ÅRSBERETNING FOR KALENDERÅRET 2013

Fra Gideonskolens bestyrelse

187005
Gideonskolen
Strandesplanaden 101
2665 Vallensbæk Strand

Skolens formål

I Gideonskolens vedtægter står der:

Stk. 1. Gideonskolen er en kristen friskole med det formål at drive skole på Bibelens grund i overensstemmelse med kristen tro, som den er udtrykt i Den apostolske Trosbekendelse og efter de til enhver tid gældende bestemmelser om friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 2. Det er skolens mål at give eleverne mulighed for med glæde at tilegne sig en høj grad af almennyttig viden og kundskab, tilvejebragt ved en effektiv indlæring, formidlet af engagerede, visionære, medarbejdere, sådan

– at eleverne møder åbenhed, tryghed og personlig udfordring i undervisningen og får opbygget deres selvværd gennem bevidstheden om, at de er skabt i Guds billede, og at Gud har en personlig plan for hver enkelt.

– at eleverne opdrages til at tage ansvar for egen indlæring og medansvar for andres.

– at elevernes almene personlige udvikling sikres.

– at eleverne udrustes til at blive gode og engagerede borgere, som præger samfundet med kristne normer, og opdrages til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Stk. 3. Skolen skal virke under trygge forhold, således at dagligdagen præges af tillid, ærlighed, åbenhed og respekt for det enkelte barns værdier. Der lægges vægt på god orden og disciplin samt respekt for opstillede normer og krav

Hovedaktivitet


De faglige mål er:

– at lære børnene at læse, skrive og regne. Disse basale færdigheder er vigtige forudsætninger for den faglige progression.
– at tilbyde mulighed for at udvikle talenter og evner maksimalt for at lære mest muligt
– at uddanne til nutidens krav i erhvervslivet
– at lære at anvende informationer til at tænke selv
– at formidle viden, som kan bruges i nye sammenhænge

De personlige mål er:

– at fremelske evner og bruge talenter
– at de mange informationer og erfaringer i undervisningen udvikler sig til indsigt og forståelse
– at opleve tryghed for dagen og fremtiden
– at lære præcision, ærlighed og omhu med alt, hvad man laver
– at udvikle ansvarlighed over for andre mennesker, samfundet og naturen
– at kende Bibelen som Livets bog, som Guds åbenbaring om livet og evigheden
– at være ansvarlige over for Guds skaberværk

Ledelsesberetning

Gideonskolens 16. skoleår

Som skole i dagens Danmark står man konstant over for nye udfordringer og forandringer. Ministeriet for Børn og Unge har igen varslet forandringer gennem den nye skolereform for Folkeskolen, gennem de “Nye Forenklede Fælles Mål” og gennem de dertil hørende tiltag som forandringer på lønområdet mv. Vi er ikke som privatskole forpligtet på alle disse nye tiltag, men da vi som hovedregel skal “give en undervisning inden for børnehaveklasse og 1.-9. klassetrin, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen”, forsøger vi hele tiden at følge med i, hvad der sker på disse områder. Vort mål har altid været at være på forkant med udviklingen, og det vil vi gerne blive ved med. Vi følger som altid med i, hvad der sker på Ministeriets hjemmesider, og også i det forløbne år har vi deltaget i flere af Ministeriets kurser og informationsmøder.

Forandringerne i de nye forenklede fælles mål går i hovedtræk ud på, at man på en anderledes måde vil sætte fokus på elevernes læring. Retningslinjerne skal samtidig være en hjælp til lærerne i at arbejde systematisk med læringsmål. Målene opstilles i faser, som tydeliggør den udvikling, eleven skal igennem i et skoleforløb. Eleverne skal lære så meget, som de kan!

Når vi ser på vores egen skole og den opbygning, vi har i Lærecentrene, er det tydeligt, at vi her er på forkant med de nye forenklede fælles mål. Vi ser samtidig de nye tiltag som en inspiration til at skærpe opmærksomheden på disse centrale områder og implementere dem tydeligere på andre områder i skoledagen.

En lille skole med en klar profil

Gideonskolen er stadig en lille skole – set i forhold til de fleste andre skoler. Selv om vi har planer om at udvide skolens elevindtag i det kommende år, bliver det i så begrænset omfang, at vi ikke på nogen måde vokser til en stor skole. Vi ønsker til stadighed at være en levende faktor i lokalområdet, ikke bare en skole, hvor “man ikke kan komme ind”, fordi ventelisten er for lang.

Opbygningen omkring Lærecentrene er stammen i skolen. Den er en vigtig og væsentlig struktur, der er medvirkende til, at eleverne får tid og rum til at lære de grundlæggende færdigheder. Her er på en særlig måde plads til individuel læring og progression.

Den kristne profil, vores hverdag er bygget op omkring, er ikke forandret. Vi ønsker stadig, at det er den kristne etik og de kristne værdier, der præger skolens hverdag og omgangstonen på skolen. Det stiller selvfølgelig krav til lærere og elever. Hvis man ikke kan lide de ting, der er i højsædet, hører man ikke til på skolen. Så enkelt kan det siges.

Velfungerende mennesker

Hvad er et lykkeligt menneske? Det er et stort spørgsmål, som ikke enkelt kan besvares. Nogle af de væsentligste ting for et menneske er: Sundhed, tryghed og glæde. Først længere ned på rangstigen optræder læring. Det er dejligt at lære, men det er svært, hvis forudsætningerne ikke er på plads. Vort mål som skole er at være et sted, hvor der er trygt og godt at være, hvor man ikke bliver udstillet med sine svagheder, hvor man har lov til at tale om sin kristne tro, hvor man har tid og støtte til at lære, og hvor man ikke bliver moppet af andre elever, således at der bliver plads og mulighed for god læring. Det er nogle høje mål, som vi dagligt må arbejde på at opfylde.

I dagligdagen oplever vi elever, som er glade, som har det godt med hinanden, som udvikler sig fysisk, og som bliver dygtigere dag for dag. Det er rigtig dejligt at opleve, at også de elever, som forlader skolen efter afslutningen af 9. klasse er modne og veltænkende unge mennesker, som med glæde ser tilbage på deres skolegang. Tidligere elever møder trofast op ved vore større arrangementer, og vi forsøger, så godt vi kan, at følge med i deres liv og færden.

