ÅRSBERETNING FOR KALENDERÅRET 2009

Fra Gideonskolens bestyrelse

187005
Gideonskolen
Strandesplanaden 101
2665 Vallensbæk Strand


Skolens formål

I Gideonskolens vedtægter står der:

Stk. 1. Gideonskolen er en kristen friskole med det formål at drive skole på Bibelens grund i overensstemmelse med kristen tro, som den er udtrykt i Den apostolske Trosbekendelse og efter de til enhver tid gældende bestemmelser om friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 2. Det er skolens mål at give eleverne mulighed for med glæde at tilegne sig en høj grad af almennyttig viden og kundskab, tilvejebragt ved en effektiv indlæring, formidlet af engagerede, visionære, medarbejdere, sådan

– at eleverne møder åbenhed, tryghed og personlig udfordring i undervisningen og får opbygget deres selvværd gennem bevidstheden om, at de er skabt i Guds billede, og at Gud har en personlig plan for hver enkelt.

– at eleverne opdrages til at tage ansvar for egen indlæring og medansvar for andres.

– at elevernes almene personlige udvikling sikres.

– at eleverne udrustes til at blive gode og engagerede borgere, som præger samfundet med kristne normer, og opdrages til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Stk. 3. Skolen skal virke under trygge forhold, således at dagligdagen præges af tillid, ærlighed, åbenhed og respekt for det enkelte barns værdier. Der lægges vægt på god orden og disciplin samt respekt for opstillede normer og krav

Hovedaktivitet

De faglige mål er:

– at lære børnene at læse, skrive og regne. Disse basale færdigheder er vigtige forudsætninger for den faglige progression.
– at tilbyde mulighed for at udvikle talenter og evner maksimalt for at lære mest muligt
– at uddanne til nutidens krav i erhvervslivet
– at lære at anvende informationer til at tænke selv
– at formidle viden, som kan bruges i nye sammenhænge

De personlige mål er:

– at fremelske evner og bruge talenter
– at de mange informationer og erfaringer i undervisningen udvikler sig til indsigt og forståelse
– at opleve tryghed for dagen og fremtiden
– at lære præcision, ærlighed og omhu med alt, hvad man laver
– at udvikle ansvarlighed over for andre mennesker, samfundet og naturen
– at kende Bibelen som Livets bog, som Guds åbenbaring om livet og evigheden
– at være ansvarlige over for Guds skaberværk

Ledelsesberetning

Gideonskolens 12. skoleår

Når vi står ved et kalenderårs afslutning og skal opsummere noget af det, som er sket på skolen i løbet af dette kalenderår, så bliver vi som altid lidt overvældede. Netop fordi skolens år løber anderledes end kalenderåret, bliver indtryk og opsummeringer altid lidt overraskende. Elever har afsluttet deres skolegang, nye årgange er begyndt og mange aktiviteter har fundet sted.

Det altovervejende indtryk er, at vi igen har haft et virkelig godt år på Gideonskolen – både fagligt, personalemæssigt og relationsmæssigt. Der er ingen særlige begivenheder, som stikker frem og forstyrrer dette indtryk.


Relationen til vores 2 kommuner

Vi har stadig gode relationer til vores 2 kommuner, Vallensbæk og Brøndby. Samarbejdet med PPR og det tekniske og administrative personale i Vallensbæk/Ishøj er meget velfungerende, og vi sætter stor pris på den venlighed og imødekommenhed, vi bliver mødt med. Borgmester Kurt Hockerup, Vallensbæk kommune, døde pludseligt i slutningen af marts 2010. Det var et chok og en stor sorg. Vi skylder ham megen tak for skolens placering i Vallensbæk og for den fine relation vi har til kommunen. Vi tror at det samme forhold vil udvikle sig med den nye borgmester.


Lærerne

Det er en meget lille udskiftning, som har fundet sted i lærergruppen i årernes løb. Det er dejligt at have en fast kerne, som man kender, som kender eleverne, og som ved, hvordan tingene fungerer. Vi har i løbet af året oplevet, at flere af vore tidligere elever, som nu har afsluttet gymnasiet, er vendt tilbage for at yde en indsats på skolen, inden de skal videre med deres uddannelser. Det har været en god håndsrækning for os, og for dem har det været lidt af en øjenåbner at se tingene fra “den anden side”.


