhula, den lille skole i Sydafrika, som vi tidligere har støttet. Eleverne har ivrigt fulgt med i, hvordan skolen nu har mulighed for at få etableret en 3. klasse. Det er godt af og til at fokusere på børn i andre lande, som ikke er så privilegerede som børn i Danmark, og se, at det er muligt at gøre en forskel der.

8. og 9. klasse besøgte Folketinget i november. Her fik de en rundvisning og blev præsenteret for nogle af elementerne i det danske demokrati.

 

Miljøbevidste elever

I hverdagen forsøger vi på skolen at være miljøbevidste og klimaorienterede. Det er en vigtig læring for vores elever at tænke på omgivelserne.

Hver dag efter frokost bliver kapslerne fra mælkekartonerne samlet ind, og i alle lokaler står små beholdere til indsamling af brugte plastikkuglepenne, tusser o. lign. Med mellemrum afleverer vi det indsamlede til genbrug, og vi får så nogle point, som kan doneres til velgørende institutioner. I foråret 2015 donerede skolen 14.000 point, svarende til 1.000 fisk, til verdens fattigste. Vi donerede 10.000 point til kræftramte børn samt 5.000 point til baby-orangutangers velfærd.

I foråret 2015 fik vi en aftale med DONG om, at vores levering af el bliver baseret på havvind.

 

Den daglige undervisning

Den daglige undervisning står selvfølgelig i centrum i hverdagen. Vi holder fast i vores struktur, hvor Lærecentrene er hjertet i skolens undervisning. Det er her, den grundlæggende, individuelle indlæring finder sted. Her er ro og tid til at fordybe sig, og her bliver man ikke “udstillet” med det, man ikke kan. Hvis man forstår at udnytte disse muligheder, kan man komme rigtig langt. Det er den mest ideelle form for “lektiecafe” – dog uden kaffe!

Den daglige undervisning er planlagt ud fra elevernes alder og faglige niveau. Lærerne lægger Elev- og Undervisningsplaner for hvert enkelts niveau og hvert enkelt fag på skolen. Disse planer må hele tiden opdateres og evalueres, så undervisningen kan være relevant og vedkommende. Planerne sikrer, at de faglige mål følges, og de personlige mål sørger for en progression for den enkelte elev.

Ud over tiden i Lærecentrene indeholder dagligdagen rigtig mange gruppelektioner. Her er eleverne delt op på den måde, der er mest hensigtsmæssig i situationen. Hvis der er fokus på en decideret undervisning, fungerer det som regel bedst med små grupper, hvor ingen kan “gemme sig”. Hvis der trænes til optræden eller til kor, så er det rigtig godt med store grupper, der kan samarbejde og lære sammen.

Vi forsøger år for år at give eleverne en maksimal undervisning. Lange pauser i undervisningen har en negativ effekt på elevers indlæring. Det betyder, at elever, som ikke har læst i hele sommerferien, har glemt nogle ting i den mellemliggende tid. Det kommer dog normalt hurtigt igen. Imidlertid har vi fokus på, at undervisningen ikke før sommerferien bliver “slap”, fordi der snart er ferie, og at undervisningen efter sommerferien ikke er 2-3 uger om at komme rigtigt i gang. Ellers spilder tiden, og elevernes motivation, opmærksomhed og progression svækkes.

Dansk som 2. sprog

Når man ser på vores elever, vil man hurtigt kunne se, at skolen består af “regnbue-børn” – børn med mange forskellige etniske og sproglige baggrunde. År for år underviser vi elever med dansk som 2. sprog. Vi ønsker på enhver måde, at disse børn skal have samme muligheder som de “etnisk danske” børn.

Vi ser rigtig gode resultater af denne undervisning, hvor eleverne ud over det ekstra fokus på det danske sprog lærer om dansk kultur og levemåde.

Også i alle andre fag på skolen indtænker vi den 2-sproglige funktion. Vi har set, at netop dette fokus ikke kun gavner elever med dansk som 2. sprog, men også har stor betydning for de øvrige elever. Det, som vi praktisk gør, kan f.eks. være at gennemgå faglige udtryk og svære ord, inden vi går i gang med et emne. Vi giver også eleverne mulighed for at spørge ind til ord og udtryk, de ikke forstår. Det er med til at holde fagligt fokus i fagene.

 

MEN – hvordan ved vi, at det fungerer?

