DANSK DIKTAT - 1084

Side 04 diktat A: Hytte ved sø

Side 05 diktat B: Nutidige forsøg med flint

Side 11 diktat A: Historien bygget i sand

Side 12 diktat B: Historien bygget i sand

Side 31 diktat A: “Familier, tv og seertal”

Side 32 diktat B: “Familier, tv og seertal”