Bestyrelsen

Vores bestyrelse gør et godt og solidt arbejde og møder trofast op til de planlagte møder. Det er dejligt at have en aktiv bestyrelse som medspillere, samarbejdspartnere og rådgivere i de mange aspekter, der kræver viden og beslutningsdygtighed. Martin Sonne er stadig formand, og i 2013 trådte Samuella Mettle ind i bestyrelsen i stedet for Edith Holm. Ellers er det den faste stab, som er kendt fra tidligere år.

Lærerne

Lærerne gør et stort arbejde i det daglige på skolen. De er til rådighed for eleverne og er altid synligt til stede, så længe der er elever på skolen. Lærerne er der for elevernes skyld. Derfor er der også lærere til stede alle vegne, hvor der er børn. Det gælder både ude og inde. Også i spisesituationen sidder lærerne sammen med eleverne i skolens spisesal. Alt dette er med til at mindske konflikter og uhensigtsmæssige situationer.

Igen i det forløbne år har vi haft nogle af vore tidligere elever ansat for kortere eller længere tid. Det har fungeret rigtig godt. Vi har også i løbet af 2013 ansat endnu en lærer, Benjamin Uhrenholdt. Han er gået fint ind i lærerteamet på skolen.

Vi fortsætter med at praktisere det faglærerprincip, som vi plejer at køre, nemlig at læreren i 1. klasse, fortsætter med at være lærer i 1. klasse, læreren i 2. klasse, forbliver i 2. klasse, når klassen fortsætter i næste klasse og så fremdeles. I gruppeundervisningen er det de forskellige faglige teams, der underviser eleverne op igennem skoleforløbet, dog således, at faglærerne underviser enten i indskolingen, på mellemtrinnet eller i udskolingen år for år. Denne struktur giver gennem årene en ekspertise inden for hvert enkelt område, som på enhver måde kommer eleverne til gavn.

Selv om lærere er lavet af et specielt stof, sker det ind imellem, at en lærer er syg – eller er fraværende af andre årsager. Det betyder, at der er brug for en anden til at træde ind som vikar for denne lærer. I det store hele bliver timerne i disse tilfælde læst af en af skolens andre lærere, eller måske får eleverne en ekstra time i Lærecentret til at arbejde med deres individuelle mål. Vi sender aldrig elever hjem fra skole, fordi der mangler en lærer.

Skolens tilsynsførende

Vi er rigtigt glade for, at vi stadig har Palle Kristensen som tilsynsførende. Han har besøgt skolen og har talt med elever og lærere og har deltaget i forskellige undervisningssituationer og i flere af vore arrangementer. Vi har en god relation til Palle Kristensen, og han gør en flot job med tilsynet.

Eleverne

I året 2013 har elevtallet ligget lidt over 150. Vi forventer, at dette tal vil stige en smule i løbet af det næste år. Vi forventer en stigning på 15 – 20 elever. Vi har stadig for øje, at vi ønsker at være en lille skole, hvor der er plads til den enkelte elev. Der skal stadig være fokus på den individuelle undervisning og elevernes personlige udvikling. Derfor har vi ingen intentioner om at lade elevtallet stige voldsomt, selv om ventelisten fortsat er lang.

Vort ønske er stadig, at væksten på skolen fortrinsvis skal ske på de lave klassetrin. Det har både eleverne og vi det bedst med.

Det er altid en stor omvæltning at begynde i skole, hvad enten man kommer fra en børneinstitution, har været hjemme eller har været i anden pasningsordning. Den nye børnehaveklasse, som begyndte på skolen i august, blev hurtigt en del af elevfællesskabet og fandt den daglige rytme sammen med deres lærer.

I 2013 så vi igen en flok unge mennesker forlade skolen for at fortsætte i ungdomsuddannelserne. Det er altid lidt vemodigt at sige farvel til de unge, som vi har haft på skolen i mange år, men det er en sund og naturlig proces.

Undervisningen

Al grundlæggende undervisning på skolen er bygget op omkring Lærecentrene. Her har hver elev sin egen arbejdsplads, hvor eleven arbejder på det niveau, hvor den pågældende er nået til i skolens kernefag. Der er dag for dag en tydelig og målbar indlæring, og det er let at give eleven et klart feedback på hver dags arbejde.

I gruppeundervisningen foretrækker vi som hovedregel at undervise mindre gruppe på f.eks. 7- 8 elever i en halv time frem for at undervise 16 elever på en gang i en hel time. Det giver plads til den enkelte elev, det er nemmere at niveaudele eleverne, og når der er så få elever, betyder det, at alle elever er “på” hele tiden – ingen kan gemme sig. Det er også betydningsfuldt i skolens inklusion af elever med særlige behov. Også her kræves en tydelig målsætning og en klar planlægning fra lærerens side, således at eleverne selv kan se, at de får noget ud af timerne.

Læsning

Læsning er en vigtig del af skoledagen. Hvis du ikke kan læse, kan du heller ikke løse tekstopgaver i matematik eller i andre fag. Hvis du derimod er en god læser, som har lært at udnytte forskellige læsemetoder, har du bedre mulighed for at komme hurtigt videre og udvikle dine færdigheder.

Desværre er der blandt mange unge i dagens Danmark en tendens til at mene, at bøger er “kedelige”. Den udvikling vil vi gerne have vendt! Læsning af bøger – hvad enten det er “papirudgaverne” eller de elektroniske udgaver – giver mulighed for nogle fantastiske oplevelser og en styrkelse af faglig viden. Desuden præger læsningen af bøger i høj grad elevernes muligheder og evner i det skriftlige udtryk. De, som læser, har et langt større aktivt ordforråd end de, som ikke læser.

Når eleverne for alvor skal til at læse i 1. klasse, har vi 2 fuldtids medarbejdere, som er til rådighed, og som læser med eleverne individuelt. Vi finder det meget vigtigt at sikre, at ingen elever udstilles med færdigheder, der ikke er indlært. Derfor trænes privat!