Hele vejen igennem skoleforløbet foretages en evaluering af undervisningen. Dette gøres dels gennem testninger, dels gennem de undervisningsrapporter, som sendes hjem tre gange om året, og endelig gennem forældresamtalerne, som finder sted to gange om året. Alt dette tilsammen skal medvirke til, at den enkelte elev får det maksimale udbytte af sin undervisning.

Det er nødvendigt hele tiden af sikre, at eleverne kommer fremad i deres læring, og at de så vidt muligt udnytter deres potentiale maksimalt. Derfor er der efter hvert afsluttet PACE-forløb en test, som skal vise, om eleven har lært det, de skal. Om onsdagen får de elever, som har bestået deres test, et Godt Klaret-bevis. Det er en slags diplom, som er beregnet til, at eleverne bringer det med hjem til forældrene, så de kan følges deres barns faglige udvikling.

Også i januar 2015 blev alle elever testet med standardiserede prøver i læsning og stavning. Det generelle billede på skolen er, at eleverne ligger rigtig flot.

Hvis enkelte elevers testning viser, at der er ting, de ikke har lært, eller ting, de har svært ved, lægges en speciel plan, og de enkelte faglærere følger op på områderne i individuelle forløb.

Figur 1: 3. klasse stavetest januar 2016

Figur 2: 4. klasse stavetest januar 2016

Figur 3: 5. klasse stavetest januar 2016

Figur 4: 6. klasse stavetest januar 2016

Figur 5: 7. klasse stavetest januar 2016

Figur 6: 8. klasse stavetest januar 2016

Det er et stort arbejde at lave disse testninger, men vi oplever, at vi gennem denne testning får nogle vigtige redskaber til den videre undervisning. Graferne viser resultaterne fra forskellige klassetrin sammenlignet med landsnormen. Vi bruger materiale udarbejdet af Hogrefe Psykologisk Forlag. Vi er selv meget tilfredse med det generelle billede, som viser, at Gideonskolens læsepædagogik og børnenes læseudvikling er fin. Resultatet af testningen indgår i skolens planlægning for det enkelte barn og er ligeledes en vigtig nødvendig dokumentation i forbindelse med ansøgninger om ekstra tilskud til elever med særlige behov.

Siden skolens start i 1997 har vi påbegyndt engelskundervisningen i 1. klasse. Det har medvirket til, at eleverne tidligt i forløbet har kunnet anvende engelsk som et brugbart redskab i deres indlæring. Vi arbejder hele tiden på at opgradere og finjustere undervisningen, så eleverne får det bedste udbytte af det, de lærer.

I februar havde 9. klasse deres terminsprøver. De klarede det flot og viste, at de var parate til at kommer videre med næste skridt i deres uddannelse.

I april var alle elever fra Gideonskolen, som var født i 1999 udvalgt til at deltage i en PISA-undersøgelse. I Danmark var 400 skoler og 9.000 elever udvalgt til at deltage i denne. Vi fik ikke adgang til elevernes resultater fra denne undersøgelse, men elevernes resultater indgik i det samlede billede fra hele landet.

Inden eleverne skal op til de afsluttende prøver, forsøger vi at forberede dem så godt som muligt. Det er vigtigt for os, at eleverne kender prøveformerne, og vi tror, at dette kan mindske nervøsiteten, når det virkelig gælder. I april var 9. klasse til en generalprøve i matematik. Det foregik på vilkår som ved de rigtige prøver. Eleverne fik en god fornemmelse af arbejdssituationen ved de skriftlige prøver her.

Vi har rigtig gode erfaringer med, at eleverne inden de afsluttende prøver får råd og vejledning. Derfor foregår forberedelsen på skolen. Elever på 9. klassetrin har altså ikke traditionel læseferie, som det kendes fra andre skoler. Når udtræksfagene er kendt, ændrer vi elevernes skemaer, så de udelukkende undervises i prøvefagene. Eleverne får derved mulighed for at fordybe sig i prøvefagene, og de har altid faglærerne til rådighed. Samtidig har de mulighed for at bruge hinanden som sparringspartnere. Dette giver en rigtig god forberedelse til prøverne, og effekten af dette er indlysende. Eleverne holder altså “læseferie”- styret prøveforberedelse – på skolen.

Vi oplever, at Gideonskolens elever opnår fine resultater ved de afsluttende prøver. Selvfølgelig varierer gennemsnittet fra år til år på grund af de forskellige elevgrupper og de relativt få elever, vi har i klassen.

