5. FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER PÅ GIDEONSKOLEN (FP9)

MAJ/JUNI 2021

De SKRIFTlige prøver

Prøvetidspunkter: Alle elever skal møde på skolen kl. 08:25

Husk høretelefoner!


Mandag, den 3. maj - DANSK

kl. 09.00-12.30:      FP9 Dansk, skriftlig fremstilling

 

Tirsdag, den 4. maj - MATEMATIK

kl. 09.00-10.00:     FP9 Matematik uden hjælpemidler

kl. 10.00-13.00:      FP9 Matematik med hjælpemidler

 

Onsdag, den 5. maj - DANSK

kl. 09.00-10.00:      FP9 Dansk, retskrivning

kl. 10.00-10.30:      FP9 Dansk, læsning

 

 

De mundtlige prøver

De skriftlige mundtlige afholdes efter følgende plan:

 

Mandag, den 7. juni 2021 - ENGELSK

kl. 08.30-15.00:      Engelsk mundtligt

 

Mandag, den 14. juni 2021 - DANSK

kl. 08.30-15.00:      Dansk mundtligt

 

Udtræksfag

Engelsk, skriftligt, FP9

Idræt

 

Se udleverede retningslinjer ”Når du skal til prøve”

 

ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER:
 

DANSK:

Retskrivning og læsning: Der må anvendes trykte og elektroniske ordbøger (herunder online ordbøger) i overensstemmelse med gældende retskrivning, som det er fastsat af Dansk Sprognævn.

Hjælpemidler ved skriftlig fremstilling

Ved prøven må anvendes alle hjælpemidler, som eleven har anvendt i den daglige undervisning. Der må bl.a. anvendes programmer anvendt i undervisningen til behandling af tekst og billeder. Programmerne kan være med stave- og grammatikkontrol. Der kan også anvendes elektroniske ordbøger, onlineordbøger og trykte ordbøger. Der skal være adgang til internettet under hele prøven. Det skal præciseres, at eleverne ikke må benytte adgangen til internettet til at kommunikere med andre under prøven.

 

Ved prøven må der anvendes alle de specifikke hjælpemidler, som har været anvendt i den daglige undervisning. Der må bl.a. anvendes programmer anvendt i undervisningen til behandling af tekst og billeder. Programmerne kan være med stave- og grammatikkontrol. Det er desuden tilladt at anvende enhver information fra internettet, og der skal være adgang til internettet under hele prøven. Der kan anvendes elektroniske ordbøger, onlineordbøger og trykte ordbøger. Det skal præciseres, at eleverne ikke må benytte adgangen til internettet til at kommunikere med andre under prøven eller dele deres dokumenter med andre under prøven. Det er skoleleders ansvar at sikre, at eleverne i god tid inden prøven bliver grundigt orienteret om anvendelse af hjælpemidler ved prøven og konsekvenser ved at skaffe sig selv eller yde andre uretmæssig hjælp. Skolens leder skal desuden sikre, at prøven gennemføres under forhold, der gør det muligt at udelukke, at eleverne kommunikerer utilsigtet.

 

Mundtlig del: (prøveform B): Der er ingen forberedelse. Eleven medbringer sin synopse til prøven.
*) Optegnelser betyder: Egne notater og optegnelser fra det daglige arbejde, herunder notater udleveret af læreren i faget. Disse må gerne være renskrevet.

 

Hjælpemidler ved prøven i retskrivning og læsning: Med muligheden for at anvende onlineordbøger skal det præciseres, at der hverken ændres i reglerne for de enkelte prøver, eller i de tilladte hjælpemidler. Eleverne må således ikke benytte adgangen til internettet til at kommunikere med andre, og de må ikke benytte internettet til at få adgang til andre end de tilladte hjælpemidler.


MATEMATIK:

Færdighedsdelen: Der må benyttes skrive- og tegneredskaber, f.eks. passer, lineal vinkelmåler mv. Der må ikke benyttes elektroniske hjælpemidler.

