ÅRSBERETNING FOR KALENDERÅRET 2002

Fra Gideonskolens bestyrelse

187005
Gideonskolen
Strandesplanaden 101
2665 Vallensbæk Strand


Konsolidering i Vallensbæk

2002 har været et rigtig godt år for Gideonskolen. Vi er blevet kendt i lokalområdet og har konsolideret vore relationer til både Vallensbæk kommune og Brøndby kommune. Samarbejdet er udbygget både til PPR, kommunens tekniske og administrative personale og til borgmesteren i Vallensbæk. Vi nyder stor respekt for det arbejde, som gøres på Gideonskolen, og vi gør vort bedste for at indgå på en konstruktiv måde i kommunens samlede skoletilbud. Vi har modtaget flere elever, på anmodning fra kommunen. Også i år bragte skolens elever “et levende julekort” til borgmester og medarbejdere i øvrigt på Vallensbæk rådhus.

I juni deltog vi med vore elever i et kulturarrangement i Brøndby kommune, som blev modtaget med stor anerkendelse.

Skolens fornemme residens i Vallensbæk har stået sin prøve. Vi følger os privilegerede ved at kunne drive skole i så fornemme lokaler. Huset er velfungerende og passer ideelt til skolens elevtal og pædagogiske funktioner.

Blandt de større arrangementer kan vi omtale familiedagen, en lørdag i maj 2002, og de større skolearrangementer i forbindelse med påske, sommerafslutning, efterårsfest og jul. Skolens elever har under kreative medarbejderes ledelse kunnet samle fulde huse. Vi er stolte over og glade for den opslutning, der er om skolen både fra forældrene og fra en bredere kreds omkring skolens familier.

I årets løb har vi arbejdet med APV og UMV og en del andre beskrivelses- og vurderingsopgaver. Disse er nu afsluttede i den forstand, at det danner grundlag for de løbende evalueringer. Skolens web-sider er i årets løb udbygget meget, og en stor del af skolens elever har deres egne websider. Gideonskolen ønsker at være en åben og gennemsigtig skole, hvorfor websiderne indeholder en omfattende dokumentation og præsentation af skolens arbejde og undervisning.


Skolens elevudvikling

Skolens elevtal har normaliseret sig. Ved starten til det nye skoleår i august valgte vi at fortsætte med uændret elevtal. Pr. 5. september 2002 havde vi 126 tilskudsberettigede elever. Den primære tilgang er ved skolestarten. Vi har fortsat lange ventelister og mange henvendelser fra forældre, som ønsker deres børn på Gideonskolen.

Foran os ligger en udfordring, fordi den naturlige afgang er mindre end forventet og tilvæksten som forventet. Det betyder en lille udvidelse i elevtallet til næste skoleår, som dog kan klares inden for de givne rammer.


Undervisning

I efteråret har vi fokuseret meget på skolens undervisning. Det nye tilsynscirkulære fra maj 2002 har været igangsættende for nøje beskrivelser af skolens mål. Det gælder både de faglige mål og elevernes almene og personlige udvikling. Vi har beskrevet vore “høje mål” i lyset af ministeriets “klare mål” og beskrevet, hvordan vi vil sikre elevernes personlige udvikling. Vi har udvidet det forældrevalgte tilsyn med yderligere en person.

I efteråret satte medierne fokus på forholdet mellem evolution og skabelse og derfor også på Gideonskolen og vort undervisningsmateriale. I den anledning inviterede vi Undervisningsministeren på besøg, så vi kunne præsentere og beskrive vort arbejde nøjere. Det fik vi lejlighed til, da vi i november modtog besøg fra både Institutionsstyrelsen og Uddannelsesstyrelsen. Det blev udgangspunkt for en meget frugtbar dialog, som vi fortsat ønsker at holde åben.


Økonomisk udvikling

Den økonomiske udvikling har også i 2002 været meget tilfredsstillende. Den daglige drift hænger fortsat fornuftigt sammen med skolens elevtal og antallet af medarbejdere. Der arbejdes på en mindre udvidelse af medarbejderstaben, men vi ønsker stadig at have in mente, at Gideonskolen skal købe den nuværende ejendom om ca. 8 år, og det kræver en opsparet kapital. Vi gik ud af året 2002 med et regnskabsmæssigt overskud på ca. 450.000,- kr.


Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er fra balancedagen frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsregnskabet. Lejekontrakten omhandler indbetaling af resterende indskud med 200.000,- kr. pr. 1. juni 2003. Disse penge er deponeret på en spærret bankkonto og er reserveret til formålet.

Forventningerne til det kommende år er meget positive.


Edith S. Holm
Formand

Peter Broholm
Næstformand