ÅRSBERETNING FOR KALENDERÅRET 2012

Fra Gideonskolens bestyrelse

187005
Gideonskolen
Strandesplanaden 101
2665 Vallensbæk Strand

Skolens formål

I Gideonskolens vedtægter står der:

Stk. 1. Gideonskolen er en kristen friskole med det formål at drive skole på Bibelens grund i overensstemmelse med kristen tro, som den er udtrykt i Den apostolske Trosbekendelse og efter de til enhver tid gældende bestemmelser om friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 2. Det er skolens mål at give eleverne mulighed for med glæde at tilegne sig en høj grad af almennyttig viden og kundskab, tilvejebragt ved en effektiv indlæring, formidlet af engagerede, visionære, medarbejdere, sådan

– at eleverne møder åbenhed, tryghed og personlig udfordring i undervisningen og får opbygget deres selvværd gennem bevidstheden om, at de er skabt i Guds billede, og at Gud har en personlig plan for hver enkelt.

– at eleverne opdrages til at tage ansvar for egen indlæring og medansvar for andres.

– at elevernes almene personlige udvikling sikres.

– at eleverne udrustes til at blive gode og engagerede borgere, som præger samfundet med kristne normer, og opdrages til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Stk. 3. Skolen skal virke under trygge forhold, således at dagligdagen præges af tillid, ærlighed, åbenhed og respekt for det enkelte barns værdier. Der lægges vægt på god orden og disciplin samt respekt for opstillede normer og krav


Hovedaktivitet


De faglige mål er:

– at lære børnene at læse, skrive og regne. Disse basale færdigheder er vigtige forudsætninger for den faglige progression.
– at tilbyde mulighed for at udvikle talenter og evner maksimalt for at lære mest muligt
– at uddanne til nutidens krav i erhvervslivet
– at lære at anvende informationer til at tænke selv
– at formidle viden, som kan bruges i nye sammenhænge

De personlige mål er:

– at fremelske evner og bruge talenter
– at de mange informationer og erfaringer i undervisningen udvikler sig til indsigt og forståelse
– at opleve tryghed for dagen og fremtiden
– at lære præcision, ærlighed og omhu med alt, hvad man laver
– at udvikle ansvarlighed over for andre mennesker, samfundet og naturen
– at kende Bibelen som Livets bog, som Guds åbenbaring om livet og evigheden
– at være ansvarlige over for Guds skaberværk


Ledelsesberetning

Gideonskolens 15. skoleår

En skole fyldt med elever, er en skole fyldt med liv. Det er vigtigt, hvis eleverne skal trives, at hverdagen er tryg og genkendelig. På Gideonskolen danner en stabil og inspirerende undervisning og de faste rutiner rygraden i skolens hverdag. Imidlertid kan vi ikke undvære de mange oplevelser og aktiviteter, der bryder op i hverdagen og skaber ny inspiration, sammenhold og nysgerrighed efter at lære mere. Eleverne trives i hverdagen, men de elsker, når der sker noget nyt og spændende.

Det er meget vigtigt for os som skolens ledelse at være fuldt orienterede og opdaterede om det, som foregår i Ministeriet for Børn og Unge. Det gælder både de nye tiltag inden for fagene og prøverne samt de kurser og informationsmøder, som er relevante for os som skole. Vi har deltaget i flere af Ministeriets kurser og informationsmøder, og vi følger med i, hvad der sker på Ministeriets hjemmesider.


En anderledes skole

Gideonskolen skiller sig på mange måder ud fra de fleste andre skoler. Det er måske netop dette, der giver os berettigelse til at være skole. Hvis vi “bare” gjorde som alle andre, så var vi jo ikke noget specielt, og det ønsker vi at være.

Gideonskolen er en holdningsskole. Vi er en kristen friskole med stort K. Det er vores mål, at den kristne etik og de kristne værdier skal præge skolehverdagen.

Ud over de grundlæggende holdninger og den anderledes opbygning af skolen organiserer vi også vores undervisning en del anderledes end de fleste andre skoler. Vi har oplevet, at dette fungerer godt og giver gode resultater.


Læring på mange måder

Den daglige undervisning er grundlaget for alle aktiviteter på skolen. En organiseret og struktureret hverdag giver eleverne tryghed og stabilitet. Disse ting er grundlæggende for, at eleverne kan modtage indlæring.

Elever lærer på mange måder. Derfor er undervisningen på skolen sammensat af mange forskellige elementer, der stimulerer og giver rum for forskellige læringsstile. Den daglige undervisning i kombination med udflugter, besøg og oplevelser giver eleverne muligheder og redskaber til at danne egne holdninger og meninger og tilegne sig en bred viden, som kan bruges senere i livet.

Hvis elever skal tilegne sig stoffet i undervisningen, kræver det, at de er aktive og nysgerrige. God undervisning kræver engagerede medarbejdere, der formidler denne undervisning, og derfor er vi glade for de medarbejdere, vi har på skolen. De danner et team, der på fornem vis skaber en helhed omkring eleverne og deres undervisning.


Testning – kontrol af indlæring

Viden kan måles gennem test og prøver. På Gideonskolen benytter vi mange forskellige typer af testning.

I den grundlæggende indlæring gennem hele skoleforløbet har vi tests i næsten alle fag – efter hvert afsluttet forløb. Dette giver både elever og lærere en fornemmelse af, om eleverne har lært det, de skal, eller der skal samles op på noget inden næste forløb. Ud over den tryghed, dette giver, medvirker det også til, at eleverne bliver forberedt til terminsprøver og de afsluttende prøver.

“Godt Klaret-beviserne” bliver stadig uddelt. De uddeles, hver gang en elev er færdig med et undervisningshæfte, og er et håndgribeligt bevis på en faglig fremgang.

