ÅRSBERETNING FOR KALENDERÅRET 2011

Fra Gideonskolens bestyrelse

187005
Gideonskolen
Strandesplanaden 101
2665 Vallensbæk Strand

Skolens formål

I Gideonskolens vedtægter står der:

Stk. 1. Gideonskolen er en kristen friskole med det formål at drive skole på Bibelens grund i overensstemmelse med kristen tro, som den er udtrykt i Den apostolske Trosbekendelse og efter de til enhver tid gældende bestemmelser om friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 2. Det er skolens mål at give eleverne mulighed for med glæde at tilegne sig en høj grad af almennyttig viden og kundskab, tilvejebragt ved en effektiv indlæring, formidlet af engagerede, visionære, medarbejdere, sådan

– at eleverne møder åbenhed, tryghed og personlig udfordring i undervisningen og får opbygget deres selvværd gennem bevidstheden om, at de er skabt i Guds billede, og at Gud har en personlig plan for hver enkelt.

– at eleverne opdrages til at tage ansvar for egen indlæring og medansvar for andres.

– at elevernes almene personlige udvikling sikres.

– at eleverne udrustes til at blive gode og engagerede borgere, som præger samfundet med kristne normer, og opdrages til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Stk. 3. Skolen skal virke under trygge forhold, således at dagligdagen præges af tillid, ærlighed, åbenhed og respekt for det enkelte barns værdier. Der lægges vægt på god orden og disciplin samt respekt for opstillede normer og krav

Hovedaktivitet


De faglige mål er:

– at lære børnene at læse, skrive og regne. Disse basale færdigheder er vigtige forudsætninger for den faglige progression.
– at tilbyde mulighed for at udvikle talenter og evner maksimalt for at lære mest muligt
– at uddanne til nutidens krav i erhvervslivet
– at lære at anvende informationer til at tænke selv
– at formidle viden, som kan bruges i nye sammenhænge

De personlige mål er:

– at fremelske evner og bruge talenter
– at de mange informationer og erfaringer i undervisningen udvikler sig til indsigt og forståelse
– at opleve tryghed for dagen og fremtiden
– at lære præcision, ærlighed og omhu med alt, hvad man laver
– at udvikle ansvarlighed over for andre mennesker, samfundet og naturen
– at kende Bibelen som Livets bog, som Guds åbenbaring om livet og evigheden
– at være ansvarlige over for Guds skaberværk


Ledelsesberetning

Gideonskolens 14. skoleår

Gideonskolens 14. skoleår har først og fremmest været præget af stabilitet og en tryg og forudsigelig dagligdag med undervisning og faste aktiviteter. Ud over dette har der som tidligere år været en hel række oplevelser og aktiviteter, som også er med til at skabe inspiration, nysgerrighed og lyst til at lære.

Vi forsøger hele tiden fra ledelsens side at være opdaterede om Undervisnings-ministeriets nyeste anbefalede tiltag og undersøgelser, ligesom vi følger med i de forskellige fags udvikling. Af denne grund har vi også besluttet i 2012 at opdatere skolens hjemmeside på alle felter.

Eleverne

Eleverne trives med skolen og med hinanden. Det er meget sjældent, vi oplever konflikter i dagligdagen. Alligevel har vi besluttet i 2012 at sætte et ekstra fokus på trivsel og uddanne de større elever til “konfliktmæglere”.

I konfliktsituationer har eleverne i øjeblikket tre regler at følge:

1. Man kan sige fra over for kammerater, som ikke respekterer ens grænser.

2. Man kan gå fra situationen eller

3. Man kan bede en lærer om hjælp og råd.

På Gideonskolen har vi et særligt forhold til vejret. Hovedreglen er, at ALLE elever er udenfor i ALLE frikvarterer – hvis det ikke lige regner meget voldsomt. Man skal altså være klædt på til dagens vejr.

Elevtal

Skolens elevtal ligger relativt konstant omkring 140-145. Det antal passer fint med skolens indretning og faciliteter. Ved skoleårets afslutning forlod en håndfuld elever skolen efter de afsluttende prøver. En ny børnehaveklasse kom til i august, og ganske få elever i de andre klasser blev taget ind. Vi vil stadig helst tage elever ind fra skolestarten, da vi har de bedste erfaringer med dette.

Venteliste

Skolen får stadig mange henvendelser fra forældre i lokalområdet, som gerne vil have deres børn ind på Gideonskolen. Mange står på venteliste – også til de kommende årgange. Vi har været nødt til en overgang at “lukke af” for tilmeldinger til de kommende årgange, fordi der stod så mange på venteliste, at vi fandt det urealistisk at skrive folk op og måske give dem falske forhåbninger. Dette skyldes bl.a., at Gideonskolen i sommer fik en meget positiv omtale i medierne i forbindelse med Undervisningsministeriets rangering af landet skoler efter prøvekarakterer justeret i forhold til socioøkonomiske referencer i 2010. Gideonskolen fremkom på oversigten som nr. 1 i landet.