I august 2015 offentliggjorde tænketanken CEPOS en ny rangliste over Danmarks folke- og friskoler. Den er baseret på de obligatoriske 9. klasses prøver fra maj/juni 2014. Gideonskolens havde et gennemsnit på 8,0. Landsgennemsnittet var 6,8.

Figur 7: Gideonskolens prøveresultater i sammenligning med de landsdækkende resultater.
 

Obligatoriske prøvefag betyder:

1-DA læsning
2-DA retskrivning
3-DA skriftlig
4-DA mundtlig
5-ENG mundtlig
6-MAT færdigheder
7-MAT problemløsning
8-FY

Undervisningseffekten viser, hvordan eleverne på en given skole klarer sig sammenlignet med, hvordan man skulle forvente, at de ville klare sig ud fra forældrenes baggrund. Er undervisningseffekten for eksempel +0,2 har skolen løftet eleverne 0,2 karakterpoint højere end forventet. (Kilde: CEPOS)

Ranglisten er korrigeret for de forskellige skolers “undervisningseffekt”.

Gideonskolen har en undervisningseffekt på 0,8. Det kan sammenlignes med landets bedste skole med en undervisningseffekt på 1,1. Gideonskolen er rangeret som skole nr. 23 i Danmark. (Kilde “Søndagsavisen” 22-08-2015)

Figur 8: Prøveresultater fra maj/juni 2015.

En tilsvarende rangering foreligger ikke på nuværende tidspunkt baseret på 9-klasses prøveresultater i maj/juni 2015, men de faktiske resultaterne ser således ud (Figur 8).

Gideonskolen havde et gennemsnit på 8,5. En forbedring fra året før på 0,5. Landsgennemsnittet var 7,1.

 

Dagligdagen i øvrigt

Skolen har en masse faste programpunkter og rutiner, som er med til at få dagligdagen til at fungere. Hver morgen har vi en morgensamling. De tre af dagene er hele skolen samlet i festsalen, de sidste to dage foregår morgensamlingerne i mindre grupper. Ved morgensamlingerne er der fokus på en Bibelberetning eller en missionsberetning. Når vi alle er samlet, synger vi nogle salmer, danske sange eller lovsange sammen. Vi har fundet, at det er en rigtig god måde at starte dagen på.

Efter morgensamlingen begynder dagens undervisning. Eleverne har hver et skema på deres arbejdsplads, så de hurtigt kan få et overblik over, hvad dagen rummer.

I det store og hele er alle skolens elever udenfor i alle frikvarterer året rundt. Det er godt med frisk luft, men det kræver også, at eleverne klæder sig på efter vejret. Vi kan tydeligt mærke, hvis eleverne ikke har været ude i et frikvarter pga. stærk regn. Så falder koncentrationen i timerne, og det bliver svært at sidde stille.

Ud over vores idræts- og svømmeundervisning deltager eleverne i ABC-kampagnen med cykling i september, vi har efterårets motionsløb, og en del elever har træning i salen hver uge. Specielt de yngre årgange er meget aktive i frikvartererne med fangeleg, sjipning, fodbold eller andet boldspil. Vi synes, at det er vigtigt, at eleverne er i god form, og det gælder da også for de fleste elever. En del af dem cykler også dagligt til og fra skole.

I efteråret var det tid for skolens to elevrepræsentanter at gennemgå alle skolens lokaler for at vurdere lokalernes fysiske situation og øvrige miljøforhold. Deres konklusions blev efterfølgende offentliggjort på skolens hjemmeside.

Skolens SFO er åben kl. 7:00 til 16:30 de fire første af ugens dage. Fredag er der åbent kl. 7:00 til 16:00. De medarbejdere, der arbejder med SFO’en, gør et flot arbejde. Det er selvfølgelig vigtigt for disse medarbejdere altid at vide, hvornår børnene bliver hentet og af hvem. Det giver tryghed for alle.

I januar måned begynder 9. klasse for alvor at skulle tage stilling til fremtiden. De skal lave ansøgninger til ungdomsuddannelserne. Inden de beslutter sig har de besøgt et par uddannelsesmesser, og de har deltaget i et orienteringsmøde om uddannelsesmuligheder. Det er en lærerig proces at skulle tage stilling til fremtiden.

I løbet af foråret var den kommende børnehaveklasse på besøg på skolen. Det er godt at se eleverne lidt an, inden de begynder på skolen. Det giver også eleverne en tryghed, når de ved lidt om, hvad der venter dem.