Problemløsningsdelen: Der må benyttes alle de hjælpemidler, som eleven har anvendt i den daglige undervisning (det gælder også computerprogrammer) samt formel- og tabelsamling. Eleverne kan medbringe noter på USB-stik eller lignende.

Mundtlig del:
Ved prøven må alle hjælpemidler benyttes


NATURFAG:

 

Mundtlig del: Ved prøven må alle hjælpemidler benyttes.
 

BIOLOGI/GEOGRAFI:

 

Skriftlig prøve: Der må ikke benyttes medbragte hjælpemidler. Det er dog tilladt at medbringe blyanter og papir til notater under prøven.
 

ENGELSK:

Skriftlig prøve: Lytte- og læsefærdighed: ingen hjælpemidler. Sprog og sprogbrug og skriftlig fremstilling: elektroniske og trykte ordbøger og grammatiske oversigter, computerens stave- og grammatikkontrol.

Mundtlig prøve: Der er ingen forberedelse. Eleven medbringer sin disposition til prøven.


TYSK:

 

Skriftlig prøve: Lytte- og læsefærdighed: ingen hjælpemidler. Sprog og sprogbrug og skriftlig fremstilling: elektroniske og trykte ordbøger og grammatiske oversigter, computerens stave- og grammatikkontrol.
Mundtlig prøve: Der er ingen forberedelse. Eleven medbringer sin disposition til prøven.


HISTORIE, SAMFUNDSFAG, KRISTENDOMSKUNDSKAB:

 

Mundtlig prøve: Eleven må i forberedelsestiden benytte opslagsværker og egne optegnelser*) samt tage notater til brug for eksaminationen.

*) Optegnelser betyder: Egne notater og optegnelser fra det daglige arbejde, herunder notater udleveret af læreren i faget. Disse må gerne være renskrevet.

 

Deltagelse i prøverne:

Eleverne skal møde senest 15 minutter før det aktuelle tidspunkt for prøven.

 

En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaver er begyndt, eller når eksaminanden er gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.

 

Hvis man kommer for sent: En elev, der kommer for sent til en skriftlig prøve, betragtes som udeblevet, og vedkommende har ikke krav på at deltage i prøven.

 

Skolens leder kan dog tillade eksaminanden at deltage, hvis det anses for udelukket, at den pågældende kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og hvis skolens leder finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed.

 

Prøvetiden forlænges ikke. Skolens leder kan dog i særlige tilfælde bestemme, at prøvetiden forlænges.

 

En elev, der kommer for sent til en mundtlig prøve, har ikke krav på at deltage i prøven, men kan, hvis skolens leder finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet, få tilbud om at komme til prøve på et senere tidspunkt.

 

Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde:

 

Såfremt en elev er syg på prøvedagen (dokumenteret syg) eller fraværende af andre uforskyldte grunde, vil den pågældende blive tilbudt deltagelse i sygeprøve.

 

Sygeprøve - for den skriftlige del - finder sted i december/januar 2019/20. - De mundtlige prøver søges gennemført inden for den ordinære prøvetermin maj/juni 2019.

 

Konsekvenser af at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp

En elev, som ved en prøve gribes i utvivlsomt at skaffe sig eller give en anden elev uretmæssig hjælp eller i et utvivlsomt forsøg herpå, eller som ved en prøve har benyttet ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises fra den pågældende prøve.

En elev, der under prøveforløbet overtræder ordens- og prøvereglerne, kan af skolens leder bortvises fra prøven.

Hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om, at en elev uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller har anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, indberettes dette til skolens leder. Bliver formodningen bekræftet, bortvises eleven fra den pågældende prøve.

 

Bortvisning fra en prøve medfører, at eventuelle karakterer bortfalder. Eleven kan herefter aflægge prøve på ny. En sådan prøve afholdes i den efterfølgende termin: december-januar.

 

Hvordan du skal forholde dig før og under prøverne:


Hvad gør du, hvis du vil klage over folkeskolens afsluttende prøver?

 

For klager i forbindelse med folkeskolens afsluttende prøver gælder folkeskolelovens §§ 51, stk. 1 og 2.