De senere år har vi lavet en grundig danskfaglig testning af alle elever på skolen hvert år. Det er et stort arbejde, men vi oplever, at vi gennem denne testning får nogle vigtige redskaber til den videre undervisning. De større elever får – under fire øjne – gennemgået resultatet af deres test. Det giver dem selv en klar forståelse for, hvad der fremover skal arbejdes mere med. Graferne viser resultaterne fra forskellige klassetrin sammenlignet med landsnormen. Vi bruger materiale udarbejdet af Hogrefe Psykologisk forlag. Vi er selv meget tilfredse med det generelle billede, som viser, at Gideonskolens læsepædagogik og børnenes læseudvikling er fin. Resultatet af testningen indgår i skolens planlægning for det enkelte barn og er ligeledes en vigtig nødvendig dokumentation i forbindelse med ansøgninger om ekstra tilskud til elever med særlige behov.

 

2. klasses læseprøve. Venstre søjle viser landsnorm. Højre søjle er Gideonskolens resultater.

3. klasses læseprøve. Venstre søjle viser landsnorm. Højre søjle er Gideonskolens resultater.

4. klasses læseprøve. Venstre søjle viser landsnorm. Højre søjle er Gideonskolens resultater.

5. klasses læseprøve. Venstre søjle viser landsnorm. Højre søjle er Gideonskolens resultater.

6. klasses læseprøve. Venstre søjle viser landsnorm. Højre søjle er Gideonskolens resultater.

Vores nye testning i matematik er stadig undervejs. Vi har intern testning på alle klassetrin, som afspejler elevernes resultater af det gennemgåede pensum. Eleverne testes 10-12 gange i deres matematikpensum i løbet af året. Slutprøverne i 9. klasse viser rigtig gode præstationer og tydeliggør, at vi ligger over, hvad der almindeligvis forventes i Folkeskolen. Se disse resultater under “afgangsprøver”.

I februar måned var 9. klasse til terminsprøver. Det var godt for dem at få afprøvet, hvordan de afsluttende prøver foregår.


Inklusion og undervisningsdifferentiering

Når eleverne testes med henblik på specialundervisning, får vi et godt og realistisk redskab til selvevaluering af undervisningen på dette felt. Meget ofte ser vi, at elever, som i en periode har brug for ekstra støtte, hurtigt kommer på niveau med deres klassetrin og kan fortsætte i et normalt forløb uden støtte.

Når elever har brug for ekstra støtte, tager vi dem ikke ud af klassens skema. Deres specialundervisning er bygget ind i skemaet på en sådan måde, at de ikke udstilles over for de andre elever. På denne måde benytter vi den inklusion, som man i dag efterspørger fra Ministeriets side. Det er ikke et nyt tiltag. Sådan har vi altid gjort. Selvfølgelig er vi enormt privilegerede, fordi vi har små klasser, hvoraf nogle endda bliver delt op i mindre grupper. Derved er det muligt at nå alle – også de svage. Dette bevirker en udpræget form for undervisningsdifferentiering.


Dansk som 2. sprog

Vores undervisning i “dansk som 2. sprog” viser også gode resultater. I de mindre klasser gør vi meget ud af at lære eleverne om dansk litteratur og kultur, samtidig med at det danske sprog opbygges og afpudses. I de større klasser oplever vi tit udfordringer med alle de svære faglige ord. Dette kræver en særlig indsats, hvor der sættes fokus på disse ting. I mange tilfælde er det en fordel i undervisningen at inddrage elevernes modersmål og kultur på forskellige måder, så eleverne oplever, at det er vigtigt og gavnligt at kende sin baggrund og at kunne tale flere sprog.

Ud over undervisningen i “dansk som 2. sprog” integreres faget som sådan i alle fag, idet det netop er i den daglige undervisning, at der skal være en speciel opmærksomhed på dette. Den enkelte lærer har derfor en udfordring med at se, om der er ord i de trykte tekster, som kræver en ekstra forklaring. Vi er tilmeldt Ministeriets 2-sprogs taskforce og følger med i deres arbejde og anbefalinger.


Læsning

Læsning er et af de vigtigste redskaber i skolen. Hvis man ikke kan læse, har man også problemer med matematiske tekst-opgaver, med biologi, geografi og andre faglige tekster osv.

Vores målsætning er, at eleverne skal kunne læse flydende inden udgangen af 2. klasse. (Langt de fleste elever læser inden udgangen af 1. klasse.) Vi opfordrer herefter eleverne / forældrene til, at der læses minimum ½ time om dagen hjemme. Dette skal de fortsætte med hele skoleforløbet igennem. Det er forældrenes opgave at tilse dette.


Læseindlæring

1. klasse har 2 medarbejdere til 14-15 elever. Det er samme team hvert år. Elevernes introduktion til dansk læsning begynder i 1. klasse med et 300 timers kursus. (Selvfølgelig kombineret med andre fag.) Det giver en flyvende start med effektiv læseindlæring. Kurset afsluttes med en test, som afdækker indlæringen. Skulle der være behov for opsamling, er der fastlagt procedurer for det. Rigtig mange elever læser allerede i slutningen af november. De efterfølgende 3-4 måneder bruges til individuel træning for at styrke sikkerhed og hastighed. I januar testes alle elever i 1. klasse med en gruppeprøve for at måle læsefærdigheden objektivt og afdække eventuelt behov for særlig tilrettelagt undervisning. I 2. klasse fortsætter den intensive læsning. 2 timer om dagen har klassen 2 lærere for at styrke læsningen. I 3. og 4. klasse fortsætter den individuelle læsetræningen for elever, som har brug for at styrke deres færdigheder. Vi oplever denne fremgangsmåde velprøvet og effektiv.