Som i resten af skolens struktur er det samme team, som hvert år tager sig af læseindlæringen. Introduktion til dansk læsning i 1. klasse begynder med et 300 timers kursus, hvor man på en spændende om målrettet måde udvikler og arbejder med faget med mange forskellige tilgange. Det giver en flyvende start med effektiv læseindlæring. Kurset afsluttes med en test, som afdækker indlæringen. Skulle der være behov for opsamling, er der fastlagt procedurer for det

Rigtig mange elever læser allerede i slutningen af november. De efterfølgende 3-4 måneder bruges til individuel træning for at styrke sikkerhed og hastighed. I januar testes alle elever i 1. klasse med en gruppeprøve for at måle læsefærdigheden objektivt og afdække eventuelt behov for særlig tilrettelagt undervisning.

I 2. klasse fortsætter den intensive læsning. 2 timer om dagen har klassen 2 lærere til rådighed, som på forskellig måde arbejder med at styrke læsningen for eleverne individuelt. I 3. og 4. klasse fortsætter den individuelle læsetræningen for elever, som har brug for at styrke deres færdigheder. Vi oplever denne fremgangsmåde velprøvet og effektiv.

Forældre som medspillere

I alle tilfælde er der brug for forældrenes hjælp og opbakning i hele læseprocessen. Det er vigtigt, at forældre med børn i de mindre klasser hjemme læser bøger højt – og taler med barnet om det læste. Når eleven selv kan læse, bør eleven læse hjemme – minimum ½ – 1 hel time. Også her er det vigtigt, at forældrene er på banen – dels for at sikre, at læsningen finder sted, dels for at tale med eleven om det, de har læst. Netop disse procedurer giver eleverne en god vane og er med til at sikre deres forståelse for vigtigheden af læsningen.

Dansk som 2. sprog

Når man ser på vores elever, vil man hurtigt kunne se, at skolen består af “regnbue-børn” – børn med mange forskellige farver og baggrunde. År for år underviser vi elever med dansk som 2. sprog. Vi ønsker på enhver måde, at disse børn skal have samme muligheder som de “etnisk danske” børn.

Vi ser rigtig gode resultater af denne undervisning, hvor eleverne ud over det ekstra fokus på det danske sprog lærer om dansk kultur og levemåde.

Også i alle andre fag på skolen indtænker vi den 2-sproglige funktion. Vi har set, at netop dette fokus ikke kun gavner elever med dansk som 2. sprog, men også har stor betydning for de andre elever. Det, som vi praktisk gør, kan f.eks. være at gennemgå faglige udtryk og svære ord, inden vi går i gang med et emne. Vi giver også eleverne mulighed for at spørge ind til ord og udtryk, de ikke forstår. Det er med til at holde fagligt fokus i fagene.

Landsresultatet i de afsluttende prøver viser, at børn med en 2-sproget baggrund som regel ligger 1 til 2 karakterer lavere end de, som har dansk som modersmål. Det er ikke vores erfaring på skolen. Vi ser ofte, at elever med 2-sproget baggrund ligger på højde med, eller endda højere, end deres danske kammerater.

Elev- og undervisningsplaner

Lærerne gør et stort arbejde for at udarbejde Elev- og undervisningsplaner for hvert enkelt fag. Det siger sig selv, at disse planer løbende opdateres og evalueres, så undervisningen hele tiden kan være relevant, vedkommende og helst på forkant med udviklingen. Forældrene kan altid via deres personlige log-in følge deres eget barns udvikling. Denne funktion bliver i det kommende skoleår opdateret.

Testning og evaluering

Igennem hele skoleforløbet er det nødvendigt med en evaluering af undervisningen. Dette gøres dels gennem testninger, dels gennem undervisningsrapporter, som udsendes 3 gange om året, og dels gennem forældresamtalerne, som finder sted 2 gange om året. Denne evaluering skal give mulighed for en justering og tilpasning af undervisningen, så den enkelte elev får det maksimale udbytte. Man er ofte tilbøjelig til at evaluere en skoles undervisning ved resultaterne af de afsluttende prøver i 9. klasse. Det er selvfølgelig enkelt at gøre, men hvis ikke der gennem hele skoleforløbet er evalueret og fulgt op på tingene, er det måske lidt sent at gøre noget ved skoleafslutningen.
Vi har som altid testninger af eleverne, hver gang de afslutter en pace, et undervisningstrin, i de 5 grundfag. Faktisk betyder det, at elever fra 1. til 7. klasse bliver prøvet i deres kunnen op mod 60 gange om året! Ud over dette har vi testninger af hver enkelt klase med standardiserede prøver 1 gang om året. Disse tests viser tydeligt, om den enkelte elev er på niveau. I de ældste klasser foretager hver enkelt lærer selv prøver i fagene, når et forløb er afsluttet, for at se, om der er noget, der skal repeteres. Set i et helhedsbillede må man nok konstatere, at vi på skolen har en omfattende viden om, hvor eleverne befinder sig.

I januar 2014 har vi igen lavet en grundig danskfaglig testning af alle elever på skolen. Det er et stort arbejde, men vi oplever, at vi gennem denne testning får nogle vigtige redskaber til den videre undervisning. Graferne viser resultaterne fra forskellige klassetrin sammenlignet med landsnormen. Vi bruger materiale udarbejdet af Hogrefe Psykologisk forlag. Vi er selv meget tilfredse med det generelle billede, som viser, at Gideonskolens læsepædagogik og børnenes læseudvikling er fin. Resultatet af testningen indgår i skolens planlægning for det enkelte barn og er ligeledes en vigtig nødvendig dokumentation i forbindelse med ansøgninger om ekstra tilskud til elever med særlige behov.