Lærerne

Lærergruppen består i det store og hele stadig af den faste kerne, som man kender, som kender eleverne, og som ved, hvordan tingene fungerer. I det forløbne år har vi igen haft enkelte af vore tidligere elever ansat som medarbejdere for kortere eller længere tid. Det har været en god hjælp for os, og for dem har det været lidt af en øjenåbner at se tingene fra “lærerside”.

I januar deltog de fleste af lærerne en lørdag i et større arrangement, hvor næsten 800 medarbejdere fra kristne friskoler mødtes på Vejen Idrætscenter til en inspirerende FKF-dag.

Faglærere

På Gideonskolen praktiserer vi et faglærerprincip. Det betyder, at lærerne arbejder med samme aldersgruppe hvert år og derfor kender aldersgruppen og de faglige krav og muligheder og undervisningsstoffet på de aktuelle klassetrin. Når en lærer har fundet sin plads, hvor han/hun fungerer optimalt, arbejder den pågældende videre med samme fagkreds og niveau. Lærerne får derfor en ekspertviden på deres område.

Synlige medarbejdere

Vores målsætning er, at eleverne altid kan få øje på en medarbejder. Selv om vi er en lille skole, er der 5 vagter ude og 2 vagter inde i alle pauser. Eleverne må lege og opholde sig, hvor de kan se en gårdvagt. De medarbejdere, der har indevagt opholder sig ved garderobeafsnittet og ved toiletterne. Erfaringsmæssigt er medarbejderne placeret, hvor konflikter kan opstå. Vi har ikke mange konflikter i det hele taget, men ved at være synligt til stede forebygges meget.

Medarbejdere er ikke “gemt” væk i frikvarteret. De er nemme at få kontakt med alle, hvis behovet skulle opstå. Alle skolens elever og medarbejdere spiser sammen i skolens spisesal. Det giver en rolig afvikling af frokosten og sikrer en fornuftig dialog mellem eleverne.

Samarbejde med vore 2 kommuner

Vi har stadig en god relation til vores 2 kommuner, Vallensbæk og Brøndby. Samarbejdet med PPR og det tekniske og administrative personale i Vallensbæk/Ishøj er meget flot, og vi føler os meget privilegerede ved den venlighed og imødekommenhed, vi møder. Vallensbæks borgmester, Henrik Rasmussen, fortsætter den venlige og imødekommende linje over for os og taler med meget fine ord om vores skole. Dette skete bl.a. ved den fest, hvor vi fejrede “køb af ejendommen samt 10 år i Vallensbæk”. I maj måned havde vi besøg af børne- og kulturdirektøren fra Vallensbæk samt formanden for Børne- og Kulturudvalget.

Igen i december 2011 fortsatte vi den gode tradition med besøg på Rådhuset, hvor eleverne med dans og musik bragte et “levende julekort” til Rådhusets personale.

Undervisning på mange måder

Den daglige undervisning er grundlaget for alle aktiviteter på skolen. Vi oplever, at en organiseret og struktureret hverdag giver eleverne tryghed og stabilitet.

Elever lærer på mange måder. Derfor er den daglige undervisning sammensat af mange forskellige elementer, der stimulerer og giver rum for forskellige læringsstile. Når denne undervisning kombineres med udflugter, besøg og oplevelser, giver dette mulighed for, at eleverne kan udvikle sig til “hele” mennesker.

En anderledes undervisning

Der er en del forskel på den måde, vi organiserer vores undervisning på i forhold til andre skoler. Vi ser, at dette fungerer godt og giver gode resultater, og det er måske netop dette, der giver os berettigelse til at være skole. Hvis vi “bare” gjorde som alle andre, så var vi jo ikke noget specielt, og det ønsker vi at være.

Vi oplever, at eleverne i undervisningen er aktive og nysgerrige, og at de tilegner sig stoffet på en flot måde. Derfor er vi ekstra glade for de engagerede og loyale medarbejdere, der formidler denne undervisning.

Effektivisering

Testning

Gideonskolen har en gennemført og udbredt “testkultur”. I den grundlæggende indlæring har vi tests i næsten alle fag – efter hvert afsluttet forløb. Dette giver både elever og lærere en fornemmelse af, om eleverne har lært det, de skal, eller der skal samles op på noget inden næste forløb. Ud over den tryghed, dette giver, medvirker det også til, at eleverne bliver forberedt til terminsprøver og de afsluttende prøver, hvor de for alvor skal testes i de grundlæggende færdigheder.

“Godt Klaret-beviserne” bliver stadig uddelt. De uddeles, hver gang en elev er færdig med et undervisningshæfte, og er et håndgribeligt bevis på en faglig fremgang. Vi vil gerne i det kommende år skærpe fokus på disse beviser, så eleverne på en ny måde forstår, at det er et “værdipapir”, der er værd at være stolt af.

