ÅRSBERETNING FOR KALENDERÅRET 2007

Fra Gideonskolens bestyrelse

187005
Gideonskolen
Strandesplanaden 101
2665 Vallensbæk Strand

Skolens formål

I Gideonskolens vedtægter står der:

Stk. 1. Gideonskolen er en kristen friskole med det formål at drive skole på Bibelens grund i overensstemmelse med kristen tro, som den er udtrykt i Den apostolske Trosbekendelse og efter de til enhver tid gældende bestemmelser om friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 2. Det er skolens mål at give eleverne mulighed for med glæde at tilegne sig en høj grad af almennyttig viden og kundskab, tilvejebragt ved en effektiv indlæring, formidlet af engagerede, visionære, medarbejdere, sådan

– at eleverne møder åbenhed, tryghed og personlig udfordring i undervisningen og får opbygget deres selvværd gennem bevidstheden om, at de er skabt i Guds billede, og at Gud har en personlig plan for hver enkelt.

– at eleverne opdrages til at tage ansvar for egen indlæring og medansvar for andres.

– at elevernes almene personlige udvikling sikres.

– at eleverne udrustes til at blive gode og engagerede borgere, som præger samfundet med kristne normer, og opdrages til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Stk. 3. Skolen skal virke under trygge forhold, således at dagligdagen præges af tillid, ærlighed, åbenhed og respekt for det enkelte barns værdier. Der lægges vægt på god orden og disciplin samt respekt for opstillede normer og krav

Hovedaktivitet

De faglige mål er:

– at lære børnene at læse, skrive og regne. Disse basale færdigheder er vigtige forudsætninger for den faglige progression.
– at tilbyde mulighed for at udvikle talenter og evner maksimalt for at lære mest muligt
– at uddanne til nutidens krav i erhvervslivet
– at lære at anvende informationer til at tænke selv
– at formidle viden, som kan bruges i nye sammenhænge

De personlige mål er:

– at fremelske evner og bruge talenter
– at de mange informationer og erfaringer i undervisningen udvikler sig til indsigt og forståelse
– at opleve tryghed for dagen og fremtiden
– at lære præcision, ærlighed og omhu med alt, hvad man laver
– at udvikle ansvarlighed over for andre mennesker, samfundet og naturen
– at kende Bibelen som Livets bog, som Guds åbenbaring om livet og evigheden
– at være ansvarlige over for Guds skaberværk

Ledelsesberetning


Skolens hverdag er fuld af fest, sang og glæde

I året 2007 skete der mange ting, som satte kulør på skolens hverdag. Alt det, som skal læres, og som ind imellem kan blive lidt trivielt, glider bedre ned, når det krydres med fest, sang og glæde. Og det har netop været tilfældet i 2007, Gideonskolens 10. år.

Samarbejde med kommunerne

Vi har stadig gode relationer til vores to kommuner, Vallensbæk og Brøndby. Vi oplever fortsat et rigtig godt og nært samarbejde med PPR og det tekniske og administrative personale i samarbejdet mellem Vallensbæk og Ishøj kommuner, og vi føles os meget privilegerede.

Aktiviteter

Også året 2007 har rummet et væld af aktiviteter både på skolen og uden for skolen. Det skaber glæde og nysgerrighed i undervisningen og gør tingene nærværende for elever og lærere.

Som sædvanligt har vi haft store arrangementer for skolens elever, familier og vennekreds i forbindelse med påske, sommerafslutning og jul. Sammen med disse festlige anledninger har vi næsten hver måned haft et arrangement for forældre – enten i form af forældremøder, konsultationer eller orienteringsmøder – eller i form af elev-optræden. Skolens 10 års fødselsdag blev fejret i efteråret, og skolen var i denne anledning igen fyldt med mange feststemte mennesker, med sange, taler, lykønskninger og med spændende optræden.

Arrangementer ud af huset

Der sker rigtig meget i løbet af et år. Når man skal opsummere det, taber man næsten pusten og undrer sig over, at vi virkelig har lavet så meget. Her følger nogle udpluk af vore aktiviteter “ud af huset”. Som de foregående år deltog 7. klasse i Dansklærer-foreningens Oplæsningskonkurrence. En gruppe elever deltog i “Musik på Tværs” med Sjællands Symfoniorkester, 7., 8. og 9. klasserne var på flere studiebesøg på Biovidenskabeligt Fakultet og Avedøre rensningsanlæg. I september besøgte hele skolen Holmen, hvor vi var oppe i Mastekranen, var om bord på “Georg Stage” og på u-båden “Sælen”. Ydermere var hele skolen på Kanalrundfart i København i september måned. I oktober var hele skolen på lejrskole på Lyngsbo ved Fredericia. Det var lejrskolen nr. 20 på 10 år. En sådan lejrskole er en intensiv oplevelse med tæt samvær, workshops og mange ture og oplevelser. Fra lejren gik f.eks. ture til Løveparken i Givskud, til et økologisk landbrug og til Taulov Mejeri. 9. og 10. klassen deltog i en spændende elevkongres i Sydafrika i slutningen af november og begyndelsen af december og fik også tid til lidt sight-seeing i landet. Vi deltog i et fodboldarrangement med andre skoler i november. Traditionen tro besøgte vi atter Vallensbæk Rådhus i december, hvor vi afleverede et “levende julekort.