Elev- og undervisningsplaner

Elev- og undervisningsplaner for de forskellige fag bliver løbende opdateret og evalueret, så undervisningen kan være relevant, vedkommende og helst på forkant med udviklingen. På hjemmesiden kan forældrene via deres personlige log-in følge deres eget barns udvikling. Dette gælder især for de mindre klasser, idet de større elevers faglige læsebøger ikke altid indgår i opstillingerne.


Brobygning

Selv om hele skoleforløbet selvfølgelig forbereder eleverne til fremtiden, er der et specielt fokus på uddannelsesvalg og fremtidsplaner i den sidste ende af skoleforløbet. I januar var 9. klasse på uddannelsesmesse i Bella-Centret. En UU-vejleder besøgte skolen og fortalte 9. klasse og deres forældre om studieretninger og uddannelsesvalg. I november deltog 8. og 9. klasse i uddannelsesmessen i Forum.

Ud over de meget studierelaterede besøg, vi har været på, er alle de forløb, som eleverne deltager i, med til at udruste dem og give dem viden om og ideer til, hvad de selv har lyst til at bruge deres liv på. De undervisere, vi møder rundt omkring, er meget dygtige til at fortælle eleverne om deres egen uddannelse.


De afsluttende prøver

I det sidste halve år af 9. klasse oplever vi gang på gang, at eleverne får et nyt “Magic Touch”. De modnes, bliver ansvarlige og målrettede og er parate til at komme videre med nye udfordringer i en ungdomsuddannelse. Efter en grundig forberedelse gennemførte eleverne i 9. klasse de skriftlige og mundtlige afgangsprøver og opnåede nogle fine resultater.

Set over en årrække kan vi konstatere, at vi har fundet en undervisningsform og en årsrytme, som generelt fører eleverne frem til rigtig gode resultater. Det fremgår af de efterfølgende grafer.

Resultater for de sidste tre prøveterminer ser således ud:

 

Prøvefag betyder:

1-DA læsning
2-DA retskrivning
3-DA skriftlig
4-DA mundtlig
5-ENG mundtlig
6-MAT færdigheder
7-MAT problemløsning
8-FY

Gideonskolen blev nr. 1 i Danmark med et gennemsnit på 10,0 sammenlignet med det nationale gennemsnit på 6,6.

Gideonskolen blev nr. 2 i Danmark med et gennemsnit på 8,8 sammenlignet med det nationale gennemsnit på 6,5

Gideonskolen havde et gennemsnit på 9,0 sammenlignet med det nationale gennemsnit på 6,7.

Resultatet af de afsluttende prøver i maj/juni 2012 ser i detaljer således ud:

 GideonskolenLandsgennemsnit
 FSA (9. klasse)FSA (9. klasse)
FAGPrøvestandpunktPrøvestandpunkt
DANSK    
Læsning

8,1

9,3

6,5

Ikke 
Mundtlig

10

9,1

7,4

Oplyst 
Orden

6,6

7,9

5,8

Fra 
Retskrivning

8,4

8,4

6,5

UVM 
Skriftlig

8,9

8,6

6,3

 
MATEMATIK    
Problemløsning

9,4

9

6,3

 
Færdigheder

8,4

8,4

7

 
Mundtligt    
FYSIK / KEMI

9,4

8,4

6,3

 
ENGELSK    
Mundtlig

9,2

10

7,4

 
Skriftlig 

9,7

  
TYSK    
Mundtlig 

8,2

  
Skriftlig 

9,4

  
Historie 

11,1

  
Samfundsfag 

10,6

  
Kristendom

9,1

11,8

  
Biologi 

11,1

  
Geografi

10

8,6

  
Sum *)

71,8

159,6

53,7

 
Gennemsnit

9,0

9,4

6,7

 

 

*) sum i søjler med prøvekarakterer er summen af obligatoriske prøver uden dansk orden

Vi ser, at Gideonskolen opnår fine resultater ved de afsluttende prøver. Gennemsnittet varierer år for år. Det skyldes bl.a. sammensætning af den aktuelle elevgruppe.

Med de små klasser, Gideonskolen har på de afsluttende klassetrin, må det forventes, at gennemsnittet varierer.


“Læseferie” på skolen

I forberedelsen til de afsluttende prøver har Gideonskolen også sin egen plan. Elever på 9. klassetrin har ikke traditionel læseferie, som det kendes fra andre skoler. Når udtræksfagene er kendt, ændrer vi elevernes skemaer, så de udelukkende undervises i prøvefagene. Eleverne får derved mulighed for at fordybe sig i prøvefagene, og de har altid faglærerne til rådighed. Samtidig har de mulighed for let at bruge hinanden som sparringspartnere. Dette giver en rigtig god forberedelse til prøverne, og effekten af dette er indlysende. Eleverne holder altså “læseferie”- styret prøveforberedelse – på skolen.


Lærerne

Engagerede og loyale medarbejdere er et stort aktiv for en skole. Det er lærerne, der får eleverne til at tilegne sig viden.

Det er dejligt, at vi stadig har den samme faste kerne af lærere, der står for den store del af undervisningen. Det sikrer en stabil og genkendelig hverdag. Lærerne kender forældre og elever og er vant til at arbejde sammen.

I det forløbne år har vi igen haft enkelte af vore tidligere elever ansat som medarbejdere for kortere eller længere tid. Det har været rigtig godt. De fungerer godt på skolen og falder let ind i hverdagen, som de jo kender fra tidligere – om end fra en lidt anden vinkel.


Faglærere

På Gideonskolen holder vi fast i vort faglærerprincip. Lærerne arbejder stort set med samme aldersgruppe hvert år, og derfor kender de aldersgruppen, de faglige krav og muligheder samt undervisningsstoffet på de aktuelle klassetrin. Når en lærer har fundet sin plads, hvor han/hun fungerer optimalt, arbejder den pågældende videre med samme fagkreds og niveau. Lærerne får derfor en ekspertviden på deres område. I Ministeriet ser man meget efter effektive læringsstrategier, og ofte er “den finske model” blevet nævnt som eksempel. Denne model minder meget om vores måde at gøre tingene på.