De senere år har vi lavet en grundig danskfaglig testning af alle elever på skolen hvert år. Det er et stort arbejde, men vi oplever, at vi gennem denne testning får nogle vigtige redskaber til den videre undervisning. De større elever får – under fire øjne – gennemgået resultatet af deres test. Det giver dem selv en klar forståelse for, hvad der fremover skal arbejdes mere med. Graferne viser resultaterne fra forskellige klassetrin sammenlignet med landsnormen. Vi bruger materiale udarbejdet af Dansk Psykologforlag (Hogrefe). Vi er selv meget tilfredse med det generelle billede, som viser, at Gideonskolen læsepædago-gik og børnenes læseudvikling er fin.

Fra år 2012 vil vi også teste alle elever i matematik i samme omgang.

Resultatet af testningen indgår i skolens planlægning for det enkelte barn og er ligeledes en nødvendig dokumentation i forbindelse med ansøgninger om ekstra tilskud til elever med særlige behov.

Inklusion og undervisningsdifferentiering

Når eleverne testes med henblik på specialundervisning får vi et godt og realistisk redskab til selvevaluering af undervisningen på dette felt. Meget ofte ser vi, at elever, som i en periode har brug for ekstra støtte, hurtigt kommer på niveau med deres klassetrin og kan fortsætte i et normalt forløb uden støtte.

De elever, som har brug for ekstra støtte, bliver på Gideonskolen ikke taget ud af klassens skema, men deres specialundervisning er bygget ind i skemaet på en sådan måde, at de ikke udstilles over for de andre elever. Det er en del af det, som man i dag betegner som “inklusion”. Selvfølgelig er vi enormt priviligerede, fordi vi har små klasser, hvoraf nogle endda bliver delt op i mindre grupper. Derved er det muligt at nå alle – også de svage. Dette er en udpræget form for undervisningsdifferentiering.

PPR i Vallensbæk/Ishøj (som er vores PPR reference) ønskede at høre nærmere om Gideonskolens arbejde med inklusion. Vi havde kursus for PPR’s psykologer, inklusionskonsulenter og øvrige fagpersonale den 9. november 2011 og modtog et fornemt feedback i forhold til vores principper og praktiske indsats for elever med mange forskellige behov på mange klassetrin.

Dansk som 2. sprog

Vores undervisning i “dansk som 2. sprog” viser også gode resultater. I de mindre klasser gør vi meget ud af at lære eleverne om dansk litteratur og kultur, samtidig med at det danske sprog opbygges og afpudses. I de større klasser oplever vi tit udfordringer med alle de svære faglige ord. Dette kræver et særligt indsats, hvor der sættes fokus på disse ting.

Ud over undervisningen i “dansk som 2. sprog” integreres faget som sådan i alle fag, idet det netop er i den daglige undervisning, at der skal være en speciel opmærksomhed på dette. Vi er tilmeldt Undervisningsministeriets 2-sprogs taskforce og følger med i deres arbejde og anbefalinger.

Læsning

Det er vigtigt, at eleverne er gode til at læse. Hvis man ikke kan læse, har man også problemer med matematiske tekst-opgaver, med faglige tekster osv.

Vores målsætning er, at eleverne skal kunne læse flydende inden udgangen af 2. klasse. (Langt de fleste elever læser inden udgangen af 1. klasse.) Vi opfordrer herefter eleverne til at læse minimum ½ time om dagen hjemme. Dette skal de fortsætte med hele skoleforløber igennem.

I 1. klasse er der 2 medarbejdere til 14-15 elever. Det er samme team hvert år. Eleverne starter i 1. klasse med 300 timers kursus i dansk læsning. (Selvfølgelig kombineret med andre fag.) Det giver en flyvende start med effektiv læseindlæring. Kurset afsluttes med en test, som afdækker indlæringen. Skulle der være behov for opsamling, er der fastlagt procedurer for det. Rigtig mange elever læser allerede i slutningen af november. De efterfølgende 3-4 måneder bruges til individuel træning for at styrke sikkerhed og hastighed. I januar testes alle elever i 1. klasse med en gruppeprøve for at måle læsefærdigheden objektivt og afdække eventuelt behov for særlig tilrettelagt undervisning. I 2. klasse fortsætter den intensive læsning. Der er 2 lærere på 2 timer om dagen for at styrke læsningen. I 3. og 4. klasse fortsætter den individuelle læsetræningen for elever, som har brug for at styrke deres færdigheder. Vi oplever denne fremgangsmåde velprøvet og effektiv.

Elev- og undervisningsplaner

Elev- og undervisningsplaner for de forskellige fag bliver løbende opdateret og evalueret, så undervisningen kan være relevant, vedkommende og helst på forkant med udviklingen. På hjemmesiden kan forældrene via deres personlige log-in følge deres eget barns udvikling. Vi følger opmærksomt med i lovgivningen på hele friskoleområdet og deltager i Undervisningsministeriets og de relevante faglige organisationers konferencer for at være orienteret om det, der sker.

