ÅRSBERETNING FOR KALENDERÅRET 2008

Fra Gideonskolens bestyrelse

187005
Gideonskolen
Strandesplanaden 101
2665 Vallensbæk Strand

Skolens formål

I Gideonskolens vedtægter står der:

Stk. 1. Gideonskolen er en kristen friskole med det formål at drive skole på Bibelens grund i overensstemmelse med kristen tro, som den er udtrykt i Den apostolske Trosbekendelse og efter de til enhver tid gældende bestemmelser om friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 2. Det er skolens mål at give eleverne mulighed for med glæde at tilegne sig en høj grad af almennyttig viden og kundskab, tilvejebragt ved en effektiv indlæring, formidlet af engagerede, visionære, medarbejdere, sådan

– at eleverne møder åbenhed, tryghed og personlig udfordring i undervisningen og får opbygget deres selvværd gennem bevidstheden om, at de er skabt i Guds billede, og at Gud har en personlig plan for hver enkelt.

– at eleverne opdrages til at tage ansvar for egen indlæring og medansvar for andres.

– at elevernes almene personlige udvikling sikres.

– at eleverne udrustes til at blive gode og engagerede borgere, som præger samfundet med kristne normer, og opdrages til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Stk. 3. Skolen skal virke under trygge forhold, således at dagligdagen præges af tillid, ærlighed, åbenhed og respekt for det enkelte barns værdier. Der lægges vægt på god orden og disciplin samt respekt for opstillede normer og krav


Hovedaktivitet

De faglige mål er:

– at lære børnene at læse, skrive og regne. Disse basale færdigheder er vigtige forudsætninger for den faglige progression.
– at tilbyde mulighed for at udvikle talenter og evner maksimalt for at lære mest muligt
– at uddanne til nutidens krav i erhvervslivet
– at lære at anvende informationer til at tænke selv
– at formidle viden, som kan bruges i nye sammenhænge

De personlige mål er:

– at fremelske evner og bruge talenter
– at de mange informationer og erfaringer i undervisningen udvikler sig til indsigt og forståelse
– at opleve tryghed for dagen og fremtiden
– at lære præcision, ærlighed og omhu med alt, hvad man laver
– at udvikle ansvarlighed over for andre mennesker, samfundet og naturen
– at kende Bibelen som Livets bog, som Guds åbenbaring om livet og evigheden
– at være ansvarlige over for Guds skaberværk

Ledelsesberetning


Skolen summer af aktiviteter og glæde

Når man ser på alle de aktiviteter, som har fundet sted i Gideonskolens 11. skoleår, året 2008, forundres man næsten over, at der også har været tid til undervisning og indlæring. Imidlertid er den daglige undervisning det, der først og fremmest præger skolens hverdag. Alle arrangementer og aktiviteter er blot en lille del af det, som udbygger undervisningen og giver den ekstra kulør. Undervisningen i sig selv er ikke kedelig, men hvis vi ikke som skole får hele livet med, kan det godt blive lidt trivielt.

Samarbejde med kommunerne

Vi har stadig gode relationer til vores to kommuner, Vallensbæk og Brøndby. Vores gode og nære samarbejde med PPR og det tekniske og administrative personale i samarbejdet mellem Vallensbæk og Ishøj kommuner fortsætter, og vi føles os meget privilegerede.

Aktiviteter

Året 2008 har været fuldt af aktiviteter både på skolen og uden for skolen. Det er med til at skabe engagement, nysgerrighed og glæde i undervisningen og inspirerer både elever og lærere.

Vi har som sædvanligt haft de store arrangementer for skolens elever, familier og vennekreds i forbindelse med påske, sommerafslutning og jul. Samtidig har vi prøvet at holde fast i den tradition, at vi næsten hver måned har haft et arrangement for forældre – enten i form af forældremøder, konsultationer eller orienteringsmøder – eller i form af elev-optræden.