Synlige medarbejdere

Det har altid betydet meget for os, at medarbejderne er synlige i skoletiden – også i frikvartererne. Lærerne er der for elevernes skyld! De skal derfor være nemme at få kontakt med, hvis der er behov for det. Vores målsætning er, at eleverne altid kan få øje på en medarbejder. Selv om vi er en lille skole, er der 5 vagter ude og 2 vagter inde i alle pauser. Eleverne må lege og opholde sig, hvor de kan se en gårdvagt. De medarbejdere, der har indevagt, opholder sig ved garderobeafsnittet og ved toiletterne. Erfaringsmæssigt er medarbejderne placeret, hvor eventuelle konflikter kan opstå.

I spisesituationen sidder alle skolens elever og medarbejdere sammen i skolens spisesal. Det giver en fornuftig afvikling af frokosten og sikrer en fornuftig og hyggelig dialog mellem eleverne.


Vikardækning

Selvfølgelig sker det også på Gideonskolen, at medarbejderne af og til bliver syge. Vi har endnu aldrig haft behov for aflysning af timer eller hjemsendelse af elever på grund af medarbejdernes fravær. Generelt dækker skolens medarbejdere hinanden ind ved fravær. Der kan være timer, hvor en anden medarbejder træder til som vikar, men der vil altid være fagligt fokus. Det kan også ske, at f.eks. en gruppetime må ændres til en time i lærecentret. Så er det en stor fordel, at eleverne er vænnet til at arbejde med deres ting individuelt ved deres arbejdsplads i lærecentret.


Skolens rammer

Vi er stadig begejstrede for vores fine bygning og taknemmelige over, at det har kunnet lade sig gøre at få så gode rammer for skolens aktiviteter.

Det er meget vigtigt for os, at bygningen og de omliggende arealer fremstår pænt og ordentligt. Derfor sørger vi løbende for vedligeholdelse og oprydning. Både lærere og elever lægger øjeblikkeligt mærke til, hvis noget ikke er i orden og fortæller om det, så det kan blive ordnet. Besøgende på skolen kommenterer ofte bygningens fine stand og pæne udseende. Det glæder vi os selvfølgelig over.

Vi har i 2012 sat penge til side til udvidelse af legepladsen. Det skete så i november 2012. Vi fik bygget “Sivskoven”, som er en lille naturlegeplads. Eleverne er meget glade for de nye muligheder for fysisk udfoldelse i frikvartererne og bruger området flittigt.


Eksterne samarbejdspartnere

Samarbejde med vore 2 kommuner

Vi har stadig en god relation til vores 2 kommuner, Vallensbæk og Brøndby. Samarbejdet med PPR og det tekniske og administrative personale i Vallensbæk/Ishøj er velfungerende, og vi føler os meget privilegerede og glæder os over den venlighed og imødekommenhed, vi oplever. Vallensbæks borgmester, Henrik Rasmussen, fortsætter den venlige og imødekommende linje over for os og taler meget pænt om vores skole.

Forældrevalgt tilsyn

Vores tilsynsførende, Palle Kristensen, har besøgt skolen og har talt med elever og lærere og har deltaget i forskellige undervisningssituationer og i flere af vore arrangementer. Vi har en god relation til Palle Kristensen, og han gør en flot job med tilsynet.

Bestyrelsen

Nogle andre af de vigtige medarbejder, som man ikke umiddelbart lægger mærke til i dagligdagen, er skolens bestyrelse. De gør et rigtig godt arbejde. De møder trofast op til møderne, er engagerede og involverede i det, der sker på skolen. Det er dejligt og gavnligt at kunne arbejde sammen med denne gruppe af kvalificerede personligheder. Martin Sonne er formand i bestyrelsen, og Edith Holm er blevet “menigt” medlem på grund af alder. Der har gennem årene kun være få udskiftninger i bestyrelsen. Det er trygt med stor stabilitet også på dette område.

Fotografering

Hvert forår kommer fotografen på besøg. Hver eneste elev får taget billeder, der bliver taget klassebilleder, søskendebilleder, og hele skolen bliver fotograferet samlet.

Forældrene

Også forældrene er nogle meget vigtige samarbejdspartnere. Det er deres børn, som går på skolen, og hvis børnene skal fungere optimalt, er det nødvendigt med et godt samarbejde med hjemmet.

Forældrekonsultationer

2 gange om året har vi skole-hjem samtaler – de såkaldte “forældrekonsultationer”. Her møder forældrene sammen med eleven den eller de ansvarlige lærere og taler sammen om elevens aktuelle indlæring og velbefindende på skolen. Dette sker som regel som en opfølgning af “undervisningsrapporten”, som sendes hjem 3 gange om året. I denne beskrives kort, hvordan eleven klarer sig i de forskellige fag, samt hvordan det går rent socialt. Desuden redegøres for resultater af aktuelle tests, og 8. og 9. klasse får karakterer i de forskellige fag.

Skole-hjem samarbejdet

Vi ønsker et tæt samarbejde med hjemmet omkring deres barn/børn. Derfor inviterer vi til et arrangement for forældre ca. en gang om måneden. Generelt set har vi en tæt kontakt til alle hjem. Mange forældre møder op til arrangementerne, og der er altid en positiv og imødekommende atmosfære. Ved forældrekonsultationerne har vi samtaler med alle forældre.

Besked fra forældrene

Vi opfordrer forældrene til at ringe til skolen, hvis de har spørgsmål eller informationer af væsentlig art, eller hvis de ønsker eleverne fri til et eller andet. Meddelelsesbogen bruges til korte meddelelser om sygdom el. lign. Hvis elever er syge, skal forældrene ringe til skolen om morgenen. Hvis vi ikke har hørt noget, og en elev ikke møder op, ringer vi til hjemmet.