Forberedelse til fremtiden

Selv om hele skoleforløbet selvfølgelig forbereder eleverne til fremtiden, er der et specielt fokus på uddannelsesvalg og fremtidsplaner i den sidste ende af skoleforløbet. Vi havde i januar besøg af UU-vejleder, som fortalte 9. klasse og deres forældre om studieretninger og uddannelsesvalg. 9. klasse deltog desuden i december og januar i forskellige uddannelsesmesser.

De afsluttende prøver

I det sidste halve år af 9. klasse sker der noget specielt med eleverne. De modnes, bliver ansvarlige og målrettede og er parate til at komme videre med nye udfordringer i en ungdomsuddannelse. Efter en grundig forberedelse gennemførte eleverne i 9. klasse de skriftlige og mundtlige afgangsprøver og opnåede nogle fine resultater.

Resultatet af de afsluttende prøver i maj/juni 2011 ser således ud:

 

MAJ/JUNI 20117 (6) elever 
     
 GideonskolenLandsgennemsnit
 FSA (9. klasse)FSA (9. klasse)
FAGPrøvestandpunktPrøvestandpunkt
DANSK    

Læsning

8,3

9,7

6,0

Ikke 

Mundtlig

8,9

10,1

7,3

Oplyst 

Orden

9,3

9,0

5,7

Fra 

Retskrivning

10,2

9,7

6,2

UVM 

Skriftlig

9,0

9,4

6,3

 

MATEMATIK    

Problemløsning

10,2

8,6

6,0

 

Færdigheder

7,3

9,7

6,7

 

Mundtligt

 

7,6

 

 

FYSIK / KEMI

9,7

8,6

6,1

 

ENGELSK    

Mundtlig

7,0

11,0

7,2

 

Skriftlig

 

10,0

6,7

 

TYSK    

Mundtlig

 

9,0

5,7

 

Skriftlig

 

7,5

6,5

 

Historie

8,3

9,3

6,8

 

Samfundsfag 

9,3

6,9

 

Kristendom 

11,7

7,3

 

Biologi

7,1

11,3

7,3

 

Geografi 

9,1

7,4

 

Sum

95,3

170,6

112,1

 

Gennemsnit

8,7

9,5

6,6

 

Gideonskolen opnår fine resultater ved de afsluttende prøver. Gennemsnittet er lidt lavere end sidste år, men klart over landsgennemsnittet. Det skyldes bl.a. sammensætning af den aktuelle elevgruppe. Med de små klasser, Gideonskolen har på de afsluttende klassetrin, må det forventes, at gennemsnittet varierer. Dette er dog tilstrækkeligt til, at Gideonskolen blev nr. 2 ved en uofficiel rangering, som Jyllandsposten lave og offentliggjorde primo marts 2012. Listen er baseret på de obligatoriske prøver, og den er ikke justeret i forhold til socioøkonomiske forhold. Det er interessant at bemærke, at mens landsgennemsnittet i matematik, problemløsning faldt til 5,9, lå Gideonskolens på 10,2.

Ingen læseferie

Også i forberedelsen til de afsluttende prøver har Gideonskolen sin egen plan. Elever på 9. klassetrin har ikke traditionel læseferie, som det kendes fra andre skoler. Når udtræksfagene er kendt, ændrer vi elevernes skemaer, så de udelukkende undervises i prøvefagene. Eleverne får derved mulighed for at fordybe sig i prøvefagene, og de har altid faglærerne til rådighed. Dette giver en rigtig god forberedelse til prøverne, og effekten af dette er indlysende.

Forældrekonsultationer

2 gange om året har vi skole-hjem samtaler – de såkaldte “forældrekonsultationer”. Her møder forældrene sammen med eleven den eller de ansvarlige lærere og taler sammen om elevens aktuelle indlæring og velbefindende på skolen. Dette sker som regel som en opfølgning af “undervisningsrapporten”, som sendes hjem 3 gange om året. I denne beskrives kort, hvordan eleven klarer sig i de forskellige fag, samt hvordan det går rent socialt. Desuden redegøres for resultater af aktuelle tests.

Forældrevalgt tilsyn

Vi har et godt samarbejde med vores tilsynsførende, Palle Kristensen. Han har besøgt skolen og har talt med elever og lærere og har deltaget i forskellige undervisningssituationer og i flere af vore arrangementer.

Vikardækning

Det sker selvfølgelig af og til, at medarbejderne bliver syge. Vores målsætning er, at ingen elever sendes hjem p.g.a. medarbejderfravær. Vi har endnu aldrig haft behov for aflysning af timer eller hjemsendelse af elever på grund af medarbejdernes fravær. Generelt dækker skolens medarbejdere hinanden ind ved fravær. Der kan være timer, som læses af vikar, men der vil altid være fagligt fokus, og vikaren indsættes ikke i fag på højt niveau. Det kan også ske, at f.eks. en gruppetime må ændres til en time i lærecentret. På grund af skolens individuelle arbejdsmetode vil eleverne i en sådan situation arbejde med den individuelle plan ved deres arbejdsplads i lærecentret.