Arrangementer ud af huset

Det er faktisk lidt overvældende, hvor meget der sker i løbet af et år. Når man skal opsummere det ved årets slutning, bliver det lidt overvældende at konstatere, at vi virkelig har lavet så meget.. Det vil være umuligt at nævne alle de aktiviteter, vi har haft “ud af huset”, men her følger nogle udpluk. Som de foregående år deltog 7. klasse i Dansklærer-foreningens Oplæsningskonkurrence. En gruppe elever deltog i “Musik på Tværs” med Sjællands Symfoniorkester, de ældste klasser var på flere studiebesøg på Biovidenskabeligt Fakultet og Avedøre rensningsanlæg. 7. klasse var på besøg i Vestre fængsel, 5. klasse besøgte Toms chokoladefabrik, der var besøg på Tycho Brahes planetarium, besøg i Folketinget, på P&T museet, på Dong, i Zoologisk Have og på Eksperimentariet. De ældste elever var på uddannelsesmesse i Forum, og 2. klasse besøgte Frilandsmuseet for at opleve jul i gamle dage. I september var hele skolen for 3. gang på lejrskole på Lyngsbo ved Fredericia. Der sker rigtig meget på sådan en lejrskole med tæt samvær, workshops og mange ture og oplevelser. Fra lejren gik f.eks. ture til Koldinghus, den historiske Miniby, Shells raffinaderi, Orion Planetariet og Madsbyparken. Sidst i november var 7. – 9. klasserne på besøg på missionsskibet Logos Hope, som lå i Køge Havn. Traditionen tro besøgte vi Vallensbæk Rådhus i december, hvor vi afleverede et “levende julekort”.


Arrangementer på skolen

Ud over den daglige undervisning har skolen også dannet ramme om mange andre arrangementer. Forårsfesten i april var et brus af glæde, musik, dans og sang. Hele skolen deltog endnu en gang i ABC (Alle Børn Cykler) i september måned. Ca. hver 3. måned dækker vi op til bonus-butik, hvor eleverne kan købe småting for deres bonus-penge. Det er altid festligt. Inden efterårsferien deltog vi i Skolernes Motionsdag, som var fuld af sjov og udfordring. I foråret optrådte 3. klasse med “Kylle-Rylle” og 4. klasse med “Tornerose”. Sundhedsplejersken nåede at lave 2 kurser i førstehjælp for 3. klasse og inviterede børnehaveklassen og 1. klasse til teaterstykket “Prinsessen, som ikke ville vaske hænder”. 2 gange havde 6. – 10. klasse besøg udefra af gæster, som fortalte om situationen i Pakistan. Det var meget spændende og inspirerende. 9. og 10. klasserne fik lavet deres uddannelsesplaner og kom gennem de afsluttende prøver med meget flotte gennemsnit. 3, og 4. klasse havde besøg af Elisabeth Gjerluff Nielsen, som sang for og med dem. I løbet af året havde vi besøg af Pam og Graham Yoko fra Sydafrika. Bestyrelsen gør et flot arbejde – og vi måtte i april måned erkende, at vi havde rundet møde nr. 100 siden skolens “fødsel”. Det blev selvfølgelig markeret.

Hjemmeside m.v.

Skolens hjemmeside er stadig et dynamisk sted, hvor man kan blive opdateret. Ud over de lovmæssige og nødvendige informationer er de ugentlige nyhedsbreve tilgængelige her. Vores billedarkiv vokser stadig og giver et levende og spændende glimt af livet på skolen.

De fleste forældre har egen kode, så de kan følge deres børns faglige og personlige udvikling på skolens webside. Her afspejles elevernes daglige arbejde i en logbog. Sammen med de rapporter, som 3 gange om året sendes til hjemmet, får forældrene et realistisk billede af den faglige udvikling og bliver gjort bekendt med forventninger og planer. Disse informationer opfylder Undervisningsministeriets krav om elevplaner.

Elevtal

Skolens elevtal ligger stadig rimelig konstant omkring 140. Det er et passende antal til skolens indretning og faciliteter. Ved skoleårets afslutning forlod en håndfuld elever skolen efter den afsluttende prøve, et par familier flyttede bopæl, og deres børn skiftede derfor skole. En ny børnehave-klasse kom til i august, og enkelte elever i de andre klasser blev taget ind. Vi vil stadig helst tage elever ind fra skolestarten, da vi har de bedste erfaringer med dette.

Skolen får stadig mange henvendelser fra forældre i lokalområdet, som gerne vil have deres børn ind på Gideonskolen. Mange står på venteliste – også til de kommende årgange. Interesserede forældre har flere gange i årets løb været inviteret til de såkaldte “efter fyraftens-møder”, hvor vi fortæller om skolens arbejde og hverdag. Der er altid stor tilslutning til disse møder, og mange forældre beder om tilmeldingsblanketter til deres børn efter disse møder.