Nyhedsbreve

I 2011 begyndte vi at udsende det ugentlige nyhedsbrev digitalt, så forældre og andre interesserede kunne få de ugentlige informationer på e-mail. Så at sige alle forældre er tilmeldt denne ordning. Selvfølgelig er det også muligt at modtage nyhedsbrevet på papir, hvis man ønsker det.


Eleverne

Uden elever på skolen, var der ingen skole. Eleverne skaber liv og interaktion. Vi elsker levende og engagerede børn og unge. Gennem lærernes indsats motiveres eleverne til at tilegne sig viden, danne sig meninger og holdninger og omsætte teorien til praksis.

Eleverne på skolen har det godt med skolen, med lærerne og med hinanden. Det er vigtigt i hverdagen. Det får tingene til at fungere, og det giver eleverne lyst og mulighed for at lære. Her dannes også grundlaget for venskaber, der ofte varer i rigtig mange år.

Vi oplever stadig meget få konflikter på skolen. Dette skyldes jo bl.a., at eleverne sjældent er alene. Så vidt muligt er medarbejderne altid til stede, hvor der er elever.

Arbejdet med den ekstra fokus på trivsel fortsætter. Vi underviser eleverne om “girafsprog” og “ulvesprog”, og vi har stadig planer om at uddanne de større elever til “konfliktmæglere”.

I konfliktsituationer har eleverne i øjeblikket tre regler at følge:

1. Man kan sige fra over for kammerater, som ikke respekterer ens grænser.

2. Man kan gå fra situationen eller

3. Man kan bede en lærer om hjælp og råd.

Vores forhold til vejret har ikke ændret sig. Hovedreglen er, at ALLE elever er udenfor i ALLE frikvarterer – hvis det ikke lige regner meget voldsomt. Man skal altså være klædt på til dagens vejr.


Elevtal

Vi har inden for de sidste par år taget lidt flere elever ind, så elevtallet nu ligger omkring 150. Det betyder, at skolen er fyldt op. Der er ikke plads til flere elever, når vi ser på skolens indretning og faciliteter.

Da skoleåret sluttede, gik eleverne fra årets 9. klasse videre til ungdomsuddannelserne efter de afsluttende prøver. En ny børnehaveklasse begyndte deres skolegang i august, og ganske få elever i de andre klasser blev taget ind. Vi foretrækker stadig at tage elever ind fra skolestarten. Det har vi de bedste erfaringer med.


Venteliste

Vi får stadig mange henvendelser fra forældre i lokalområdet, som gerne vil have deres børn ind på Gideonskolen. Ventelisten er lang – også til de kommende årgange. Vi har fortsat måttet “lukke af” for tilmeldinger til de kommende årgange, fordi der stod så mange på venteliste, at vi fandt det urealistisk at skrive folk op og måske give dem falske forhåbninger. Forældre kan henvende sig personligt til skolen, så de kan få klar besked om mulighederne, inden en optagelsesproces påbegyndes.


Specielle arrangementer og undervisningsforløb på skolen

Daglig info

Infoskærmen i forhallen er blevet en del af hverdagen. De fleste elever læser her dagligt om dato, vejr og forskellige andre fokuspunkter: Begivenheder, besøg, fødselsdage og praktiske informationer. Det giver dem en medleven og et engagement i skolens liv.

Kommende bh-klasse

I løbet af foråret havde vi besøg af alle elever til den kommende børnehaveklasse. Det er en stor glæde og fordel at have et godt kendskab til eleverne, inden de for alvor begynder på skolen.

Engelsk

Engelsk er selvfølgelig et vigtigt element i undervisningen. Derfor har vi helt fra starten af vores skole indført, at eleverne begynder at lære engelsk i slutningen af 1. klasse. De bliver hurtigt fortrolige med sproget og er meget stolte af det, de kan.

Teater

Det er efterhånden blevet en tradition, at 3. klasse laver et læseteater, og 4. klasse opfører teater. Det ser de frem til i lang tid.

3. klasse opførte i februar læseteateret “Kylle-Rylle” for de yngste elever.

4. klasse opførte i foråret teaterstykket Tornerose for resten af skolen – og for deres forældre. De klarede det rigtig flot, og forældrene var meget stolte over deres børns præstationer.

Naturvidenskaben

Vi har stor fokus på, at eleverne får lov til at stifte bekendtskab med naturvidenskaben, også de lidt vanskeligere emner. Som de senere år deltog vi derfor i “Den Naturvidenskabelige Uge” i september. Der fik vi foredrag om nogle af de allernyeste opdagelser og eksperimenter, som gøres i videnskaben og sygdomsbehandlingen. I forbindelse med dette arrangement havde Nordea-fonden givet mulighed for, at man kunne ansøge om penge til at øge interessen for naturvidenskab på skolerne. Vi ansøgte om en Fysikkuffert og en Klimakuffert, som begge indeholder mange spændende forsøg, og vi fik begge forærende. Vi deltog også i forbindelse med Den Naturvidenskabelige Uge i et Masseeksperiment, hvor man skulle afprøve nye og anderledes fødemidler.

Projekter

Alle elever har i deres materialer indbygget praktiske projekter i en del fag. Disse arbejder de med i “projektimen” fra 10 – 11.15 hver dag.

I april lavede 2. klasse et særligt projekt med tegninger og fortællinger om H. C. Andersen og hans liv og eventyr. Det blev til en meget flot lille bog.

Sundhed

I januar fik 7. klasse et førstehjælpskursus. Skolens sundhedsplejerske, Helle Laugesen, underviste. I oktober var 5. klasse hos sundhedsplejersken, hvor de deltog i en snak om udvikling og sundhed.

