ÅRSBERETNING FOR KALENDERÅRET 2010

Fra Gideonskolens bestyrelse

187005
Gideonskolen
Strandesplanaden 101
2665 Vallensbæk Strand

Skolens formål

I Gideonskolens vedtægter står der:

Stk. 1. Gideonskolen er en kristen friskole med det formål at drive skole på Bibelens grund i overensstemmelse med kristen tro, som den er udtrykt i Den apostolske Trosbekendelse og efter de til enhver tid gældende bestemmelser om friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 2. Det er skolens mål at give eleverne mulighed for med glæde at tilegne sig en høj grad af almennyttig viden og kundskab, tilvejebragt ved en effektiv indlæring, formidlet af engagerede, visionære, medarbejdere, sådan

– at eleverne møder åbenhed, tryghed og personlig udfordring i undervisningen og får opbygget deres selvværd gennem bevidstheden om, at de er skabt i Guds billede, og at Gud har en personlig plan for hver enkelt.

– at eleverne opdrages til at tage ansvar for egen indlæring og medansvar for andres.

– at elevernes almene personlige udvikling sikres.

– at eleverne udrustes til at blive gode og engagerede borgere, som præger samfundet med kristne normer, og opdrages til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Stk. 3. Skolen skal virke under trygge forhold, således at dagligdagen præges af tillid, ærlighed, åbenhed og respekt for det enkelte barns værdier. Der lægges vægt på god orden og disciplin samt respekt for opstillede normer og krav

Hovedaktivitet

De faglige mål er:

– at lære børnene at læse, skrive og regne. Disse basale færdigheder er vigtige forudsætninger for den faglige progression.
– at tilbyde mulighed for at udvikle talenter og evner maksimalt for at lære mest muligt
– at uddanne til nutidens krav i erhvervslivet
– at lære at anvende informationer til at tænke selv
– at formidle viden, som kan bruges i nye sammenhænge

De personlige mål er:

– at fremelske evner og bruge talenter
– at de mange informationer og erfaringer i undervisningen udvikler sig til indsigt og forståelse
– at opleve tryghed for dagen og fremtiden
– at lære præcision, ærlighed og omhu med alt, hvad man laver
– at udvikle ansvarlighed over for andre mennesker, samfundet og naturen
– at kende Bibelen som Livets bog, som Guds åbenbaring om livet og evigheden
– at være ansvarlige over for Guds skaberværk

Ledelsesberetning

Gideonskolens 13. skoleår

Vi kan endnu en gang se tilbage på et år på Gideonskolen, som har været fyldt med oplevelser og aktiviteter. En gruppe elever har afsluttet deres grundskoleforløb og er gået videre i ungdomsuddannelser og anderledes aktiviteter, nye elever er begyndt på den del af livet, som hedder skole, og andre igen er pludselig blevet større efter en lang sommerferie og går nu i et højere klassetrin.

Vi har haft et virkelig godt år på Gideonskolen – både fagligt, personalemæssigt og relationsmæssigt. Der er ingen særlige begivenheder, som stikker frem og forstyrrer dette indtryk. Vi kan konstatere, at der, hvor der er glæde og tryghed, finder indlæring sted.

Relationen til vores 2 kommuner

Relationen til vores 2 kommuner, Vallensbæk og Brøndby, er stadig fine. Samarbejdet med PPR og det tekniske og administrative personale i Vallensbæk/Ishøj er meget velfungerende, og vi sætter stor pris på den venlighed og imødekommenhed, vi bliver mødt med. Efter Vallensbæks borgmester Kurt Hockerups pludselige død i slutningen af marts 2010 har den nye borgmester, Henrik Rasmussen, fortsat den venlige og imødekommende linje over for os. Han, skolechefen samt børne- og kulturdirektøren besøgte skolen i efteråret. Det var et spændende og kærkomment besøg. Vi fortsatte den gode tradition med elevernes besøg på Rådhuset i december, hvor eleverne i dans og musik bragte et “levende julekort” til rådhusets personale.