En god og inspirerende undervisning

I dagligdagen oplever vi en skole, der fungerer, og hvor både lærere og elever trives. De er glade, de har det godt med hinanden, og eleverne bliver dygtige, modnes og vokser dag for dag. Hverdagen er fyldt med god og inspirerende undervisning, og vi oplever, at eleverne tilegner sig stoffet og er aktive medspillere i undervisningssituationerne.

Vi har til stadighed tests i næsten alle fag efter hvert afsluttet forløb. Dette giver os en klar fornemmelse af, om eleverne har lært det, de skal, eller der skal samles op på noget inden næste forløb. Eleverne er på denne måde til “eksamen” flere gange hver måned. Dette giver både dem selv og lærerne en stor tryghed, samtidig med at det forbereder dem til terminsprøver og de afsluttende prøver, hvor de for alvor skal testet i de grundlæggende færdigheder.

Testningen af elever til specialundervisning giver os også et godt redskab til selvevaluering af undervisningen på dette felt. Meget ofte ser vi, at elever, som i en periode har brug for ekstra støtte, hurtigt kommer på niveau med deres klassetrin og kan fortsætte i et normalt forløb uden støtte. Elever, som har brug for ekstra støtte, bliver ikke taget ud af klassens skema, men deres specialundervisning er bygget ind i skemaet på en sådan måde, at de ikke udstilles over for de andre elever.

Det overrasker os hvert år at se, hvordan 9. klasses elever pludselig i det sidste halve år af 9. klasse, modnes, bliver ansvarlige og målrettede og er parate til at komme videre med nye udfordringer i en ungdomsuddannelse.

Også i år 2009 opnåede eleverne særdeles flotte resultater ved de afsluttende prøver.

Undervisningsplaner for de forskellige fag opdateres og evalueres til stadighed, for at undervisningen hele tiden kan være relevant, vedkommende og nutidig. Vi følger opmærksomt med i lovgivningen på hele friskoleområdet.

Vores tilsynsførende, Palle Kristensen har besøgt skolen og har talt med elever og lærere og har deltaget i forskellige undervisningssituationer og i flere af vore arrangementer. Vi har et godt samarbejde med Palle Kristensen.

Vores IT-udstyr bliver stadig opdateret, så det fungerer optimalt. Skolens IT-medarbejder sørger for vedligeholdelse og opdatering. Dette giver vore elever gode redskaber at arbejde med.


Besøg udefra

Som sædvanlig har vi haft mange besøg i løbet af året, hvor besøgende har givet eleverne et pust af livet “uden for murene”.

Vi havde igen i foråret besøg af musikere i forbindelse med “Musik på tværs”. Det var 3. og 4. klasse, som nød godt af dette, og de var efter forløbet med til en koncert med Sjællands Symfoniorkester. Vi havde besøg af en tysk gæstetaler, som arbejdede på skibet Logos Hope. Det gav jo et friskt pust i tyskundervisningen. Vi havde et spændende besøg fra Aserbajdsjan, som gav lidt indblik i livet der, og vi havde besøg af et ægtepar fra Rusland, som arbejder med kristne skoler der. I den naturvidenskabelige uge fra 28. september til 2. oktober havde vi næsten alle dage besøg af forskere og videnskabsstuderende, som holdt foredrag for de ældste elevgrupper.

I løbet af foråret havde vi som sædvanlig besøg af alle elever til den kommende børnehaveklasse, så vi kunne hilse på dem, og de kunne se deres kommende skole.


Udflugter og ekskursioner

Eleverne har også været på mange spændende, interessante og udfordrende ture. Det vil gå for vidt at nævne dem alle, men her følger nogle eksempler.

De ældste elever var på uddannelsesmesse i Forum. Mange elever deltog i fodboldturneringen “Billesborg cup” og kom hjem med en guld- og en bronze-medalje. I februar var tre elever i Ungdomsparlamentet i Folketingen med lovforslag. Der har været ture til Zoologisk Have, til Naturskolen i Vallensbæk, til legepladsen i Valbyparken, til Nationalmuseet, på omvisning i Folketinget for flere klasser, tur til Post- og Telemuseet, til Geologisk museum og til Avedøre Spildevandsanlæg. Desuden var 5. klasse på tur til FDM Sjællandsringen i Roskilde med Hovedstadens Trafiksikkerhedsråd, 7., 8. og 9. klasse har været på Biovidenskabeligt Fakultet, Det Farmaceutiske Fakultet og Science Center i forbindelse med biologiundervisningen, og 7. klasse deltog i Dansklærerforenings oplæsningskonkurrence.