Venstre søjle (BLÅ) viser landsnorm. Højre søjle (rød) er Gideonskolens resultater. Fra øverst vises 3. – 4. – 5. – 6. – 7. og 8. klasses resultater af læseprøver fra januar 2014

Afsluttende prøver

9. klasse afslutter skoleforløbet med Folkeskolens Afsluttende Prøver i samme omfang som i den offentlige skole. Vi har derfor stor fokus på elevernes resultater ved disse prøver. Lever vi op til, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen, er disse prøver væsentlige. Det er derfor med glæde og tilfredshed, at vi kan konstatere, at vore elever ligger over Folkeskolens gennemsnit. Også i maj/juni 2013 gennemførte eleverne i 9. klasse de skriftlige og mundtlige afgangsprøver og opnåede nogle fine resultater.

Set over en årrække kan vi konstatere, at vi har fundet en undervisningsform og en årsrytme, som generelt fører eleverne frem til rigtig gode resultater. Det fremgår af de efterfølgende grafer.

Resultater for de sidste tre prøveterminer ser således ud:

 

Gideonskolen blev nr. 2 i Danmark med et gennemsnit på 8,8 sammenlignet med det nationale gennemsnit på 6,5.

Prøvefag betyder:

1-DA læsning
2-DA retskrivning
3-DA skriftlig
4-DA mundtlig
5-ENG mundtlig
6-MAT færdigheder
7-MAT problemløsning
8-FY

Gideonskolen havde et gennemsnit på 9,0 – det nationale gennemsnit var på 6,7

aarsberetning2013-9

Gideonskolen havde et gennemsnit på 8,7 – det nationale gennemsnit er på 6,8

Vi ser, at Gideonskolen opnår fine resultater ved de afsluttende prøver. Gennemsnittet varierer naturligvis. Det skyldes bl.a. sammensætning af den aktuelle elevgruppe, og med de relativ få elever (12 – 15 elever), må det forventes, at gennemsnittet varierer.

Ikke “slow-down” før og efter sommerferien

På mange måder har lange pauser i undervisningen en negativ effekt på elevers indlæring. Det betyder, at elever, som ikke har læst i hele sommerferien, har glemt nogle ting i den mellemliggende tid. Det kommer dog normalt hurtigt igen. Imidlertid har vi fokus på, at undervisningen ikke før sommerferien bliver “slap”, fordi der snart er ferie, og at undervisningen efter ikke er 2 – 3 uger om at komme rigtigt i gang. Ellers spilder vi tiden, og elevernes opmærksomhed på progression svækkes.

Brobygning

Hele skoleforløbet forbereder selvsagt eleverne til fremtiden. Specielt fokus på uddannelsesvalg og fremtidsplaner har vi i den sidste ende af skoleforløbet. I januar var 9. klasse på uddannelsesmesse i Bella-Centret. En UU-vejleder besøgte skolen og fortalte 9. klasse og deres forældre om studieretninger og uddannelsesvalg, og terminsprøverne i februar gav eleverne et klart fingerpeg om, hvor langt de var kommet. I november deltog 8. og 9. klasse i uddannelsesmessen i Forum.

Ud over de meget studierelaterede besøg, vi har været på, er alle de forløb, som eleverne deltager i, med til at udruste dem og give dem viden om og ideer til, hvad de selv har lyst til at bruge deres liv på. De undervisere, vi møder rundt omkring, er meget dygtige til at fortælle eleverne om deres egen uddannelse og giver eleverne relevante oplysninger om, hvilke studieretninger, der vil være relevant for netop deres fag.

“Læseferie” på skolen

Vi har rigtig gode erfaringer med, at eleverne inden de afsluttende prøver får råd og vejledning. Derfor foregår forberedelsen på skolen. Elever på 9. klassetrin har altså ikke traditionel læseferie, som det kendes fra andre skoler. Når udtræksfagene er kendt, ændrer vi elevernes skemaer, så de udelukkende undervises i prøvefagene. Eleverne får derved mulighed for at fordybe sig i prøvefagene, og de har altid faglærerne til rådighed. Samtidig har de mulighed for let at bruge hinanden som sparringspartnere. Dette giver en rigtig god forberedelse til prøverne, og effekten af dette er indlysende. Eleverne holder altså “læseferie”- styret prøveforberedelse – på skolen.

Motion og frisk luft

Der er rigtig meget fokus på, at elever lærer bedre, når de også har mulighed for at bevæge sig og opholde sig udendørs. Det er vi selvfølgelig enige i.

Vores idrætsundervisning på skolen er fordelt, så de mindre elever har svømning, og de større elever har idræt med løb, boldspil o. lign. Eleverne spadserer til og fra idrætsaktiviteterne, som finder sted på naboskolen.

I forbindelse med træning til skolens forskellige arrangementer kræves mange timers undervisning i dans og anden bevægelse. Det bygges på forskellig måde ind i elevernes skemaer.

Ud over dette bevæger vore elever sig faktisk meget. En væsentlig faktor er vores frikvarterer, hvor alle elever skal være ude – med mindre det regner meget voldsomt. Vi har i løbet af skoledagen mindst 1 times frikvarterer fordelt på dagen. Dertil kommer turen til og fra skole, hvor de fleste børn går, cykler, løber på rulleskøjter, på løbehjul el.lign.

Vore elever deltager i januar måned hvert år i Billesborgcup, hvor de konkurrerer i fodbold med andre skoler. Det kræver selvfølgelig træning og forberedelse for at kunne stille med velkvalificerede hold.

I september måned deltager alle skolens klasser hvert år i ABC – Alle Børn Cykler. Det er en kampagne, hvor eleverne i 3 uger bliver “krydset af”, hvis de har cyklet til og fra skole.

I forbindelse med skolens årlige lejr er der også rig mulighed for bevægelse. Her er mange aktiviteter i løbet af dagene med terrænløb, skovture, sport og udflugter i området.

Hvert år har deltager vi i skolernes motionsdag på en særlig tilrettelagt måde. I år 2013 var denne dag arrangeret som et specielt sponsorløb, hvor eleverne løb for at samle penge ind til et skoleprojekt i Sydafrika. Vi kaldte løbet for: “Løb for Siyakula”. Her blev løbet igennem, og eleverne overgik deres egne og ikke mindste deres sponsorers forventninger for, hvor langt de kunne løbe!