Lærerne

I lærergruppen har der gennem årene været meget lille udskiftning. Det er dejligt at have en fast kerne, som man kender, som kender eleverne, og som ved, hvordan tingene fungerer. Samtidig er det et frisk pust ind imellem at få andre medarbejdere ind på banen. Igen i det forløbne år har vi haft flere af vore tidligere elever ansat som medarbejdere for kortere eller længere tid. De har afsluttet gymnasiet og indgik med faglig kompetence så vel som lokalkendskab til skolen. Det har været en god håndsrækning for os, og for dem har det været lidt af en øjenåbner at se tingene fra “den anden side”. I efteråret havde vi besøg af en gæstelærer fra Kolding i nogle dage, og i forbindelse med “Operation Dagsværk” ydede tidligere elever en dags arbejde på skolen for at tjene penge til et u-landsprojekt. I december havde vi en gæstelærer fra Sydafrika, Robert Bogardi. Han deltog i en del timer og underviste elever på højere klassetrin med sin engelske baggrund.

En undervisning, der bærer frugt

I skolens dagligdag oplever vi en skole, der fungerer, og hvor både lærere og elever trives. Her hersker glæde og venlighed, og alt imens eleverne modnes og vokser dag for dag bliver de dygtige og ansvarlige. Hverdagen er fyldt med god og inspirerende undervisning, og vi oplever, at eleverne tilegner sig stoffet og er aktive medspillere i undervisningssituationerne.

Vi har til stadighed tests i næsten alle fag efter hvert afsluttet forløb. Dette giver os en klar fornemmelse af, om eleverne har lært det, de skal, eller der skal samles op på noget inden næste forløb. Eleverne er på denne måde til “eksamen” flere gange hver måned. Dette giver både dem selv og lærerne en stor tryghed, samtidig med at det forbereder dem til terminsprøver og de afsluttende prøver, hvor de for alvor skal testes i de grundlæggende færdigheder.

Vi holder stadig fast ved uddelingen af “Godt Klaret-beviserne”. De uddeles, hver gang en elev er færdig med et undervisningshæfte, og er et håndgribeligt bevis på en faglig fremgang.

Testningen af elever til specialundervisning giver os også et godt redskab til selvevaluering af undervisningen på dette felt. Meget ofte ser vi, at elever, som i en periode har brug for ekstra støtte, hurtigt kommer på niveau med deres klassetrin og kan fortsætte i et normalt forløb uden støtte. Elever, som har brug for ekstra støtte, bliver ikke taget ud af klassens skema, men deres specialundervisning er bygget ind i skemaet på en sådan måde, at de ikke udstilles over for de andre elever.

Hvert år overrasker det os at opleve, hvordan 9. klasses elever pludselig i det sidste halve år af 9. klasse, modnes, bliver ansvarlige og målrettede og er parate til at komme videre med nye udfordringer i en ungdomsuddannelse. Eleverne i 9. klasse var til de skriftlige og mundtlige afgangsprøver og opnåede nogle usædvanligt fine resultater. Mere om dette senere.

Elev- og undervisningsplaner for de forskellige fag skal hele tiden opdateres og evalueres, så undervisningen kan være relevant, vedkommende og nutidig. Vi følger opmærksomt med i lovgivningen på hele friskoleområdet og deltager i Undervisningsministeriets konferencer for at være på forkant med det, der sker.

Vores tilsynsførende, Palle Kristensen har besøgt skolen og har talt med elever og lærere og har deltaget i forskellige undervisningssituationer og i flere af vore arrangementer. Vi har et godt samarbejde med Palle Kristensen.

Vores computere bliver løbende vedligeholdt – og udskiftet – efter behov.

Man opfordrer nu forældre til at købe bærbare computere til elever fra 7. klasse og opefter, idet det gør mange processer nemmere for elever med deres skriftlige opgaver. De kan begynde på en opgave i skolen og skrive videre, når de kommer hjem uden besværlige overførsler.