It og mediekompetence

Vores computere på skolen bliver løbende vedligeholdt – og udskiftet efter behov. Vi ser dog mere og mere nødvendigheden af, at eleverne køber deres egne bærbare computere. Vi opfordrer derfor forældre med elever fra 7. klasse og opefter til at købe computere, idet det gør mange processer nemmere for elever med deres skriftlige opgaver, og der er rigtig mange elementer i undervisningen, hvor de med fordel kan have deres egen computer med i timerne.

I starten af året blev skolen tilsluttet fibernet, så vi nu har en rigtig hurtig og velfungerende internetforbindelse.

Eleverne i 3. og 4. klasse fik i efteråret et kursus i blindskrift på computeren, så den kan være et brugbart redskab i hverdagen. Andre klassetrin har kortere info-kurser med opdatering og udvikling af deres viden på området. Dette må hele tiden følges op, så eleverne er udrustede til informationssamfundet.

Besøg på skolen

Det sidste år har vi også haft en del besøg “udefra”. Det giver altid et friskt pust og en øget opmærksomhed at møde nye mennesker.

I januar havde vi et besøg af musiker, Paolo Russo, som spillede og fortalte om sit liv og sin karriere for 8. og 9. klasse samt for skolens band.

I “Musik på tværs” havde 3. og 4. klasse besøg af trompetist Gorm Howalt og deltog i en koncert i Koncertsal med Sjællands symfoniorkester.

I foråret havde vi besøg af den konservative politiker, Charlotte Dyremose, som gerne ville se, hvordan vi underviser på vores skole. Hun kom igen i forbindelse med valgkampen, fordi hun havde udpeget Gidenskolen som sin foretrukne “model” for fremtidens folkeskole. I efteråret havde vi besøg af en missionær, som fortalte om sit liv og arbejde.

Desværre kunne vi ikke sidste år deltage i den naturvidenskabelige festival, som altid ligger sidste i september. Den faldt nemlig på samme tid som vores lejrskole på Hvidekilde.

Andre aktiviteter på skolen

Papirrødderne

I januar var 3. og 4. klasse med i et projekt om genbrug af papir og indsamling af affald. I den forbindelse var de på besøg på Vestforbrænding samt på Brøndby Genbrugsstation. I forbindelse med dette projekt fik vi besøg af DR P4, som sendte en direkte rapport i radioen.

3. klasse vandt konkurrencen om papirindsamlingen for Papirrødderne, og de fik derfor besøg af arrangørerne af Papirrødderne og Vestforbrænding. De vandt en klassetur til Experimentariet.

Efter dette projekt har vi indkøbt specielle papirkurve samt lejet en affaldscontainer, som kun må bruges til papir til genbrug.

Hvert forår får vi besøg af fotografen. Hver eneste elev får taget billeder, der bliver taget klassebilleder, søskendebilleder, og hele skolen bliver fotograferet samlet.

Vores “Infoskærm” i forhallen er en succes. Dagligt mindes eleverne om dato, vejr og forskellige andre fokuspunkter: Begivenheder, besøg, fødselsdage og praktiske informationer. Mange elever stopper op og bruger nogle minutter for at se, hvad der står på skærmen.

I løbet af foråret havde vi besøg af alle elever til den kommende børnehaveklasse.

Traditionen tro opførte 4. klasse i foråret et teaterstykke for resten af skolen – og for deres forældre. I det forløbne år var det Askepot. Det var en fornem præstation, og forældrene var meget stolte over, at deres børn kunne lære så mange replikker. 3. klasse opførte i maj et læseteater med “Kylle-Rylle” for de yngste elever.

Alle elever i det store Lærecenter fik ved skolestarten i august en EU-kalender, som dels bruges i undervisningen, dels kan anvendes som lektiebog. Desværre er det sidste år, vi får denne kalender forærende, så vi må udtænke nye veje på dette område.

Som de foregående år deltog alle elever i kampagnen ABC – Alle Børn Cykler – 14 dage i september. Her cyklede så mange som muligt til skole med cykelhjelm, og vi fokuserede på, om cyklerne var i orden. 4. klasse havde i november specielt fokus på synlighed i trafikken med kampagnen “Lys på med Ludvig”.

Den sidste dag før efterårsferien havde vi igen i år arrangeret vores eget motionsløb, hvor eleverne prøvede kræfter med forskellige sportsgrene og havde en herlig dag sammen.

I forbindelse med Folketingsvalget 2011 deltog 8. og 9. klasse i Elevernes Folketingsvalg, hvor de modtog personlige stemmesedler og “hemmeligt” afgav deres stemme, og derved lærte lidt mere om demokratiske processer.