Vi elsker en ren skole, og det har vi. Nogle af de store elever har små jobs om eftermiddagen med rengøring og tjener dermed lidt lommepenge. Inden sommerferien inviterer vi alle forældre, som har mulighed for det, til at komme og give en hånd med ved en mere gennemgribende rengøring og vedligeholdelse af skolen. Alt dette tilsammen gør, at vores skole fremstår ren og pæn i hverdagen.

 

Lærerne

Sidste år var der en mindre udskiftning af lærere. Imidlertid er vores lærerstab i det store og hele den samme år for år. Lærerne er altid tæt på eleverne fra de møder om morgenen, til de går hjem om eftermiddagen. Vi har den filosofi, at lærerne er der for elevernes skyld. Vi oplever, at vi har dygtige og erfarne medarbejdere, som “vil” deres elever og sætter alt ind på at få dem til at lykkes.

Det er den kristne etik og de kristne værdier, der stadig skal præge skolens hverdag og omgangstonen på skolen. Det stiller høje krav til lærere og elever. Hvis man skal trives godt på skolen, må man lære skolens særlige kultur. Vores skole skal være et sted, hvor der er trygt og godt at være, hvor man ikke bliver udstillet med sine svagheder, hvor man har lov til at tale om sin kristne tro, hvor man har tid og støtte til at lære, og hvor man ikke bliver moppet af andre elever, således at der bliver plads og mulighed for god læring. I dagligdagen oplever vi da også elever, som er glade, som har det godt med hinanden, som udvikler sig fysisk, og som bliver dygtigere dag for dag. Derfor værdsætter vi, at vi har synlige lærere, som er til stede på skolen, så længe der er børn.

Indimellem sker det jo, at en lærer er syg – eller er fraværende af andre årsager. Det betyder, at der er brug for en anden til at træde ind som vikar for denne lærer. I det store hele bliver timerne i disse tilfælde læst af en af skolens andre lærere, eller måske får eleverne en ekstra time i Lærecentret til at arbejde med deres individuelle mål. Vi sender aldrig elever hjem fra skole, fordi der mangler en lærer.

 

Skolens tilsynsførende

Et par gange om året har vi besøg af skolens tilsynsførende, Palle Kristensen. Han besøger forskellige klasser og overværer forskellige undervisningssituationer. Ved skolens årsmøde fremlægges hans konklusioner, og de offentliggøres efterfølgende på skolens hjemmeside. Vi har en god relation til Palle Kristensen, og han gør et flot job med tilsynet.

 

Hjemmesiden og IT

Skolens hjemmeside bliver konstant opdateret, og her kan man se skolens nyhedsbreve, de vigtige datoer, tilsynsrapporter og andre lovbefalede dokumenter samt et helt fantastisk arkiv af herlige fotos fra skolens hverdag. Det giver et fantastisk godt billede af alle de mange spændende ting, der sker på skolen.

I løbet af 2015 fik vi opsat flere nye printere til elevernes brug på skolen. Det bliver mere og mere påkrævet, at eleverne er dygtige til at benytte computerne i deres arbejde.

 

Relationen til kommunerne

Vi er rigtig glade for den venlighed og imødekommenhed, vi bliver mødt med i Vallensbæk kommune. Borgmesteren taler altid meget pænt om os og er glad for at have os i kommunen. Sundhedsplejersken kommer på skolen en gang om ugen, og eleverne møder hende med tillid og fortrolighed. Ud over livredningskurset og sundhedsdagen foretager sundhedsplejersken også et årligt hygiejnetilsyn på skolen. Skolepsykologen har vi et rigtig godt samarbejde med, og hun er til stor hjælp i de sager, der kræver hendes medvirken. Talepædagogen har vi haft brug for nogle gange. Alle personer, vi har mødt gennem PPR Vallensbæk/Ishøj er kvalificerede, veluddannede og kompetente personer.

 

Skoleåret slutter og begynder

Ved sommerferiens begyndelse tager vi afsked med årets 9. klasse. De er nu “flyvefærdige” og allerede på vej til nye udfordringer. Det er altid en speciel fornemmelse af tage afsked med elever, som ofte har været på skolen i hele deres skoleforløb, men det er en sund og naturlig proces.

Den nye børnehaveklasse begyndte på skolen i august. Det kan være en stor omvæltning at begynde i skole, men vi har fundet en rytme, hvor eleverne hurtigt sammen med deres lærer blive en del af fællesskabet.

Der var kun plads til enkelte nye elever på andre klassetrin.