Eleverne i 3. og 4. klasse havde i efteråret et træningskursus i brug af tastatur, og flere 3. og 4. klassetrin modtager hele året undervisning i computerens anvendelse, så den kan være et brugbart redskab i hverdagen. Andre klassetrin har kortere info-kurser med opdatering og udvikling af deres viden på området.

Besøg på skolen

Vi har også i år haft mange besøg “udefra”. Det giver altid et friskt pust og en øget opmærksomhed.

I foråret havde vi besøg af Skt. Annæ blæserkvintet. Det var et arrangement for alle elever. 5. – 6. klasse deltog i “Musik på tværs”, hvor de havde en musiker på besøg og deltog i en koncert i Konservatoriets Koncertsal med Sjællands symfoniorkester. I foråret havde vi besøg fra Vallensbæk Musikskole, som præsenterede elever for deres undervisning. I april havde vi en inspirationskonference for lærerne med deltagelse af gæster fra Sydafrika. For de ældste elever var der et spændende arrangement i samarbejde med Dansk Europamission, eleverne lyttede til oplevelser og indtryk fra nogle kristne, der er flygtet fra Nordkorea.

Sidst i september havde vi særlig fokus på den naturvidenskabelige festival. Her mødte eleverne forskere, som fremlagde den allernyeste viden inden for deres felt. 7. – 9. klasse modtog foredrag om: “Kemisk viden som værktøj i sygdomsbekæmpelse”, “Fra mug til medicin”, “Hvordan kan lysende natdyr i tropiske have hjælpe kræftbehandlingen”, “Må jeg bede om et glas vand, tak!” og “Naturen – den ultimative fabrik”. Nogle af foredragene krævede, at eleverne stod lidt “på tæer” for at følge med i de spændende emner.

Andre aktiviteter på skolen

I april markerede vi dronning Margrethes 70-års fødselsdag ved at indsende tegninger og hilsener fra alle elever på skolen. Vi modtog et pænt takkebrev efterfølgende.

Hvert forår bliver årets skolefoto taget. Hver eneste elev får taget billeder, der bliver taget klassebilleder, og hele skolen bliver fotograferet samlet.

Som noget nyt blev der opsat en “Infoskærm” i forhallen. Den fornyes dagligt, så eleverne blive mindet om dagens fokuspunkter: Begivenheder, besøg, fødselsdage og praktiske informationer.

I løbet af foråret havde vi besøg af alle elever til den kommende børnehaveklasse. Traditionen tro opførte 4. klasse i foråret et teaterstykke for resten af skolen – og for deres forældre. I det forløbne år var det Klodshans.

Ved skolestarten i august uddelte Rådet for sikker Trafik nogle fine trafikveste og kasketter med påskriften: Pas på mig! til bh-klassen og 1. klasse. Alle elever i det store Lærecenter fik en EU-kalender, som dels bruges i undervisningen, dels kan anvendes som lektiebog. 2. klasse lavede et fagligt projekt i form af et eventyr: “Gilbert og prinsessen” med tegninger og illustrationer.

Som de foregående år deltog alle elever i kampagnen ABC – Alle Børn Cykler – 14 dage i september. Her cyklede så mange som muligt til skole med cykelhjelm, og vi fokuserede på, om cyklerne var i orden. I efteråret fik hele skolen reflekser fra Tryg Forsikring. 4. klasse havde specielt fokus på synlighed i trafikken med kampagnen “Lys på med Ludvig”. Den sidste dag før efterårsferien havde vi igen i år arrangeret vores eget motionsløb, hvor eleverne får bevæget sig og prøvet kræfter med forskellige sportsgrene.

Ca. 4 gange om året har vi de såkaldte “bonusbutikker”. Her kan eleverne “købe” forskellige ting og sager for de “bonus”, som de optjener ved at opfylde deres forpligtelser dag for dag. Ud over tingene i butikken kan man også købe oplevelser. Man kan f.eks. købe sig adgang til en fælles tur til Ishøj svømmehal, en bowlingtur, skøjteture eller en is på MacDonald’s.