I foråret var 8. klasse på en skolerejse til Berlin. Det gav dem et godt indblik i Tysklands historie, kultur – og sprog.

Sidst i november, først i december var 9. klasse på skolerejse til Sydafrika, hvor de deltog i en elevkongres og også havde tid til at se lidt på landet og dyrelivet. De mødte forskellige befolkningsgrupper og lyttede til de politiske og historiske beskrivelser.

Lige før jul var vi på Vallensbæk Rådhus for at synge og danse “et levende julekort”. Det har været en tradition i snart mange år.


Lejr

Som sædvanlig var hele skolen på lejr i efteråret. Også dette år blev lejren holdt på Lyngsbo ved Fredericia. Lejrene er altid noget, som eleverne ser frem til med glæde og forventning. Her foregår mange spændende ting. Hver dag er der samling omkring Bibelen, der er lejrbål og mange spændende workshops. Igen i år var der arrangeret flere spændende ture, men det vigtigste på en sådan lejr er nok det sammenhold og det venskab, som opbygges mellem eleverne på tværs af klassetrin og alder. Det giver et godt grundlag for det videre arbejde i skolens hverdag.


Forældremøder mv.

Traditionen tro har vi vores arrangementer for forældrene næsten hver måned. Disse arrangementer er med til at give forældrene et indblik i skolens liv. Vi sætter stor pris på forældrenes engagement og medvirken i deres børns skolegang.

Vi har to gange om året forældrekonsultationer, hvor vi taler med forældrene sammen med eleven. I løbet af foråret holder vi et årsmøde, hvor skolens regnskab bliver præsenteret, tilsynsrapporten bliver læst op og andre vigtige informationer bliver givet. Ved starten af et nyt skoleår bliver forældrene inviteret til et specielt forældremøde samt et forældrekursus, som fortæller lidt om skolens historie og pædagogik. Ind imellem inviteres forældre fra en speciel årgang til en optræden, hvor deres barn er med. Dette gælder f.eks. når 4. klasse laver teater.

I slutningen af januar har vi skolens “Midtvejsmøde”, hvor der gives en status over skolens samlede virke og afholdes klasseforældremøder i den forbindelse.

Ud over disse sammenkomster har vi vores årsafslutning, hvor vi inviterer alle skolens elever og forældre til fest med diplomoverrækkelse, optræden, sang og fællesspisning. Vores julearrangement er også altid et tilløbsstykke. Her optræder eleverne med skuespil, sang, musik og dans.

En 3 – 4 gange om året holder vi desuden de såkaldte “efter fyraftensmøder” for interesserede forældre. Her kan man komme og se skolen og høre lidt om pædagogik og undervisning, inden man melder sit barn ind i skolen.


Øvrige arrangementer på skolen

Også med skolen som udgangspunkt foregår der mange spændende ting. Ca. hver 3. måned afholdes skolens Bonusbutik. Her kan man omsætte de bonuspoint, som alle børn får i løbet af ugerne, til naturalier. Eleverne elsker disse dage. Det er fest!

I februar opførte 4. klasse eventyret Snehvide. De gjorde de rigtig godt, og det var en stor succes.

Hvert efterår i september deltager hele skolen i arrangementet Alle Børn Cykler. De fleste elever cykler i skole i denne periode, og vi bruger lidt ekstra tid på færdselsundervisning og check af cykler og cykelhjelme.

Den sidste dag inden efterårsferien holder vi motionsdag. Eleverne dyster i forskellige discipliner på de grønne områder i nærheden af skolen og får nogle dejlige oplevelser.

Det er klart, at alle de arrangementer, hvor eleverne skal optræde, kræver megen træning. Der arbejdes hårdt med dette – specielt i ugerne op til arrangementerne.


Bestyrelsen

Bestyrelsen på skolen gør et rigtig godt arbejde. De møder trofast op til møderne, er engagerede og involverede i det, der sker i dagligdagen. Det er dejligt at opleve en god opbakning fra denne gruppe af kvalificerede personligheder.


Hjemmesiden

Skolens hjemmeside indeholder de lovmæssige informationer samt informationer af interesse for forældre og elever. Desuden ligger her et enormt billedarkiv, som giver et dynamisk billede af skolen liv gennem årene. Også de ugentlige nyhedsbreve findes her, og man kan gennem læsning af disse fornemme lidt af pulsslaget på skolen.