Vores “bonusbutikker” er noget, som eleverne ser frem til. De afholdes ca. 4 gange om året. I “butikken” kan eleverne købe forskellige ting og sager for de “bonus”, som de optjener ved at opfylde deres forpligtelser dag for dag. Ud over tingene i butikken kan man også købe oplevelser. Man kan f.eks. købe sig adgang til en fælles tur til Ishøj svømmehal, en bowlingtur, skøjteture eller en is på MacDonald’s.

Sidst i november pyntede vi som sædvanligt hele skolen til julemåneden. Vi holder fast i vore specielle traditioner for pyntningen. Andre juletraditioner er tænding af adventslys samt det årlige besøg på Vallensbæk Rådhus, hvor vi leverer et “levende julekort”. En anden vigtig tradition er fældningen af årets juletræ. Det er blevet 9. klasses opgave at fælde træet, og det er noget, de ser frem til i lang tid. Det bliver altid en hyggelig tur med fine naturoplevelser og tid til hygge.

Arrangementer på skolen

I februar havde vi vores halvårsmøde, hvor forældrene havde mulighed for at få en status for årets planer og undervisning. Forårsfesten i april var fyldt med liv, lys og glæde. I maj havde vi skolens årsmøde, hvor revisoren deltog og gennemgik regnskabet, og skolens tilsynsførende aflagde rapport for året, der var gået.

Ved Gideonskolens sommer-afslutningsfest er der altid lagt op til den helt store fest. Her er hoppeborge, pølsevogn, grillparty, optræden og sang, uddeling af rigtig mange diplomer og ikke mindst uddeling af afgangsbeviser til de elever, som skal videre i en ungdomsuddannelse. Det var meget flot vejr, og både elever og forældre hyggede sig.

Først i september havde vi det nye skoleårs første forældremøde, hvor vi fortalte om planer for det kommende år.

5-6 gange om året indbydes til de såkaldte “Efter-fyraften-møder”. Her kan interesserede forældre komme på besøg og høre om skolen med henblik på, at deres barn evt. skal gå på skolen. Der er stor interesse for disse møder, og mange forældre beder om tilmeldingsblanketter til deres børn efter disse møder.

Udflugter og ekskursioner

I januar deltog en hel del elever i det årlige fodboldsarrangement: Billesborgcup og kom hjem med en sølvmedalje.

Først på året var 3. og 4. klasse på besøg på Post- og Tele-museet i København, hvor de arbejdede med “hemmelige koder”. 7. klasse besøgte Vestforbrænding i Glostrup. 6. og 7. klasse var på Spildevandscentret i Avedøre, og 9. klasse var på besøg hos Dong i Avedøre. 8. og 9. klasse besøgte Ungdomsbyen i Rødovre i et projekt kaldet “Fat om Finanserne”. I maj var 5. klasse på tur til FDM Sjællandsringen i Roskilde, og det var den “nye” 5. klasse også i efteråret. 3. og 4. klasse aflagde Nationalmuseet et besøg, og 8. klasse besøgte Det Farmaceutiske Fakultet for at høre om “Hvor mange piletræer, der går på en hovedpinetablet”.

Vi har stor glæde af vores skolekort til Zoologisk Have. I begyndelsen af året var 6. klasse i zoo for at høre om truede dyr, og i april var bh-klassen og 1. klasse på oplevelse hos dyrene. 8. og 9. klasse besøgte også zoo i efteråret, hvor de fik et spændende foredrag i skoletjenesten.

Som de tidligere år deltog 7. klasse i Dansklærerforeningens oplæsningskonkurrence, hvor der bliver læst op af H. C. Andersens eventyr.

7. klasse fik et kursus i Genoplivende førstehjælp, som sundhedsplejersken tog sig af.

Lejre

I maj var 8. klasse 1 uge i Berlin. Det var en god tur, hvor de så og oplevede rigtig meget både i en aktuel og historisk sammenhæng.

Årets lejr for hele skolen lå i september. Det er altid en begivenhed, som eleverne ser frem til. På disse lejre opstår et sammenhold og et venskab mellem eleverne på tværs af klassetrin og alder. Det giver et godt grundlag for det videre arbejde i skolens hverdag og er med til at skabe et godt klima på skolen.

Alle elever og lærere deltager i lejrskolen, som også i 2011 havde base på Hvidekilde i Kagerup. Det var en meget vellykket tur, hvor vi ud over arrangementerne på lejren foretog ture til spændende udflugtsmål i området for hver klasse. Der er desuden en række workshops 3- 4 timer om dagen, hvor eleverne arbejder med praktiske og musiske fagområder.

Skole-hjem samarbejdet

Vi ønsker et tæt samarbejde med hjemmet omkring deres barn/børn. Derfor inviterer vi til et arrangement for forældre ca. en gang om måneden. Generelt set har vi en tæt kontakt til alle hjem. Mange forældre møder op til arrangementerne, og der er altid en positiv og imødekommende atmosfære. Ved forældrekonsultationerne 2 gange om året har vi samtaler med alle forældre.