Sidst i november fulgte vi traditionen med pyntning af hele skolen til julemåneden. Vi har skabt vore helt egne traditioner for pyntningen. Andre juletraditioner er tænding af adventslys samt det årlige besøg på Vallensbæk Rådhus, hvor vi leverer et “levende julekort”, samt fældningen af årets juletræ. Dette er blevet 9. klasses opgave at fælde træet, og det er noget, de ser frem til i lang tid.

På Gideonskolen har vi et særligt forhold til vejret. Alle elever har en udfordring her, idet ALLE elever som hovedregel er udenfor i alle frikvarterer, hvis det ikke lige regner meget voldsomt. Man skal altså være klædt på til dagens vejr. Året 2010 begyndte og sluttede med sne og kulde.

Møder på skolen

I januar havde vi vores halvårsmøde, hvor forældrene havde mulighed for at få en status for årets planer og undervisning. Forårsfesten i marts var fyldt med liv, lys og glæde. I maj havde vi skolens årsmøde, hvor revisoren deltog og gennemgik regnskabet, og skolens tilsynsførende aflagde rapport for året, der var gået.

Ved skolens sommer-afslutningsfest er der lagt op til den helt store fest. Her er hoppeborge, pølsevogn, grillparty, optræden og sang, uddeling af rigtig mange diplomer og ikke mindst uddeling af afslutningsbeviser til de elever, som skal videre i en ungdomsuddannelse. Først i september havde vi det nye skoleårs første forældremøde uden børn, og der afholdtes et forældrekursus for nye forældre.

5-6 gange om året har vi de såkaldte “Efter-fyraften-møder”. Her kan interesserede forældre komme på besøg og høre om skolen med henblik på, at deres barn evt. skal gå på skolen. Der er stor interesse for disse møder, og mange forældre beder om tilmeldingsblanketter til deres børn efter disse møder.

2 gange om året har vi skole-hjem samtaler – de såkaldte “forældrekonsultationer”. Her møder forældrene sammen med eleven den eller de ansvarlige lærere og taler sammen om elevens aktuelle indlæring og velbefindende på skolen. Dette sker som regel som en opfølgning af “undervisningsrapporten”, som sendes hjem 3 gange om året. I denne beskrives kort, hvordan eleven klarer sig i de forskellige fag, samt hvordan det går rent socialt.

Udflugter og ekskursioner

Sidst i januar deltog en hel del elever i det årlige fodboldsarrangement: Billesborgcup. Holdene kom hjem med både en guld, en sølv og en bronzemedalje.

Der findes rigtig mange gode, gratis undervisningsarrangementer rundt om i København. Det benytter vi os af. I januar var 8. klasse på Biovidenskabeligt Fakultet og arbejdede med emnet “Bioteknologi, kloning og kønne planter”, og 7. klasse var i Science Center med emnet “Dyr som modeller – dyrs adfærd”. 7. klasse var i efteråret på Det Biovidenskabelige Fakultet og arbejdede med “Bioteknologi – kloning og kønne planter”, og 8. klasse var på Det Farmaceutiske Fakultet og arbejdede med “Citrusfrugter med solfaktor”. 9. klasse besøgte i efteråret Det Biovidenskabelige Fakultet og havde emnet: “Dyr som modeller”.

Vi har skolekort til Zoologisk Have, og vi er meget glade for at komme der. 8. og 9. klasse havde hver en “Arbejdsdag i Zoo” i januar. Det var lidt koldt, men sjovt og lærerigt. I april var 6. klasse i Zoos skolestue og hørte om “Rovdyr og byttedyr”, og 1. og 2. klasse hørte om “Kæledyr”. Bh-klassen var i Zoo i maj.

I september var både 7. , 8. og 9. klasse i Zoo, hvor de oplevede en arbejdsdag. 7. klasse fik som noget helt specielt lov til at partere et par nyfødte smågrise, som var døde i nattens løb. Det gik de til med liv og sjæl, og de var meget interesserede og overraskede alle med deres gå-på-mod. Denne øvelse har man aldrig før foretaget i skoletjenesten.