 

Inklusion

Gideonskolen har som andre privatskoler modtaget et særligt inklusionstilskud. Det er et tilskud, som har været under afvikling, og fra august 2016 ophørte det. Opgaven med inklusion skal herefter dækkes af de øvrige almindelige eller særlige tilskud. I 2015 har Gideonskolen modtaget 292.166,96 kr., som er brugt til støtte til elever omfattet af inklusions-ordningen. Disse elever er ikke defineret på samme måde som elever med vidtgående behov og elever med behov for ekstra dansk til 2-sprogede elever. Inklusionen har omfattet elever, som tidligere har været defineret som specialundervisningskrævende med vanskeligheder inden for et bredt spektrum. Det gælder både specifikke vanskeligheder, behov for initiering og monitorering, behov for strukturering af hverdagen og opfølgning omkring social adfærd og sociale spilleregler og aftaler. Vi har fulgt samme model for inklusion, som tidligere har givet gode resultater.

Vi har en del elever, som har brug for den specielt tilrettelagte undervisning. I gennemsnit for de to perioder (forår – efterår) har vi haft 27 elever fordelt på klasserne.

Inklusionen foretages bl.a. som

· individuel undervisning og støtte i skolens Lærecentre

· opdeling af klasser (halve klasser), så elever med inklusionsbehov er indgået i normalklassemiljø (gruppeundervisning) ved integration i et mindre antal elever

· to-lærer-ordninger

· individuel tilpasning af undervisningstid og progression for at sikre fagligt udbytte

Formålet med integrationen er – og har været – at sikre elevens deltagelse i klassens / skolens normale arbejds- og undervisningssituation.

 

Mål for det kommende år

Vi tilstræber som skole at være på forkant med de forandringer, som præger den offentlige skole i respekt for vores skoles særlige profil. Vi opfylder de forventede faglige mål til de afsluttende prøver og fastholder samtidig skolens værdier og målsætninger for elevernes karakterdannelse og personlige udvikling. Vi forbereder eleverne til at leve i et demokratisk samfund med frihed og folkestyre. Vi tilstræber, at hver elev får mulighed for at udvikle sit personlige potentiale.

I 2013 påbegyndte vi et forsøg med “elektronisk” målcheck. Dette er nu blevet en integreret del af skolens daglige arbejde. Det går ud på, at en medarbejder hver dag tjekker elevernes arbejde og indtaster resultatet på en tablet. Her registreres hver enkelt elevs data og progression dag for dag og uge for uge og viser hele tiden, hvor langt eleven er nået i sin faglige udvikling. Disse data er værdifulde – dels til at give elever og forældre et klart feedback på elevens arbejde – dels til at give læreren et brugbart redskab i sin planlægning af undervisningen. Disse check fortsætter og er blevet et brugbart og effektivt redskab i alle Lærecentre.

På det overordnede plan arbejdes med muligheder for at udvide skolens fysiske rammer. Vi har ikke planer om at blive en stor skole, men hverdagen er præget af begrænset plads, og der er stort set daglige nye henvendelse fra forældre, som ønsker plads på Gideonskolen til deres børn. Der er fortsat en venteliste på ca. 200 børn. Alt dette indikerer, at en moderat udvidelse med plads til flere elever er påkrævet.

I de seneste måneder er Gideonskolen blevet inddraget i et projekt med Vallensbæk kommune, hvor en omlægning af Strandesplanaden umiddelbart foran skolen vil frigøre et areal, som kan give mere plads til Gideonskolen. Det er endnu i projektfasen, men ser interessant og lovende ud.

 

Økonomisk udvikling

Generelt

Elevtallet ved indgangen til det nye skoleår i august 2015 voksede fra 167 til 174. Det var en lille tilvækst, som først og fremmest fortæller, at skolen er fyldt op. Der er en naturlig tilgang til en ny børnehaveklasse, men ellers er der meget få elever, som kommer ind i det øvrige skoleforløb.

Den økonomiske udvikling i året 2015 har været meget tilfredsstillende.

Den daglige drift hænger fornuftigt sammen med skolens elevtal og antallet af medarbejdere.

Det driftsmæssige overskud ligger på ca. 500.000 kr. I driften indgår en ekstraordinær betaling af kurstab vedrørende omlægning af lån. Driftsoverskuet henlægges til fremtidige afdrag på lån. Af skolens egenkapital er anbragt ca. 1 mio. kr. på en særlig konto i banken – f.eks. til vedligeholdelse af ejendommen og uforudsete hændelser.

