ÅRSBERETNING FOR KALENDERÅRET 2006

Fra Gideonskolens bestyrelse

187005
Gideonskolen
Strandesplanaden 101
2665 Vallensbæk Strand


En skoledag, der er præget af liv og udvikling

Året 2006 blev på Gideonskolen endnu et år, som var præget af mange aktiviteter, mange nye oplevelser og kvalitet i både undervisning og samvær.


Samarbejde med kommunerne

Det er en stor glæde, at vi fortsat har meget gode relationer til både Vallensbæk og Brøndby kommuner. Vort samarbejde med PPR og det tekniske og administrative personale i Vallensbæk kommune (som siden november 2006 sker i samarbejde med Ishøj kommune) er præget af tillid, nærhed og stor respekt. Vi er meget glade for samarbejdet og føler os meget privilegerede.


Aktiviteter

I 2006 har der ligesom de foregående år været en mængde aktiviteter og arrangementer både på skolen og uden for skolen. Dette er med til at skabe liv og spænding i skolens hverdag og er en øjenåbner for dem, der deltager.

Vi har som sædvanligt haft de store arrangementer for skolens elever, familier og vennekreds i forbindelse med påske, sommerafslutning og jul. Derudover har vi næsten hver måned et arrangement for forældre – enten i form af forældremøder, konsultationer eller orienteringsmøder – eller i form af elev-optræden.


Arrangementer ud af huset

For eleverne er dagene fyldt med nye og spændende oplevelser. Fra starten af skoleåret var 7. og 8. klasse på besøg på Danmarks Meteorologiske Institut. 8. klasse var på virksomhedsbesøg, og 4. klasse besøgte Toms chokoladefabrik. Af andre ture ud af “huset” kan nævnes 6. klasses besøg på Nationalmuseet, 2. klasses besøg i Botanisk Have, 7. – 10. klasses besøg og rundvisning i Folketinget, 3. og 4. klasserne så et teaterstykke om renlighed, forskellige aldersgrupper var på besøg i Post og Tele Museet, der var mange besøg i Zoo, København, 1. – 4. klasses besøgte “Opfinderland”, 3. – 5. Klasse var på tur til Rundetårn, 7. klasserne deltog i Dansklærerforeningens Oplæsningskonkurrence, elever deltog i “Musik på Tværs” med Sjællands Symfoniorkester, 8. og 9. klasserne fik en arbejdsdag i Zoologisk Have og var på studiebesøg på Landbohøjskolen, 5. klasse aflagde visit på Arbejdermuseet, vi deltog i et fodboldarrangement med andre skoler i november, 2. og 3. klassernes besøgte Frilandsmuseet for at høre om “jul i gamle dage”, og traditionen tro besøgte vi Vallensbæk Rådhus i december, hvor vi afleverede et “levende julekort”… vi kunne blive ved med at remse op. Der sker virkelig meget i løbet af et år. To gange i årets løb var hele skolen på lejrskole – i april på Hvidekilde i Kagerup og i oktober på Lyngsbo ved Fredericia.


Arrangementer på skolen

Der har også været mange rigtig spændende, interessante og udfordrende besøg på skolen i løbet af året. F.eks kan nævnes, at vi i januar havde vi besøg af lærer Knud Aage Bach fra Origo, som fortalte om Udvikling eller Skabelse – en biologiudfordring på højt niveau. I februar var sanger og tekstforfatter Elisabeth Gjerluff Nielsen på besøg. Det var et arrangement gennem KODA skolekontakt. I februar og i oktober modtog 3. klasserne et førstehjælpskursus af vores sundhedsplejerske, Helle Laugesen. I april havde vi en gæst fra Indonesien, som fortalte om forholdene der, og i september havde vi besøg fra Sydafrika. I september havde vi tre besøg i forbindelse med Naturvidenskabelig Festival, hvor vi hørte om svampe, GPS og genteknologi. Vi havde besøg fra Vallensbæk Musikskole, for bare at nævne nogle af de mange besøg, der har været.


Hjemmeside m.v.

Skolens hjemmeside er stadig et dynamisk sted, hvor man altid kan finde overraskende nyt. Ud over de lovmæssige og nødvendige informationer er de ugentlige nyhedsbreve tilgængelige her. Vores billedarkiv vokser stadig og giver et spændende glimt af livet på skolen.

Næsten alle forældre har nu egen kode, så de kan følge deres børns faglige og personlige udvikling på skolens webside. Her afspejles elevernes daglige arbejde i en logbog. Sammen med de rapporter, som 3 gange om året sendes til hjemmet, får forældrene et realistisk billede af den faglige udvikling og bliver gjort bekendt med forventninger og planer. Disse informationer opfylder Undervisningsministeriets krav om elevplaner.