7., 8. og 9. klasse var i efteråret i Zoo og arbejdede med Elefantens volumen og areal. Det var et tværfagligt projekt med biologi og matematik.

I juni var juniorlærecenteret på besøg i Spildevandscenter Avedøre, 8. klasse var på Geologisk Museum i juni, og i oktober besøgte 8. klasse Spildevandscenter Avedøre.

9. klasse var på Det Biovidenskabelige Fakultet og arbejdede med “Bæredygtig byplanlægning og GPS-teknologi”.

6. klasse var på tur til Arbejdermuseet, 3. og 4. klasse havde hver sin tur til Nationalmuseet og 3. og 4. klasse var i november på københavnertur i Christian IV’s fodspor. 5. klasse besøgte Kastellet og arbejdede med temaet: Soldaterliv under Enevælden.

5. og 6. klasse var i foråret på besøg på Toms Chokoladefabrik. En spændende og velsmagende oplevelse.

Som de tidligere år deltog 7. klasse i Dansklærerforeningens oplæsningskonkurrence. Det blev til en flot 4. plads.

9. klasse var i januar til Uddannelsesmesse i Bella Center. I efteråret var 8. og 9. klasse på virksomhedsbesøg hos B. K. Medical. Disse arrangementer er en del af erhvervsorienteringen.

Sundhedsplejersken var på banen med flere arrangementer i det forløbne år. I foråret var 9. klasse til Sundhedseksperimentarium. 7. klasse fik et kursus i Genoplivende førstehjælp, og 9. klasse var i efteråret med sundhedsplejersken på Sundhedseksperimentarium.

Lejre

Først i maj var 8. klasse 1 uge i Berlin. Det var en god tur, hvor de så og oplevede rigtig meget både i en aktuel og historisk sammenhæng.

D. 6. – 10. september var alle elever og lærere på lejrskole på Hvidekilde i Kagerup. Det var en meget vellykket tur, hvor vi ud over arrangementerne på lejren foretog ture til spændende udflugtsmål i området for hver klasse. Vi havde bl.a. besøg af Klimakaravanen, som med praktiske forsøg og information vakte eleverne opmærksomhed på de globale udfordringer. Det allervigtigste ved at være på lejr på denne måde er nok det sammenhold og det venskab, som opbygges mellem eleverne på tværs af klassetrin og alder. Det giver et godt grundlag for det videre arbejde i skolens hverdag.

Bestyrelsen

Vi har en trofast og velfungerende bestyrelse på skolen. De gør et rigtig godt arbejde. De møder trofast op til møderne, er engagerede og involverede i det, der sker i dagligdagen. Det er dejligt at opleve en god opbakning fra denne gruppe af kvalificerede personligheder.

Hjemmesiden

Skolens hjemmeside indeholder de lovmæssige informationer samt informationer af interesse for forældre og elever. Desuden ligger her et enormt billedarkiv, som giver et dynamisk billede af skolen liv gennem årene. Også de ugentlige nyhedsbreve findes her, og de beskriver næsten i detaljer, hvad der sker på skolen ud over undervisning.

Forældrene kan med en personlig kode logge sig ind på deres eget barns personlige profil. Sammen med de undervisningsrapporter, som sendes hjem 3 gange om året, kan forældrene få et realistisk billede af den faglige udvikling samt få et indblik i skolens forventning og planer til eleven. Her opfyldes Undervisningsministeriets krav om elevplaner.

Elevtal

Skolens elevtal ligger relativt konstant omkring 140-145. Det er et passende antal til skolens indretning og faciliteter. Ved skoleårets afslutning forlod en håndfuld elever skolen efter de afsluttende prøver. En ny børnehave-klasse kom til i august, og enkelte elever i de andre klasser blev taget ind. Vi vil stadig helst tage elever ind fra skolestarten, da vi har de bedste erfaringer med dette.

