ÅRSBERETNING FOR KALENDERÅRET 2000

Fra Gideonskolens bestyrelse

187005
Gideonskolen
Strandesplanaden 101
2665 Vallensbæk Strand


Aktivitet

Gideonskolen har i år 2000 fortsat haft en positiv udvikling. Skolens bestræbelser for at finde en endelig løsning på sin bygningssituation har også præget dette år. Vores forventninger var optimistiske og Glostrup kommune havde forlænget den midlertidige tilladelse til at drive skole på Gerdasvej 3. Positive signaler fra borgmester Keld Rasmussen i Brøndby kommune udløste en række undersøgelser omkring lokaliteters egnethed og lokalplanernes muligheder. Midt i februar blev det imidlertid klart, at det ikke kunne lade sig gøre i Brøndby kommune trods god vilje og forståelse.

Borgmester Kurt Hockerup, Vallensbæk kommune, tilbød Gideonskolen at købe en grund på adressen, Strandesplanaden 101 og iværksætte en lokalplansændring, som kunne tillade skolens drift. Vi gik i realitetsforhandlinger om dette, og kommunen havde på 1½ dag udarbejdet en ny lokalplan. Denne blev ugen efter vedtaget i en enig kommunalbestyrelse. Samtidig bad vi en arkitekt om at udarbejde et skitseprojekt. Da Nykredit havde givet tilsagn om lån fortsatte vi projekteringsfasen. Der var ingen indsigelser over for den nye lokalplan, og således blev der endeligt grønt lys for Gideonskolen efter 4 års søgen, 107 ansøgninger og 14 lokalhøringer.

Desværre trak Nykredit sit tilbud tilbage, og selv om vi fik lånetilsagn fra to andre store kreditforeninger, var det ikke muligt at få de sidste lån på plads. Skolens forældrekreds indsamlede mange penge som donationer eller rentefrie lån til skolen, ligesom vi tilstræbte en maksimal besparelse på skolens drift.

I august løste problemet sig ved, at hovedentreprenøren overtog projektet for at bygge huset og leje det ud til Gideonskolen i 10 år, hvorefter skolen køber det.

Den 12. september tog borgmesteren det første spadestik, og dagen efter startede byggeriet. Den 18. december havde vi rejsegilde, og en del af nybyggeriet var klar til indflytning ultimo februar 2001.

Skolens elevudvikling blev styrket gennem opstilling af to pavilloner pr. 1. august. Vi kunne således sikre en nødvendig økonomisk udvikling i forbindelse med flytningen til de nye lokaler.


Økonomisk udvikling

Den økonomiske udvikling har været meget tilfredsstillende. Den nævnte opsparing er med til at sikre indskud til lejemålet og en sund opstart i det nye hus. Skolen har foretaget en moderat investering i nødvendigt inventar til pavilloner o.a.. Prognosen for elevtalsudvikling giver grundlag for med tryghed at se fremtiden i møde også i forhold til de nødvendige investeringer.

Interessen for Gideonskolen med placeringen i Vallensbæk tæt ved Brøndby Strand har været usædvanlig stor. Utrolig mange forældre har henvendt sig med ønske om benyttelse af skolen, og der tegner sig en fornem elevtalsudvikling.


Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er fra balancedagen frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsregnskabet. Lejekontrakten på den nye ejendom blev underskrevet i januar 2001, og penge til indskud er deponeret på en spærret konto. Skolens bank har givet tilsagn om bankgaranti de første to år, hvilket er en forudsætning i lejekontrakten.

Forventningerne til det kommende år er meget positive.


Edith S. Holm
Formand

Peter Broholm
Næstformand