ABC

Som de foregående år deltog alle elever i kampagnen ABC – Alle Børn Cykler – 14 dage i september. Her cyklede så mange som muligt til skole med cykelhjelm, og vi fokuserede på, om cyklerne var i orden. 4. klasse havde i november specielt fokus på synlighed i trafikken med kampagnen “Lys på med Ludvig”.

Musik

Vi har i skemaet en del musikundervisning, og en del elever deltager i skolens band. Det har vi stor glæde af. I marts havde vi besøg af en musiker fra “Musik på tværs”, og eleverne deltog efterfølgende i en koncert i koncerthuset med Sjællands Symfoniorkester.

I marts tog hele skolen del i “Skolernes Sangdag”, hvor vi sammen med en masse andre elever via direkte tv sang med på nye og kendte sange.

I november havde 1. og 2. klasse besøg af en musiker fra Koda skolekontakt, som spillede og sang med eleverne.

Motionsløb

Den sidste dag før efterårsferien havde vi igen i år arrangeret vores eget motionsløb. Det blev en herlig dag, hvor eleverne prøvede kræfter med forskellige sportsgrene og morede sig sammen.

Bonusbutik

“Bonusbutikkerne” er fest. Eleverne elsker det. De afholdes ca. 4 gange om året. I “butikken” kan eleverne købe en masse forskellige ting og sager for de “bonus”, som de optjener ved at opfylde deres forpligtelser dag for dag. Ud over tingene i butikken kan man også købe oplevelser. Man kan f.eks. købe sig adgang til en fælles tur til Ishøj svømmehal, en bowlingtur, skøjteture eller en is på McDonald’s.

Julen

Sidst i november pyntede vi som sædvanligt hele skolen til julemåneden. Vi holder fast i vore specielle traditioner for pyntningen. I hele julemåneden spilles musik i den gule forhal, og de forskellige elevgrupper ser de sidste 14 dage før jul hver deres afsnit af årets julefilm.

Andre juletraditioner er tænding af adventslys hver morgen samt det årlige besøg på Vallensbæk Rådhus, hvor vi leverer et “levende julekort”. Besøget på Rådhuset er altid noget specielt. De fleste medarbejdere på Rådhuset møder op og ser børnene synge, spille og danse, og borgmesteren holder en flot tale.

En anden vigtig tradition er fældningen af årets juletræ. Det er blevet 9. klasses opgave at fælde træet, og det er noget, de ser frem til i lang tid. Det bliver altid en hyggelig tur med fine naturoplevelser og tid til hygge.

It er en integreret del af undervisningen

Skolens computere er ved at være slidt. Det er nødvendigt med visse fornyelser i det kommende år. Vi ser dog mere og mere nødvendigheden af, at eleverne køber deres egne bærbare computere. Vi opfordrer derfor forældre med elever fra 4. klasse og opefter til at købe computere, idet det gør mange processer nemmere for elever med deres skriftlige opgaver, og der er rigtig mange elementer i undervisningen, hvor de med fordel kan have deres egen computer med i timerne.

It

Eleverne i 3. og 4. klasse fik i efteråret et kursus i blindskrift på computeren, så den kan være et brugbart redskab i hverdagen. Andre klassetrin har kortere info-kurser med opdatering og udvikling af deres viden på området. Dette må hele tiden følges op, så eleverne er udrustede til informationssamfundet.

De fleste elever anvender computere, når de skal klare de skriftlige opgaver og projekter i undervisningen. Mange opgaver kræver informationssøgning, og eleverne bliver gode til at manøvrere på internettet. Imidlertid må de også i den forbindelse lære kildekritik og emnebegrænsninger. Her må lærerne være behjælpelige.


Udflugter og ekskursioner

Billesborgcup

I januar deltog vi igen med en flok elever i det årlige fodboldsarrangement: Billesborgcup. Det er altid en sjov og spændende dag, hvor vores elever møder elever fra et par andre kristne friskoler.

Videnskaben i spil

I januar var 8. klasse på Biovidenskabeligt Fakultet og arbejdede med emnet: “Kloning og kønne planter”. 7. klasse var også på dette fakultet og arbejdede med: “Dyrs velfærd”. Ved denne undervisning laver eleverne forsøg med at slippe nogle hvide rotter gennem labyrinter og tage tid på, hvor længe de er om en given opgave. I april var 9. klasse på Dong, hvor de fik en rundvisning. 8. klasse besøgte Planetariet, og havde en spændende oplevelse der. I juni var 3. klasse på besøg på Spildevandscentret. De syntes godt om alt, undtagen lugten. 8. klasse besøgte i juni Geologisk Museum.

Dronningen

Rigtig mange elever brugte tid på at tegne og skrive til Dronning Margrethe i anledning af hendes 40. års regeringsjubilæum. Alle hilsener blev samlet i en mappe, og en mindre delegation tog ind til Amalienborg og afleverede denne hilsen.

Historie

I august måned var 3. og 4. klasse på Københavnertur for at studere Christian d. 4.’s København. I september var 4. klasse på besøg i Middelalderlandsbyen i Brøndby, hvor de blev iklædt gammeldags tøj og hørte om livet i gamle dage. I september var 3. og 4. klasse igen på besøg i Middelaldercentret.

Sjællandsringen

I oktober var 5. klasse på besøg på Sjællandsringen i Roskilde. Det er en tur, hvor de hører om trafiksikkerhed og får lov til at sidde fastspændt i en bil, der vender “på hovedet”.

Folketinget

8. og 9. klasse besøgte i marts Folketinget, hvor vi fik en rundvisning. Efter rundvisningen overværede vi en debat fra tilhørerpladserne i folketingssalen. Bagefter havde vi reserveret bord i Snapsetinget, hvor eleverne spiste en sandwich.

Efter sommerferien i august var de “nye” 8. og 9. klasser på rundvisning i Folketinget.