Skolen får stadig mange henvendelser fra forældre i lokalområdet, som gerne vil have deres børn ind på Gideonskolen. Mange står på venteliste – også til de kommende årgange.

Effektivisering

Ud over det allerede nævnte har vi udvalgt efterfølgende områder, som er målbare.


Afsluttende prøver

Vi har en målsætning om, at vore elever ved de afsluttende prøver skal ligge over landsgennemsnittet.

Det har været tilfælde i alle de år, hvor Gideonskolen har haft elever til prøver. Det fremgår af vores hjemmeside, som henviser til UVMs statistik.

Når det gælder prøverne for maj/juni 2010 havde vi 14 elever i 9. klasse til FSA prøver. Resultaterne ser således ud:

 

 GideonskolenLandsgennemsnit
 FSA (9. klasse)FSA (9. klasse)
FAGPrøvestandpunktPrøvestandpunkt
DANSK    

Læsning

8,6

9,3

6,1

6,8

Mundtlig

10,5

8,5

7,2

6,4

Orden

6,1

7,3

5,5

6,5

Retskrivning

11,4

9,5

6,2

6,3

Skriftlig

10,0

8,5

6,1

6,5

MATEMATIK    

Problemløsning

11,0

8,3

6,7

6,8

Færdigheder

10,0

9,2

7,5

7,3

Mundtligt

 

7,4

 

6,2

FYSIK / KEMI

9,1

9,0

5,9

6,2

ENGELSK    

Mundtlig

9,0

10,4

7,1

6,3

Skriftlig

 

9,8

6,4

6,6

TYSK    

Mundtlig

 

8,5

5,6

5,5

Skriftlig

 

8,7

 

5,5

Historie

10,7

10,4

6,7

6,3

Samfundsfag 

10,4

6,9

6,4

Kristendom 

11,9

7,1

6,2

Biologi

11,4

10,2

8,8

6,5

Geografi 

8,8

8,0

6,5

Sum

107,8

166,1

107,8

114,8

Gennemsnit

9,8

9,2

6,7

6,4

Et par af ministeriets beskikkede censorer medsendte uopfordret følgende udtalelser:

Censur af skriftlig fremstilling:

“Det har været en fornøjelse at rette jeres 9. kl. elevers opgaver i skr. fremstilling. Besvarelserne er præget af særdeles højt niveau, stor indlevelse, men ikke mindst af stor sproglig og grammatisk formåen.” (Kim Egegaard)

Censur af matematik:

“Det har været en stor fornøjelse, at rette jeres opgaver. Det er absolut nydeligt håndværk, og vidner både om dygtige elever, men også at undervisningen må have været i top. Det er den slags klasser, som er det hele værd.” (Lotte D. Petersen)


Ingen aflyste timer

Vores målsætning er, at ingen elever sendes hjem p.g.a. medarbejderfravær.

Vi har i hele skolens historie ikke endnu haft behov for aflysning af timer eller hjemsendelse af elever på grund af medarbejdernes fravær. Generelt dækker skolens medarbejdere hinanden ind ved fravær. Der kan være tale om timer, som læses af vikar, men der vil altid være fagligt fokus, og vikaren indsættes ikke i fag på højt niveau.

Når medarbejdere er fraværende kan det ske, at f.eks. en gruppetime må konverteres, På grund af skolens individuelle arbejdsmetode, vil eleverne i en sådan situation arbejde ved deres arbejdsplads i lærecenteret med individuelle faglige mål. Disse kan tilpasses den aktuelle situation.

Elever på 9. klassetrin har ikke traditionel læseferie, som det kendes fra andre skoler. Når udtræksfagene er kendt, ændrer vi elevernes skemaer, så de udelukkende undervises i prøvefagene. Denne “styrede” prøveforberedelse viser sig at være en stor hjælp for eleverne i deres forberedelse til prøver, fordi de altid har faglærerne til rådighed. Effekten af dette er indlysende.


