ÅRSBERETNING FOR KALENDERÅRET 2003

Fra Gideonskolens bestyrelse

187005
Gideonskolen
Strandesplanaden 101
2665 Vallensbæk Strand


Undervisning på mange måder

2003 har været et spændende, udfordrende og rigtig godt år for Gideonskolen. Vore relationer i lokalområdet – både til Vallensbæk og Brøndby kommuner – er fortsat velfungerende med en åben dialog og stor gensidig respekt. Samarbejdet med kommunens PPR, tekniske og administrative personale og ikke mindst til borgmesteren i Vallensbæk er velfungerende. Vi har budt velkommen til den nye ledende skolepsykolog og skolelæge i Vallensbæk. Gideonskolen indgår på en konstruktiv måde i kommunens samlede skoletilbud.

Vi har i årets løb haft mange arrangementer. Foruden de større arrangementer for skolens elever, familier og vennekreds i forbindelse med påske, sommerafslutning, efterårsfest og jul, kan vi se tilbage på et år med mange besøg. I foråret bød vi velkommen til en lektor fra Aalborg Universitetscenter, som præsenterede sine synspunkter på “evolution og skabelse” for både forældre og elever. Vi havde besøg af en major fra dronningens Livregiment, som har bistået med genopbygningen i Afghanistan efter Taliban-styret. Et besøg fra Indonesien fortalte om terrorvirksomhed og arbejde med genopbygning i på Papa New Guinea, I august havde vi Danmarks premiere for et mobilt planetarium, som blev udlånt af Thycho Brahe Planetariet i København. Perspektivet blev fortsat ved lejrskole i september for alle skolens elever. De ældste elever besøgte Orionobservatoriet i Jels, og mange elever lyttede til naturvejlederen i Vadehavet. En soldat fra den amerikanske hær besøgte skolen for at fortælle om sine oplevelser og indtryk fra krigen i Irak. Det er nogle af de mange måder, vore elever er blevet undervist på i 2003 foruden det solide, daglige arbejde.

Skolens web-side er i årets løb udbygget meget, og de stillede lovkrav til skolernes websider er tydeliggjort med virkning fra juni 2003. Vi er ganske stolte af vores web-dokumentation. Foruden de ugentlige nyhedsbreve er der en billeddokumentation fra elevernes hverdag, som opdateres hver uge – og ved særlige begivenheder fra dag til dag.

Skolens forældre kan med særlig kode følge med i deres egne børns udvikling, idet en logbog viser sammenhæng mellem de individuelle planer og elevernes resultater. De kvartalsvise karakterbøger – kaldet undervisningsrapporter – er ligeledes tilgængelige. Skolens samlede undervisningsplaner og eksempler på undervisningsmaterialer kan ligeledes følges på nettet. En helt aktuel og opdateret udgave af “Elevernes alsidige personlige udvikling på Gideonskolen” er ligeledes lagt på nettet.


Skolens elevudvikling

Skolens elevtal er vokset. Pr. 5. september 2003 havde vi 136 tilskudsberettigede elever. Den primære tilgang er fra skolestarten. Vi har fortsat lange ventelister og mange henvendelser fra forældre, som ønsker deres børn på Gideonskolen.

Vi måtte ændre struktur på et enkelt område, idet elever i 2. klasse fik deres eget lærecenter. Det gav plads og luft til den lille udvidelse i elevtallet i indeværende skoleår. Det øgede elevtal gav også økonomisk basis for udvidelse af medarbejderstaben.


Undervisning

Ved det nye skoleårs begyndelse har vi tilrettelagt undervisningen med særlig vægt på de naturfaglige og samfundsrelaterede fagområder. Det har bl.a. sammenhæng med de nye bestemmelser om at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Vi oplever ganske vist, at vi har gjort det hele tiden, men vi har valgt at lægge ekstra vægt på denne side og ønsker at øge både elevernes og medarbejdernes bevidsthed på dette vigtige perspektiv i skolen. I skolens fagplan starter samfundsfag i 6. klasse, og vi har valgt at begynde fysik/kemi allerede i 5. klasse. Samarbejdet mellem eleverne i grupperelaterede situationer er ligeledes øget i omfang, ligesom det individuelle arbejde er præget af en dynamisk arbejdssituation mellem elever og lærere.

I efteråret valgte skolens forældrekreds ny tilsynsførende. Eleverne havde lejlighed til at overvære dette valg. Det har givet dem en konkret oplevelse af den demokratiske proces.

I efteråret modtog vi undervisningsministeriets vurdering af konsulenternes gennemgang af det såkaldte ACE-materiale, som Gideonskolen benytter i et vist omfang. Redegørelsen er taget til efterretning, og vi er kommet godt i gang med en grundlæggende vurdering og redaktionel ændring på de anbefalede områder. Et væsentligt udgangspunkt i denne proces er “trinvise mål” og den fortsatte dialog med undervisningsministeriet. Foran os ligger en spændende udvikling, som vi aktivt er gået ind i.


Økonomisk udvikling

Den økonomiske udvikling har også i 2003 været meget tilfredsstillende. Den daglige drift hænger fortsat fornuftigt sammen med skolens elevtal og antallet af medarbejdere. Den udvidelse af medarbejderstaben, som skete i august 2003, har ikke ændret på skolens langsigtede økonomiske perspektiv. Vi har stadig in mente, at Gideonskolen skal købe den nuværende ejendom om ca. 7 år, og det kræver en opsparet kapital. Vi gik ud af året 2003 med et regnskabsmæssigt overskud på ca. 350.000,- kr.


Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er fra balancedagen frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsregnskabet.

Forventningerne til det kommende år er meget positive.


Edith S. Holm
Formand

Peter Broholm
Næstformand