Arrangementer på skolen

Inden for skolens mure er der også sket meget ud over den daglige undervisning. Hele skolen deltog i ABC (Alle Børn Cykler) i september måned, eleverne tegnede “Fremtidens Forsker” – og en af vore elever vandt 2. præmien! Vi havde besøg fra Vallensbæk Musikskole, og mange elever fik lov til at prøve spændende instrumenter. Ca. hver 3. måned har vi vores bonus-butik, hvor eleverne kan købe småting for deres bonus-penge. Inden efterårsferien lavede vi vores egen motionsdag, som var fuld af sjov og udfordring. Vi deltog som tidligere år i Spil Dansk Dagen i november. I november måned fejrede vi desuden Gideonskolens fødselsdag, hvor bl.a. Graham Yoko fra Sydafrika deltog.

Hjemmeside m.v.

Skolens hjemmeside er et dynamisk sted, hvor man altid kan finde overraskende nyt. Ud over de lovmæssige og nødvendige informationer er de ugentlige nyhedsbreve tilgængelige her. Vores billedarkiv vokser stadig og giver et spændende glimt af livet på skolen.

De fleste forældre har egen kode, så de kan følge deres børns faglige og personlige udvikling på skolens webside. Her afspejles elevernes daglige arbejde i en logbog. Sammen med de rapporter, som 3 gange om året sendes til hjemmet, får forældrene et realistisk billede af den faglige udvikling og bliver gjort bekendt med forventninger og planer. Disse informationer opfylder Undervisningsministeriets krav om elevplaner.

Elevtal

Skolens elevtal ligger rimelig konstant omkring 140. Det er et passende antal til skolens indretning og faciliteter. Ved skoleårets afslutning forlod en håndfuld elever skolen efter den afsluttende prøve, et par familier flyttede bopæl, og deres børn skiftede derfor skole. En ny børnehave-klasse kom til i august, og enkelte elever i de andre klasser blev taget ind. Vi vil stadig helst tage elever ind fra skolestarten, da vi har de bedste erfaringer med dette.

Skolen får stadig mange henvendelser fra forældre i lokalområdet, som gerne vil have deres børn ind på Gideonskolen. Mange står på venteliste – også til de kommende årgange. Interesserede forældre har flere gange i årets løb været inviteret til de såkaldte “efter fyraftens-møder”, hvor vi fortæller om skolens arbejde og hverdag. Der er altid stor tilslutning til disse møder, og mange forældre beder om tilmeldingsblanketter til deres børn efter disse møder.

Undervisning

Vort mål er stadig, at undervisningen på vores skole er præget af kvalitet og udvikling, således at eleverne får det bedst mulige udbytte. Ved de afsluttende prøver i maj/juni opnåede vore afgangselever et flot resultat

Undervisningsplaner for de forskellige fag opdateres og evalueres løbende, for at undervisningen hele tiden kan være relevant og vedkommende. Vi følger nøje med i lovgivningen på hele friskoleområdet.

Skolens forældrevalgte tilsynsførende, Torben Kristensen, har besøgt skolen og har talt med elever og lærere og har deltaget i forskellige undervisningssituationer.

Vi har et rigtig flot opdateret IT-udstyr. Vores IT-medarbejder sørger for vedligeholdelse og opdatering, så skolens udstyr fungerer optimalt. Der er en udvikling, som giver vore elever gode redskaber at arbejde med.

Økonomisk udvikling

Den økonomiske udvikling har været tilfredsstillende i år 2007. Den daglige drift hænger fornuftigt sammen med skolens elevtal og antallet af medarbejdere. Det regnskabsmæssige overskud ligger på ca. 400.000 kr. Disse penge overføres til skolens kapitalkonto. Vi sparer stadig sammen til at købe den ejendom, vi bor i. Det skal ske om ca. 3 år.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er fra balancedagen frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsregnskabet.

Vi gør opmærksom på, at Gideonskolen ikke har økonomiske forbindelser til andre institutioner, der modtager offentligt tilskud – hverken på skolens adresse eller andre steder.

Forventninger

Forventningerne til det kommende år er, at elevtallet i det store og hele forbliver uforandret. Skolepengene forventes at stige en smule i det kommende år. Vi forventer, at antallet af ansættelser på skolen forøges med 1-2 medarbejdere.

De administrative opgaver på skolen er blevet mere omfattende i det sidste år. Øget kontrol og centralisering sammen med nye teknikker på forskellige områder stiller stigende krav til administrationen. Vi arbejder på at finde teknikker, som kan automatisere mest muligt på disse områder og frigøre ressourcer til skolens primære opgaver.

Skolens undervisning bliver løbende evalueret og justeret. Vi indkøber og opdaterer løbende undervisningsmateriale. Vi holder dog fast i kernen af skolens undervisningsmateriale, som er specielt indrettet til individuel undervisning. Vores forventning er, at vi som målsætning vil føre elever igennem de grundlæggende faglige ting inden udgangen af 7. klasse for derefter at udbygge, stabilisere og målrettet undervisningen på slutmålene og de afsluttende prøver.

Vi vil stadig i det kommende år bestræbe os på at leve op til de lovmæssige forpligtelser og vil stadig arbejde med at forbedre og effektivisere undervisningen.

Konklusion

Vi lever i en spændende tid som skole. Der er konstant nye udfordringer både fra Undervisningsministeriets side og fra forældre-/elevsiden. I en tid med så mange omskiftelser er det vigtigt, at fundamentet er på plads, og nye sider af undervisningen introduceres i overkommeligt tempo, så eleverne ikke stresses, og medarbejderne ikke bliver trætte. Vi ser med glæde og forventning frem til arbejdet i det nye år.

Edith S. Holm
Formand

Martin Sonne
Næstformand