Synlige medarbejdere

Vores målsætning er, at eleverne altid kan få øje på en medarbejder.

Selv om vi er en lille skole med geografisk overskuelighed, er der 5 vagter ude og 2 vagter inde i alle pauser. Eleverne må lege og opholde sig, hvor de kan se en gårdvagt. Indevagten opholder sig ved garderobeafsnittet og ved toiletterne. Erfaringsmæssigt er medarbejderne placeret, hvor konflikter kan opstå. Vi har ikke mange konflikter i det hele taget, men ved at være synligt til stede holdes de på et overskueligt plan. Eleverne har tre regler at følge: 1. Man kan sige fra over for kammerater, som ikke respekterer ens grænser. 2. Man kan gå fra situationen og 3. Man kan altid bede en vagt om hjælp og råd.

Ingen medarbejdere er “gemt” væk i frikvarteret, men er altid bagvagt, hvis behovet skulle opstå.

Alle skolens elever og medarbejdere spiser sammen i skolens spisesal. Det giver en rolig afvikling af frokosten og sikrer en fornuftig dialog mellem eleverne.


Læsning

Vores målsætning er at eleverne skal kunne læse inden udgangen af 2. klasse.

Langt de fleste elever læser inden udgangen af 1. klasse. Vi har to medarbejdere på 1. klasse med 14-15 elever. Det er samme team hvert år. Vi praktiserer faglærerprincip på Gideonskolen. Det betyder, at de pågældende medarbejdere har 1. klasse hvert år og derfor kender aldersgruppen og de faglige krav og muligheder. Eleverne starter i 1. klasse med 300 timers kursus i dansk læsning. Det giver en flyvende start med effektiv læseindlæring. Kurset afsluttes med en test, som afdækker indlæringen. Skulle der være behov for opsamling, er der fastlagte procedurer for det. Men rigtig mange elever læser allerede i slutningen af november. De efterfølgende 3-4 måneder bruges til individuel træning for at styrke sikkerhed og hastighed. I januar testes alle elever i 1. klasse med Danske Psykologforlags gruppeprøve for at måle læsefærdigheden objektivt og afdække eventuelt behov for særlig tilrettelagt undervisning.

I 2. klasse fortsætter den intensive læsning. Der er 2 lærere på 2 timer om dagen for at styrke læsningen.

I 3. og 4. klasse fortsætter den individuelle læsetræningen for elever, som har brug for at styrke deres færdigheder. Vi oplever fremgangsmåde velprøvet og effektiv.

Økonomisk udvikling

Den økonomiske udvikling har også i året 2010 været tilfredsstillende. Den daglige drift hænger fornuftigt sammen med skolens elevtal og antallet af medarbejdere. Det regnskabsmæssige overskud ligger på 193.313 kr. Disse penge overføres til skolens kapitalkonto, som planlægges brugt til køb af ejendommen. I 2011 er det 10 år siden, vi flyttede ind på Strandesplanaden 101. Lejekontrakten indeholder mulighed for køb af ejendommen efter denne 10-års periode. Ejendommen skal købes til samme pris, som det kostede at bygge den i 2001. Det vil sige 18 mio. kr. I efteråret 2010 indledte vi forhandlinger med kreditforeninger om optagelse af lån og drøftelser med Danske Bank om medfinansiering ved et køb. Skolen har sparet 4 mio. op til udbetalingen. Vi forventer, at et køb betyder reduktion i ejendomsudgifter, så der på sigt kan spares på denne post. Den månedlige lejeudgift er pt. ca. 142.000,- kr. Afdrag på lån mv. skal derfor ligge under dette beløb, hvis skolen skal have fordel af at købe ejendommen. Om alt går vel, forventes købet at være effektivt midt på året 2011.

Udviklingen på lærerlønsområdet følges med stor opmærksomhed. Det gælder både den generelle udvikling og lokallønsudviklingen. Der er sket en moderat udvikling på dette område i 2010.