Elevtal

Skolens elevtal ligger rimelig konstant omkring 140. Det er nok et passende antal til skolens indretning og faciliteter. Ved skoleårets afslutning forlod en håndfuld elever skolen efter den afsluttende prøve, og et par familier flyttede bopæl, og deres børn skiftede derfor skole. En ny børnehave-klasse kom til i august, og enkelte elever i de andre klasser blev taget ind. Vi vil stadig helst tage elever ind fra skolestarten, da vi har de bedste erfaringer med dette.

Skolen får stadig mange henvendelser fra forældre i lokalområdet, som gerne vil have deres børn ind på Gideonskolen. Mange står på venteliste også til de kommende årgange. Nye forældre har flere gange i årets løb været inviteret til de såkaldte “efter fyraftens-møder”, hvor vi fortæller om skolens arbejde og hverdag. Der er altid stor tilslutning til disse møder, og mange forældre beder om tilmeldingsblanketter til deres børn.


Undervisning

Vort mål er stadig, at undervisningen på vores skole er præget af kvalitet og udvikling, således at eleverne får det bedst mulige udbytte. Ved de afsluttende prøver i maj/juni opnåede vore afgangselever et særdeles fornemt resultat. I forbindelse med de nye regler for de afsluttende prøver lagde vi en del af undervisningen om fra august. Dette gjaldt især kristendom i 8. og 9. klasse og historie og samfundsfag i 7., 8. og 9. klasse.

Undervisningsplaner for de forskellige fag opdateres og evalueres løbende, for at undervisningen hele tiden kan være relevant og vedkommende. Vi følger nøje med i lovgivningen på hele friskoleområdet.

Skolens forældrevalgte tilsynsførende, Torben Kristensen, har flere gange i årets løb besøgt skolen og har talt med elever og lærere og har deltaget i forskellige undervisningssituationer.

Igen i 2006 fik vi andel i en pulje penge, som blev givet til indkøb af computere og computer-udstyr til 3. klasserne. Vi har selv lagt en del penge til og har nu et rigtig flot opdateret IT-udstyr. Vi har også fået del i en pulje penge til naturvidenskabelige bøger, som også er anvendt på fornyelse og opdatering af materialer.


Økonomisk udvikling

Den økonomiske udvikling har været tilfredsstillende i år 2006. Den daglige drift hænger fornuftigt sammen med skolens elevtal og antallet af medarbejdere. Efter et mindre underskud i år 2005 er det regnskabsmæssige overskud i 2006 på godt 425.000 kr. Disse penge overføres til skolens kapitalkonto. Vi sparer stadig sammen til at købe den ejendom, vi bor i, om ca. 4 år.


Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er fra balancedagen frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsregnskabet.

Vi gør opmærksom på, at Gideonskolen ikke har økonomiske forbindelser til andre institutioner, der modtager offentligt tilskud – hverken på skolens adresse eller andre steder.


Forventninger

Forventningerne til det kommende år er, at elevtallet i det store og hele forbliver uforandret. Skolepengene forventes at stige en smule i det kommende år. Vi forventer, at antallet af ansættelser på skolen i det store og hele bliver ligesom det foregående år.

Skolens undervisning bliver løbende evalueret og justeret. Vi har taget meget nyt undervisningsmateriale i brug, og der er en progressiv udvikling på området. Vi holder dog fast i kernen af skolens undervisningsmateriale, som er specielt indrettet til individuel undervisning. Vores forventning er, at vi som målsætning vil føre elever igennem de grundlæggende faglige ting inden udgangen af 7. klasse for derefter at udbygge, stabilisere og målrettet undervisningen på slutmålene og de afsluttende prøver.

Vi vil stadig i det kommende år bestræbe os på at leve op til de lovmæssige forpligtelser og vil stadig stræbe efter at forbedre og effektivisere undervisningen. Det er vort ønske gennem årlige tests af samtlige elever at kunne evaluere skolens undervisning på en aktuel måde, således at der kan lægges nogle relevante handlingsplaner for nye initiativer.


Konklusion

Vi lever i en spændende tid som skole. Der er konstant nye udfordringer både fra Undervisningsministeriets side og fra forældre-/elevsiden. I en tid med så mange omskiftelser er det vigtigt at fundamentet er på plads, og nye sider af undervisningen introduceres i overkommeligt tempo, så eleverne ikke stresses, og medarbejderne ikke bliver trætte.

Forventningerne til det kommende år er meget positive.


Edith S. Holm
Formand

Peter Broholm
Næstformand