Forældrene kan via en personlig kode logge sig ind på deres eget barns personlige profil. Sammen med de undervisningsrapporter, som sendes hjem 3 gange om året, kan forældrene få et realistisk billede af den faglige udvikling samt få et indblik i skolens forventning og planer til eleven. Her opfyldes Undervisningsministeriets krav om elevplaner.


Elevtal

Skolens elevtal ligger relativt konstant omkring 140. Det er et passende antal til skolens indretning og faciliteter. Ved skoleårets afslutning forlod en håndfuld elever skolen efter de afsluttende prøver. En ny børnehave-klasse kom til i august, og enkelte elever i de andre klasser blev taget ind. Vi vil stadig helst tage elever ind fra skolestarten, da vi har de bedste erfaringer med dette.

Skolen får stadig mange henvendelser fra forældre i lokalområdet, som gerne vil have deres børn ind på Gideonskolen. Mange står på venteliste – også til de kommende årgange. Interesserede forældre har flere gange i årets løb været inviteret til de såkaldte “efter fyraftens-møder”, hvor vi fortæller om skolens arbejde og hverdag. Der er altid stor tilslutning til disse møder, og mange forældre beder om tilmeldingsblanketter til deres børn efter disse møder.


Økonomisk udvikling

Den økonomiske udvikling har været tilfredsstillende i år 2009. Den daglige drift hænger fornuftigt sammen med skolens elevtal og antallet af medarbejdere. Det regnskabsmæssige overskud ligger på 377.211 kr. Disse penge overføres til skolens kapitalkonto. Vi sparer stadig sammen til at købe den ejendom, vi bor i. Det skal ske om ca. 2 år.

Den nye overenskomst på lærerområdet, OK-08, har givet en markant udvikling på lønnen. Det gælder både den generelle udvikling og lokallønsudviklingen. Vi ser frem til en tilsvarende udligning i statstilskuddet, når udviklingen på folkeskoleområdet får afsmittende virkning på friskoleområdet om et par år. Det kræver nøje opfølgning i det daglige for at sikre en fornuftig økonomisk udvikling.


Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er fra balancedagen frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsregnskabet.

Vi gør opmærksom på, at Gideonskolen ikke har økonomiske forbindelser til andre institutioner, der modtager offentligt tilskud – hverken på skolens adresse eller andre steder.


Forventninger

Forventningerne til det kommende år er, at elevtallet i det store og hele forbliver uforandret. Skolepengene forventes at stige i samme takt som tidligere år. Vi forventer ikke, at antallet af ansættelser på skolen forøges i det kommende år.

De administrative opgaver på skolen er blevet mere krævende end tidligere. Øget kontrol og centralisering sammen med nye teknikker på forskellige områder stiller stigende krav til administrationen. Vi arbejder fortsat på at finde løsninger, som kan automatisere mest muligt på disse områder

Skolens undervisning bliver løbende evalueret og justeret. Vi indkøber og opdaterer løbende undervisningsmateriale. Vi holder dog fast i kernen af skolens undervisningsmateriale, som er specielt indrettet til individuel undervisning. Vores forventning er, at vi som målsætning vil føre elever igennem den grundlæggende faglige udviklingen inden udgangen af 7. klasse for derefter at udbygge, stabilisere og målrettet undervisningen på slutmålene og de afsluttende prøver.

Vi vil stadig i det kommende år bestræbe os på at leve op til de lovmæssige forpligtelser og vil stadig arbejde med at forbedre og effektivisere undervisningen.


Konklusion

Vi oplever Gideonskolen som en velfungerende og spændende skole. Skolens har et godt omdømme i lokalområdet. Vore elever klarer de videregående uddannelser godt og vi følger med i deres liv og udvikling. Lærerne forsøger altid at være opdaterede og på forkant med kravene fra Undervisningsministeriet. Det giver en skærpet opmærksomhed på undervisningens indhold og sammensætning og giver anledning til nogle gode dialoger. Det er stadig vigtigt for os, at fundamentet er på plads, og at nye sider af undervisningen introduceres i overkommeligt tempo, så eleverne ikke stresses, og medarbejderne ikke bliver trætte. Vi har gode og positive forventninger til arbejdet i det nye år.

Edith S. Holm
Formand

Martin Sonne
Næstformand