Sundhed

I undervisningen lægger vi selvfølgelig vægt på almindelig sundhed, vigtigheden af bevægelse og sund kost. På forskellige klassetrin har vores sundhedsplejerske mindre samtaler med eleverne om deres personlige sundhed. 2., 3. og 4. klasse havde i foråret besøg fra “Fars Køkkenskole”, hvor de lærte om sund kost og motion. I oktober deltog 9. klasse i et sundhedseksperimentarium sammen med andre elever på samme alder.

Konflikthåndtering

På Gideonskolen er lærerne synlige og nærværende. Måske er det derfor, at vi på skolen oplever meget få konflikter. Vi arbejder til stadighed med stort fokus på trivsel for den enkelte.

I konfliktsituationer har eleverne tre regler at følge:

1. Man kan sige fra over for kammerater, som ikke respekterer ens grænser.
2. Man kan gå fra situationen eller
3. Man kan bede en lærer om hjælp og råd.

Selvfølgelig sker det ind imellem, at en elev træder uden for grænserne. Dette medfører en personlig samtale med en lærer, hvor der er lejlighed til at uddybe og forklare på tomandshånd.

Musik og glæde

Gideonskolen er en skole fuld af sang, musik og glæde! Vi synger meget, og skolen har sit eget, dygtige band. På skolen har vi undervisning i blokfløjte og guitar. Mange elever går til musikundervisning efter skoletid, og det nyder vi godt af på skolen – både i hverdagen og ved vore mange arrangementer.

Hvert år har 3. og 4. klasse besøg fra Musikskolen i Vallensbæk, hvor de bliver præsenteres for mange forskellige tilbud. Det er rigtig spændende, og flere elever er tilknyttet denne musikskole.

I marts deltog hele skolen i “Skolernes Sangdag”. Det var festligt.

De nye Forenklede Fælles Mål

Ministeriet for Børn og Unge har varslet, at de Fælles Mål, som Folkeskolens undervisning tager afsæt i, fra august udkommer i en mere brugervenlig udgave. Målene bliver beskrevet mere præcise og skal “medvirke til at udfordre både fagligt svage og dygtige elever” på en sådan måde, at “elever skal blive så dygtige, som de kan, og skal rustes til at begå sig i en globaliseret verden”

Vi glæder os til at se resultatet af det arbejde, der er gjort, og regner med, at også vi kan finde ny inspiration i dette materiale.

Oplevelser

Selv om vi som lærere forsøger at gøre undervisningen spændende og varieret, er det altid kærkomment, når der sker noget anderledes. Det gør der ofte på vores skole. Vi har mange arrangementer både på skolen og “ud af huset”. Alle arrangementer har en eller anden form for indbygget læring, som er med til at understøtte og udbygge den daglige undervisning. Her skal blot nævnes nogle af dem. Alligevel er der så mange, at man næsten kan undre sig over, at der også bliver tid til god og solid undervisning i hverdagene.

“Inden for murene”

På skolen har vi haft forskellige besøg og arrangementer i det forløbne år. Vi har som før nævnt haft besøg af Musikskolen i Vallensbæk. I foråret optrådte elever fra 4. klasse for forældre og de andre elever på skolen med deres teaterstykke “Snehvide”, og 3. klasse gennemførte læseteater med “Kylle-Rylle”. Vi havde i foråret besøg og Charles og Henrietta Barry fra Sydafrika, som medvirkede i nogle engelsklektioner, og i september havde vi i forbindelse med “Den Naturvidenskabelige Uge” besøg til 7. og 8. klasse af forskere og videnskabsmænd, som fortalte om så forskellige emner som: “Et liv som citron”, “Arkimedes og hans matematik”, “Antibiotika og sygdomsbekæmpelse” samt “Bioteknologi for alle”. I september deltog eleverne i “Alle Børn Cykler”, og “Lys på med Ludvig”- programmet blev gennemført med 4. klasse. I maj gennemførte 3. og 4. klasse et projekt sammen med Vestforbrænding og Brøndby kommune, kaldet “Papirrødderne”, med et efterfølgende besøg hos Vestforbrænding.

Af andre besøg kan nævnes, at vi fik et uanmeldt besøg af Arbejdstilsynet. Det medførte, at vi optræder med en smilende smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Ind imellem har vi en brandøvelse, hvor alle elever skal forlade deres lokaler og i ro og orden bevæge sig udenfor efter nærmere instruktion.

I løbet af foråret var der besøg i børnehaveklassen af alle de kommende elever til børnehaveklassen – 1 eller 2 ad gangen. Det er vigtigt for at møde eleverne, inden de starter i skole for alvor.

Fotografen kom på besøg i løbet af foråret, og der blev taget billeder af hver enkelt elev, af søskende, af klasserne, af lærerne og af hele skolen samlet. Det var som altid en festlig begivenhed.

Vi har hvert år nogle tilbagevendende fester og møder. Det var selvfølgelig også tilfældet i 2013. I februar havde vi vores “Midtvejsmøde”, hvor der blev gjort status over, hvor langt vi var kommet. I marts havde vi vores “Forårs- og Påskefest” med sang, musik og glæde, i maj havde vi “Årsmødet”, hvor revisoren fremlagde regnskabet, vores tilsynsrapport blev læst op og nye tiltag og informationer blev bekendtgjort. I juni havde vi vores store “Afslutningsfest”, hvor tilslutningen var ekstra stor. I september havde vi årets første forældremøde, og “Forældrekurset” for nye forældre blev gennemført.

3 – 4 gange om året har vi hvert år “Efter fyraftensmøder” for interesserede forældre. Der er altid en god tilslutning til disse møder, og vi oplever, at folk bliver inspireret af det, vi foretager os.

2 gange om året har vi skole-hjem samtaler, hvor lærerne mødes med forældre og elever til en dybere snak om den enkelte elevs skolegang. Disse tager udgangspunkt i de “Undervisningsrapporter”, som vi 3 gange om året sender hjem til forældrene.