Undervisning

Vort mål er stadig, at undervisningen på vores skole er præget af kvalitet og udvikling, således at eleverne får det bedst mulige udbytte. Ved de afsluttende prøver i maj/juni opnåede vore afgangselever et flot resultat.

Undervisningsplaner for de forskellige fag opdateres og evalueres løbende, for at undervisningen hele tiden kan være relevant og vedkommende. Vi følger nøje med i lovgivningen på hele friskoleområdet.

Sidste år i februar måned blev en ny forældrevalgt tilsynsførende valgt. Valget faldt på Palle Kristensen, som er skoleinspektør på Søholtskolen. Vores tidligere tilsynsførende, Torben Kristensen, flyttede til Amerika og kunne derfor ikke fortsætte. Palle Kristensen har besøgt skolen og har talt med elever og lærere og har deltaget i forskellige undervisningssituationer og i flere af vore arrangementer.

Vi har et rigtig flot opdateret IT-udstyr. Vores IT-medarbejder sørger for vedligeholdelse og opdatering, så skolens udstyr fungerer optimalt. Der er en udvikling, som giver vore elever gode redskaber at arbejde med.

Økonomisk udvikling

Den økonomiske udvikling har været tilfredsstillende i år 2008. Den daglige drift hænger fornuftigt sammen med skolens elevtal og antallet af medarbejdere. Det regnskabsmæssige overskud ligger på ca. 428.000 kr. Disse penge overføres til skolens kapitalkonto. Vi sparer stadig sammen til at købe den ejendom, vi bor i. Det skal ske om ca. 2 år.

Den nye overenskomst på lærerområdet, OK-08, har givet en markant udvikling på lønnen. Det gælder både den generelle udvikling og lokallønsudviklingen. Vi ser frem til en tilsvarende udligning i statstilskuddet, når udviklingen på folkeskoleområdet får afsmittende virkning på friskoleområdet om et par år. Det kræver nøje opfølgning i det daglige for at sikre en fornuftig økonomisk udvikling.

Når det gælder den regnskabsmæssige behandling af udbetaling af bunden opsparing vedrørende 2008 har bestyrelsen valgt at medtage indtægten i budgettet for 2009. Beløbet udgør ca. 31.000 kr.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er fra balancedagen frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsregnskabet.

Vi gør opmærksom på, at Gideonskolen ikke har økonomiske forbindelser til andre institutioner, der modtager offentligt tilskud – hverken på skolens adresse eller andre steder.


Forventninger

Forventningerne til det kommende år er, at elevtallet i det store og hele forbliver uforandret. Skolepengene forventes at stige i samme takt som tidligere år. Vi forventer ikke, at antallet af ansættelser på skolen forøges i det kommende år.

De administrative opgaver på skolen er blevet mere krævende end tidligere. Øget kontrol og centralisering sammen med nye teknikker på forskellige områder stiller stigende krav til administrationen. Vi arbejder fortsat på at finde løsninger, som kan automatisere mest muligt på disse områder.

Skolens undervisning bliver løbende evalueret og justeret. Vi indkøber og opdaterer løbende undervisningsmateriale. Vi holder dog fast i kernen af skolens undervisningsmateriale, som er specielt indrettet til individuel undervisning. Vores forventning er, at vi som målsætning vil føre elever igennem den grundlæggende faglige udviklingen inden udgangen af 7. klasse for derefter at udbygge, stabilisere og målrettet undervisningen på slutmålene og de afsluttende prøver.

Vi vil stadig i det kommende år bestræbe os på at leve op til de lovmæssige forpligtelser og vil stadig arbejde med at forbedre og effektivisere undervisningen.

Konklusion

Vi har en levende og spændende hverdag på Gideonskolen. De mange nye udfordringer både undervisningsmæssigt og relationsmæssigt giver en levende dialog og holder os på mærkerne. Det er stadig vigtigt for os, at fundamentet er på plads, og at nye sider af undervisningen introduceres i overkommeligt tempo, så eleverne ikke stresses, og medarbejderne ikke bliver trætte. Vi har grund til optimisme og har gode og positive forventninger til arbejdet i det nye år.

Edith S. Holm
Formand

Martin Sonne
Næstformand