Vi opfordrer forældrene til at ringe til skolen, hvis de har spørgsmål eller informationer af væsentlig art. Meddelelsesbogen bruges til korte meddelelser om sygdom el. lign. Hvis elever er syge, skal forældrene ringe til skolen om morgenen. Hvis vi ikke har hørt noget, og en elev ikke møder op, ringer vi til hjemmet.

Som noget nyt begyndte vi i 2011 at udsende det ugentlige nyhedsbrev digitalt, så forældre og andre interesserede kan få de ugentlige informationer på e-mail. Det er ganske få, som endnu ønsker at modtage nyhedsbrevet på papir fremover, og det får de så.

Ekstraordinære hændelser

Køb af ejendommen

Vi har siden skolen blev bygget sparet op til at kunne købe ejendommen efter 10 år. Det skete så i 2011. Alle papirer blev gjort i orden, og vi overtog den 1/6 – 2011 ejendommen, vi bor i. Det er en væsentlig og stor begivenhed i skolens historie. Gennem årene har vi opsparet 4 mio. kroner som udbetaling. Resten af købesummen på 19,5 mio. kroner er finansieret gennem Realkredit Danmark og sælgerpantebrev til den tidligere ejer.

10 år i Vallensbæk

I 2011 kunne vi fejre, at vi havde været i Vallensbæk kommune i 10 år. Dette blev sammen med købet af ejendommen fejret ved en stor fest på skolen d. 29. oktober. Blandt gæsterne var borgmester Henrik Rasmussen, der holdt en formidabel flot tale til os, samt vores “bygmestre” Henry og Solveig Jacobsen, som forærede os en miniaturemodel af skolebygningen. Dagen blev fejret med sang, dans, taler, hoppeborge og en flot servering.

Nr. 1 i Danmark

I sommeren 2011 kom der ekstra fokus på Gideonskolen, idet Undervisnings-ministeriet offentliggjorde en rangliste over landets skoler, og Gideonskolen lå flot som nr. 1 ud af 1568 skoler. Det skabte selvfølgelig glæde blandt medarbejdere, elever og forældre, men det gav også efterfølgende nogle “positive problemer”, idet rigtig mange forældre fik lyst til at få deres børn ind på skolen. Vi har været nødt til at lukke ned for ventelisterne i en periode, da vi ikke syntes, at vi kunne lade forældre stå med et falsk håb på en urealistisk lang venteliste. UVM’s liste var baseret på karakterer ved de afsluttende prøver i 2010 justeret for socioøkonomiske forhold.

Bestyrelsen

Skolens bestyrelse er nogle af de vigtige medarbejdere, selv om man ikke lægger så meget mærke til dem i dagligdagen. De gør et rigtig godt arbejde. De møder trofast op til møderne, er engagerede og involverede i det, der sker på skolen. Det er dejligt og gavnligt at kunne arbejde sammen med denne gruppe af kvalificerede personligheder. I efteråret 2011 fik vi en ny bestyrelsesformand, Martin Sonne, idet Edith Holm ønskede at blive “menigt” medlem på grund af alder. Der har gennem årene kun være få udskiftninger i bestyrelsen. Det er trygt med stor stabilitet også på dette område.

Hjemmesiden

Skolens hjemmeside indeholder de lovmæssige informationer samt informationer af interesse for forældre og elever. Desuden ligger her et meget stort billedarkiv, som giver et dynamisk billede af skolens liv gennem årene. Også de ugentlige nyhedsbreve findes her, og de beskriver næsten i detaljer, hvad der sker på skolen ud over undervisning.

Forældrene kan med en personlig kode logge sig ind på deres eget barns personlige profil. Sammen med de undervisningsrapporter, som sendes hjem 3 gange om året, kan forældrene få et realistisk billede af den faglige udvikling samt få et indblik i skolens forventning til og planer med eleven. Hele hjemmesiden opdateres i 2012.

Økonomisk udvikling

Generelt

Den økonomiske udvikling har også i året 2011 været meget tilfredsstillende. Den daglige drift hænger fornuftigt sammen med skolens elevtal og antallet af medarbejdere. Det regnskabsmæssige overskud ligger på ca. 580.000 kr. Disse penge overføres til skolens kapitalkonto idet der dog henlægges 100.000,- kr. til fornyelse af legeplads og 50.000,- til fornyelse af inventar.

Af skolens egenkapital er anbragt 1 mio. kr. på favorable vilkår i banken – f.eks. til vedligeholdelse af ejendommen og uforudseelige hændelser.