3 gange om året har vi vores “Bonusbutik”, hvor eleverne bliver belønnet for deres daglige arbejde. Her kan købes rigtig mange forskellige skoleting, legetøj, guf og ture. Det er altid en fest med disse bonusbutikker.

“Ud af huset”

Eleverne har også mange oplevelser uden for skolen.

I maj måned var 5. – 9. klasse i Farum for at se og høre Nick Vujicic, som er født uden arme og ben. Han havde et stærkt budskab til eleverne. I løbet af året var både 7., 8. og 9. klasse på arbejdsdage i Zoologisk have. Børnehaveklassen, 1. og 2. klasse besøgte Zoologisk have på nogle spændende ture i maj og juni. I maj var 6. klasse på Thorvaldsens Museum, 8. klasse besøgte Bakkehusmuseet i april og Geologisk Museum i juni. 5. klasse var på Post- og Telemuseet i april, og 7. og 8. klasse var i efteråret gæster på Spildevandscentret i Avedøre.

I april var 8. og 9. klasse på Christiansborg til “En dag som politiker”. Det var et rigtigt spændende arrangement. I efteråret deltog 9. klasse i arrangementet “Journalist for en dag” på mediariet i Jyllandsposten, og i november var 8. og 9. klasse i Folketinget for at høre en debat og fik derefter en omvisning på Christiansborg. 3. og 4. klasse var på Nationalmuseet for at høre om “Vikinger og deres liv”, og 5. og 6. klasse havde hver deres tur til Toms Chokoladefabrik i Ballerup.

Som sædvanlig var vi også i 2013 på besøg på Rådhuset i Vallensbæk med “et levende julekort”. Der var ekstra mange mennesker dette år, og vi havde en festlig oplevelser.

Lejre mv.

I september tog næsten hele skolen på lejr på Hvidekilde i Kagerup. Endnu en gang var det en lejr fyldt med aktiviteter og oplevelser. Der bliver holdt bibeltimer, lavet sport og fremstillet kreative ting. Her er skovture, terrænløb og spændende udflugter til seværdigheder i nærheden. Det er altid en lejr, som ryster eleverne rigtig godt sammen i og på tværs af klasserne, og det er noget, alle elever ser frem til hvert år.

Grunden til, at vi skriver “næsten” hele skolen, er, at 9. klasse ikke deltog i denne lejr. De tog nemlig til Sydafrika på en specielt tilrettelagt skolerejse samtidig med lejren. De var væk i næsten 3 uger og havde en meget spændende og lærerig tur. Et af hovedpunkterne på turen var den store elevkongres, hvor der deltog omkring 2000 elever fra kristne skoler i hele Afrika. Der er konkurrencer i sport, kreative fag, skak, prædiken og meget andet. Alt blev bundet sammen af fællesskabet om Bibelen som Guds Ord.

Inklusion og undervisningsdifferentiering

Fra august 2013 blev de frie skoler forpligtet på inklusion af elever med særlige behov.

Gideonskolen har i 2013 modtaget 212.586,65 kr., som er brugt til støtte til elever omfattet af inklusionsordningen.

Disse elever er ikke defineret på samme måde som elever med vidtgående behov og elever med behov for ekstra dansk til 2-sprogede elever.

Inklusionen har omfattet elever som tidligere har været defineret som specialundervisnings-krævende med vanskeligheder inden for et bredt spektrum. Det gælder både specifikke vanskeligheder, behov for initiering og monitorering, behov for strukturering af hverdagen og opfølgning omkring social adfærd og sociale spilleregler og aftaler.

19 elever har været defineret i denne gruppe, men flere er kommet til i årets løb.

Inklusionen er bl.a. foretaget som

  • individuel undervisning og støtte i skolens Lærecentre
  • opdeling af klasser (halve klasser), så elever med inklusionsbehov er indgået i normalklassemiljø (gruppeundervisning) ved integration i et mindre antal elever
  • to-lærer-ordninger
  • individuel tilpasning af undervisningstid og progression for at sikre fagligt udbytte
    Formålet med integrationen er – og har været – at sikre elevens deltagelse i klassens / skolens normale arbejds- og undervisningssituation.

Nye tiltag – og nye mål for det kommende år

Vi er som mennesker generelt glade for de trygge og sikre. Når der skal til at ske noget nyt, er vi ofte på vagt og måske lidt skeptiske. Men udvikling er nødvendig. Det gælder selvfølgelig også en skole. Vi må følge med tiden, og da vort mål netop er at være på forkant med udviklingen på skoleområdet, er det eneste, vi kan være sikre på, at tingene forandrer sig.

Vi har i 2013 fået en venskabsskole i Sydafrika. Det er en lille skole i et fattigt kvarter i et township i udkanten af Durban, som vi på en særlig måde har taget til hjerte. Skolen har tidligere kun haft undervisning for 4-6 årlige elever.

I oktober deltog alle elever på Gideonskolen i “Løb for Siyakhula”, og der blev samlet penge nok ind til, at de kunne bygge et hus, så Siyakhula fra januar 2014 kunne starte en 1. klasse. Tidligere har elever, som forlod skolen, været henvist til den offentlige skole (med meget begrænset undervisning) – eller som oftest til “ingen skole”. Vi har fulgt tæt med i udviklingen på Siyakhula, og har erfaret, at Gideonskolens initiativ har skabt stor glæde på Syiakhula i særdeleshed og i hele nabolaget i almindelighed.

I løbet af foråret 2014 sker der forandringer på Gideonskolen. Grupperum 3 bliver indrettet på en ny måde med en anderledes bordopstilling samt en interaktiv tavle. Det er meningen, at fra begyndelsen af skoleåret 2014/15 skal 9. klasse have fast ophold i dette lokale. Det er en anderledes struktur, end vi har prøvet før, men da 9. klasse er meget få timer i Lærecentret, benytter de blot deres arbejdsplads der som aflægningsplads for bøger og andre materialer. Vi forventer, at den nye struktur giver en mere målrettet undervisning med mindre tidsspild, og at eleverne får en ny opmærksomhed på deres læring.