Oplæsningskonkurrence

Også i det forløbne år deltog 7. klasse i Dansklærerforeningens oplæsningskonkurrence. Det er altid spændende og sætter fokus på vigtigheden af at være en god oplæser.

Zoologisk Have

Vi har stor glæde af vores skolekort til Zoologisk Have. I maj var bh-klassen en tur i haven, og senere samme måned var det 2. klasses tur.

I september besøgte 3. og 4. klasse en anderledes Zoologisk Have, idet de var på bondegårdstur i Albertslund.

Toms

I maj havde vi 2 besøgsdage på Toms Chokoladefabrik i Ballerup. Det var 5. og 6. klasse, der var de heldige!

Ungdomsbyen

9. klasse besøgte Ungdomsbyen i Rødovre i et projekt kaldet “Fat om Finanserne”. De havde inden besøget arbejdet med emnet Penge i et par uger og var derfor velforberedte til besøget.

Lejre

I april rejste 8. klasse til Berlin, hvor de tilbragte 1 uge med at opleve og lære om byens og landets historie.

Endnu en gang lå vores lejr for hele skolen i september. Alle elever og lærere er med på lejrskolen, som igen i 2012 blev afholdt på Hvidekilde-lejren i Kagerup. Vi havde en rigtig dejlig uge med godt vejr og højt humør. En 3- 4 timer om dagen er eleverne engagerede i forskellige work-shops, hvor de arbejder med praktiske og musiske fagområder. Ud over det daglige program arrangerede vi nogle interessante udflugter for de forskellige aldersgrupper. Eleverne er meget glade for at være på lejr. På disse lejre opstår et sammenhold og et venskab mellem eleverne på tværs af klassetrin og alder. Det giver et godt grundlag for det videre arbejde i skolens hverdag og er med til at skabe et godt klima på skolen.

I september tog 9. klasse på tur til Sydafrika, hvor de deltog i en stor elevkonference. Der var også tid til safari og andre oplevelser, og de havde en tur, som de nok altid vil mindes.

I november foretog vi en “tidlig” tur med 8. klasse til Berlin. Normalt foretager vi disse ture i foråret, men da Simon Jørgensen skulle have orlov, besluttede vi at lægge turen her.


Besøg på skolen

I maj måned havde vi besøg af Pam og Graham Yoko fra Sydafrika på skolen. De har været på skolen mange gange før, og eleverne var glade for at se dem igen. Det er altid dejligt at få et pust ude fra “den store verden”, og vore gæster deltog i en del engelsktimer og medvirkede ved vore fællessamlinger.


Arrangementer på skolen

I februar havde vi vores Midtvejsmøde, hvor forældrene havde mulighed for at få en status for årets planer og undervisning. I maj havde vi skolens årsmøde, hvor revisoren deltog og gennemgik regnskabet, og skolens tilsynsførende aflagde rapport for året, der var gået.

Sommer-afslutningsfesten er den helt store fest. Her er hoppeborge, pølsevogn, grillparty, optræden og sang, uddeling af rigtig mange diplomer og ikke mindst uddeling af afgangsbeviser til de elever, som skal videre i en ungdomsuddannelse. Det var flot vejr, og både elever og forældre hyggede sig. Fremmødet ved denne afslutningsfest er rigtig stort. Salen er helt fuld af elever, forældre, bedsteforældre og andre pårørende. Det er dejligt at opleve den store opslutning om arrangementet.

Først i september havde vi det nye skoleårs første forældremøde, hvor vi fortalte om planer for det kommende år.

Før jul havde vi som sædvanligt vores julearrangement. Det var også en herlig fest, hvor eleverne optrådte med sang, musik, dans og drama. Igen var salen helt fuld, og der var en god stemning. Ved de store arrangementer ser vi også en hel del tidligere elever møde op. Det er jo rigtig dejligt at se dem igen og høre nyt fra dem.

5-6 gange om året indbydes til de såkaldte “Efter-fyraften-møder”. Her kan interesserede forældre komme på besøg og høre om skolen med henblik på, at deres barn evt. skal gå på skolen. Der er stor interesse for disse møder, og mange forældre beder om tilmeldingsblanketter til deres børn efter disse møder.

Hjemmesiden

Skolens hjemmeside indeholder de lovmæssige informationer samt informationer af interesse for forældre og elever. Desuden ligger her et meget stort billedarkiv, som giver et dynamisk billede af skolens liv gennem årene. Også de ugentlige nyhedsbreve findes her, og de beskriver næsten i detaljer, hvad der sker på skolen ud over undervisning.

 

Forældrene kan med en personlig kode logge sig ind på deres eget barns personlige profil. Sammen med de undervisningsrapporter, som sendes hjem 3 gange om året, kan forældrene få et realistisk billede af den faglige udvikling samt få et indblik i skolens forventning til og planer med eleven.

 

Vi havde egentlig planer om i det forgangne år at forny og revidere en del af billederne på hjemmesiden. Det er endnu ikke lykkedes os at få dette på plads, men vi arbejder hen imod dette.

Økonomisk udvikling


Generelt

Ved starten af det nye skoleår udvidede vi elevbestanden med 8 elever. Vi forsøgte at imødegå en økonomisk vanskeligere tid ved at være på forkant med udviklingen. Den økonomiske udvikling i året 2013 har været meget tilfredsstillende. Den daglige drift hænger fornuftigt sammen med skolens elevtal og antallet af medarbejdere. Det regnskabsmæssige overskud ligger på ca. 400.000 kr. efter afskrivning af kurstab på et nyt Realkreditlån. Overskuddet overføres til skolens kapitalkonto efter reservation af midler til opdatering af skolens IT-udstyr og digitale udvikling.

Af skolens egenkapital er anbragt 1 mio. kr. på fast rente i banken – f.eks. til vedligeholdelse af ejendommen og uforudseelige hændelser.