Ejendommen

Gideonskolen købte ejendommen i juni 2011 og foretog en omlægning af lånet i Realkredit Danmark i 2012. I juni 2015 valgte vi endnu en omlægning af dette lån, idet nye og gunstigere renteforhold blev mulige. Trods et kurstab i forbindelse med omlægningen, som præger regnskabet for 2015, vil denne omlægning have positiv effekt for skolens økonomi på det mangeårige lån.

Budget 2016 – 2020

Skolens nye 5-årige budget viser en sund og fornuftig udvikling trods den generelle usikkerhed om de fremtidige statstilskud.

Lærerløn

Den nye tjenestetidsaftale har en naturlig afsmittende effekt på Gideonskolen. Vore medarbejder følger de gældende aftaler, og dermed også de nye tjenesteforhold. Der er en praktisk tilpasning til skolens fysiske rammer, så en del af lærernes forberedelse foregår uden for skolen.

Lønomkostningerne er ikke blevet mindre i løbet af 2015, så der er hele tiden behov for at planlægge økonomisk og effektivisere arbejdssituationer, så antallet af medarbejdere holdes på et økonomisk forsvarligt niveau.

Specialundervisning

Gideonskolen modtager et væsentligt beløb til specialundervisning. Vi har stor erfaring i undervisning af elever både med almindelige og særlige behov. Skolens fleksible undervisningsform og individuelle fokus giver mulighed for at imødekomme disse elevers særlige behov.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er fra balancedagen frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsregnskabet.

Vi gør opmærksom på, at Gideonskolen ikke har økonomiske forbindelser til andre institutioner, der modtager offentligt tilskud – hverken på skolens adresse eller andre steder.

Forventninger

Forventningerne til det kommende år er, at elevtallet vokser moderat. Vi kan ikke rumme flere elever i vores nuværende ejendom, og det er mere end nogensinde påkrævet med en udvidelse.

Det økonomiske resultat for 2016 forventes at ligge på et tilsvarende niveau som i 2015.

Vi ser med forventning frem til virkeliggørelse af Vallensbæk kommunes projekt vedrørende vejomlægning foran Gideonskolen. Vi tror, det kan medvirke til en areal- og bygningsmæssig udvidelse. Vi har ingen løsninger på, hvad det indebærer rent økonomisk, men vi har mange overvejelser om mulighederne.

Skolepengene forventes at stige i samme takt som tidligere år. Vi forventer at udvide medarbejderstaben med en 1-2 nye lærere i det kommende år.

De administrative opgaver på skolen er stadig mere omfattende, men vi kan løse mange opgaver med den nuværende stab gennem effektivisering og digitalisering.

Skolens undervisning bliver løbende evalueret og justeret, og undervisningsmateriale bliver opdateret. I indeværende skoleår er igangsat en stor omlægning af skolens individuelle matematik-materiale. Nye disponeringer finder sted både med fagene engelsk og dansk. Skolens kendte og velfungerende undervisningsmateriale er kernen. Dette holder vi fast i. Disse materialer er specielt indrettet til individuel undervisning. Vores målsætning er at føre elever igennem den grundlæggende faglige udvikling inden udgangen af 7. klasse for derefter at udbygge, stabilisere og målrette undervisningen på slutmålene og de afsluttende prøver.

Vi vil gøre vort yderste for at leve op til de lovmæssige forpligtelser – også selv om forandringerne foregår hurtigt, og ikke mindst det administrative pres er stort. Pionererne på Gideonskolen er ikke så unge længere, men det personlige engagement er ikke mindre, og vi har eleverne i fokus. Når det lykkes for dem, så lykkes det for os og for skolen.

 

Konklusion

Der er fortsat meget stor søgning til Gideonskolen. Vi har særdeles gode relationer til Vallensbæk kommune både på det politiske og praktiske plan. Kommunens tilbud til os vedrørende benyttelse af svømmesal og idrætscenter er enestående. Det konkrete samarbejde med PPR og på sundhedsområdet er forbilledligt.

Vi er meget bevidst om vores forpligtelse som kristen skole med høj faglighed, trivsel og rummelighed. Vi følger den ideologiske og pædagogiske debat i tiden og har hele tiden vores opmærksomhed på faglig fornyelse i en værdimæssig ramme. Udviklingen sker i et overkommeligt tempo, så eleverne ikke stresses, og medarbejderne ikke bliver trætte.

Vi har gode og positive forventninger til arbejdet i det nye år.