I foråret 2014 bliver der også skabt forandringer i skolens forhal, idet der bliver bygget en væg. Begrundelsen for dette er, at der fra august 2014 skal etableres et lokale for børnehaveklassen her. Vi har nemlig besluttet at tage flere elever ind i børnehaveklassen i det kommende skoleår. Dette skyldes til dels, at vi har et stort ønske om at kunne modtage nogle flere af de børn, der står på ventelisten, og dels at vi har behov for det ekstra tilskud til en udbygning af personalesiden.

Fra skoleåret 2014/15 ønsker vi at påbegynde en tidligere tyskundervisning. Dvs. at elever i 6. klasse får et tilbud om en tidlig tysk-start. Vi tror, at dette vil komme eleverne til gavn i det senere forløb.

I det kommende år vil vi gennem inspirationskurser give lærerne ideer og redskabet til en endnu mere målrettet læring. Som tidligere nævnt er vi allerede på forkant med Folkeskolens nye tiltag i Lærecentrene, men vi kan blive endnu bedre. Både i Lærecentrene og i gruppetimerne vil vi blive endnu tydeligere i vores målsætninger og feedback til eleverne, så vi får et fornyet fokus på elevernes progression.

I 2013 påbegyndte vi et forsøg med “elektronisk” målcheck. Det går ud på, at en medarbejder hver dag checker elevernes arbejde og indtaster resultatet på en tablet. Her registreres hver enkelt elevs data og progression dag for dag og uge for uge og viser hele tiden, hvor langt eleven er nået i sin faglige udvikling. Disse data er værdifulde – dels til at give elever og forældre et klart feedback på elevens arbejde – dels til at give læreren et brugbart redskab i sin planlægning af undervisningen. Dette forsøg skal i det kommende år udmønte sig i et brugbart og effektivt redskab i alle Lærecentre.

I løbet af 2014 begynder vi at indscanne Lærecentrenes rettenøgler, så de fremover ligger på tablets ved rettebordene. Det skulle gøre det lettere for eleverne at finde de rigtige rettenøgler, forhindre sliddet på hæfterne samt gøre det lidt mere spændende og nutidigt at arbejde med.

Også på andre måder har vi nye elektroniske tiltag. Alle skolens stationære computere bliver udskiftet i løbet af det kommende år. Det er en væsentlig forbedring.

Vore bærbare computere på skolen er “brændt ud”, og det er derfor nødvendigt at indskærpe, at alle elever fra 4. – 9. klasse må medbringe deres egne computere til de timer, hvor det er relevant. Det er en nødvendighed i undervisningen at have adgang til elektroniske medier.

Gideonskolen har sammen med andre af de kristne friskoler tilmeldt sig en fælles IT platform: EasyIQ. Det er en spændende platform, hvor eleverne i løbet af 2014 får adgang til Windows 365. De kan gemme deres stile og andre produktioner i “skyen”, således at de kan arbejde med deres ting både hjemme og i skolen – og således ikke er afhængige af eventuelle ikke fungerende overførsler og udprintninger. Programmet har en masse andre funktioner, som vi først skal til at tage hul på.

Også vores elevdatabase og regnskabsprogram bliver fornyet i 2014. Vi vil fremover benytte Tabulex. Det er altid lidt besværligt at sætte sig ind i nye systemer, og det tager tid, men vi forventer, at det nye system fungerer inden sommeren 2014.

I efteråret 2013 fik vi ny kopimaskine. Den gamle var færdig. Den nye maskine fungerer godt, og vi er rigtig glade for den.

Hjemmesiden

Skolens hjemmeside bliver konstant opdateret, og også her sker der forandringer. En del materiale, som tidligere lå på “Elevsider”, bliver nu placeret på andre steder, hvor de er mere tilgængelige.

På skolens hjemmeside kan man som sædvanligt se skolens nyhedsbreve, de vigtige datoer, tilsynsrapporter og andre lovbefalede dokumenter samt et helt fantastisk arkiv af herlige fotos fra skolens hverdag.

De ydre rammer

Selv om skolens bygninger ikke er helt nye mere, fremstår de stadig i meget fin stand. Her bliver konstant holdt øje med tingene, bygningerne bliver vedligeholdt og eventuelle skader bliver udbedret.

Det er vigtigt for os, at alting fremstår pænt og ordentligt. Også eleverne er gode til at komme og fortælle, hvis der er noget, der ikke er i orden. Besøgende på skolen har ofte rosende ord om vores skole og den fine stand, tingene fremstår i.

 

Relationen til kommunerne

Vi er stadig rigtig glade for den nærhed og imødekommenhed, vi bliver mødt med i Vallensbæk kommune. Borgmesteren taler altid meget pænt om os og er glad for at have os i kommunen. Sundhedsplejersken kommer på skolen en gang om ugen, og eleverne møder hende med tillid og fortrolighed. Skolepsykologen har vi et rigtig godt samarbejde med, og hun er til stor hjælp i de sager, der kræver hendes medvirken. Også talepædagogen har vi haft brug for nogle gange. Alle personer, vi har mødt gennem PPR Vallensbæk/Ishøj er kvalificerede, veluddannede og kompetente personer.

 

Økonomisk udvikling

Generelt

Elevtallet ved indgangen til det nye skoleår i august 2013 viste stor set samme niveau som året før. Den økonomiske udvikling i året 2013 har været meget tilfredsstillende. Vi har ikke foretaget investeringer eller væsentlige indkøb ud over et nødvendigt køb af en anden kopimaskine (lettere brugt) i november 2013, da den aktuelle serviceaftale blev opsagt fra firmaets side. Den daglige drift hænger fornuftigt sammen med skolens elevtal og antallet af medarbejdere. Det regnskabsmæssige overskud ligger på ca. 800.000 kr. Overskuddet overføres til skolens kapitalkonto. Af skolens egenkapital er anbragt 1 mio. kr. på fast rente i banken – f.eks. til vedligeholdelse af ejendommen og uforudseelige hændelser.

Ejendommen

Købet af ejendommen i juni 2011 og omlægning af lån i Realkredit Danmark i 2012 har fået fuld virkning i kalenderåret 2013. Det har haft en forventet positiv virkning på skolens ejendomsudgifter. Afskrivning på ejendommen påvirker skolens drift med ca. 160.000,- kr. årligt.