Ejendommen

Købet af ejendommen i juni 2011 har fået fuld virkning i kalenderåret 2012. Der har været en besparelse på de månedlige ejendomsudgifter. Vi har satset på en udskiftning af Realkredit Danmarks lån fra 5 % til 3 %. Det er fortsat afdragsfrit i 8 år, men fortsætter derefter som et 30-årigt lån (22 år efter den afdragsfrie periode). Det hænger sammen med afvikling af sælgerpantebrevet, som afvikles på 8 år. Kurstabet ved udskiftning af lånet – ca. 385.000,- kr – er regnskabsført i driften for 2012. Afskrivning på ejendommen påvirker skolens drift med ca. 160.000,- kr. årligt. Med denne låneomlægning er der en både kort- og langsigtet besparelse på dette område sammenlignet med det tidligere lejemål.

I 2012 har vi investeret i udbygning af skolens legeplads og fornyet en del inventar. Det havde vi hensat midler til i regnskabet for 2011. Omkostningerne i den forbindelse holder sig pænt inden for de afsatte ramme.

Skolens 5- årige budget viser en sund og fornuftig udvikling trods den generelle usikkerhed om de fremtidige statstilskud. Det gælder ikke mindst det særlige specialundervisningstilskud, som betyder rigtig meget på Gideonskolen. Vi har inkluderet elever med særlige forudsætninger og kunnet rumme dem i skolens standardmodel for undervisning. Vi kender til dels tilskuddet for 2013 og 2014, men efter dette årstal er der ingen politisk indikation af, hvad udviklingen indebærer.


Lærerløn

Udviklingen på lærerlønsområdet følges med stor opmærksomhed. Det gælder både den generelle udvikling og lokallønsudviklingen. Der er sket en moderat udvikling på dette område i 2012.

I forbindelse med regeringens genoprettelsespakke er Gideonskolen ramt af besparelser som alle andre privatskoler. Koblingsprocenten reduceres fortsat med 1 %. Det lyder ikke af meget, men i kroner og øre er det en betydelig nedgang i statstilskuddet.


Specialundervisning

Gideonskolen modtager som nævnt efter ansøgning et væsentligt beløb til specialundervisning – ca. 1,2 mio. kr. om året. Vi har stor erfaring i undervisning af elever både med almindelige behov og i forhold til diagnoser. Skolens fleksible undervisningsform og individuelle fokus giver mulighed for at imødekomme disse elevers særlige behov. Denne bevilling følger finansloven og er en “afsnøring” af midler, som i forvejen er bevilget til de frie skoler. Den er dog stadig under politisk og organisatorisk debat. Vi er derfor nødt til at tilknytte midlertidige ansættelser i et omfang svarende til denne bevilling.

Tildelingen af de ekstra tilskud til specialundervisningen har fået nye og anderledes rammer. På nuværende tidspunkt kender vi ikke resultatet af vore ansøgninger, men vi har en positiv forventning om en bevilling af samme størrelsesorden som i indeværende skoleår.


Erfaring

Gideonskolen drives i et kendt økonomisk billede. Der er fundet en sund balance mellem elevtal, ansættelser og udgifter til f.eks. ejendom og undervisning. Skolens økonomiske kredsløb kan beskrives som “enstrenget” og er derfor relativt enkelt at overskue. Et overblik over skolens mange årsregnskaber viser da også reelle overskud i stort set alle år. Skolens daglige ledelse og bestyrelsen har stor opmærksomhed på den økonomiske udvikling.


Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er fra balancedagen frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsregnskabet.

Vi gør opmærksom på, at Gideonskolen ikke har økonomiske forbindelser til andre institutioner, der modtager offentligt tilskud – hverken på skolens adresse eller andre steder.


Forventninger

Forventningerne til det kommende år er, at elevtallet holdes på et maksimalt niveau. Gideonskolen er fuldt udbygget og kan ikke rumme flere elever i den eksisterende bygning. Skolepengene forventes at stige i samme takt som tidligere år. Vi forventer ikke, at antallet af ansættelser på skolen forøges i det kommende år. Der arbejdes med et langsigtet perspektiv om et generationsskifte i skolens daglige ledelses team.

De administrative opgaver på skolen er stadig mere omfattende, men vi tilstræber at løse dem med den nuværende stab gennem effektivisering og digitalisering.

Skolens undervisning bliver løbende evalueret og justeret, og undervisningsmateriale bliver opdateret og indkøbt for hele tiden at være up-to-date. Skolens kendte og velfungerede undervisningsmateriale er kernen. Dette holder vi fast i. Disse materialer er specielt indrettet til individuel undervisning. Vores målsætning er at føre elever igennem den grundlæggende faglige udviklingen inden udgangen af 7. klasse for derefter at udbygge, stabilisere og målrette undervisningen på slutmålene og de afsluttende prøver.

Vi vil gøre vort yderste for at leve op til de lovmæssige forpligtelser – og endda gå længere end det. Også i det kommende år vil vi arbejde på at forbedre og effektivisere undervisningen. Pionerånden føles fortsat stærkt på Gideonskolen. Det personlige engagement er stort og ambitionerne om, at eleverne skal lykkes, er store.


Konklusion

Gideonskolen har en rigtig god og positiv historie. Konsolideringen gennem de senere år sammen med gode resultater og erfaringer har givet os et godt omdømme, som har skabt lange ventelister i mange år fremover.

Det er stadig vigtigt for os, at skolens fundament som kristen skole med høj faglighed og trivsel er på plads. Der er også sider af undervisningen, som evalueres og ændres, men det må ske i et overkommeligt tempo, så eleverne ikke stresses, og medarbejderne ikke bliver trætte.

Vi har gode og positive forventninger til arbejdet i det nye år.

Martin Sonne
Formand

Victor Hørup
Næstformand