I forbindelse med regeringens genoprettelsespakke er Gideonskolen ramt af besparelser som alle andre privatskoler. Koblingsprocenten er reduceret til 74%, og vi må planlægge 1% besparelse om året yderligere på det generelle tilskud frem til 2014 med mindre nye politiske beslutninger ændrer på dette. Besparelsen i 2010 kom sidst på året, men med tilbagevirkende kraft. Vi har gjort plads til denne besparelse i 2010 regnskabet. Det samme gælder tilbagebetaling af for stort forbrug på barselsområdet inden for sektoren. Det reducerede naturligvis det forventede overskud, men vi foretrak den løsning frem for effekten i 2011.

Gideonskolen modtager efter ansøgning et væsentligt beløb til specialundervisning. Vi har stor erfaring i undervisning af elever både med almindelige behov og i forhold til diagnoser. Skolens fleksible undervisningsform og individuelle fokus giver mulighed for at imødekomme disse elevers undervisning. Da denne bevilling følger finansloven og stadig er under politisk og organisatorisk debat, er vi nødt til at tilknytte midlertidige ansættelser i et omfang svarende til denne bevilling. Vi oplevende en reduktion på ca. 45.000,- kr. pr. måned på dette område fra august 2010, og sagde farvel til 3 medarbejdere på det grundlag. Deres ansættelser udløb naturligt med skoleåret afslutning.

Gideonskolen drives i et kendt økonomisk leje. Der er fundet en sund balance mellem elevtal, ansættelser og udgifter til f.eks. ejendom og undervisning. Som situationen er lige nu, er det økonomiske kredsløb “enstrenget” og derfor for enkelt at overskue. Et overblik over skolens mange årsregnskaber viser da også reelle overskud i stort set alle år. Skolens daglige ledelse og bestyrelsen har stor opmærksomhed på den økonomiske udvikling.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er fra balancedagen frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsregnskabet.

Vi gør opmærksom på, at Gideonskolen ikke har økonomiske forbindelser til andre institutioner, der modtager offentligt tilskud – hverken på skolens adresse eller andre steder.

Forventninger

Forventningerne til det kommende år er, at elevtallet i det store og hele forbliver uforandret. Skolepengene forventes at stige i samme takt som tidligere år. Vi forventer ikke, at antallet af ansættelser på skolen forøges i det kommende år.

De administrative opgaver på skolen er stadig mere tidskrævende. Den centrale administration med ønske om kontrol og centralisering ved indberetninger mv. sammen med nye teknikker uddelegerer meget til den lokale administration.

Skolens undervisning bliver løbende evalueret og justeret. Vi indkøber og opdaterer løbende nyt undervisningsmateriale. Vi holder dog fast i kernen af skolens kendte og velfungerede undervisningsmateriale, som er specielt indrettet til individuel undervisning. Vores forventning er, at vi som målsætning vil føre elever igennem den grundlæggende faglige udviklingen inden udgangen af 7. klasse for derefter at udbygge, stabilisere og målrettet undervisningen på slutmålene og de afsluttende prøver.

Vi vil stadig i det kommende år bestræbe os på at leve op til de lovmæssige forpligtelser og vil stadig arbejde med at forbedre og effektivisere undervisningen.

Konklusion

Vi oplever Gideonskolen som en velfungerende og spændende skole. Skolen har et godt omdømme i lokalområdet. Vore elever klarer de videregående uddannelser godt, og vi følger med i deres liv og udvikling. Lærerne forsøger altid at være opdaterede og på forkant med kravene fra Undervisningsministeriet. Det giver en skærpet opmærksomhed på undervisningens indhold og sammensætning og giver anledning til nogle gode dialoger. Det er stadig vigtigt for os, at fundamentet er på plads, og at nye sider af undervisningen introduceres i overkommeligt tempo, så eleverne ikke stresses, og medarbejderne ikke bliver trætte. Vi har gode og positive forventninger til arbejdet i det nye år.

Edith S. Holm
Formand

Martin Sonne
Næstformand