Skolens nye 5- årige budget viser en sund og fornuftig udvikling trods den generelle usikkerhed om de fremtidige statstilskud. Det gælder ikke mindst det særlige specialundervisningstilskud, som betyder rigtig meget på Gideonskolen. Vi har inkluderet elever med særlige forudsætninger og har kunnet rumme dem i skolens standardmodel for undervisning. Vi kender til dels tilskuddet for 2014, men fra august 2014 er der igen en stor usikkerhed om tilskuddets størrelse for så vidt angår tilskud til svært handicappede elever.

Lærerløn

Den nye tjenestetidsaftale for lærere får som forventet stor indvirkning på Gideonskolens hverdag. Vi har ganske vist haft en heldagsskole-lignende ordning siden Gideonskolens start i 1997 (som tidligere beskrevet). Vi har hele tiden haft engelsk fra 1. klasse, og to-lærer-ordning på de små klassetrin a.h.t. læseudviklingen – så på en række centrale områder ligner vi modellen fra Folkeskolereformen. Alligevel er der usikkerhed om den praktiske forvaltning af det nye tjenestetidscirkulære. Vi læner os op ad skoleforeningens anbefalinger og lytter til de andre skolers dispositioner og er klar til det nye skoleår.

I forbindelse med regeringens genoprettelsespakke er Gideonskolen ramt af besparelser som alle andre privatskoler. Koblingsprocenten reduceres også i 2014 med 1 % til 71 %, og det skal ses i forhold til den gennemsnitlige elevudgift i Folkeskolen i 2011, som er det laveste i mange år. For første gang i skolens historie betyder det en reel nedgang i statstilskuddet fra 1. januar 2014.

Specialundervisning

Gideonskolen modtager et væsentligt beløb til specialundervisning. Vi har stor erfaring i undervisning af elever både med almindelige behov og særlige behov. Skolens fleksible undervisningsform og individuelle fokus giver mulighed for at imødekomme disse elevers særlige behov. Denne bevilling følger finansloven og er en “afsnøring” af midler, som i forvejen er bevilget til de frie skoler. Den er dog stadig under politisk og organisatorisk debat. Vi er derfor nødt til at tilknytte midlertidige ansættelser i et omfang svarende til denne bevilling.

Tildelingen af inklusionstilskud er lagt i kendte rammer og reduceres fra august 2014. Hvad der sker på sigt er uvist på nuværende tidspunkt.

Kravet om undervisning af elever med særlige behov i forhold til ansøgte antal timer frem for bevilgede antal timer sætter skolen under pres. Det indebærer endnu en stor usikkerhed, som vi først kan forholde os til i slutningen af skoleåret.

Erfaring

Gideonskolen drives i et kendt økonomisk billede. Der er fundet en sund balance mellem elevtal, ansættelser og udgifter til f.eks. ejendom og undervisning. Med de politiske signaler omkring besparelser har vi valgt at udvide skolen med 15-20 elever for at tage højde for dette. Et overblik over skolens mange årsregnskaber viser reelle overskud i stort set alle år. Skolens daglige ledelse og bestyrelsen har stor opmærksomhed på den økonomiske udvikling.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er fra balancedagen frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsregnskabet.

Vi gør opmærksom på, at Gideonskolen ikke har økonomiske forbindelser til andre institutioner, der modtager offentligt tilskud – hverken på skolens adresse eller andre steder.

I forhold til ministeriets gennemgang af årsrapport 2012 har vi i samarbejde med revisor fornyet dele af vores instruks vedrørende regnskabsvæsenets tilrettelæggelse, så der nu er mere præcise funktionsbeskrivelse og dispositionsaftaler.

Forventninger

Forventningerne til det kommende år er, at elevtallet vokser, uden at skolen bliver en “stor” skole. Der er mødt stor velvillighed fra kommunen til forhøjelse af bebyggelsesprocenten, så en udvidelse på sigt kan finde sted. Skolepengene forventes at stige i samme takt som tidligere år. Vi forventer, at udvide medarbejderstaben med 1,5 ansættelse i det kommende år. Der er taget initiativer til et generationsskifte i skolens daglige ledelses-team.

De administrative opgaver på skolen er stadig mere omfattende, men vi kan løse mange opgaver med den nuværende stab gennem effektivisering og digitalisering, men er opmærksom på, at yderligere personale må tilknyttet for at arbejdsbyrden bliver rimelig.

Skolens undervisning bliver løbende evalueret og justeret, og undervisningsmateriale bliver opdateret og indkøbt for hele tiden at være up-to-date. Skolens kendte og velfungerede undervisningsmateriale er kernen. Dette holder vi fast i. Disse materialer er specielt indrettet til individuel undervisning. Vores målsætning er at føre elever igennem den grundlæggende faglige udviklingen inden udgangen af 7. klasse for derefter at udbygge, stabilisere og målrette undervisningen på slutmålene og de afsluttende prøver.

Vi vil gøre vort yderste for at leve op til de lovmæssige forpligtelser – også selv om forandringerne foregår hurtigt, og ikke mindst det administrative pres er stort. Pionererne på Gideonskolen er ikke så unge længere, men det personlige engagement er ikke mindre, og vi har eleverne i fokus. Når det lykkes for dem, så lykkes det for os og for skolen.

 

Konklusion

Gideonskolen fortsætter sin gode historie. Søgningen til skolen fra lokalområdet er fortsat meget stor, og der tales vel om Gideonskolen i lokalområdet. Vi arbejder hårdt på at fastholde de gode relationer og ønsker at betjene flest muligt.

Vi giver ikke køb på skolens fundament som kristen skole med høj faglighed, trivsel og rummelighed. Vores opmærksom er hele tiden på faglig fornyelse, men det må ske i et overkommeligt tempo, så eleverne ikke stresses, og medarbejderne ikke bliver trætte.

Vi har gode og positive forventninger til arbejdet i det nye år.

Martin Sonne
Formand

Victor Hørup
Næstformand