Køb af ejendommen

Købet af ejendommen giver umiddelbart en mindre besparelse på de månedlige ejendomsudgifter. Realkredit Danmarks lån er afdragsfrit i 8 år. Det hænger sammen med afvikling af sælgerpantebrevet på 8 år. Derefter vil RD’s lån få fuld effekt resten af løbetiden. Men det vil på dette tidspunkt reducere den månedlige udgift væsentligt. Der forhandles i øjeblikket med Vallensbæk Kommune om fritagelse (helt eller delvis) for ejendomsbeskatning. Afskrivning på ejendommen vil påvirke skolens drift med ca. 160.000,- kr. årligt. Trods disse ekstra omkostninger som følge af ejendomshandelen er der fortsat en besparelse på dette område sammenlignet med det tidligere lejemål.

Lærerløn

Udviklingen på lærerlønsområdet følges med stor opmærksomhed. Det gælder både den generelle udvikling og lokallønsudviklingen. Der er sket en moderat udvikling på dette område i 2011.

I forbindelse med regeringens genoprettelsespakke er Gideonskolen ramt af besparelser som alle andre privatskoler. Koblingsprocenten reduceres fortsat med 1 % om året med mindre nye politiske beslutninger ændrer på dette.

Specialundervisning

Gideonskolen modtager efter ansøgning et væsentligt beløb til specialundervisning – ca. 1,2 mio. kr. om året. Vi har stor erfaring i undervisning af elever både med almindelige behov og i forhold til diagnoser. Skolens fleksible undervisningsform og individuelle fokus giver mulighed for at imødekomme disse elevers særlige behov. Denne bevilling følger finansloven og er en “afsnøring” af midler, som i forvejen er bevilget til de frie skoler. Den er dog stadig under politisk og organisatorisk debat. Vi er derfor nødt til at tilknytte midlertidige ansættelser i et omfang svarende til denne bevilling.

Den varslede omlægning på folkeskoleområdet vedr. inklusion får effekt på privatskoleområdet fra skoleåret 2013/14. Vores ansøgninger om ekstra tilskud til elever med særlige behov i skoleåret 2012/13 følger derfor samme procedurer som indeværende skoleår. På nuværende tidspunkt kender vi ikke resultatet af vore ansøgninger, men har en positiv forventning om en bevilling af samme størrelsesorden som i indeværende skoleår.

Erfaring

Gideonskolen drives i et kendt økonomisk billede. Der er fundet en sund balance mellem elevtal, ansættelser og udgifter til f.eks. ejendom og undervisning. Skolens økonomiske kredsløb kan beskrives som “enstrenget” og er derfor relativt enkelt at overskue. Et overblik over skolens mange årsregnskaber viser da også reelle overskud i stort set alle år. Skolens daglige ledelse og bestyrelsen har stor opmærksomhed på den økonomiske udvikling.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er fra balancedagen frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsregnskabet.

Vi gør opmærksom på, at Gideonskolen ikke har økonomiske forbindelser til andre institutioner, der modtager offentligt tilskud – hverken på skolens adresse eller andre steder.

Forventninger

Forventningerne til det kommende år er, at elevtallet stiger en lille smule som naturlig konsekvens af klassetrinsudviklingen. Skolepengene forventes at stige i samme takt som tidligere år. Vi forventer ikke, at antallet af ansættelser på skolen forøges i det kommende år.

De administrative opgaver på skolen er stadig mere tidskrævende. Den centrale administration med ønske om kontrol og centralisering ved indberetninger mv. sammen med nye teknikker uddelegerer meget til den lokale administration. Skolens administrative personale er ikke udvidet selv om opgaverne er mange flere.

Skolens undervisning bliver løbende evalueret og justeret, og undervisningsmateriale bliver opdateret og indkøbt for hele tiden at være relevant. Skolens kendte og velfungerede undervisningsmateriale er kernen. Dette holder vi fast i. Disse materialer er specielt indrettet til individuel undervisning. Vores målsætning er at føre elever igennem den grundlæggende faglige udviklingen inden udgangen af 7. klasse for derefter at udbygge, stabilisere og målrettet undervisningen på slutmålene og de afsluttende prøver.

Vi vil gøre vort yderste for at leve op til de lovmæssige forpligtelser – og endda gå længere end det. Også i det kommende år vil vi arbejde på at forbedre og effektivisere undervisningen. Pionerånden føles fortsat stærkt på Gideonskolen. Det personlige engagement er stort og ambitionerne om at eleverne skal lykkes er store.

Konklusion

Der er rigtig meget at glæde sig over på Gideonskolen. Vi synes, at vi har en velfungerende og spændende skole. Den gode historie om Gideonskolen er kendt i lokalområdet, og der tales vel om os. Vore elever klarer de videregående uddannelser godt, og vi følger med i deres liv og udvikling.

Det er stadig vigtigt for os, at skolens fundament som kristen skole med høj faglighed og trivsel er på plads. Der er stadig nye sider af undervisningen som evalueres og ændres, men det må ske i et overkommeligt tempo, så eleverne ikke stresses, og medarbejderne ikke bliver trætte.

Vi har gode og positive forventninger til arbejdet i det nye år.

Martin Sonne
Formand

Victor Hørup
Næstformand